De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieubeleidsplan Gemeente Overijse Ontwerpplan 2010 Voorstelling open RAMINA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieubeleidsplan Gemeente Overijse Ontwerpplan 2010 Voorstelling open RAMINA."— Transcript van de presentatie:

1 Milieubeleidsplan Gemeente Overijse Ontwerpplan 2010 Voorstelling open RAMINA

2 Agenda en doel van de toelichting  Inleiding milieubeleidsplan (MBP) – Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013  Krachtlijnen MBP en prioritaire acties  Verder verloop van de procedure

3 Inleiding milieubeleidsplan (MBP) & Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

4 Wat is een milieubeleidsplan  Beleidsdocument: planfase, geen uitvoeringsfase  Geactualiseerd om de vijf jaar –Inventarisatie positieve punten / knelpunten, doelstellingen en mogelijke acties  Uitvoering: actieplan  jaarlijkse verfijning in het milieujaarprogramma  Beleidsinstrument uit de Samenwerkingsovereenkomst –Overijse heeft deze overeenkomst ondertekend voor 2010; –MBP opgebouwd volgens de richtlijnen van de Samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’

5 Totstandkoming en procedure

6 Opbouw & relatie tot de Samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’  Doelstellingen 2010-2015  Bespreken van milieuthema’s ~Samenwerkingsovereenkomst ~milieujaarprogramma –10 thema’s: Instrumentarium Afval Milieuverantwoord productgebruik Water Hinder Energie Mobiliteit Natuur Bodem Duurzame ontwikkeling

7 Opbouw & relatie tot de Samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’  Binnen elk thema: 3 niveaus –Basisniveau minimaal uit te voeren –Onderscheidingsniveau tewerkstelling duurzaamheidsambtenaar acties uitvoeren voor minimaal 35 punten –Projectniveau projectvoorstel vanuit de gemeente –Jaarlijkse rapportering  Overijse ondertekent onderscheidingsniveau  Overijse ontvangt hiervoor subsidies

8 Voorstelling krachtlijnen milieubeleidsplan en prioritaire acties

9 Doelstellingen milieubeleid 2010-2015  Duidelijke duurzame beleidsvisie uitbouwen –Milieubewust beleid voeren met een actieve betrokkenheid van de burger –Optimaliseren interne structuren Ambtelijk overlegorgaan Integratie milieubeleid in andere diensten en in het beleidskader  Voorbeeldfunctie gemeente Overijse –Interne milieuvriendelijke werking: bewustmaking –Betrekken van de bevolking bij het milieubeleid  Aandachtspunten –Netheid van de gemeente –Rationeel energie- en watergebruik –Ontwikkelen natuurlijk kwaliteitsgroen

10 Prioritaire acties  Strategisch meerjarenplan 2008-2012 –gemeentelijke milieu- en afvalbeleid –een proper Overijse –vergunning en subsidiebeleid –uitwerken van een grondig (afval)waterbeleid –duurzaamheid –zuinig energiebeheer: Energieprestatieboekhouding energieaudit  Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst  Andere aandachtspunten –Interne adviesfunctie Milieudienst uitbouwen –Duurzaamheid integreren in bestaande overlegorganen

11 INSTRUMENTARIUM  Enkele acties –Het opstellen van een intern milieuzorgsysteem; –Het opzetten van informatiesystemen (inventarissen en databanken); –Het opstellen van een milieubarometer –Integratie milieu in andere beleidsdomeinen Organisatie ambtelijk overleg Inhoudelijk advies Sensibilisatie binnen gemeentediensten: voorbeeldfunctie!  Integratie milieubeleid in volledig gemeenteweefsel

12 MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK EN AFVAL  Enkele acties –Verder zetten meerdere losstaande acties rond Bestrijdingsmiddelen (gebruiksregister én reductieplan) Kantoormateriaal Groenaanleg (o.a. houtsnippers en compost), FSC-hout –Consequent milieuverantwoord productgebruik Inventaris, actieplan, uitvoeren actieplan –Voorbeeldfunctie (intern/extern) –Begeleiding doelgroepen (inwoners, scholen) bij hun acties –Aandeel gemeentevuil in cijfers restafval naspeurbaar maken –Allerlei acties rond vermijden sluikstorten en zwerfvuil

13 WATER  Enkele acties –Integratie waterthema’s in andere beleidsdomeinen Natuurprojecten Aandacht bij nieuw- of verbouwprojecten Waterbesparingsmaatregelen bij gemeentelijke diensten –Pesticidenreductie-maatregelen –Toepassen van strikt vergunningenbeleid m.b.t. lozen van afvalwater –Opvolging van de oppervlaktewaterkwaliteit –Verder aanleggen en vernieuwing van rioleringen –Behoud en herstel van gemeentelijke waterlopen –Waterboekhouding en -audit gemeentelijke gebouwen

14 NATUUR  Enkele acties –Integratie natuurontwikkeling – ruimtelijke ordening (GRS, BPA/RUP) –Creatie verbindingszones –Trage wegen afstemmen op behoeften (inventarisatie, toegankelijkheid, verharding, bestemming) –Voortzetten samenwerkingsverbanden –Promoten streekeigen soorten en autochtoon plantenmateriaal –Opleiding ecologisch groen, natuur- en bosbeheer –Aanplanten streekeigen soorten door gemeente

15 HINDER en BODEM  Enkele acties –Algemeen: hinder verminderen door sensibilisatie, handhaving en voorbeeldfunctie Intern: inventarisatie hinder en beperken hinder Extern: éénduidige afhandeling milieuklachten, sensibilisatie –Oplijsting van alle gronden waarvan de gemeente eigenaar is en waarop een historische risico-activiteit plaatsvond. –Uitwerken beleidskader, o.a.: hinder integreren in beleid ruimtelijke ordening en mobiliteit bijzondere voorwaarden opleggen in vergunning

16 MOBILITEIT  Enkele acties –Mobiliteitsplan / mobiliteitsbeleid : evaluatie naar milieu- aspecten –Samenwerking tussen gemeentelijke diensten bevorderen –Inventarisatie van het voertuigenpark van de gemeente

17 ENERGIE  Enkele acties –Energieboekhouding opmaken, audits uitvoeren  Energiebesparende maatregelen nemen  Resultaten communiceren naar de bevolking (=sensibilisatie)

18 DUURZAAMHEID  Enkele acties –Stimuleren of ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de gemeente in haar aankoopbeleid rekening houdt met sociale aspecten –Ambtelijk overlegorgaan oprichten om te werken aan een duurzaam geïntegreerd lokaal milieubeleid

19 Conclusie  Zoveel mogelijk positieve resultaten neerzetten  Uitbreiding van de capaciteit op de milieudienst volledig benutten  Voldoende aandacht naar een ambtelijk overleg  Voorbeeldfunctie uitoefenen en communiceren naar doelgroepen MILIEUBEWUST DENKEN EN HANDELEN integreren in de dagelijkse werking

20 Verder verloop van de procedure

21  Goedkeuren Ontwerpplan –Goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen einde mei 2010  Openbaar onderzoek –Juni/juli 2010  Opstellen overwegingsdocument en definitief MBP –Behandelen opmerkingen en adviezen –September 2010

22


Download ppt "Milieubeleidsplan Gemeente Overijse Ontwerpplan 2010 Voorstelling open RAMINA."

Verwante presentaties


Ads door Google