De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statuut van de vrijwilligers, knelpunten en oplossingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statuut van de vrijwilligers, knelpunten en oplossingen"— Transcript van de presentatie:

1 Statuut van de vrijwilligers, knelpunten en oplossingen
Opdracht project Statuut van de vrijwilligers, knelpunten en oplossingen Laura Vanovertveldt

2 Wetten vrijwilligersorganisatie met een rechtsnorm
1/5 van de leden moet akkoord zijn voor er een vergadering kan bijeen geroepen worden 1/20 v.d. leden moet akkoord zijn om een punt op de agenda te zetten Om te stemmen op een algemene vergadering Om teruggave te eisen v.d. door hen betaalde bijdragen voor zover de statuten dit voorzien Om in bepaalde gevallen de ontbinding van de V.Z.W. te vorderen Laura Vanovertveldt

3 Niet werkende leden De niet-werkende leden genieten slechts de rechten die hen zijn toegekend volgens de regelementen van de organisatie. Tenzij deze er anders over beschikken, moeten niet-werkende leden niet worden uitgenodigd op de algemene vergadering en beschikken ze niet over stemrecht. Ze zijn wel belangrijk als derde en hebben het recht om kennis te nemen in algemene besluiten. Laura Vanovertveldt

4 Plichten bij het arbeidsrecht
12 bronnen van de regelgeving in het arbeidsrecht werden toepasselijk bevonden op het vrijwilligersrecht. Laura Vanovertveldt

5 Plichten afsprakennota
Enkel in de welzijns- en gezondheidssector is het aangaan van afspraken verplicht. Een vrijwilligersovereenkomst is een burgerlijk contract dat juridisch afdwingbaar is. bepalingen aangaande een onkostenvergoeding, vrijgevigheden, verzekering en ander zijn bijgevolg ook in de context van een optionele vrijwilligersovereenkomst afdwingbaar. Ook louter mondelinge afspraken zijn afdwingbaar. Laura Vanovertveldt

6 Informatieplicht van de organisatie
Ingevolge de bepalingen aangaande de geheimhoudingsplicht en da aansprakelijkheid in geval van schade, veroorzaakt door de vrijwilliger, rust op de organisatie. Laura Vanovertveldt

7 Algemene conclusie Afhankelijk van de aard en de organisatievorm van het vrijwilligerswerk en de maatschappelijke positie van de vrijwilligers worden op elke concrete situatie onderscheiden rechtsregelen toegepast die hun oorsprong vinden in verspreiden regelgeving, zowel op federaal als op Vlaams vlak. Laura Vanovertveldt

8 De huidige situatie van de vrijwilligers
De sociaalrechterlijke (arbeids-en socialezekerheidsrecht). Fiscaal-rechtelijke positie van de vrijwilliger. Het op hem toepasselijke aansprakelijkheidsregime. Het op hem toepasselijke aansprakelijkheidsregime en de verzekering Laura Vanovertveldt

9 De hoedanigheid van een vrijwilliger
Een maximale regeling zou ertoe strekken de vrijwilliger sociale zekerheidsrechten te laten verwerven ten gevolge van een gelijkstelling met professionele arbeid. Een basisregel van de sociale zekerheid is erop gericht de vrijwilliger te beschermen tegen het verlies van sociale- zekerheidsrechten ten gevolge van de uitoefening van een vrijwillige activiteit. Laura Vanovertveldt

10 Werkloze vrijwilligers
Voor werkloze vrijwilligers wordt een versoepeling van de procedure van aanvraag tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Laura Vanovertveldt

11 Afwezigheid arbeidsovereenkomst
Gezien de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst, geniet de vrijwilliger echter niet van een mildere aansprakelijksregime dat van toepassing is op de werknemers en hen slechts aansprakelijk stelt voor opzet, zware fout en vaak voorkomende lichte fouten. Laura Vanovertveldt

12 Bronvermelding Statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen. Sarah D’hondt, Béatrice Van Buggenhout, 1999, de Koning Boudewijn Stichting Afbeelding; de webfabriek. (2008). Samenlevingsopbouw, Oost- Vlaanderen.Geraadpleegd op k-je-wel-vrijwilliger_197.aspx. Laura Vanovertveldt


Download ppt "Statuut van de vrijwilligers, knelpunten en oplossingen"

Verwante presentaties


Ads door Google