De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele."— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele

2 Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel

3 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen) Probleembesef? Vinger aan de pols: beleid en eigen aanbod Info, preventie en advies, toeleiding: ter plaatse Verbindend werken met buurt

4 2. Quick-scan reflectie-instrument outreach

5

6 3. Visie? Visie geeft denken en handelen vorm

7 Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen “Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan” 3 componenten Sociale grondrechten Individuele bestaansethiek Zorgethiek

8 Sociale grondrechten Arbeid en vrije beroepskeuze, Sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, Een behoorlijke huisvesting, Bescherming van een gezond leefmilieu, Culturele en maatschappelijke ontplooiing. Recht op onderwijs

9 Zorgethiek Tegen uitsluiting: Iedereen hoort erbij Verbinding, Inclusie, Erbij horen, Meetellen, Iets betekenen.

10 Individuele bestaansethiek Iedereen heeft het recht om het eigen leven vorm te geven volgens eigen wensen en behoeften, Zelf keuzes maken

11 Zorgethiek Sociale grondrechten Individuele bestaansethiek Menswaardig Bestaan GELIJKHEID VRIJHEID BROEDERLIJKHEID

12 4. De Cirkel… 3 concentrische cirkels Gemeenschappelijk middelpunt: positieve werkrelatie en participatieve basishouding Outreachend werken op 3 niveaus: De ruimere samenleving De leefwereld van de doelgroep Relaties met individuele cliënten Drie strategische doelstellingen: Inzicht verwerven Het streven naar een inclusieve samenleving Het bevorderen van de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening

13

14 Inzicht verwerven Microniveau Opdracht: Zicht krijgen op de verschillende levensdomeinen, sterktes en risicosituaties van je cliënt Doelstellingen: Aansluiten bij de individuele leefsituatie van de cliënt Integraal werken Zicht krijgen op de hulpvragen van de cliënt Acties: Tijd nemen en actief luisteren Verdiepen van contacten, …

15 Inzicht verwerven Mesoniveau Opdracht: Zicht krijgen op de noden en de leefwereld van de doelgroep Doelstellingen: Aanbod afstemmen op de noden van de doelgroep De doelgroep betrekken bij het uitwerken van het aanbod Acties: Signalen terugkoppelen naar de organisatie, …

16 Inzicht verwerven Macroniveau Opdracht: Zicht krijgen op maatschappelijke tendensen Doelstellingen: De individuele ondersteuning laten aansluiten bij de maatschappelijke context Een evenwicht zoeken tussen het “algemene goed” en de individuele noden en behoeften van je cliënt Acties: Participerende observatie Opvolgen van actuele, maatschappelijke tendensen, …

17 Inclusieve samenleving Microniveau Opdracht: De cliënt hoort erbij Doelstellingen: In kaart brengen, mobiliseren en versterken van het sociaal netwerk Bemiddelen Het ontwikkelen van een sociale identiteit en aanleren van sociale vaardigheden Zelfredzaamheid bevorderen Acties: Zelfreflecteren Spiegelen Reflecteren op niveau van de omgeving, …

18 Inclusieve samenleving Mesoniveau Opdracht: Inwerken op de leefomgeving Doelstellingen: Bevorderen van het deel uitmaken van de doelgroep in de directe leefomgeving (buurt, wijk) Vertolken van de leefwereld Acties: Stimuleren van buurtgebonden activiteiten Activeren Communicatie verbeteren, …

19 Inclusieve samenleving Macroniveau Opdracht: Diversiteit en inclusie bevorderen Doelstellingen: Stimuleren van een verdraagzame maatschappij Mogelijkheden tot participatie stimuleren Acties: Sensibiliseren Opzetten van sociale acties Breder draagvlak creëren, …

20 Toegankelijkheid: WAT? 7 parameters van toegankelijkheid (De Bie, 2005; Sels, 2009): Bekendheid Bereikbaarheid Beschikbaarheid Bruikbaarheid Betaalbaarheid Begrijpbaarheid Betrouwbaarheid

21 Toegankelijkheid Microniveau Opdracht: Toegankelijkheid bevorderen van de hulp-, zorg en dienstverlening op microniveau Doelstellingen: Cliënten individueel ondersteunen in het krijgen van een duurzame band met maatschappelijke voorzieningen Cliënten linken aan het aanbod dat beantwoordt aan hun noden Acties: Informeren Adviseren Doorverwijzen Toeleiden en begeleiden naar diensten Belangenbehartiging, …

22 Toegankelijkheid Mesoniveau Opdracht: Toegankelijkheid bevorderen van de hulp-, zorg en dienstverlening op mesoniveau Doelstellingen: Goede kennis van de sociale kaart Bekendheid van jouw functie en de samenhangende doelstellingen Acties: Samenwerken op niveau van de doelgroep en netwerk Uitbouwen en onderhouden van contacten met netwerk Ondersteunen van het netwerk Belangenbehartiging, …

23 Toegankelijkheid Macroniveau Opdracht: Toegankelijkheid bevorderen van de hulp-, zorg en dienstverlening op macroniveau Doelstellingen: Hulpverleningsaanbod bekendmaken bij de bredere bevolking Noodzaak van outreachend werken in de verf zetten Beleid adviseren Signaleren Acties: Signalen rapporteren Belangenbehartiging, …

24 Conclusie Zicht krijgen op comfort – en non-comfortzones Stof voor interne werkbesprekingen en functioneringsgesprekken Positionering als organisatie Niet noodzakelijk op elke dimensie actief te zijn Wél belangrijk om inzicht te krijgen op de verschillende niveaus (micro, meso en macro) en werkterreinen Belang van samenwerking en netwerken uit te bouwen

25 Reach Out! info@reachout.be Cis Dewaele Marie Van der Cam Sandra Beelen www.reachout.be


Download ppt "Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele."

Verwante presentaties


Ads door Google