De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw college 3 zStand van zaken yPresentie yPWA: 1e versie inleveren yIOP: 1e versie inleveren zVooruitblik komende week zTips voor het commentaar geven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw college 3 zStand van zaken yPresentie yPWA: 1e versie inleveren yIOP: 1e versie inleveren zVooruitblik komende week zTips voor het commentaar geven."— Transcript van de presentatie:

1 Opbouw college 3 zStand van zaken yPresentie yPWA: 1e versie inleveren yIOP: 1e versie inleveren zVooruitblik komende week zTips voor het commentaar geven op de PWA´s zTheorie operationalisatie van de hoofdvraag

2 Vooruitblik komende week zLezen: paragraaf 3.7 en 3.8 zDoen: yPWA´s van twee medestudenten becommentariëren yOperationalisering van IOP schrijven yBeginnen met duo-onderzoeksplan zMeenemen naar college: yCommentaar op PWA´s in tweevoud yOperationalisering IOP

3 PWA beoordelen (1) zZijn de acht populariserings-tips toegepast? yverbind de stof met wat bekend is ybestrijd populaire misvattingen yleg uit met vergelijkingen ygebruik anekdotes, citaten ystap als schrijver uit de coulissen ygebruik zo min mogelijk vaktaal ykies een overzichtelijke structuur ygebruik illustraties

4 PWA beoordelen (2) Denk bij het nakijken van het PWA aan: zLeesbaarheid zStijl en grammatica zExtra’s

5 PWA beoordelen (3) Leesbaarheid: zArtikel gericht op publiek zonder voorkennis? zGeen overbodige informatie? zGeen ontbrekende informatie? zNiet te grote gedachtesprongen? zInvalshoek/grote lijn duidelijk? zGoede samenhang?

6 PWA beoordelen (4) Stijl en grammatica : zToon goed gekozen (niet te wetenschappelijk/ niet te populair)? zNiet meer dan 3 spelfouten?! zGeen lange zinnen? zGeen stijlbreuken? zGoede paragraaf- en alinea-indeling?

7 PWA beoordelen (5) Denk ook aan extra’s als: zOriginaliteit zExtra zorg voor lay-out, plaatjes, kaders zArtikel leuk gemaakt door citaten, voorbeelden

8 PWA beoordelen (6) Algemene tips: zVerplaats je in de doelgroep: lees het stuk alsof je iemand uit de doelgroep bent zWees niet te aardig: geef zo veel mogelijk commentaar zWees niet te onaardig: formuleer kritiek op een positieve manier

9 PWA beoordelen (7) Tips voor het verwoorden van feedback:  Formuleer de feedback taakgericht ‘Jij bakt er qua spelling helemaal niets van’ versus ‘Er staan erg veel spelfouten in dit artikel’  Formuleer de feedback positief ‘De inleiding is waardeloos’ versus ‘In deze inleiding mag je de lezer nog meer motiveren´  Wees concreet en bondig

10 Onderzoek ijzerfabriek (1) zMini-onderzoek in deze groep zWat moet je doen? yBrief geconcentreerd lezen in 2 minuten yBrief daarna ondersteboven neerleggen yVragen beantwoorden (op een apart blaadje)

11 Onderzoek ijzerfabriek (2) zGoede antwoorden: y1c y2b y3a y4b y5d y6c y7c

12 Onderzoek ijzerfabriek (3) zWat kan de oorzaak zijn van het verschil in aantal goede antwoorden? zWat kan de hoofdvraag zijn geweest? zWat is er gemanipuleerd? zVind je dit een goede manipulatie? zWelke conclusie kun je op basis van dit onderzoek trekken?

13 Operationaliseren zOperationaliseren = de onderzoeksvraag operationeel (onderzoekbaar, hanteerbaar) maken zDrie vragen: yWAT ga je onderzoeken? yHOE ga je dat onderzoeken? yWAARAAN of AAN WIE ga je dat onderzoeken?

14 Wat ga je onderzoeken? (1) zDefiniëren = Van begrippen in vraagstelling de preciese betekenis vastleggen yKenmerken van een goede definitie: xGeen nadere definities nodig xNiet zelfde begrip of synoniem xAlomvattend xUitsluitend xNiet te zeer afwijkend van alledaags gebruik xNiet normatief

15 Wat ga je onderzoeken? (2) zVraagstelling: yleidt verbetering van een tekststructuur tot snellere en efficiëntere verwerking van een tekst? zAanscherping 1: Onderzoeksvraag: yDeelvraag 1: wordt een tekst met een duidelijke indeling, zoals gedefinieerd volgens theorie X, sneller gelezen? yDeelvraag 2: en worden meer teksteenheden (gedefinieerd als y) onthouden dan van een tekst met een onduidelijke indeling?

16 Wat ga je onderzoeken? (3) zAanscherping 2: Waarnemingsvragen: yDeelvraag 1: wat is de snelheid waarmee de tekst gelezen wordt? yDeelvraag 2: wat is de reproductiescore?

17 Wat ga je onderzoeken? (4) zDefiniëer de begrippen uit de volgende onderzoeksvragen: yIn hoeverre heeft de begrijpelijkheid van een reclametekst invloed op de aantrekkelijkheid van een product? yHebben verschillen in opvoeding invloed op communicatiegedrag van personen? yKennen pubers meer scheldwoorden dan volwassenen? zVraagstellingen in IOP en DOV? Definities van begrippen in de WAT-vraag?

18 Hoe ga je dat onderzoeken? zSoorten van onderzoek: yLiteratuuronderzoek yEmpirisch onderzoek (systematisch observeren in de werkelijkheid) xEnquête kennis en houdingen van mensen achterhalen xObserveren: veldstudie (onbewuste) gedragingen en houdingen achterhalen xExperiment causale relatie tussen twee verschijnselen achterhalen xBestaand materiaal (corpusstudie) Frequenties (en contexten) van verschijnselen achterhalen

19 Hoe ga je dat onderzoeken? Experimenteel onderzoek zOnafhankelijke variabele: yConditie: datgene wat je als onderzoeker variëert tussen verschillende groepen: bijv. wel/geen schrijftraining volgen yPredictor: datgene waarvan de onderzoeker invloed verwacht, maar wat hij/zij niet zelf kan manipuleren, bijv. sekse, leeftijd zAfhankelijke variabele: ydatgene wat je meet, waarvan je de waarde wilt vaststellen: bijv. de verbetering van schrijfprestaties

20 Hoe ga je dat onderzoeken? Experimenteel onderzoek zWat is de onafhankelijke /afhankelijke variabele (en: hoe te manipuleren/hoe te meten?) yHeeft het plaatsen van flitspalen effect op het aantal snelheidsovertredingen? yLeidt het oefenen van CITO-toetsen tot een hogere score? yLeidt Methode A tot hogere cijfers dan Methode B? yBevordert grammatica-onderwijs de schrijfvaardigheid?

21 Waaraan of aan wie ga je dat onderzoeken? zRepresentativiteit van ybronnen yproefpersonen xpopulatie te groot xselectie van representatieve steekproef zSteekproef moet de populatie zo goed mogelijk weerspiegelen op de relevante kenmerken yKans op representatieve steekproef groot indien aan toeval overgelaten (aselect/ random): ieder element van populatie evenveel kans om in steekproef betrokken te worden

22 Waaraan of aan wie ga je dat onderzoeken? Steekproef zRepresentatieve steekproeven? ypeiling voor de verkiezingen houden d.m.v. een enquête op de markt yhet leesgedrag van scholieren onderzoeken d.m.v. een enquête op een middelbare school in het centrum van Utrecht yveranderingen in de aandacht van de media voor film onderzoeken d.m.v. een aantal jaargangen van de Volkskrant te bestuderen

23 zOperationaliseer de volgende onderzoeksvragen: yIn hoeverre is het gebruik van argumenten in discussies seksegebonden? yIn hoeverre beïnvloedt het gebruik van buitenlandse taal de geloofwaardigheid van een reclameboodschap? yHoe groot is de waardering voor Nederlandse televisiereclames bij de consument? yIn hoeverre zijn studenten tevreden over de titel die zij met de invoering van het nieuwe BaMa-systeem zullen ontvangen? Operationaliseren

24 Dank voor je bijdrage en tot volgende week


Download ppt "Opbouw college 3 zStand van zaken yPresentie yPWA: 1e versie inleveren yIOP: 1e versie inleveren zVooruitblik komende week zTips voor het commentaar geven."

Verwante presentaties


Ads door Google