De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en juridische actualiteiten 1e sessie 17 juni 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en juridische actualiteiten 1e sessie 17 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en juridische actualiteiten 1e sessie 17 juni 2015
Walt Mossou Joep Roijakkers Marco Vermeulen Willemijn van den Bouwhuizen

2 Arbeidsrecht onder de WWZ Eerlijker, goedkoper, sneller?
Willemijn van den Bouwhuijsen Advocaat arbeidsrecht

3 Onderwerpen Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015
Belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015

4 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2015
Proeftijd Concurrentiebeding Aanzegging

5 PROEFTIJD artikel 7:652 BW NIET bij overeenkomst bij arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter NIET bij een opvolgende arbeidsovereenkomst TENZIJ andere vaardigheden of verantwoordelijkheden Duur van de proeftijd blijft hetzelfde Onbepaalde tijd: maximaal 2 maanden Bepaalde tijd: overeenkomst < 2 jaar – 1 maand proeftijd overeenkomst ≥2 jaar – 2 maanden proeftijd DUS: overeenkomst bepaalde tijd 6-24 maanden, 1 maand proeftijd overeenkomst onbepaalde tijd/overeenkomst bepaalde tijd ≥ 24 maanden, 2 maanden proeftijd

6 CONCURRENTIEBEDING artikel 7:653 BW
GEEN concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het aangaan van de afspraken schriftelijk door werkgever te motiveren Concurrentiebedingen van vóór 1 januari 2015 worden gerespecteerd Aantastingsmogelijkheid blijft bestaan en werking beding kan vervallen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten bij einde arbeidsovereenkomst door werkgever Rechter kan een billijke vergoeding aan werknemer toekennen voor de duur van de beperking, tenzij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer DUS: overeenkomst niet stilzwijgend verlengen, maar alleen overeenkomst voor onbepaalde tijd bij ondertekening concurrentiebeding (en dus ook relatiebeding)

7 AANZEGGING artikel 7:668 BW
Aanzegplicht aan de orde bij arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer Aanzegplicht houdt in 1 maand voor het einde werknemer schriftelijk informeren over: (1) wel of geen voortzetting, en (2) voorwaarden van voortzetting Aanzegtermijn geschonden door werkgever dan maximaal één ‘kaal maandloon’ bij wijze van schadevergoeding LET OP: dus ook bij stilzwijgende verlenging (wel een vervaltermijn van 2 maanden) PROBLEMEN VOORKOMEN?: - agenderen - aanzegging opnemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten (weinig motiverend, maar inmiddels wel geaccepteerd door rechters) - arbeidsovereenkomst van 6 maanden minus 1 dag?

8 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2015 Ketenregeling Transitievergoeding Ontslag

9 KETENREGELING artikel 7:668a BW
Bij CAO kan onder beperkte voorwaarden worden afgeweken van de hoofdregel, tot maximaal 6 contracten gedurende een periode van maximaal 4 jaar Niet van toepassing op: leer/arbeidsovereenkomsten en werknemers jonger dan 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken IDEE: kort voor 1 juli 2015 verlengen biedt de mogelijkheid voor dit deel onder het oude systeem te vallen (36 i.p.v. 24 maanden) Let op! OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP Aantal contracten Jaar Doorbreking (maand) NU 3 WWZ 2 6

10 TRANSITIEVERGOEDING/BILLIJKE VERGOEDING artikel 7:673 - 7:673d BW
Nu: kantonrechtersformule of schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag WWZ: transitievergoeding (altijd) – billijke vergoeding (ernstige verwijtbaarheid) Transitievergoeding (aanzienlijk lager dan kantonrechtersformule) Voor alle werknemer bij onvrijwillig niet verwijtbaar ontslag met een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden. Hoeveel? 1/6 maandsalaris per volledige 6 maanden in dienst voor de 1e 10 dienstjaren ¼ maandsalaris per volledige 6 maanden in dienst vanaf 10 dienstjaren Maximaal € of één jaarsalaris Artikel 7:673 lid 6 (kosten ten laste van transitievergoeding) biedt mogelijkheden om door werkgever gemaakte kosten in mindering te laten strekken op de transitievergoeding. Inmiddels is er een besluit gepubliceerd. Conclusie: weinig mogelijkheden!

11 Tijdelijke transitievergoeding voor de oudere werknemer (7:673a BW)
Tot 1 januari 2020 50+ op 1 juli 2015 en op dat moment al 10 jaar in dienst ½ maandsalaris per volledige 6 maanden in dienst Niet voor een onderneming < 25 werknemers Geen transitievergoeding verschuldigd: Jonger dan 18 en minder dan 12 uur per week (bijbaan) Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten Pensioenleeftijd Faillissement surseance IDEE?: maximaal 1 jaar en 11 maanden, dan GEEN onbepaalde tijd en GEEN transitievergoeding

12 Billijke vergoeding Enkel in het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Volgens de parlementaire geschiedenis zal hiervan niet snel sprake zijn. Jurisprudentie zal hierover duidelijkheid gaan bieden. Verwachting (inmiddels bevestigd door kantonrechter Ulrici uit Amsterdam in een uitzending van Nieuwsuur): vaker afwijzingen!

13 NIEUWE ONTSLAGRECHT Uitgangspunt: schriftelijk instemming werknemer met opzegging Vereisten: redelijke grond (limitatief in de wet) voor opzegging, én herplaatsing (eventueel na scholing) in passende functie is niet mogelijk of ligt niet in de rede

14 LET OP: werknemer heeft het recht instemming binnen 2 weken (of 3 weken te herroepen, door schriftelijke aan werkgever gerichte verklaring TIP: VSO 1 en VSO 2 TIP: factsheets via (niet volledig, maar wel een basis)

15 Geen instemming? 2 routes mogelijk, namelijk UWV (bedrijfseconomisch en 2 jaar ziekte) of kantonrechter (redenen gelegen in persoon werknemer) Niet nodig bij: proeftijd, OOSV, huishoudelijk personeel, bestuurder NV/BV, AOW’er

16 ROUTE UWV: Digitale procedure maar niet op tijd klaar Zeer uitgebreide aanvraagformulieren zijn al te raadplegen via UWV beslist binnen 4 weken

17 ROUTE KANTONRECHTER: Speelruimte voor kantonrechter is veel kleiner geworden vanwege de ‘ontslaghokjes’ De herplaatsingstoets geldt ook bij de kantonrechter Bewijsrecht lijkt een grotere rol te gaan spelen onder nieuw recht

18 Probleem: zieke werknemer!
Escape? Sprake van dusdanige omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst in het belang van werknemer behoort te eindigen (verklaring psychiater)?

19 PROCESRISICO In alle gevallen kan er tot aan de Hoge Raad geprocedeerd worden. Nu vaak snel duidelijkheid door ontbinding; straks mogelijk jarenlang onduidelijkheid.

20 1. RUOW Hof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:9821
2006/2007 aankoop pakhuis, garage en woon-winkelpand door projectontwikkelaar In zeer slechte staat Ontwikkeling tot appartementencomplex

21 1. RUOW Projectontwikkelaar Grondonderzoek Bouwfysisch rapport
Bouwtechnische berekeningen Aanvraag bouwvergunning Aanvraag sloopvergunning Verbouwing tot appartementencomplex

22 1. RUOW September 2007 verkoop aan belanghebbende
Oktober 2007 afgifte bouwvergunning en nieuwe huisnummerbeschikking Werkzaamheden Installatiewerk Keuken en aftimmeren badkamer Tussenwanden, vloeren, trappen, plafonds Dakgoten, schilderwerk Bergingen gerealiseerd 2008 verhuur aan derden

23 1. RUOW Inspecteur Meer werkzaamheden dan normaal vermogensbeheer
In 1,5 jaar bijna elke vrije minuut in verbouwing gestopt Doel om redelijkerwijs te verwachten voordeel te behalen Voordeel dat normaal vermogensbeheer te boven gaat

24 1. RUOW Belanghebbende Bedoeling om het te verhuren
Slechts afgewerkt voor verhuur Geen exceptioneel rendement

25 1. RUOW Hof Onroerende zaak was bouwtechnisch al gesplitst
Geen wijziging in aanwendingsmogelijkheden Alleen opgeknapt om te kunnen verhuren Aard werkzaamheden niet gericht op voordelen die normaal vermogensbeheer te boven gaan Ondanks omvangrijke werkzaamheden Bewijslast inspecteur

26 1. RUOW Rechtbank Noord-Holland 3 april 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:3032
Belastingplichtige koopt (samen met broer) percelen landbouwgrond (juni 2009) (€ 5 per m2) Verkoop aan X september 2009 voor € 45 per m2 tegen levering van andere grond Grond van belastingplichtige neemt toe met 0,44 hectare X wilde grond graag, lag naast huis

27 1. RUOW Rechtbank Werkzaamheid in economisch verkeer Voordeel beogen
Voordeel verwachten

28 1. RUOW Realiteit betaalde prijs € 5 per m2 Transactie tussen derden
Geldswaarde van de geruilde percelen dus aan elkaar gelijk Geen voordeel behaald

29 1. RUOW Rechtbank Noord-Nederland 9 december 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:6223 Aankoop pand in september € , levering Contact met C die een koper weet November 2006 verkoop € , levering

30 1. RUOW Boekenonderzoek Actief te koop aanbieden
Laten wijzigen omschrijving pand Deskundigheid

31 1. RUOW Belastingdienst in procedure Oogmerk om door te verkopen
Aankoop met 100% financiering Verder geen panden Contact met C vóór aankoop pand

32 1. RUOW Belastingplichtige
Geen contact vooraf met C (herziene verklaring) Geen oogmerk tot doorverkoop

33 1. RUOW Belastingdienst Aanpassen omschrijving in koopovereenkomst
Onderhandelingen over prijs Rondleiden van verkoper met doel verkoop

34 1. RUOW Rechtbank Geen werkzaamheden, die normaal vermogensbeheer te buiten gaan Onderhandelingen over prijs en rondleiden zijn inherent aan iedere verkoop

35 2. VAR/BGL Rechtbank Noord-Holland 24 december 2014 ECLI:NL:RBNHD:2014:12091 Verpleegkundige, BIG Inschrijving kvk Werkzaamheden voor: Bemiddelingsbureau Hospice Zorginstelling(en) Zelf vervanging geregeld

36 2. VAR/BGL Rechtbank Herziening mag bij onjuiste of onvolledige informatie Aantal vragen niet juist Gaat echter soms om verwachtingen VAR niet te herzien

37 2. VAR/BGL BGL Opdrachtgever vooraf zekerheid Modelovereenkomsten
1 januari 2016 Zekerheid voor loonheffingen Geen zekerheid over ondernemerschap

38 2. VAR/BGL Werkzaamheden CF overeenkomst 5 jaar
Correctieverplichting of naheffing bij opdrachtgever (efficiënter bij grote aantallen) Evt. boete Geldt ook voor UWV Als werkzaamheden niet juist zijn: uitkeringsrecht maar melding aan BD Nog in gesprek met intermediairs

39 3. Begin/einde werkzaamheid
1. Hoge Raad, 6 februari 2015, 13/06204, ECLI:NL:HR:2015:220 Belanghebbende exploiteerde een onderneming van 2003 t/m 2008; Belanghebbende was enig aandeelhouder van B.V. in die periode; Sinds 1983 eigenaar van (verhuurd) pand 1; B.V. eigenaar van naastgelegen pand 2

40 3. Begin/einde werkzaamheid
Vanaf 2003 ontwikkeling panden door belanghebbende en B.V. Werkzaamheden belanghebbende: opdracht aan architect, aanvragen bouwvergunning, sloopvergunning, overleg bank omtrent projectfinanciering Vanaf 2006 trekt belanghebbende zich terug uit project Belanghebbende en B.V. dragen project over aan onafhankelijk derde Belanghebbende heeft onverdeelde helft pand 1 aan koper verkocht en geleverd Waarde: € Derde heeft project gerealiseerd en voltooid in 2008

41 3. Begin/einde werkzaamheid
In 2008 verkrijgt belanghebbende eigendom van: Nieuw winkelappartement, en Penthouse, die hij is gaan verhuren van 1 april 2008 Inspecteur belast in 2008 € als row Hof: project is row, maar in 2006 gestaakt HR: belanghebbende heeft belang bij project gehouden (recht op oplevering appartementen) Oplevering appartementen in 2008 Werkzaamheid beëindigd in 2008 Winst moet worden verantwoord in 2008 als row Verwijzing voor vaststelling omvang row

42 4. Fictief loon/wijzigingen
Besef dat het een bewijs regeling is (gebruikelijk, werknemers, minimale loon 44K ) Minimum loon regeling niet altijd fiscaal het beste “soortgelijke dienstbetrekking” vervangen door “meest vergelijkbare dienstbetrekking” 25% marge in plaats van 30% Inspecteur heeft bewijslast en moet criteria overhandigen Vrije beroepen (acc., bel.adv., medici, advocaten etc.)

43 4. Fictief loon/wijzigingen
Verbonden lichaam (1/3-e of meer) 75/70 enkel bij bestaande afspraken (en inherent uiteraard bij situaties waar men op 70% zat) Recente jurisprudentie wisselende inkomsten fiscaal jurist. Inspecteur afroommethode. Hof Den Haag: Niet geschikt voor afroom. Soortgelijke dienstbetrekking 120K, dus 84K.

44 5. Vastgoed B.V./BOF Rechtbank Den Haag, 3 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16718 Nalatenschap met 1/3 deel van de aandelen in Beleggingsmaatschappij Y Y is opgericht in 1994 door erflater en broer van erflater Erflater en zonen hebben in 1999 ieder 1/3 deel van de aandelen in Y gekregen Na 1999: activiteiten gericht op projectontwikkeling

45 5. Vastgoed B.V./BOF Werkzaamheden: Voeren van de administratie
Bepalen van huurprijzen Huurdersbeheer Manen van huurders Opstellen van huurovereenkomsten Contacten met aannemers Inzetten van mensen Beoordelen van klachten Beoordelen van onderhoud Aankoop van grond en gebouwen Realiseren van nieuwe projecten

46 5. Vastgoed B.V./BOF Inspecteur: activiteiten omvatten qua aard en omvang geen andere activiteiten dan beleggen Geen hoger rendement is beoogd Rechtbank: Geheel van de werkzaamheden is van dien aard dat sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer Bij enkele projecten is sprake van ingrijpende verbouwingen Boekwaarde van ongeveer € 2 mio is voor € 1,75 mio gefinancierd met vreemd vermogen, hetgeen bij vermogensbeheer niet wordt toegestaan Meerarbeid is gericht op hoger rendement BOF van toepassing.

47 5. Vastgoed B.V./BOF Gerechtshof Arnhem, 12 mei 2015, nr. 13/01073
Schenking aandelen in een houdster-bv met 100% belangen in diverse vastgoedvennootschappen Houdster-bv kwalificeert ook als een vastgoed-bv Zeer omvangrijke vastgoedportefeuille Diverse werknemers in dienst met specifieke kennis Eigen technische dienst voor klein tot middelgroot onderhoud Grote verbouwingen door externe partijen, onder toezicht van werknemers

48 5. Vastgoed B.V./BOF Inspecteur: vastgoed-bv drijft geen onderneming, dus geen BOF Hof: Behaalde rendement (direct en indirect) gaat het rendement bij normaal vermogensbeheer te boven Arbeid omvat qua aard en omvang meer dan bij normaal vermogensbeheer BOF wel van toepassing!

49 5. Vastgoed B.V./BOF Positieve uitspraken
Hof Den Haag, 20 december 2013, nr. 12/00757 Hof Arnhem/Leeuwarden, 8 april 2014, nr. 13/00473

50 5. Vastgoed B.V./BOF Negatieve uitspraken
Hof Arnhem/Leeuwarden, 5 november 2013, nr. 12/00702 Rechtbank ZWB, 6 november 2014, nr. 14/01012

51 6. Onzakelijke lening/geen ah-er?
Debiteurenrisico Onafhankelijke derde niet Hoedanigheid aandeelhouder

52 6. Onzakelijke lening/geen ah-er
Persoonlijke motieven Hoge Raad (20 maart 2015): onzakelijke lening Vanwege belang aandeelhouder (uitdeling, (nog?) geen onttrekking).

53 7. Rente EW Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 februari 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:627 Geen fiscaal partner Belanghebbende heeft woning en geldlening (partner staat borg) Rente betaald van gezamenlijke rekening Inspecteur: 50% In 2014 rente betaalt aan partner

54 7. Rente EW Had dus van rekening belastingplichtige moeten gebeuren
Hof Rente heeft niet gedrukt Terugbetaling 2014 niet relevant En dan heeft rente voorheen sowieso niet gedrukt Had dus van rekening belastingplichtige moeten gebeuren

55 7. Rente EW Hof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:1176
Duurzaam gescheiden 2006 2008 echtscheiding Y blijft in woning X betaalt rente Woning en lening op beider naam

56 7. Rente EW Is rente alimentatie? Hof Mondeling overeengekomen
Vooruitlopend op alimentatieregeling Geloofwaardige uitlatingen Voor helft aftrekbaar

57 7. Rente EW Hoge Raad 3 april 2015 ECLI:NL:PHR:2015:809
Lening ouders 5% rente Steeds betaald 2009 rente bijgeschreven (financiële problemen) Steeds schenkingen ontvangen 2009 schenking verrekend met rente

58 7. Rente EW Hof Rente is niet kwijtgescholden Goede administratie
Geen kasrondje maar geen probleem

59 8. Kinderalimentatie en box 3
Per 1 januari 2015 Wet hervorming kindregelingen Geen persoonsgebonden aftrek meer Uitsluiting in box 3 gekoppeld aan persoonsgebonden aftrek Nu dus weer contante waarde in aftrek

60 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Rechtbank ZWB, 13 mei 2015, ECLI:NL:RBZWB: 2015:2860 Fiscale eenheid Omzetbelasting Sauna-activiteiten Horeca-activiteiten Stak X X Stak Y Verhuur bedrijfspand Y

61 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2008 Stak X X Y D Z

62 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2010 B E

63 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
2011/2012 Stak X B X E 25% 51% Stak Y Stak D Stak Z Y D Z

64 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
X verzoekt om uitreiking btw-aangiftebiljetten voor Z bv Inspecteur: Z bv verricht geen zelfstandige prestaties en maakt onderdeel uit van f.e. X bv, Y bv, Z bv en D bv vormen een samenwerkende groep voor de btw, welke groep de diensten verricht

65 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Rechtbank: na structuurwijziging heeft inspecteur geen beschikking ex art. 7 lid 4 Wet OB 1968 genomen D bv en Z bv maken geen onderdeel uit van f.e. FE X-Y is niet de ondernemer die het geheel van de prestaties verricht

66 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Gerechtshof Den Haag, 21 november 2014, ECLI:NL:GHDDHA: 2014:3835 H Fiscale eenheid omzetbelasting 100% W

67 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Situatie na 24 juni 2010: H C D W

68 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
6/12/2010: opgaaf startende onderneming 8/12/2010: belastingdienst op de hoogte van aandelenoverdracht April 2011: gesprek met belastingdienst inzake concernstructuur, akten nog niet verwerkt Naheffingsaanslag opgelegd FE heeft aanslag niet betaald, X hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor niet betaalde aanslag 6/3/2013: melding einde fe btw

69 9. Fiscale eenheid omzetbelasting
Inspecteur: middels beschikking 13 maart 2013 einde fe Belanghebbende: opgaaf startende onderneming is mededeling einde fe Rechtbank: belanghebbende terecht aansprakelijk gesteld Hof: ingediende opgaaf is aan te merken als een kennisgeving einde fe btw

70 10. HIR en vervangingsvoornemen
Ondernemer kunst- en cultuur 2008 verkoop bedrijfspand Winst 1,1 mio Wens bouw nieuw centrum in Suriname In 2011 uiteindelijk bouw in Costa Rica Enkel draft agreement met A SA Nog slechts 190K betaald Vervangingsvoornemen ultimo 2008 niet aannemelijk gemaakt

71 10. HIR en vervangingsvoornemen
Vervanging buiten Nederland mogelijk? Boekwaarde eis Soortgelijke functie? Voornemen op balansdatum Bij verplaatsing HIR indien identiteit idem Bewijslast vervangingsvoornemen bij bel.pl.

72 11. Informatiebeschikking
Rechtbank ZWB, 9 april 2015, ECLI:NL:RBZWB: 2015: 2496 Belanghebbenden komen in beroep tegen door inspecteur afgegeven informatiebeschikkingen Inspecteur handelt volgens belanghebbenden in strijd met het evenredigheidsbeginsel Relevantie van de ontbrekende informatie rechtvaardigt niet de sanctie van omkering van bewijslast

73 11. Informatiebeschikking
Rechtbank ZWB is het niet met belanghebbenden eens Belanghebbenden hebben niet alle gevraagde informatie overlegd De niet overlegde informatie is van belang voor belastingheffing Het opleggen van de sanctie van omkering bewijslast moet in een eventuele procedure tegen de navorderingsaanslagen worden beoordeeld.

74 11. Informatiebeschikking
Rechtbank Noord-Nederland, 26 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE: 2015: 1498 Erflater X exploiteerde bij leven een coffeeshop Belanghebbenden zijn de erven van X Inspecteur geeft na boekenonderzoek informatiebeschikking af voor de IB, LB en BTW voor de jaren 2007 t/m 2009 Reden: X heeft administratieplicht geschonden

75 11. Informatiebeschikking
Rechtbank: Inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van negatieve kassen Of van de aanwezigheid van een opslag voor het zelf versnijden en verpakken van softdrugs Vernietigt de informatiebeschikking.

76 12. Niet uitkeren pensioen
DGA pensioen A B.V. B B.V. C B.V. Borg zoon Werk BV

77 12. Niet uitkeren pensioen
Voorziening 668K, waarde 964K DGA 65 maar pensioen niet uitgekeerd, pensioenvoorziening ultimo 2008 verdwenen Pensioenbrief voorwaardelijk plus op basis van voorziening in balans Geen nieuw feit Eiser maakt niet aannemelijk dat pensioen niet voor verwezenlijking vatbaar is plus onzakelijk Te weinig info verschaft

78 Uitsmijter; advies Onder voorwaarden 65% van de waarde Eenmanszaak
staking aankoop Gemengd pand Onder voorwaarden 65% van de waarde


Download ppt "Fiscale en juridische actualiteiten 1e sessie 17 juni 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google