De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een veilige en fijne buurt maak je samen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een veilige en fijne buurt maak je samen"— Transcript van de presentatie:

1 Een veilige en fijne buurt maak je samen
Buurtpreventie Een veilige en fijne buurt maak je samen

2 Welkom! Foto: Bpp Doliwood; Ramen wassen bij Corry, april 2010
Algemene informatie Wat is een buurtpreventieproject? Welke partijen helpen bij het project? Hoe start u een buurtpreventieproject? Uw eigen buurtpreventieproject (bpp) Vuistregels Aandachtspunten Welk gebied/ straten Straatcoördinatoren Succesfactoren Welke onderwerpen komen aan bod Algemene informatie Wat is een buurtpreventieproject en wat is het doel Welke partijen zijn betrokken en wat doen ze (rol en taak) De totstandkoming, aanvrage en start van een bpp. Specifieke informatie over het eigen buurtpreventieproject Vuistregels voor buurtpreventieprojecten (do’s en don’ts) Aandachtspunten om aan te pakken in een bpp (onderwerpen/thema’s) Welk gebied / straten Voorwaarden en taken straatcoördinatoren (belangrijkste schakels) Succesfactoren Foto: Bpp. Doliwood; Ramen wassen bij Corry, april 2010

3 Foto: Bpp Doliwood, D-day (Wijkschooonmaakactie met Gemeente, Woonpartners, Blink), april 2011
Algemene informatie Algemene informatie Foto: Bpp Doliwood, D-day (Wijkschooonmaakactie met Gemeente, Woonpartners, Blink), april 2011 I pagina

4 Een bbp? Samen met andere buurtbewoners let u extra op. Jullie informeren elkaar en de politie of andere instanties Jullie organiseren gezellige activiteiten in de buurt. Zo leren bewoners uit de buurt elkaar beter kennen Een bbp werkt aan een veilige, rustige en gezellige buurt Wat is een buurtpreventieproject (bpp) Bewoners letten extra op en informeren elkaar en de politie of andere instanties. Ook organiseren bewoners activiteiten in en voor de buurt, waardoor ze elkaar (beter) leren kennen. Samen werken ze aan een veilige, rustige en gezellige buurt. Foto: Bpp. Radar; H-Oost; realisatie eenrichtingverkeer Van Meelstraat. Foto: Bpp Radar; H-Oost; realisatie eenrichtingverkeer Van Meelstraat.

5 Wat is het doel? Samen zorgen voor een leefbare en veilige buurt
Versterken participatie en zelfredzaamheid In Buurtpreventieprojecten werken buurtbewoners, vanuit een veiligheidsbenadering, samen aan het vergroten van de leefbaarheid en het versterken van burgerparticipatie en de eigen redzaamheid. Foto: buurtpreventieteam De Rodes I pagina

6 We doen het samen! Gemeente Helmond maakt beleid
Politie en LEV-groep voeren dit beleid mee uit In de praktijk werken deze partijen goed samen: Buurtbewoners Wijkraad Politie LEV-groep Gemeente Gemeentelijk beleid: we doen het samen! Buurtpreventiebeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid; de gemeente maakt het beleid samen met de uitvoeringspartners. Politie en LEV-groep hebben een belangrijke taak in de uitvoering van het beleid. Het gaat in de praktijk om een goede samenwerking van vijf partijen: Buurtbewoners Wijkraad Politie LEV-groep Gemeente

7 U neemt het initiatief! Een bpp ontstaat als bewonersinitiatief
Samen zoekt u verbreding: wie werken er mee? Als bbp heeft u voldoende draagvlak uit de buurt nodig Tip: bekijk op het zevenstappenplan! Bewoners Tip: Op de gemeentelijke website staat heel goed het ontstaan en de start van een buurtpreventieproject in een 7-stappenplan beschreven. Een buurtpreventieproject ontstaat vaak uit een bewonersinitiatief en steunt op voldoende draagvlak in de buurt. Er is met name in het begin sprake van een informele fase met contacten tussen enkele betrokken buurtbewoners, die in samenwerking met buurtbrigadier en opbouwwerker, de mogelijkheden onderzoeken van verbreding van het initiatief (aanhaken en meedoen van anderen in de buurt).

8 Starten maar! Een bbp gaat van start als: Er een bestuur is gevormd
Er genoeg straatcoördinatoren zijn Een actieplan is opgesteld Startsubsidie is aangevraagd Er afstemming is met de Wijkraad Bewoners (start bpp.) Als een buurtpreventieproject start, is/zijn er: Een bestuur geformeerd Voldoende straatcoördinatoren. Een concreet actieplan opgesteld Door het bpp. de startsubsidie aangevraagd Afstemming met de wijkraad Als een buurtpreventieproject loopt: Houdt het regelmatig voortgangsbijeenkomsten Organiseert het regelmatig activiteiten Foto: Bpp. Doliwood: Halloween; oktober 2011. Foto: Bpp Doliwood: Halloween: oktober 2011. I pagina

9 Het bbp loopt! Als het zo ver is, zijn dit de taken van het bbp:
Voortgangsbijeenkomsten houden Organiseren activiteiten Veranderingen doorgeven aan partners Participeren in wijkraadstructuur Bewoners (bpp. loopt) Als een buurtpreventieproject loopt: Houdt het regelmatig voortgangsbijeenkomsten (ontmoeten en verbinden van bewoners) Organiseert het regelmatig preventie- en leefbaarheidactiviteiten (nodigt uit tot ontmoeten en meedoen van bewoners) Geeft veranderingen in het bpp door aan de gemeente (website) en andere partnerrs Het bpp. participeert in wijkraadsvergaderingen en legt jaarlijks verantwoording af aan de wijk en geeft aan welke plannen/initiatieven zij gaan ontwikkelen.

10 Buurtbrigadier en opbouwwerker
De buurtbrigadier en de opbouwwerker staan voor u klaar! Ze ondersteunen bij het oprichten en in stand houden van uw bbp. Dat doen ze op deze manier: Mee zoeken naar straatcoördinatoren en bestuursleden Begeleiding actieplan Bezoeken regelmatig bijeenkomsten Informeren partners Buurtbrigadier en opbouwwerker De buurtbrigadier en de opbouwwerker bieden ondersteuning bij het oprichten en in stand houden van een buurtpreventieproject: Zij begeleiden bij het zoeken naar straatcoördinatoren en bestuursleden; Zij begeleiden de totstandkoming van een actieplan; Zij bezoeken regelmatig bijeenkomsten (op basis van oproep). Zij informeren ook de wijkraad en Gemeente Helmond over het initiatief en de voortgang.

11 Wat is de rol van de Wijkraad?
Foto: Bpp Radar, H-Oost; verlichting in gangen en achterpaden. Regelmatig contact Ondersteunt en adviseert Ontvangt startsubsidie Jaarlijks voortgangsgesprek Wijkraad Bpp. is deel van groter geheel De wijkraad houdt contact met het buurtpreventieproject met het accent op ondersteunen en adviseren. De wijkraad is de partij die de gemeentelijke startsubsidie voor het bpp. ontvangt. De wijkraad stelt deze middelen ter beschikking van het betreffende buurtpreventieproject. Jaarlijks hebben wijkraad en bpp. een voortgangsgesprek, waar evaluatie van het voorbije jaar en het actieplan voor het komende jaar (inhoudelijk en financieel) op de agenda staan. Foto: Bpp. Radar, H-Oost; verlichting in gangen en achterpaden. I pagina

12 Gemeente Helmond Verantwoordelijk voor buurtpreventiebeleid
Stelt voorwaarden aan bpp Plaatsen van bpp-bordjes door wijkopzichters Neem bij vragen gerust contact op met: adviseurs wijkgericht werken Gemeente Helmond Verantwoordelijk voor buurtpreventiebeleid Informatie op gemeentelijke website beschikbaar Beleid wordt samen met partners (politie en SWH) ontwikkeld Stelt voorwaarden bpp Stelt eisen bij aanvrage startbsubsidie Burgerparticipatie (zelfwerkzaamheid; ontmoeten/verbinden buurtbewoners) Deelname aan wijkraad (deel van groter geheel) Gemeentelijke aanspreekpunten: adviseurs wijkgericht werken; Regulier contact met Politie en LEV-groep Behandeling aanvragen startsubsidie Plaatsen contactgegevens op de internetsite van de wijken Plaatsen van bpp. bordjes “attentie buurtpreventie” door wijkopzichters

13 Aanvragen startsubsidie
Tijd voor het aanvragen van de startsubsidie. Stuur een brief met daarin: Onderwerp: aanvraag startsubsidie bbp Lijst bestuur en straatcoördinatoren Actieplan Lijst met aantal bordjes ‘Attentie Buurtpreventie’ Gegevens contactpersoon gemeentelijke website Adhesieverklaring politie Aanvrage startsubsidie Buurtbewoners sturen aanmelding van bpp + subsidieaanvraag naar Gemeente Helmond (t.a.v. de adviseur wijkgericht werken). Brief met: Aanvrage startsubsidie buurtpreventieproject Lijst met contactgegevens bestuur en straatcoördinatoren (toont voldoende draagvlak) Actieplan (wat men concreet gaat doen. Tip: niet alles tegelijk aanpakken; niet het vele is goed, maar het goede is veel!) Lijst met hoeveel bordjes “Attentie buurtpreventie” men wil en waar ze moeten komen + gegevens contactpersoon, opdat de wijkopzichter samen met deze persoon kan gaan kijken en afspraken maken. Gegevens contactpersoon bpp voor de gemeentelijke website De politie zorgt gelijktijdig met de stukken van de buurtbewoners voor hun adhesieverklaring.

14 Rol van gemeente bij aanvraag
Adviseur wijkgericht werken checkt de stukken Bij akkoord: wordt beschikking verstuurd Let op: kosten bordjes in mindering startsubsidie Nieuwe bpp op wijkenwebsite invoeren Wijkopzichter plaatst in overleg met bpp bordjes ‘Attentie Buurtpreventie’ Gemeentelijke acties bij aanvrage (Hoe de aanvrage wordt behandeld) In het geval van een aanmelding/aanvrage bpp. checkt de betreffende adviseur wijkgericht werken de stukken (hiervoor gevraagde 5 documenten): Indien niet akkoord: in overleg met de Politie stukken terug naar de buurtbewoners voor noodzakelijke aanpassingen. Indien akkoord: wordt een beschikking opgesteld en verstuurd, met daarin de overmaking van eenmalige / startsubsidie van max. € 500,-- t.b.v. het nieuwe bpp. naar de wijkraad. Let op: De kosten van de bordjes worden in mindering gebracht op de o.a. daarvoor bestemde eenmalige startsubsidie van max. € 500,--. (Een rekenvoorbeeld: het bpp. krijgt de maximale subsidie van 500 euro. Zij willen ook 4 bordjes van ieder 75 euro. Dan krijgen ze (via de wijkraad) 500 min (4 x 75=) 300 = 200 euro. Het nieuwe bpp. zo snel mogelijk op de wijkenwebsite invoeren (veelal contactgegevens voorzitter: naam, adres, tel. en adres). Betrokken wijkopzichter vragen in overleg met contactpersoon bpp. te bezien waar de bordjes “Attentie Buurtpreventie” geplaatst gaan worden.

15 Specifieke informatie over uw eigen buurtpreventieproject
Specifieke informatie over het eigen buurtpreventieproject

16 Vuistregels voor buurtpreventieprojecten
Burgerpatrouilles zijn geen onderdeel van het bpp Geen aantasting privacy buurtbewoners Een bbp is klein van opzet Buurt moet contactpersonen aanwijzen Buurt herkenbaar als bpp-buurt Vuistregels voor buurtpreventieprojecten Burgerpatrouilles vormen geen onderdeel van het buurtpreventieproject. Geen aantasting van privacy van buurtbewoners. Het bpp. is ook niet de oplosser van privé-problemen (verwijzen naar mediation) Buurtpreventieproject klein van opzet: overzichtelijk; herkenbeer Buurt moet contactpersonen aanwijzen; draagvlak Buurt herkenbaar als Buurtpreventieproject- buurt

17 Gebied / straten Straten, die een binding hebben (een buurt vormen)
Jullie bpp kent volgende straten: Gebied / straten Buurt herkenbaar als Buurtpreventieproject- buurt Een gebied wordt gevormd door enkele of meerdere straten, die een binding hebben (een buurt vormen). Er is gekozen om onderstaande straten te betrekken in het op te zetten Buurtpreventieproject: Foto: Bpp. Radar, H-Oost; Poorten voor winkelcentrum Straakven. I pagina

18 Voorbeelden van aandachtspunten
Foto: Witte voeten-actie Rijpelbergse buurtpreventieprojecten en Politie. Juni 2011: vrijwilligers van bpp Doliwood. Voorbeelden van aandachtspunten Is er veel begroeiing in de buurt? Hoe staat het met de openbare straatverlichting Is er toezicht bij afwezigheid van bewoners? Spelen er ‘vreemde’ zaken? Houdt iedereen zich aan de verkeersmaatregelen? Ben alert op inbraken! Hoe staat het met onderhoud woningen? Zwerfvuil/milieu Voorbeelden van aandachtspunten Thema’s waarop een bpp. zich kan richten: Begroeiing van de buurt. Openbare straatverlichting. Verkeersmaatregelen. Inbraakpreventie. Toezicht bij afwezigheid. (stadswacht). Signaleren “vreemde” zaken. Onderhoud woningen. Zwerfvuil/milieu. Foto: Witte voeten-actie Rijpelbergse buurtpreventieprojecten en Politie; juni 2011; vrijwilligers van bpp Doliwood. I pagina

19 Voorwaarden straatcoördinator
Is hét gezicht van zijn/haar straat en dus: Voor iedereen aanvaardbaar Bekend in de buurt Heeft organisatietalent Is bereid tijd te investeren Voorwaarden straatcoördinator Voor iedereen aanvaardbaar. Goede bekendheid wijkgebeuren. Enig organisatie-talent Beschikbare tijd

20 Taken straatcoördinator
Hét aanspreekpunt voor buurtbewoners Signaleert problemen Organiseert buurtbijeenkomsten Verwelkomt nieuwe buurtbewoners en geeft uitleg over het bbp Taken straatcoördinator “Aanspreekpunt” buurtbewoners (geen oplosser voor privé problemen). Verzamelen problemen en doorgeven. Beleggen/verzorgen buurtbijeenkomsten. Verwelkomen nieuwe buurtbewoners en uitleg buurtpreventie.

21 Succesfactoren Foto: Bpp Radar, Helmond-Oost. Burendag: sept. 2011.
Foto: Bpp. Radar, H-Oost; Burendag; sept I pagina

22 Succesfactoren Neem verantwoordelijkheid Proactieve houding
Doe mee en toon betrokkenheid Ontmoet elkaar in de buurt! Ken, herken en erken mensen in uw buurt Zorg voor een netwerk in de wijk Succesfactoren Bereidheid eigen verantwoordelijkheid op te pakken Proactieve houding tot meedoen en betrokkenheid tonen Vermogen tot ontmoeten en verbinden Bereidheid tot leren kennen, herkennen en erkennen Bekend, bereikbaar en ondersteunend netwerk in de wijk van vrijwilligersorganisaties en professionals I pagina

23 En nu … aan de slag! Succes!


Download ppt "Een veilige en fijne buurt maak je samen"

Verwante presentaties


Ads door Google