De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIS-bijeenkomst 13 september 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIS-bijeenkomst 13 september 2012"— Transcript van de presentatie:

1 NIS-bijeenkomst 13 september 2012
Schaderegeling: meer dan financiële compensatie NN Advocaten – Henriët König - Vos

2 de juridische inbedding
Zorgmanagement – de juridische inbedding NN Advocaten

3 Letselschade o.a.: art. 6:162, 6:74, 7:658 BW, 185 WVW
‘schade’ / ‘schade vergoeden’ afd BW – art. 6:103 BW schadevergoeding in geld, tenzij .. vergelijken (financiële) situatie na schadegebeurtenis met de situatie vóór de gebeurtenis status quo doel schadevergoeding: goedmaken van de schade NN Advocaten

4 - in Nederland staat schadevergoeding in geld voorop
- de praktijk is gericht op het vaststellen van de omvang van de financiële schade - bij ‘schade aan de mens’ gaat echter herstel vóór schadevergoeding - dit volgt uit het beginsel dat de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet zou hebben voorgedaan  ‘restitutio in integrum’ NN Advocaten

5 - en wel zo dat secundaire victimisatie wordt voorkomen; alsmede dat
- bij letselschade kan financiële compensatie daarvoor niet meer zijn dan een tweederangs middel - voor zover herstel mogelijk is, komt aan het faciliteren van het herstel het primaat toe - dit brengt mee dat de aansprakelijke partij juridisch gehouden is zich rekenschap te geven van de immateriële behoeften van het slachtoffer - en wel zo dat secundaire victimisatie wordt voorkomen; alsmede dat - het herstel van de benadeelde optimaal wordt gefaciliteerd Zie: Akkermans e.a., WPNR 2008, 6772 NN Advocaten

6 - primaat: faciliteren van het herstel
- herstel = de stap voorafgaande aan vergoeding van de schade in geld - herstel = vóórkomen dat (verdere) schade ontstaat  zorgmanagement is gericht op herstel NN Advocaten

7 - op benadeelde rust schadebeperkingsplicht (art. 6:101 BW)
- maar: plicht aansprakelijke om schade te voorkomen gaat voor op de beperkingsplicht van de benadeelde - zie bijv. NJ 1994, 347 (Aids arrest): “Uit de (…) regels betreffende onrechtmatige daad vloeit voort dat (de benadeelde) er recht op had dat de gevolgen daarvan door de dader zoveel mogelijk zouden worden beperkt, (…).” NN Advocaten

8 - dus: plicht om schade te voorkomen - karakter: rechtsplicht
- evt. via artikel 3:296 BW (nakoming) afdwingbaar: “Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.” Zie: Keirse, LSA 2010 NN Advocaten

9 De gevolgen voor de benadeelde:
- herstel gaat vóór schadevergoeding - centrale positie voor de benadeelde - meer oog voor immateriële behoeften = herstelbevorderend meer eigen betrokkenheid bij afwikkeling schade meer transparantie - snellere afwikkeling schade - juridische gevolgen blijven beperkt(er) - minder snel naar afdeling BW NN Advocaten

10 De gevolgen voor de belangenbehartiger:
- een andere rol, want een speler extra - (ook) ‘ontzorging’ van de belangenbehartiger? (!) - maar: de zaak blijft bewerkelijk genoeg  bij intake-gesprek, monitoren, waken belangen benadeelde, juridische context, etc. - equality of arms / juridische evenwicht NN Advocaten

11 De gevolgen voor de belangenbehartiger:
de facto minder werk (?) PIV-overeenkomst BGK  maar: “de hoogte van de buitengerechtelijke kosten is afhankelijk van de hoogte van het uiteindelijk vastgestelde schadebedrag van de door de benadeelde persoonlijk geleden schade” artikel 6:96 BW  dubbele redelijkheidstoets NN Advocaten

12 En de positie van de WA-verzekeraar?
van reactief naar proactief doelgerichte afwikkeling van de schade (zoveel als mogelijk is) schade voorkomen i.p.v. vergoeden zorgmanagement is een effectief instrument om het voorkomen van schade te bereiken andere aanpak van het dossier: denken in oplossingen NN Advocaten

13 En de positie van de WA-verzekeraar?
de facto minder werk (?) inzet zorgmanagement beperkt de schadelast, dan wel wordt de schade op andere wijze en op andere momenten vergoed de schade-‘taart’ is even groot, maar wordt anders verdeeld: - hogere doorloopsnelheid van zaken NN Advocaten

14 Zorgmanagement - de volgende schakel in een keten:
‘de benadeelde centraal’ vertrouwen transparantie, denken in oplossingen - Gedragscode Behandeling Letselschade - Wet deelgeschillen - aanscherping Bedrijfsregeling nr. 15 - één medisch adviseur? - initiatieven als Mijndossieronline, etc. NN Advocaten

15 NN Advocaten


Download ppt "NIS-bijeenkomst 13 september 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google