De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Dieren brondocument: Ministerie EZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Dieren brondocument: Ministerie EZ"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Dieren brondocument: Ministerie EZ
18 maart 2015 Wet Dieren brondocument: Ministerie EZ

2 Situatie GWWD Verschillende wetten per doelgroep
Versnipperde uitvoeringsregelgeving Produ-cent dierge-neesm. Dierenarts Wet uitoefening diergenees-kunde Producent voer Houder van dieren Gezondheid- en welzijns-wet dieren Kaderwet diervoeders Diergenees-middelenwet Landbouw-wet Landbouw-kwaliteitswet Slachthuis Pro-ducent dierlijk product

3 Uitgangspunten Integraal wettelijk kader voor:
De regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren; De beheersing van de risico’s van die dieren, of van die dieren afkomstige producten met zich mee brengen voor de mens of andere dieren; Slagvaardige implementatie Europese regelgeving; Streven naar vereenvoudiging, transparantie, samenhang, verlichting lasten.

4 Wet dieren 1 kaderwet voor de hele keten
1 besluit en 1 regeling per doelgroep 1 uniform handhavingskader met (nieuw) bestuurlijke boete Wet dieren Besluit diergenees-middelen Besluit diervoeders Besluit diergenees-kundigen Besluit houders van dieren Besluit dierlijke producten Besluit handhaving e.o. Regeling diergenees-middelen Regeling diervoeders Regeling diergenees-kundigen Regeling houders van dieren Regeling dierlijke producten Regeling handhaving e.o. Houder van dieren Produ-cent dierge-neesm. Producent voer Dierenarts Slachthuis Pro-ducent dierlijk product Over-heid

5 Gefaseerde inwerkingtreding
1 januari 2013 4 nieuwe besluiten: Diergeneesmiddelen, Diervoeders, Dierlijke producten, Handhaving en overige zaken 1 juli 2014 2 nieuwe besluiten: Houders van dieren, Diergeneeskundigen Wijziging Houders van dieren: implementatie convenant ritueel slachten Gezelschapsdieren Later in 2013 (apart traject) Wijziging Wet dieren: centrale registratie antibiotica Wijziging Regeling diergeneesmiddelen ivm antibiotica (UDD-regeling) Afhankelijk van besluitvorming Wijziging Houders van dieren: diergezondheid (na afronding Europese “Animal Health Law”) en wilde circusdieren (uitwerking regeerakkoord) Wijziging Wet dieren: registratie toegelaten diergeneesmiddelen (ZBO)

6 Besluit houders van dieren (1)
Onderwerp Regels over houden van gezelschaps- en productiedieren Gericht tot alle houders: voor hobby en bedrijfsmatig Voorlopig alleen dierenwelzijn Na afronding Europese “Animal Health Law” ook diergezondheid Bundeling van 13 oude besluiten met als uitgangspunten Geen afbreuk aan huidig beschermingsniveau “Level playingfield” voor productiedieren Vermindering regeldruk Erkenning intrinsieke waarde dier

7 Besluit houders van dieren (2)
Continueren (-deels aanscherpen-) regels over Productiedieren en dierentuinen (EU-implementatie) Voortplantingstechnieken Scheiden van jonge dieren van ouderdieren Ingrepen en gebruik diergeneesmiddelen door houders Waakhonden Nieuw Aanwijzing gedragingen die dierenmishandeling zijn Algemene regels voor houden en verzorgen van alle dieren Criteria voor aanwijzen van diersoorten op positieflijst Aanwijzing gevallen waarin dieren mogen worden gedood Algemene welzijnsregels over fokken gezelschapsdieren

8 Dierenmishandeling Zonder redelijk doel of met overschrijding van wat voor dat doel toelaatbaar is pijn of letsel veroorzaken, waardoor gezondheid en welzijn van het dier benadeeld wordt; Een dier arbeid laten verrichten die zijn krachten te boven gaan, of waardoor het door zijn toestand ongeschikt is; Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg (ook van toepassing op andere dan gehouden dieren); Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige zorg te onthouden.

9 Verboden gedragingen (1)
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gedragingen worden aangewezen die in ieder geval worden gerekend als verboden gedragingen: Het zich ontdoen van een dier; Het schoppen van een dier; Het slaan van een dier met letsel als gevolg; Het onderwerpen van een dier aan een explosieve, bijtende of brandende stof; Hond als trekkracht gebruik maken (behalve voor sledehondensport, voorzover toegelaten);

10 Verboden gedragingen (2)
Het weiden van een dier op niet beweidbaar land; Zich laten vervoeren door dieren die daarvoor niet geschikt zijn, of op een wijze die de krachten van het dier te boven gaat; Een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden; Bij de verlossing van een koe gebruikmaken van dierlijke trekkracht of niet toegelaten krachttoestel.

11 Besluit diergeneeskundigen
Toelating en registratie van dierenartsen en paraveterinairen Verrichten van lichamelijke ingrepen bij dieren Wijzigingen: verbod verwijderen bijklauwtjes bij honden vanaf 1 januari 2014 verlengen periode waarbinnen runderen als derde ingreep gevriesbrand mogen worden tot 1 juni 2015 onder voorwaarden toestaan van vaccinatie en bloedafname bij pluimvee door pluimveehulpkrachten (door houder ingehuurde krachten) Regels over toepassing van diergeneesmiddelen door diergeneeskundigen tijdelijk in Besluit diergeneesmiddelen 11 Ministerie van Economische Zaken

12 Besluit gezelschapsdieren
Besluit stelt eisen aan opleiding, huisvesting en verzorgingsnormen voor bedrijfsmatige fok, handel, opvang Besluit vervangt Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB) Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het HKB: Reikwijdte: alle gezelschapsdieren Regels over fokken Handel mogelijk op tentoonstellingen, markten en beurzen Doelvoorschriften 12

13 Diergeneesmiddelen en diervoeders
Besluit diergeneesmiddelen en Regeling diergeneesmiddelen EU-conforme implementatie 12 EU richtlijnen/verordeningen regels voor fabrikanten en handelaren ontkoppeling apotheekfunctie van de dierenarts als sanctie aanpak van grondstoffen verkoop aanpak (nu nog vrije verkoop) vijf grams verpakkingen antibiotica flexibilisering kanalisatie verkoop: risico gebaseerd Besluit diervoeders en Regeling diervoeders uitvoering 21 EU-verordeningen alle verboden overschrijdingen van maximumgehalten bij elkaar 13

14 Besluit en regeling dierlijke producten
Samenvoeging regels over vleeskeuring, kwaliteit van dierlijke levensmiddelen, dierlijke bijproducten en bont Nieuw: liberalisering destructiemarkt voor slachtbijproducten Conceptversie van het besluit bevatte een handelsverbod voor vossen- en chinchillabont n.a.v. motie Van Velzen (SP) = geschrapt na reactie EC en 10 lidstaten wegens in strijd met EU-recht 14

15 Handhaving Artikel 8.6 Wet dieren: opsomming van artikelen waarop kan worden gehandhaafd met een bestuurlijke boete Artikel 8.11 Wet dieren: opsomming artikelen waarop strafrechtelijk gehandhaafd wordt Verschillende regimes: sommige gedragingen geen bestuurlijke boete mogelijk maar alleen strafrecht (bijvoorbeeld mishandeling en verwaarlozing), voor andere gedragingen bestaat er een keuze (bv I&R) of alleen een bestuurlijke boete en geen strafrecht (bv. kadavers gezelschapsdieren) LET OP: bestuursdwang/ dwangsom wel mogelijk voor hele Wet

16 Besluit en regeling handhaving
Wet dieren maakt brede toepassing van bestuurlijke boete mogelijk (voorheen alleen voor transport levend vee) Besluit: nieuw stelsel bestuurlijke boete voor alle overtredingen 5 boetecategorieën: € 500, 1500, 2500, 5000 en Halvering boete overtreding particulier of bij geringe gevolgen Verdubbeling boete bij ernstige gevolgen Recidive: boetebedrag = vorige boete + nieuwe boete Regeling: indeling van overtredingen in boetecategorieën


Download ppt "Wet Dieren brondocument: Ministerie EZ"

Verwante presentaties


Ads door Google