De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen - Kabinetschef Onderwijs – Economie – Zelfstandig ondernemen 30 september 2010

2 Presentatie aan het College van Burgemeester en Schepenen Stand van zaken september 2010
Conditiestaat onderwijspatrimonium dramatisch. Inhaaloperatie noodzakelijk in Veiligheid – Gezondheid - Rationeel energieverbruik Snel oplopend tekort aan schoolcapaciteit basisonderwijs. Oplossing netoverschrijdend. Engagement Stedelijk Onderwijs voor marktaandeel Tekort aan ruimte BaO in woonwijken  concentreren secundair, volwasssenen- en DKO onderwijs op thematische campussen. Domino-effect creëert extra capaciteit voor BaO in “brede buurtschool” Methodiek opbouw en calculaties Masterplan Overzichten resultaat acties en domino’s: thematische campussen en kinder- en jongerencampussen Financiële impact Masterplan op heden 2

3 Kwaliteit onderwijspatrimonium 2010
Conditiestaat onderzoek NEN 2767 Freestone nv van 42 schoolgebouwen Conditie 1: Uitstekend. Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Actie: geen verdere acties of geïsoleerde bv. relighting. Conditie 2: Goed. Een bouwdeel of installatiedeel dat kenmerken heeft van beginnende veroudering. Actie: opfrissing: schilderen en kleine herstellingen Conditie 3: Redelijk. Verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Actie: beperkte renovatie (radiatoren, herstelling dak & speelplaats, opfrissen sanitair) Conditie 4: Matig: Verouderingsproces heeft gebouw duidelijk in zijn greep. Actie: uitgebreide renovatie: vervangen verwarming, nieuwe ramen, grote inrichtingswerken, nieuw dak, waar mogelijk isoleren, renovatie speelplaats Conditie 5: Slecht. Verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Actie: Totale renovatie: gebouw wordt volledig gestript en heropgebouwd i.f.v. K45 / E 100 norm en EPB regelgeving, nieuwe speelplaats Conditie 6: Zeer slecht. Technisch rijp voor de sloop. Actie: Keuze voor verkoop ifv herinvesteren opbrengst in onderwijspatrimonium - ev. afbraak ifv nieuwbouw ter plaatse. 3

4 Resultaat conditiestaatmeting NEN 2767 juni 2010
4

5 Centraal Aanmeldings Register CAR geeft zicht op (netoverschrijdend) aanbod BaO en plaatstekort per wijk Door instelling van CAR (realisatie 2009, actief 2010 na akkoord LOP) kan netoverschrijdend het aanbod afgezet worden tegen de stijgende vraag Stijgend tekort aan plaatsen BaO hoofdzakelijk toe te schrijven aan een jaarlijkse stijging van het aantal jonge kinderen geboren in Antwerpen Kleuteronderwijs Lager onderwijs Onmiddellijk tekort (< 3 jaar) Borgerhout Deurne Zuid Nieuw Berchem Nieuw Borgerhout Deurne Noord Oud Merksem 2018 Tekort opkorte termijn > 3/9 jaar Idem KS < 3 jaar + 2000 2020 , Borgerhout, Deurne Zuid en Noord, Oud Merksem, Berchem, Kiel, Centrum, Linkeroever 5

6 Onderzoek capaciteit basisonderwijs omgevingsanalyse
Lente 2009: Stedelijke Dienst Omgevingsanalyse berekent op vraag kabinet a.h.v. cijfers LOP / Dept. Ond. de vraag bij 178 kleuterscholen (netoverschrijdend): Demografische populatie per kleuterklas / eerste leerjaar - Uitstroom per wijk + Instroom vanuit andere wijken + Instroom van buiten Antwerpen - Leerlingen buitengewoon onderwijs - Laatste instapdatum voor inloopklas Saldo = Maximumcapaciteit per wijk vs totale vraag per wijk 6

7 Resultaten inloopklas 2008 - 2011
schooljaar schooljaar schooljaar stad Antwerpen -819 -870 -1450 postcode 2018 -222 -239 -338 Deurne Noord - Merksem Zuid -206 -229 -265 Oud Borgerhout -170 -304 Deurne Zuid - Nieuw Berchem - Nieuw Borgerhout -128 -107 -174 postcode 2000 -68 -98 -143 Linkeroever -50 -51 -57 postcode 2020 -43 -39 -94 Wilrijk -32 -121 postcode 2030 -41 Hoboken -9 7 -52 postcode 2040 31 35 48 Ekeren - Merksem Noord 58 76 50 7

8 Tekort aan onderwijsplaatsen 2010 - 2025
De stijging van het aantal leerlingen zet zich verder door... De tendens berekend vanaf 2005 zet zich sterker door dan verwacht. Op korte termijn wordt het tekort aan plaatsen ook voelbaar in het secundair en buitengewoon onderwijs Volgens analyse van de stedelijke dienst omgevingsanalyse stijgt tussen 2010 en 2025 het aantal jongeren < 18 jaar (2009: ) tot minimaal maximaal Gespreid over 18 jaar en 16 leerjaren (4 KS, 6 LS, 6 MS) loopt de vraag naar extra onderwijsplaatsen daardoor op tussen minimaal en maximaal plaatsen per leerjaar 8

9 Eigen investeringen Stedelijk Onderwijs
Uitgangspunten bij de rol die de stad en het Stedelijk Onderwijs kunnen opnemen Regierol stad Tekort moet netoverschrijdend opgevangen worden. Acties 2010: Lokale netoverschrijdende taskforce o.l.v. schepen voor onderwijs Aanmeldingsprocedure (CAR) op basis van afstand woning - school Onderhandelingen met Vlaanderen (Kabinet Onderwijs en Agion) Eigen investeringen Stedelijk Onderwijs Tekort aanvullen voor eigen ‘marktaandeel’ door uitvoeren Masterplan zoniet Stijging stadsvlucht ouders met jonge kinderen Mislukken verjonging in stadsuitbreidingsprojecten 9

10 Stedelijk Onderwijs verantwoordelijk voor eigen aandeel
Kleuter (incl. buitengewoon onderwijs) 42,8% Lager (incl. buitengewoon onderwijs) 31,4% Secundair: Eerste graad ASO KSO TSO BSO OKAN 20,5% 19% 7,8% 25% 20,2% 35,3% 37,7% Tekorten / jaar 1.944 3.889 % aandeel ag SO Minimum aantal extra plaatsen ag SO Maximum aantal extra plaatsen ag SO Kleuter ond 4 7.778 15.556 43 3.344 6.689 Lager ond 6 11.667 23.333 32 3.733 7.467 Sec ond 21 2.450 4.900 31.111 62.222 9.528 19.056 10

11 Oplossing capaciteitsprobleem en conditiestaat gecombineerd bij opmaak Masterplan deel 3
Masterplan deel 3 – eerste versie operationele lijst Masterplan deel 1 goedgekeurd in gemeenteraad 16 december 2007 Masterplan deel 2 (blauwdruk scholenbouw in samenwerking met AG Vespa) goedgekeurd 2009 Sluitend antwoord op globale noden : Benodigde capaciteitsuitbreiding Verbetering kwaliteit onderwijsinfrastructuur Splitsing eigenaarsonderhoud en gebruikersonderhoud Substantiële daling energiefactuur en halen EU 20/20/20 CO2 - norm 11

12 Hiërarchie in stappenplan bij opbouw acties Masterplan
Prioriteit voor UITBREIDING CAPACITEIT BASISONDERWIJS Kritisch bevragen huidige bestaande maximumcapaciteit Inbreiding (= vrijmaken van bestaande lokalen in BaO) Wijziging naar basisonderwijs van bestaande sites (herschikkingen lokalen en scholen tussen onderwijsniveaus = “domino’s”) Voorzien van uitbreiding door bijkomende nieuwe infrastructuur Uitbouwen grotere THEMATISCHE CAMPUSSEN Secundair onderwijs: milieuwetgeving, meervoudig gebruik intern en met externen Buitengewoon onderwijs: waar mogeljk inclusief – waar nodig eigen campus Volwassenen onderwijs: waar mogelijk cohabitatie – waar nodig eigen campus Deeltijds kunstonderwijs: waar mogelijk één DKO campus per district + antennes Kwaliteitsverbetering en besparing op exploitatiekosten Investering in renovatie incl. REG en compartimentering -> goedkoper poets en techn. onderhoud + centrale controle -> meervoudig gebruik en kostendeling 12

13 Methodiek Masterplan 1. Vastleggen noodzakelijke acties
Capaciteit basisonderwijs op basis demografisch onderzoek Renovatie en REG acties op basis conditiestaatmeting gebouwen Campusvorming op basis pedagogische noden en stadsplanning Resultaat: lijst domino dossiers en afzonderlijke engagementen Logica in planning & uitvoering (< doorlooptijd tss bestek & uitvoering) 2. Bepalen per dossier m2 gebouw te renoveren (ifv conditiestaat) of te bouwen in PHS – klassieke bouw of PHS systeembouw (ifv doorlooptijd en bouwkost) 3. Bepalen per keuze: kostprijs/m2 - steeds binnen de Agion normen 4. Bepalen kostprijs per gekozen actie en totaal benodigd budget / jaar 5. Bepalen te halen mijlpalen in uitvoering en in communicatie 13

14 Basis potentiële Agion subsidiëring
Basis subsidie Agion aug-10 PHS 1.362 E70 1.261 Verschil 101 Verschil % 8 (*) Renovatie 1.238 Overdekte speelplaats 630 Niet overdekt bestraat 150 (*) Marktbevraging (zomer 2010) leert dat meerkost PHS t.o.v. E70 door standaardisatie momenteel nog +/- 8 % bedraagt. Deze evolutie zal zich verderzetten en er kan gerekend worden op schaalvoordelen bij bouw grotere bouwwerken. 14

15 Formules nieuwbouw Agion normen & toelagen PHS inclusief speelplaats, 1ste uitrusting & algemene kosten Betoelaagbare kostprijs nieuwbouw basisonderwijs: (lok m2 x EP1) + (lok m2 x 10 ) x EP4 + (lok m2 x 60 ) x EP5 + (lok m2 x 5) x EP2 + (lok m2 x 7) x EP2  % BTW EP 1= PHS EP 2= E70 EP 4 = overdekte speelplaats EP 5 = niet-overdekte speelplaats 5 % eerste uitrusting 7 % algemene kosten Betoelaagbare kostprijs nieuwbouw secundair onderwijs: (lok m2 x EP1) + (lok m2 x 7,5 ) x EP4 +(lok m2 x 27 ) x EP5 +(lok m2 x 7,5) x EP2 +(lok m2 x 7) x EP2  % BTW EP 1= PHS EP 2= E70 EP 4 = overdekte speelplaats EP 5 = niet-overdekte speelplaats 7,5 % eerste uitrusting 7 % algemene kosten Gehanteerde aanname totale kostprijs nieuwbouw en conditiestaat 6: bouw in PHS - Agion toelage E ste uitrusting aug-10 Toelage % Toelage / m2 Basisonderwijs 2.043 66 1.348 Secundair onderwijs 2.008 56 1.124 15

16 Aannames kostprijs investeringen
Actie Raming per m2 Totaal renovatie CS 5 1.759 € Uitgebreide renovatie CS 4 1.148 € Beperkte renovatie CS 3 499 € Aanpassing lokalen CS 2 250 € Nieuwbouw PHS BaO 2.043 € Nieuwbouw PHS Sec 2.008 € Containerklassen E 70 1.140 € Aankoop grond 182 € Aankoop gebouw 1.392 € Verkoop grond 150 € Verkoop gebouw 750 € Bedragen in Euro, inclusief erelonen, vermoedelijke hoeveelheden, aansluitingskosten, BTW. 16

17 Resultaten van het Masterplan: enkele kengetallen in m2
Basisonderwijs 59.634 Deeltijds kunst ond 9.596 Type actie Capaciteit tijdelijk 3.061 Campusvorming Nieuwbouw PHS 85.040 Capaciteit permanent 45.345 Volwassenen ond 18.270 Beperkt aanpassen 4.177 11.228 Capaciteit 8.742 Beperkt renoveren 15.953 Secundair ond 9.528 Renovatie Freestone 95.665 91.678 CLB 3.134 Retrofit PHS 14.111 REG 12.429 Aankoop permanent 22.217 Renovatie standaard 9.031 Buitengewoon ond 40.204 Aankoop grond 2.750 5.580 Aankoop gebouw 19.467 Totaal m2 behandeld 34.624 DBFM 23.780 Gemiddelde prijs / m2 €1.775 17

18 Resultaten per actietype
Capaciteit basisonderwijs Tijdelijke uitbreiding infrastructuur Permanente uitbreiding infrastructuur Campusvorming Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Algemene acties en centrale diensten Centrale administratie, onderhoudsdiensten en CLB REG investeringen en restdossiers Agion 18

19 Modules tijdelijke infrastructuur basisonderwijs
Antwerpen Centrum / Zuid 1/9/2010: twee moduleklassen KS Gretrystraat Antwerpen Noord 1/9/2010: nieuwe moduleschool Bredastraat “het Groene Eilandje” Antwerpen Zurenborg / Berchem / Borgerhout 1/11/2010: nieuwe moduleschool Krugerstraat “De Caleidoscoop” 1/09/2011: extra modules renovatie Crea 16 Grote Hondstraat Hoboken 1/9/2010: twee moduleklassen BS Montessoristraat 19

20 Container klassen tijdelijke uitbreiding basisonderwijs
20

21 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020
Antwerpen Centrum en Noord: Noord / 2060: DBfM Hardenvoort / Park Spoor Noord Duinstraat terug gewoon Bao na verhuis lln Buo Burchtse Weel en Biekorfstraat St. Andries: uitbreiding KS lange Ridderstraat indien mogelijk in RUP Dries: uitbreiding KS Dries mits aankoop perceel Linkeroever / 2050: KS Regatta Grondverwerving + overleg RUP Kiel 2020: KJC Pierenberg Na bouw infrastructuur en verhuis LL. afd. Kantoor Verkoop KJC Speerstraat / Atletenstraat Na oplevering DKO Wilrijk omvormen tot KJC (Beerschot: nieuwe wijk na bouw stadion) KJC Boomse Steenweg / KJC Pestalozzistraat -> Inbreiding tot KJC BeZaLi: Berendrecht Bouw eerste “brede school” passiefhuis standaard KJC ism KIO en district 21

22 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020
Zuid 2018: Durletstraat hergebruik voor basisonderwijs mits aankoop Winterthur en verhuis VWO Omvorming Sito 7 Lamorinièrestraat naar KJC (ook voor Militair Hospitaal) Eindpunt dominodossier ASO/TSO campus zuid Desguinlei Mogelijk: Bouwmeesterstraat of Verschansingstraat na verhuis Artesis Berchem & 2018 Definitieve KJC Nieuw Zurenborg KJC zwaarst bevraagde wijk (in RUP Nieuw Zurenborg) Borgerhout Herbestemmen Montgomeryplein voor basisonderwijs (KS) GO extra LS Bleekhofstraat Hoboken Definitieve extra klassen nieuwbouw Schoolstraat en Montessoristraat Omvormen Notelaarstraat tot Campus DKO Hoboken -> Middenschool op Lage Weg Uitbreiden KJC Onderwijzerstraat Overleg met CS: > 2013 buurtsporthal ? (cfr. IGLO) 22

23 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020
Merksem KJC Bartholomeusstraat - Borrewaterstraat (eindpunt Domino ASO/TSO sport naar Lyceum Linkeroever IGLO na bouw sport- turnzalencomplex) Bezali KJC Berenschool (verkoop Monnikenhofstraat) Linkeroever Kleuterschool Regatta als onderdeel van KJC met Hanegraefstraat Deurne Zuid: KJC Waterbaan – St.Rochusstraat Eindpunt domino Wellnescampus Lakborslei / Confortalei Deurne Wilrijk Paolaziekenhuis Ziekenhuisschool uitbreiding afd. kinder- en jongerenpsychiatrie 23

24 Permanente uitbreiding basisonderwijs totaal nu in masterplan voorzien
KS LS Totaal 2010 625 275 900 2011 154 2012 232 220 452 2013 598 491 1089 2014 396 694 1090 2015 110 547 657 2016 264 1961 2645 4606 24

25 Geplande thematische campussen secundair onderwijs
Wilrijk Topsportcampus Wilrijk (Fort 3-Eiken) Engagement S.O. en CS. RUP 3-Eiken. Definitief opgestart 2010 (R&E vergunning verloopt) Linkeroever Nautische- en sportcampus IGLO ism CS en GO! Domino: ASO Sport Merksem -> L.O. -> meer capaciteit KJC in Merksem Antwerpen Noord Kunstencampus Eilandje / DBfM Domino: goud/juwelen -> Cadix -> VWO Talen Lange Klarenstr. / Eikenstraat Antwerpen Centrum Talencampus Eikenstraat (in samenwerking met talen- en NT2campus VWO Lange Klarenstraat / Eikenstraat) 25

26 Geplande thematische campussen secundair onderwijs
Antwerpen Zuid / Kiel ASO/TSO wetenschappen campus Zuid (Desguinlei 33) Domino: KJC Lamorinièrestr 248 (Militair Hospitaal) -> zorg naar J.De Voslei, chemie -> aso/tso campus Desguin -> verkoop Lamorin. Str. 16 Secundair ASO/TSO + CLB + agSO administratie - > Desguinlei 33 Zorgcampus Zuid (J. De Voslei – VIIde Olympiadelaan) Deel domino KJC Lamorinièrestraat Noord Kunstencampus Eilandje / DBfM Domino: goud/juwelen -> Cadix -> VWO Talen en NT2 Lange Klarenstraat / Eikenstraat Deurne Wellnescampus Deurne (Lakborslei – Confortalei) Domino: KJC Deurne Zuid Waterbaan 26

27 Geplande thematische campussen secundair- en volwassenenonderwijs
Kiel Nijverheidscampus Zuid (E. Vloorstraat) uitbouw -> +/ leerlingen Domino: Vlarem Lange Klarenstr. (2014), Buso inclusief onderwijs, CDO Wilrijk en ‘d Herbouvillekaai, alle opleidingen harde technieken LL (m.u.v. Logistieke opleidingen) en deel VWO Nijverheidsschool BPA Groothandelsmarkt / postzegelrup nodig uiterlijk eind 2013 -> geleidelijke realisatie (eerste spiegelgebouw Spia op eigen domein + samenwerking industrie (C2C) Luchtbal Nijverheidscampus Noord (Havannastraat ?) uitbouw -> +/ leerlingen Alle logistieke opleidingen LL. (vrachtwagen- en vorklift/magazijn) + CDO Noord + harde technieken SG Noord + deel VWO Nijverheidsschool Domino: Lange Klarenstraat wordt talen en NT2 campus VWO -> Beslissing terrein < 31/12/2010. Geleidelijke realisatie. Merksem Vuurkruisenlaan VWO campus Sense veiligheidsopleidingen + secundair 27

28 Geplande thematische campussen specifiek VWO
Centrum VWO talen en NT2 campus Centrum Lange Klarenstraat (+ Eikenstraat) Berchem VWO campus Talen en HBO - Aankoop Winterthur Grote Steenweg) Domino: KJC Zuid Durletstraat - Na verhuis harde technieken Grote Steenweg naar Technische Campus Zuid verder uitbouwen campus VWO Wilrijk VWO campus + Sense personenzorg Middelheim in onderhandeling ZNA Linkeroever Mogelijk antenne in nieuwe vleugel lyceum Gloriantlaan Noord VWO campus kunstambachten Van Aertstraat 28

29 Geplande thematische campussen specifiek Buo (BuLo en BuSo)
Linkeroever BuO Burchtse Weel 3000 m2 uitbreiding + renovatie & REG Centrum BuO campus Begijnenvest renovatie en inbreiding lln HT met stagenoden Luchtbal BuO campus Columbiastraat renovatie en REG – uitbreiding mogelijk Noord BuO campus Biekorf en Schoolstraat renovatie en REG – verlaten Duinstraat Kiel BuO campus A Leyweg renovatie en uitbreiding lln inclusief BSO Deurne BuO campus Schotensteenweg Ertbrugge/Venneborg renovatie en uitbreiding lln zachte technieken Dependence Morkhoven / Thibautstraat aanpassing type 2 29

30 Geplande acties centrale diensten en CLB
Desguinlei 33 CLB wordt opgenomen op gelijkvloerse verdieping nieuw centraal gebouw met antennes Kiel en Deurne + antennes op de thematische campussen Centraal bestuur & service en coördinatiecentrum: hoogste verdieping Kelder: centraal archief (+ Felix archief) Verd. 1 t/m 4: secundaire campus aso / tso Na verhuis centrale diensten: verkoop Lange Gasthuisstraat 15 tbv Bell Klaproosstraat Centrale werkhuizen patrimoniumonderhoud in combinatie met opleidingen laaggeschoolde werkzoekenden D’ Herbouvillekaai Mogelijk nog centrale werkhuizen tot 2035 in combinatie met opleidingen laaggeschoolde werkzoekenden. Te onderzoeken ifv verdere ontwikkeling IPZ 30

31 Samenvatting REG acties 2010 / 2012
31

32 Samenvatting REG acties 2010 / 2012
32

33 Zelfde perceel extra capaciteit
Voorstel gebruik Agion restmiddelen en noodzakelijke stedelijke cofinanciering Bons Bestaande dossiers Capaciteit & nieuw dossier Agion Cofinanciering stad 2010 Cofinanciering stad 2011 Op hetzelfde perceel bons 2010 bons 2011    Zelfde perceel extra capaciteit & nieuwe dossiers 33

34 Raming augustus 2010 te begroten uitgaven 2010 - 2020
ACTIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BaO CAPT BAO CAPP BAO CAMP BUO SEC VWO DKO 62.585 CLB ALG Totalen 34

35 Raming huidige investeringscapaciteit 2011 – 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL stadsdotatie (vast) AGION (vast) REG AGION REG SVS* (1ste raming) extra AGION geraamd inbreng (fin plan/SCC) geraamd inbreng divisies Valorisaties tot heden in budget 35

36 Mogelijke extra investeringscapaciteit 2011 – 2020
Potentiële extra inkomsten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL Extra valorisaties Vespa in MP Actualise ring 10 j vermijding huur CLB (thesaurie VS?) Extra leningen REG ? x 10 mio Derden cofinancie ring (CS, GO, ...) SUBTOT Werden niet geraamd: Verlaging energiekost, eventueel verkoop energie Inkomsten verhuur patrimonium Verlaging kost poets en technisch onderhoud Investering partners, o.m. industrie Verhoging dotatie Agion voor capaciteit Verhoging dotatie stad voor capaciteit 36

37 Cash flow 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalen Uitgaven Huidig budget Huidig tekort Verhoogd budget Tekort 37

38 Cash flow 38

39 Randvoorwaarden en kansen voor het Masterplan Stedelijk Onderwijs
Infrastructureel en organisatorisch Duidelijkheid bestemming gronden Havanastraat (technische campus Noord) en gronden Emiel Vloorstraat / August Leyweg (technische campus Zuid) Duidelijkheid over gebouwen Bouwmeesterstraat – Verschansingsstraat die in 2013 vanuit de Artesis Hogeschool terug ter beschikking komen Samenwerking met SW en AG Stan en de medegebruikers infrastructuur Stedelijk Onderwijs in verband met verdere verfijning Masterplan en exploitatie gebouwen Behoud van huidig budget ‘gebruikersonderhoud’ (met duidelijk afbouwscenario en herinvestering in onderwijspatrimonium met lagere exploitatiekost) Voldoende mensmiddelen voor coördinatie en uitvoering masterplan Financieel en juridisch Definitieve afspraken financiering & mogelijke uitbreiding REG investeringsprogramma Definitieve afspraken met Agion: (her)bestemming en verhoging investeringsmiddelen Verlagen kostprijs door synergieën - reorganisatie secundair – systeembouw Vinden van alternatieve financieringsbronnen en –mechanismen: onderzoek mogelijkheid tot opstarten lokale financieringsmaatschappij Mogelijkheid tot hanteren thesaurievoorschotten i.f.v. toekomstige opbrengsten Duidelijkheid over Vlaamse DBfM engagementen en mogelijke uitbreiding 39

40 Masterplan Stedelijk Onderwijs
Dank voor uw aandacht Marc Van Praet 40


Download ppt "Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google