De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een ondernemersvriendelijke dienstverlening Krachtlijnen, actiepunten en evaluatie 24 maart-mars 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een ondernemersvriendelijke dienstverlening Krachtlijnen, actiepunten en evaluatie 24 maart-mars 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Een ondernemersvriendelijke dienstverlening Krachtlijnen, actiepunten en evaluatie 24 maart-mars 2010

2 •In het kader van het project ‘ONDERNEMENDE EN ONDERNEMINGSVRIENDELIJKE GEMEENTE’ i.s.m. VVSG en VOKA, met steun van voormalig Vlaams minister van Economie Fientje Moerman •Mystery Shopper onderzoek: februari t.e.m. juni 2006 •101 gemeenten –98 vrijwillig ingeschreven –3 aangeduid a.h.v. socio-economisch profiel •Onderzoek naar de dienstverlening door de gemeente aan ondernemers DE DIENSTVERLENING AAN ONDERNEMERS DOORGELICHT IN 101 GEMEENTEN

3 Resultaten - algemeen: Gemiddelde score: -0,08 = net niet goed

4 Resultaten - algemene trends: •De gemiddelde score is net niet goed. •Gemeenten behalen de hoogste score voor het persoonlijke gesprek. •E-mail verkeer scoort slecht. Twintig gemeenten antwoordden niet. •Het ontbreekt gemeenten het meest aan kennis van wetgeving en reglementering. •De motivatie om goede dienstverlening aan te bieden is wel aanwezig. DE DIENSTVERLENING AAN ONDERNEMERS DOORGELICHT IN 101 GEMEENTEN

5 Een gemeentelijk beleid rond lokale economie Concrete tips voor een ondernemersvriendelijk gemeentelijk beleid Wat zijn de krachtlijnen en belangrijkste aandachtspunten van een lokaal economiebeleid ? Hoe kan ik de lokale economie versterken ? Hoe kan ik het beleid evalueren en bijsturen ? Wat zijn de troeven van een digitale dienstverlening ?

6 THEMA 1: Gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers Krachtlijn 1: Een aparte dienst ‘lokale economie’ Krachtlijn 2: Een klachtenbehandelingsysteem voor ondernemers Krachtlijn 3: Een efficiënt informatie en communicatiebeleid

7 Evaluatie Krachtlijn 1: Een aparte dienst ‘lokale economie’ •Kunnen ondernemers in uw gemeente terecht bij een dienst ‘lokale economie’? •Bent u tevreden over de dienstverlening? •Indien niet, welk zijn de voorgestelde verbeteringen ? •Is er een ambtenaar lokale economie? •Heeft hij of zij voldoende contacten met ondernemers en ondernemersorganisaties (UNIZO, UCM) •Kunnen ondernemers terecht bij hem/haar voor vragen omtrent hun dossier? Krachtlijn 2: Een klachtenbehandelingsysteem voor ondernemers •beschikt uw gemeente over een klachtenbehandelingssysteem? •Indien niet, zal de gemeente dit nog realiseren in de komende drie jaar? •Bent u tevreden met de manier waarop klachten behandeld worden? Krachtlijn 3: Een efficiënt informatie en communicatiebeleid •Bent u tevreden over de communicatie door uw gemeente met ondernemers over haar beleid, haar dienstverlening en de algemene werking. •Via welke communicatiemiddelen informeert de gemeente ondernemers? •Zijn er thema’s/specifieke onderwerpen waarover de gemeente te weinig informeert ? Welke en hoe moet zij dit dan best aanpakken? •Is er een systeem van doorverwijzing naar andere instanties ?

8 THEMA 2: Participatie van ondernemers aan het gemeentebeleid Krachtlijn 1: De gemeente richt een ‘Raad lokale economie’ op Krachtlijn 2: Concrete acties samen met ondernemersorganisaties

9 Evaluatie Krachtlijn 1: De gemeente richt een ‘Raad lokale economie’ op •Heeft uw gemeente een Raad Lokale Economie? •Indien niet, zijn er plannen om een Raad op te richten? •Bent u tevreden over de werking van deze raad? Samenstelling, agenda, … •Voert de raad zijn kernopdracht uit, nl. het adviseren van het gemeentebestuur bij de planning en uitvoering van het gemeentelijke economisch beleid? •Bent u tevreden over de opvolging van de adviezen? Krachtlijn 2: Concrete acties samen met ondernemersorganisaties •Onderneemt de gemeente concrete acties met de lokale ondernemersorganisaties? •Indien ja, bent u tevreden over de samenwerking •Is er in het kader van die concrete acties een goede samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten en andere partners?

10 THEMA 3: Gemeentelijke belastingen Krachtlijn 1: Afschaffing van specifieke ondernemersbelastingen

11 Evaluatie Krachtlijn 1: Afschaffing van specifieke ondernemersbelastingen •Bent u tevreden over het fiscaal beleid ten opzichte van ondernemen in uw gemeente? •Heeft uw gemeente maatregelen getroffen om haar fiscaal beleid ondernemersvriendelijk(er) te maken, zoals het bundelen van bepaalde kleine belastingen, gebundelde aangifte en inning, … •Staat tegenover de belastingen die u betaalt een degelijke dienstverlening naar ondernemers toe? •Hebben de bestaande belastingen een sturend effect ? (bvb belasting op ‘ensiegnes’ leidt tot een verzorgder straatbeeld) ? •Maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheden uit de Ordonnantie om ‘de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling’ (o.m. fiscaal compensatiefonds) en de opvolging van het stuurcomité ?

12 THEMA 4: Mobiliteit en parkeerbeleid Krachtlijn 1: Mobiliteitsbeleid in overleg met de Raad lokale economie Krachtlijn 2: Een doordacht parkeerbeleid Krachtlijn 3: Communicatie

13 Evaluatie Krachtlijn 1: Mobiliteitsbeleid in overleg met de Raad lokale economie •Kent de gemeente de mobiliteitsbehoeften van de bedrijven en handelszaken ? •Wordt er rekening gehouden met deze behoeften ? •Houdt de gemeente rekening bij mobiliteitsingrepen met de specifieke elementen inzake bereikbaarheid van winkels en bedrijven ? Krachtlijn 2: Een doordacht parkeerbeleid •Kent de gemeente de parkeerbehoeften van de bedrijven en handelszaken ? •Wordt er rekening gehouden met deze behoeften ? •Is er een deelname aan het beleid dat uitgestippeld wordt door het gewestelijk parkeeragentschap ? Krachtlijn 3: Communicatie •Is er een goede bewegwijzering naar ondernemingen, handelszaken en attracties ? In geval van animatie en evenementen, is er een aangepaste bewegwijzering, ook voor parkeerplaatsen ?

14 THEMA 5: Het voorkomen van hinder bij openbare werken Krachtlijn 1: Een eenduidige bewegwijzering Krachtlijn 2: Verzekerde bereikbaarheid Krachtlijn 3: Gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling

15 Evaluatie Krachtlijn 1: Een eenduidige bewegwijzering •Zorgt de gemeente voor een eenduidige bewegwijzering naar de ondernemingen ingeval van openbare werken? •Bent u tevreden over de manier waarop de gemeente dit doet? Krachtlijn 2: Verzekerde bereikbaarheid •Is er tijdig overleg voorzien met de lokale ondernemers in het kader van bereikbaarheid bij openbare werken? •Is de kalender van de werkzaamheden bekend en gemakkelijk raad te plegen ? •Wordt een vertegenwoordiger van de bedrijven betrokken bij de werfvergaderingen? •Stelt de gemeente zich voldoende krachtdadig op t.a.v. bouwheren in het belang van haar ondernemers? Krachtlijn 3: Gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling •Voorziet uw gemeente in een gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling voor ondernemers getroffen door hinder bij openbare werken?

16 THEMA 6: Het gemeentelijk winkelbeleid Krachtlijn 1: Instrumenten creëren voor een dynamisch handelsvestigingsbeleid Krachtlijn 2: Buurtwinkels aanmoedigen in woongebieden

17 Evaluatie Krachtlijn 1: Instrumenten creëren voor een dynamisch handelsvestigingsbeleid •Is het handelsvestigingsbeleid van uw gemeente gebaseerd op het Schema voor de Handelsontwikkeling van het Gewest ? •Worden ondernemers betrokken bij het uitwerken van een handelsvestigingsbeleid voor de gemeente? •Vindt u dat uw gemeente problemen zoals leegstand goed aanpakt? •Neemt de gemeente deel aan bestaande (regionale of federale) initiatieven zoals Open Bedrijvendag, Dag van de Klant, Dag van de Ambachten ? Krachtlijn 2: Buurtwinkels aanmoedigen in woongebieden •Vindt u dat uw gemeente aandacht heeft voor buurtwinkels? •Moedigt uw gemeente investeringen in buurtwinkels aan? Indien ja, op welke manier doet ze dat?

18 THEMA 7: Een veilige en propere gemeente Krachtlijn 1: Overleg en informatie over het veiligheidsplan Krachtlijn 2: Actieplan rond openbare reinheid

19 Evaluatie Krachtlijn 1: Overleg en informatie over het veiligheidsplan •Heeft uw gemeente voldoende aandacht voor bekommernissen van ondernemers inzake veiligheid? •Informeert de gemeente de ondernemers over het veiligheidsplan? Eventueel specifiek voor bepaalde bedrijven – of handelszones ? •Organiseert uw gemeente jaarlijks overleg met de ondernemers over de evolutie van criminaliteitscijfers, knelpunten voor ondernemers, het opzetten van gezamenlijke informatie- en sensibilisatie-initiatieven? •Informeert de politie ondernemers over de basisdienstverlening van de politie voor ondernemers ? •Is er een overleg en actie over het plaatsen van camera’s op ‘gevoelige’ plaatsen ? Krachtlijn 2: Actieplan rond openbare reinheid •Is er een centraal meldpunt voor problemen in verband met sluikstorten, noodzakelijke herstellingen, graffiti, … ? •Zijn er interventiediensten van de gemeente voor opruiming of herstelling ? •Is er een preventieplan voor netheid ?

20 THEMA 8: Stedenbouw en milieu Krachtlijn 1 : Een aparte dienst of loket voor ondernemers Krachtlijn 2 : Een doorverwijzing naar bevoegde en competente instanties

21 Evaluatie Krachtlijn 1: Een aparte dienst of loket voor ondernemers -Is er een aparte dienst vergunningen voor ondernemers ? (eventueel in samenwerking met Dienst ‘lokale economie) ? ’ -Bent u tevreden over de dienstverlening? Indien niet, welk zijn de voorgestelde verbeteringen ? •Via welke communicatiemiddelen informeert de gemeente ondernemers? Kunnen ondernemers terecht bij hem/haar voor vragen omtrent hun dossier? •Kunnen ondernemers een zicht krijgen op de stand van zaken van hun procedure en de termijnen ? Krachtlijn 2: Een doorverwijzing naar bevoegde en competente instanties •Heeft de bevoegde ambtenaar voldoende competenties in het domein ? •Is er een systeem van doorverwijzing naar bevoegde en competente instanties?


Download ppt "Een ondernemersvriendelijke dienstverlening Krachtlijnen, actiepunten en evaluatie 24 maart-mars 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google