De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen -"— Transcript van de presentatie:

1 Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen - Kabinetschef Onderwijs – Economie – Zelfstandig ondernemen 30 september 2010

2 2 Presentatie aan het College van Burgemeester en Schepenen Stand van zaken september 2010 1.Conditiestaat onderwijspatrimonium dramatisch. Inhaaloperatie noodzakelijkin Veiligheid – Gezondheid - Rationeel energieverbruik 2.Snel oplopend tekort aan schoolcapaciteit basisonderwijs. Oplossing netoverschrijdend. Engagement Stedelijk Onderwijs voor marktaandeel 3.Tekort aan ruimte BaO in woonwijken  concentreren secundair, volwasssenen- en DKO onderwijs op thematische campussen. Domino-effect creëert extra capaciteit voor BaO in “brede buurtschool” 4.Methodiek opbouw en calculaties Masterplan 5.Overzichten resultaat acties en domino’s: thematische campussen en kinder- en jongerencampussen 6.Financiële impact Masterplan op heden

3 Kwaliteit onderwijspatrimonium 2010 Conditiestaat onderzoek NEN 2767 Freestone nv van 42 schoolgebouwen Conditie 1: Uitstekend. Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Actie: geen verdere acties of geïsoleerde bv. relighting. Conditie 2: Goed. Een bouwdeel of installatiedeel dat kenmerken heeft van beginnende veroudering. Actie: opfrissing: schilderen en kleine herstellingen Conditie 3: Redelijk. Verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Actie: beperkte renovatie (radiatoren, herstelling dak & speelplaats, opfrissen sanitair) Conditie 4: Matig: Verouderingsproces heeft gebouw duidelijk in zijn greep. Actie: uitgebreide renovatie: vervangen verwarming, nieuwe ramen, grote inrichtingswerken, nieuw dak, waar mogelijk isoleren, renovatie speelplaats Conditie 5: Slecht. Verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Actie: Totale renovatie: gebouw wordt volledig gestript en heropgebouwd i.f.v. K45 / E 100 norm en EPB regelgeving, nieuwe speelplaats Conditie 6: Zeer slecht. Technisch rijp voor de sloop. Actie: Keuze voor verkoop ifv herinvesteren opbrengst in onderwijspatrimonium - ev. afbraak ifv nieuwbouw ter plaatse. 3

4 Resultaat conditiestaatmeting NEN 2767 juni 2010 4

5 5 Centraal Aanmeldings Register CAR geeft zicht op (netoverschrijdend) aanbod BaO en plaatstekort per wijk -Door instelling van CAR (realisatie 2009, actief 2010 na akkoord LOP) kan netoverschrijdend het aanbod afgezet worden tegen de stijgende vraag -Stijgend tekort aan plaatsen BaO hoofdzakelijk toe te schrijven aan een jaarlijkse stijging van het aantal jonge kinderen geboren in Antwerpen KleuteronderwijsLager onderwijs Onmiddellijk tekort (< 3 jaar) 2018 - 2060 Borgerhout Deurne Zuid Nieuw Berchem Nieuw Borgerhout Deurne Noord Oud Merksem 2018 Tekort opkorte termijn > 3/9 jaar Idem KS < 3 jaar + 2000 2020 2018 + 2060, Borgerhout, Deurne Zuid en Noord, Oud Merksem, Berchem, Kiel, Centrum, Linkeroever

6 6 Onderzoek capaciteit basisonderwijs omgevingsanalyse Lente 2009: Stedelijke Dienst Omgevingsanalyse berekent op vraag kabinet a.h.v. cijfers LOP / Dept. Ond. de vraag bij 178 kleuterscholen (netoverschrijdend): Demografische populatie per kleuterklas / eerste leerjaar - Uitstroom per wijk + Instroom vanuit andere wijken + Instroom van buiten Antwerpen - Leerlingen buitengewoon onderwijs - Laatste instapdatum voor inloopklas Saldo = Maximumcapaciteit per wijk vs totale vraag per wijk

7 7 Resultaten inloopklas 2008 - 2011 schooljaar 2008-2009 schooljaar 2009-2010 schooljaar 2010-2011 stad Antwerpen-819-870-1450 postcode 2018-222-239-338 Deurne Noord - Merksem Zuid-206-229-265 2060 - Oud Borgerhout-170-206-304 Deurne Zuid - Nieuw Berchem - Nieuw Borgerhout-128-107-174 postcode 2000-68-98-143 Linkeroever-50-51-57 postcode 2020-43-39-94 Wilrijk-32 -121 postcode 2030-32-41-39 Hoboken-97-52 postcode 2040313548 Ekeren - Merksem Noord587650

8 Tekort aan onderwijsplaatsen 2010 - 2025 De stijging van het aantal leerlingen zet zich verder door... De tendens berekend vanaf 2005 zet zich sterker door dan verwacht. Op korte termijn wordt het tekort aan plaatsen ook voelbaar in het secundair en buitengewoon onderwijs Volgens analyse van de stedelijke dienst omgevingsanalyse stijgt tussen 2010 en 2025 het aantal jongeren < 18 jaar (2009: 100.000) tot minimaal 135.000 - maximaal 170.000 Gespreid over 18 jaar en 16 leerjaren (4 KS, 6 LS, 6 MS) loopt de vraag naar extra onderwijsplaatsen daardoor op tussen minimaal 1.945 en maximaal 3.889 plaatsen per leerjaar 8

9 9 Uitgangspunten bij de rol die de stad en het Stedelijk Onderwijs kunnen opnemen Regierol stad Tekort moet netoverschrijdend opgevangen worden. Acties 2010: -Lokale netoverschrijdende taskforce o.l.v. schepen voor onderwijs -Aanmeldingsprocedure (CAR) op basis van afstand woning - school -Onderhandelingen met Vlaanderen (Kabinet Onderwijs en Agion) Eigen investeringen Stedelijk Onderwijs Tekort aanvullen voor eigen ‘marktaandeel’ door uitvoeren Masterplan zoniet Stijging stadsvlucht ouders met jonge kinderen Mislukken verjonging in stadsuitbreidingsprojecten

10 10 Stedelijk Onderwijs verantwoordelijk voor eigen aandeel Kleuter (incl. buitengewoon onderwijs)42,8% Lager (incl. buitengewoon onderwijs)31,4% Secundair: -Eerste graad -ASO -KSO -TSO -BSO -OKAN 20,5% 19% 7,8% 25% 20,2% 35,3% 37,7% Tekorten / jaar1.9443.889 % aandeel ag SO Minimum aantal extra plaatsen ag SO Maximum aantal extra plaatsen ag SO Kleuter ond47.77815.556433.3446.689 Lager ond611.66723.333323.7337.467 Sec ond611.66723.333212.4504.900 31.11162.222 9.52819.056

11 11 Oplossing capaciteitsprobleem en conditiestaat gecombineerd bij opmaak Masterplan deel 3 Sluitend antwoord op globale noden : 1.Benodigde capaciteitsuitbreiding 2.Verbetering kwaliteit onderwijsinfrastructuur 3.Splitsing eigenaarsonderhoud en gebruikersonderhoud 4.Substantiële daling energiefactuur en halen EU 20/20/20 CO2 - norm Masterplan deel 3 – eerste versie operationele lijst Masterplan deel 1 goedgekeurd in gemeenteraad 16 december 2007 Masterplan deel 2 (blauwdruk scholenbouw in samenwerking met AG Vespa) goedgekeurd 2009

12 12 Hiërarchie in stappenplan bij opbouw acties Masterplan Prioriteit voor UITBREIDING CAPACITEIT BASISONDERWIJS 1.Kritisch bevragen huidige bestaande maximumcapaciteit 2.Inbreiding (= vrijmaken van bestaande lokalen in BaO) 3.Wijziging naar basisonderwijs van bestaande sites (herschikkingen lokalen en scholen tussen onderwijsniveaus = “domino’s”) 4.Voorzien van uitbreiding door bijkomende nieuwe infrastructuur Uitbouwen grotere THEMATISCHE CAMPUSSEN Secundair onderwijs: milieuwetgeving, meervoudig gebruik intern en met externen Buitengewoon onderwijs: waar mogeljk inclusief – waar nodig eigen campus Volwassenen onderwijs: waar mogelijk cohabitatie – waar nodig eigen campus Deeltijds kunstonderwijs: waar mogelijk één DKO campus per district + antennes Kwaliteitsverbetering en besparing op exploitatiekosten Investering in renovatie incl. REG en compartimentering -> goedkoper poets en techn. onderhoud + centrale controle -> meervoudig gebruik en kostendeling

13 Methodiek Masterplan 1. Vastleggen noodzakelijke acties -Capaciteit basisonderwijs op basis demografisch onderzoek -Renovatie en REG acties op basis conditiestaatmeting gebouwen -Campusvorming op basis pedagogische noden en stadsplanning -Resultaat: lijst domino dossiers en afzonderlijke engagementen -Logica in planning & uitvoering (< doorlooptijd tss bestek & uitvoering) 2. Bepalen per dossier -m2 gebouw te renoveren (ifv conditiestaat) of te bouwen in PHS – klassieke bouw of PHS systeembouw (ifv doorlooptijd en bouwkost) 3. Bepalen per keuze: kostprijs/m2 - steeds binnen de Agion normen 4. Bepalen kostprijs per gekozen actie en totaal benodigd budget / jaar 5.Bepalen te halen mijlpalen in uitvoering en in communicatie 13

14 Basis potentiële Agion subsidiëring 14 Basis subsidie Agionaug-10 PHS1.362 E701.261 Verschil101 Verschil %8 (*) Renovatie1.238 Overdekte speelplaats630 Niet overdekt bestraat150 (*) Marktbevraging (zomer 2010) leert dat meerkost PHS t.o.v. E70 door standaardisatie momenteel nog +/- 8 % bedraagt. Deze evolutie zal zich verderzetten en er kan gerekend worden op schaalvoordelen bij bouw grotere bouwwerken.

15 Formules nieuwbouw Agion normen & toelagen PHS inclusief speelplaats, 1 ste uitrusting & algemene kosten Betoelaagbare kostprijs nieuwbouw basisonderwijs:  (lok m2 x EP1) + (lok m2 x 10 ) x EP4 + (lok m2 x 60 ) x EP5 + (lok m2 x 5) x EP2 + (lok m2 x 7) x EP2  + 21 % BTW 100 100 100 100 EP 1= PHSEP 2= E70EP 4 = overdekte speelplaats EP 5 = niet-overdekte speelplaats 5 % eerste uitrusting7 % algemene kosten Betoelaagbare kostprijs nieuwbouw secundair onderwijs:  (lok m2 x EP1) + (lok m2 x 7,5 ) x EP4 +(lok m2 x 27 ) x EP5 +(lok m2 x 7,5) x EP2 +(lok m2 x 7) x EP2  + 21 % BTW 100 100 100 100 EP 1= PHSEP 2= E70EP 4 = overdekte speelplaats EP 5 = niet-overdekte speelplaats 7,5 % eerste uitrusting7 % algemene kosten 15 Gehanteerde aanname totale kostprijs nieuwbouw en conditiestaat 6: bouw in PHS - Agion toelage E 70 + 1 ste uitrusting aug-10Toelage %Toelage / m2 Basisonderwijs2.043661.348 Secundair onderwijs2.008561.124

16 Aannames kostprijs investeringen 16 ActieRaming per m2 Totaal renovatie CS 51.759 € Uitgebreide renovatie CS 41.148 € Beperkte renovatie CS 3499 € Aanpassing lokalen CS 2250 € Nieuwbouw PHS BaO2.043 € Nieuwbouw PHS Sec2.008 € Containerklassen E 701.140 € Aankoop grond182 € Aankoop gebouw1.392 € Verkoop grond150 € Verkoop gebouw750 € Bedragen in Euro, inclusief erelonen, vermoedelijke hoeveelheden, aansluitingskosten, BTW.

17 Resultaten van het Masterplan: enkele kengetallen in m2 17 Basisonderwijs 59.634 Deeltijds kunst ond 9.596 Type actie Capaciteit tijdelijk3.061Campusvorming9.596Nieuwbouw PHS85.040 Capaciteit permanent45.345 Volwassenen ond 18.270Beperkt aanpassen4.177 Campusvorming11.228Capaciteit8.742Beperkt renoveren15.953 Secundair ond 104.107Campusvorming9.528Renovatie Freestone95.665 Campusvorming91.678 CLB 3.134Retrofit PHS 14.111 REG12.429 Aankoop permanent 22.217Renovatie standaard9.031 Buitengewoon ond 40.204Aankoop grond2.750 Capaciteit permanent5.580Aankoop gebouw19.467Totaal m2 behandeld243.571 Campusvorming34.624 DBFM 23.780Gemiddelde prijs / m2 €1.775

18 Resultaten per actietype Capaciteit basisonderwijs -Tijdelijke uitbreiding infrastructuur -Permanente uitbreiding infrastructuur Campusvorming -Basisonderwijs -Secundair onderwijs -Buitengewoon onderwijs -Volwassenenonderwijs -Deeltijds kunstonderwijs Algemene acties en centrale diensten -Centrale administratie, onderhoudsdiensten en CLB -REG investeringen en restdossiers Agion 18

19 Modules tijdelijke infrastructuur basisonderwijs 19 Antwerpen Centrum / Zuid 1/9/2010: twee moduleklassen KS Gretrystraat Antwerpen Noord 1/9/2010: nieuwe moduleschool Bredastraat “het Groene Eilandje” Antwerpen Zurenborg / Berchem / Borgerhout 1/11/2010: nieuwe moduleschool Krugerstraat “De Caleidoscoop” 1/09/2011: extra modules renovatie Crea 16 Grote Hondstraat Hoboken 1/9/2010: twee moduleklassen BS Montessoristraat

20 Container klassen tijdelijke uitbreiding basisonderwijs 20

21 21 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020 Antwerpen Centrum en Noord: Noord / 2060: DBfM Hardenvoort / Park Spoor Noord Duinstraat terug gewoon Bao na verhuis lln Buo Burchtse Weel en Biekorfstraat St. Andries: uitbreiding KS lange Ridderstraat indien mogelijk in RUP Dries: uitbreiding KS Dries mits aankoop perceel Linkeroever / 2050 : KS Regatta - @penstaartjes Grondverwerving + overleg RUP Kiel 2020 : KJC Pierenberg Na bouw infrastructuur en verhuis LL. afd. Kantoor Verkoop KJC Speerstraat / Atletenstraat Na oplevering DKO Wilrijk omvormen tot KJC (Beerschot: nieuwe wijk na bouw stadion) KJC Boomse Steenweg / KJC Pestalozzistraat -> Inbreiding tot KJC BeZaLi: Berendrecht Bouw eerste “brede school” passiefhuis standaard KJC ism KIO en district

22 22 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020 Zuid 2018: Durletstraat hergebruik voor basisonderwijs mits aankoop Winterthur en verhuis VWO Omvorming Sito 7 Lamorinièrestraat naar KJC (ook voor Militair Hospitaal) Eindpunt dominodossier ASO/TSO campus zuid Desguinlei Mogelijk: Bouwmeesterstraat of Verschansingstraat na verhuis Artesis Berchem & 2018 Definitieve KJC Nieuw Zurenborg KJC zwaarst bevraagde wijk (in RUP Nieuw Zurenborg) Borgerhout Herbestemmen Montgomeryplein voor basisonderwijs (KS) GO extra LS Bleekhofstraat Hoboken Definitieve extra klassen nieuwbouw Schoolstraat en Montessoristraat Omvormen Notelaarstraat tot Campus DKO Hoboken -> Middenschool op Lage Weg Uitbreiden KJC Onderwijzerstraat Overleg met CS: > 2013 buurtsporthal ? (cfr. IGLO)

23 Geplande definitieve kinder- en jongerencampussen 2010 - 2020 Merksem KJC Bartholomeusstraat - Borrewaterstraat (eindpunt Domino ASO/TSO sport naar Lyceum Linkeroever IGLO na bouw sport- turnzalencomplex) Bezali KJC Berenschool (verkoop Monnikenhofstraat) Linkeroever Kleuterschool Regatta als onderdeel van KJC met Hanegraefstraat Deurne Zuid: KJC Waterbaan – St.Rochusstraat Eindpunt domino Wellnescampus Lakborslei / Confortalei Deurne Wilrijk Paolaziekenhuis Ziekenhuisschool uitbreiding afd. kinder- en jongerenpsychiatrie 23

24 Permanente uitbreiding basisonderwijs totaal nu in masterplan voorzien 24 KSLSTotaal 2010625275900 20110154 2012232220452 20135984911089 20143966941090 2015110547657 20160264 Totaal196126454606

25 25 Geplande thematische campussen secundair onderwijs Wilrijk Topsportcampus Wilrijk (Fort 3-Eiken) Engagement S.O. en CS. RUP 3-Eiken. Definitief opgestart 2010 (R&E vergunning verloopt) Linkeroever Nautische- en sportcampus IGLO ism CS en GO! Domino: ASO Sport Merksem -> L.O. -> meer capaciteit KJC in Merksem Antwerpen Noord Kunstencampus Eilandje / DBfM Domino: goud/juwelen -> Cadix -> VWO Talen Lange Klarenstr. / Eikenstraat Antwerpen Centrum Talencampus Eikenstraat (in samenwerking met talen- en NT2campus VWO Lange Klarenstraat / Eikenstraat)

26 26 Geplande thematische campussen secundair onderwijs Antwerpen Zuid / Kiel ASO/TSO wetenschappen campus Zuid (Desguinlei 33) Domino: KJC Lamorinièrestr 248 (Militair Hospitaal) -> zorg naar J.De Voslei, chemie -> aso/tso campus Desguin -> verkoop Lamorin. Str. 16 Secundair ASO/TSO + CLB + agSO administratie - > Desguinlei 33 Zorgcampus Zuid (J. De Voslei – VIIde Olympiadelaan) Deel domino KJC Lamorinièrestraat Noord Kunstencampus Eilandje / DBfM Domino: goud/juwelen -> Cadix -> VWO Talen en NT2 Lange Klarenstraat / Eikenstraat Deurne Wellnescampus Deurne (Lakborslei – Confortalei) Domino: KJC Deurne Zuid Waterbaan

27 27 Geplande thematische campussen secundair- en volwassenenonderwijs Kiel Nijverheidscampus Zuid (E. Vloorstraat) uitbouw -> +/- 1.500 leerlingen Domino: Vlarem Lange Klarenstr. (2014), Buso inclusief onderwijs, CDO Wilrijk en ‘d Herbouvillekaai, alle opleidingen harde technieken LL (m.u.v. Logistieke opleidingen) en deel VWO Nijverheidsschool BPA Groothandelsmarkt / postzegelrup nodig uiterlijk eind 2013 -> geleidelijke realisatie (eerste spiegelgebouw Spia op eigen domein + samenwerking industrie (C2C) Luchtbal Nijverheidscampus Noord (Havannastraat ?) uitbouw -> +/- 1.500 leerlingen Alle logistieke opleidingen LL. (vrachtwagen- en vorklift/magazijn) + CDO Noord + harde technieken SG Noord + deel VWO Nijverheidsschool Domino: Lange Klarenstraat wordt talen en NT2 campus VWO -> Beslissing terrein < 31/12/2010. Geleidelijke realisatie. Merksem Vuurkruisenlaan VWO campus Sense veiligheidsopleidingen + secundair

28 Geplande thematische campussen specifiek VWO Centrum VWO talen en NT2 campus Centrum Lange Klarenstraat (+ Eikenstraat) Berchem VWO campus Talen en HBO - Aankoop Winterthur Grote Steenweg) Domino: KJC Zuid Durletstraat - Na verhuis harde technieken Grote Steenweg naar Technische Campus Zuid verder uitbouwen campus VWO Wilrijk VWO campus + Sense personenzorg Middelheim in onderhandeling ZNA Linkeroever Mogelijk antenne in nieuwe vleugel lyceum Gloriantlaan Noord VWO campus kunstambachten Van Aertstraat 28

29 Geplande thematische campussen specifiek Buo (BuLo en BuSo) Linkeroever BuO Burchtse Weel 3000 m2 uitbreiding + renovatie & REG Centrum BuO campus Begijnenvest renovatie en inbreiding lln HT met stagenoden Luchtbal BuO campus Columbiastraat renovatie en REG – uitbreiding mogelijk Noord BuO campus Biekorf en Schoolstraat renovatie en REG – verlaten Duinstraat Kiel BuO campus A Leyweg renovatie en uitbreiding lln inclusief BSO Deurne BuO campus Schotensteenweg Ertbrugge/Venneborg renovatie en uitbreiding lln zachte technieken Dependence Morkhoven / Thibautstraat aanpassing type 2 29

30 Geplande acties centrale diensten en CLB Desguinlei 33 CLB wordt opgenomen op gelijkvloerse verdieping nieuw centraal gebouw met antennes Kiel en Deurne + antennes op de thematische campussen Centraal bestuur & service en coördinatiecentrum: hoogste verdieping Kelder: centraal archief (+ Felix archief) Verd. 1 t/m 4: secundaire campus aso / tso Na verhuis centrale diensten: verkoop Lange Gasthuisstraat 15 tbv Bell Klaproosstraat Centrale werkhuizen patrimoniumonderhoud in combinatie met opleidingen laaggeschoolde werkzoekenden D’ Herbouvillekaai Mogelijk nog centrale werkhuizen tot 2035 in combinatie met opleidingen laaggeschoolde werkzoekenden. Te onderzoeken ifv verdere ontwikkeling IPZ 30

31 Samenvatting REG acties 2010 / 2012 31

32 Samenvatting REG acties 2010 / 2012 32

33 Voorstel gebruik Agion restmiddelen en noodzakelijke stedelijke cofinanciering 33 Bons Bestaande dossiers Capaciteit & nieuw dossierAgion Cofinanciering stad 2010 Cofinanciering stad 2011 Op hetzelfde perceel bons 2010 222.900 € 156.030 € 66.870 € bons 2011 1.550.000 € 1.085.000 € 465.000 € 22.393.620 € 15.675.534 € 6.718.086 € Zelfde perceel extra capaciteit & nieuwe dossiers 8.910.405 € 5.587.284 € 3.323.121 € 1.772.900 € 22.393.620 € 8.910.405 € 22.503.848 € 531.870 € 10.041.207 €

34 Raming augustus 2010 te begroten uitgaven 2010 - 2020 34 ACTIE 201120122013201420152016201720182019 2020 BaO CAPT 1.236.73700000000 0 BAO CAPP 27.854.17113.439.19311.928.37730.252.8908.026.4030000 0 91.501.034 BAO CAMP 7.776.844027.870.4019.562.143002.266.74300 0 47.476.132 BUO 14.378.4862.310.7286.023.541011.210.940011.905.86700 0 45.829.563 SEC 30.048.31161.136.41017.336.19622.637.49437.882.9183.162.01412.908.93506.505.425 0 191.617.703 VWO 10.865.21900004.478.5404.858.9906.553.0110 0 26.755.760 DKO 1.314.70001.346.7372.409.4174.485.1672.409.417062.5850 0 12.028.021 CLB 000000000 0 0 ALG 15.887.35200000000 0 Totalen 109.361.82276.886.33164.505.25264.861.94461.605.42810.049.97031.940.5356.615.5956.505.425 0 432.332.30 3

35 Raming huidige investeringscapaciteit 2011 – 2020 35 2011201220132014201520162017201820192020TOTAAL stadsdotatie (vast)7.000.000 70.000.000 AGION (vast)4.500.000 45.000.000 REG10.000.000 30.000.000 AGION REG300.000 3.000.000 SVS* (1ste raming)15.000.000 extra AGION22.503.847 geraamd inbreng (fin plan/SCC)00500.0001.500.0002.000.000 14.000.000 geraamd inbreng divisies2.000.000 20.000.000 Valorisaties tot heden in budget3.316.000 2.750.000 6.066.000 TOTAAL 64.619.84723.800.00024.300.00015.300.00018.550.00015.800.000 225.569.847

36 Mogelijke extra investeringscapaciteit 2011 – 2020 36 Potentiële extra inkomsten 2011201220132014201520162017201820192020 TOTAAL Extra valorisaties Vespa in MP 400.000 8.500.000 100.000 2.000.000 11.000.000 Actualise ring 10 j vermijding huur CLB (thesaurie VS?) 3.200.000000000 Extra leningen REG ? 7 x 10 mio 10.000.000 70.000.000 Derden cofinancie ring (CS, GO,...)2.255.657 1.335.398 2.000.000 5.591.055 SUBTOT 2.255.657400.0001.335.39821.700.00012.000.00010.100.00010.000.00012.000.00010.000.000 89.791.055 TOTAAL 66.875.50424.200.00025.635.39837.000.00030.550.00025.900.00025.800.00027.800.00025.800.000 315.360.902 Werden niet geraamd: Verlaging energiekost, eventueel verkoop energieInkomsten verhuur patrimonium Verlaging kost poets en technisch onderhoudInvestering partners, o.m. industrie Verhoging dotatie Agion voor capaciteitVerhoging dotatie stad voor capaciteit

37 Cash flow 2011 - 2020 37 2011201220132014201520162017201820192020Totalen Uitgaven 109.361.82276.886.33164.505.25264.861.94461.605.42810.049.97031.940.5356.615.5956.505.4250 432.332.303 Huidig budget 64.619.84723.800.00024.300.00015.300.00018.550.00015.800.000 225.569.847 Huidig tekort 44.741.97553.086.33140.205.25249.561.94443.055.428-5.750.03016.140.535-9.184.405-9.294.575-15.800.000 206.762.456 Verhoog d budget 2.255.657400.0001.335.39821.700.00012.000.00010.100.00010.000.00012.000.00010.000.000 89.791.055 Tekort 66.875.50424.200.00025.635.39837.000.00030.550.00025.900.00025.800.00027.800.00025.800.000 315.360.902

38 Cash flow 2011 - 2020 38

39 39 Randvoorwaarden en kansen voor het Masterplan Stedelijk Onderwijs Infrastructureel en organisatorisch -Duidelijkheid bestemming gronden Havanastraat (technische campus Noord) en gronden Emiel Vloorstraat / August Leyweg (technische campus Zuid) -Duidelijkheid over gebouwen Bouwmeesterstraat – Verschansingsstraat die in 2013 vanuit de Artesis Hogeschool terug ter beschikking komen -Samenwerking met SW en AG Stan en de medegebruikers infrastructuur Stedelijk Onderwijs in verband met verdere verfijning Masterplan en exploitatie gebouwen -Behoud van huidig budget ‘gebruikersonderhoud’ (met duidelijk afbouwscenario en herinvestering in onderwijspatrimonium met lagere exploitatiekost) -Voldoende mensmiddelen voor coördinatie en uitvoering masterplan Financieel en juridisch -Definitieve afspraken financiering & mogelijke uitbreiding REG investeringsprogramma -Definitieve afspraken met Agion: (her)bestemming en verhoging investeringsmiddelen -Verlagen kostprijs door synergieën - reorganisatie secundair – systeembouw -Vinden van alternatieve financieringsbronnen en –mechanismen: onderzoek mogelijkheid tot opstarten lokale financieringsmaatschappij -Mogelijkheid tot hanteren thesaurievoorschotten i.f.v. toekomstige opbrengsten -Duidelijkheid over Vlaamse DBfM engagementen en mogelijke uitbreiding

40 Masterplan Stedelijk Onderwijs Dank voor uw aandacht 40 Marc Van Praet


Download ppt "Masterplan Stedelijk Onderwijs Campusmodel en antwoord op het capaciteitstekort Strategieën en Cijfers voor het College Marc Van Praet Stad Antwerpen -"

Verwante presentaties


Ads door Google