De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013 Departement LNE / Afdeling AMIS / Cel CAPLO februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013 Departement LNE / Afdeling AMIS / Cel CAPLO februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013 Departement LNE / Afdeling AMIS / Cel CAPLO februari 2008

2 Inhoud Proces van tot stand komen Algemene spelregels van de overeenkomst Inhoud van de verschillende thema’s Communicatie

3 Proces Hoe tot stand gekomen? 1) Colloquium MiNa-Raad (december 2005) 2) Krachtlijnennota (juni 2006) 3) Eerste ontwerp van overeenkomst (augustus 2007) 4) Overeenkomst voor principiële goedkeuring door VR (november 2007) 5) Goedkeuring definitieve overeenkomst door Vlaamse Regering (december 2007)

4 Algemene spelregels Duur van de overeenkomst Geldig voor 6 jaar Jaarlijkse ondertekening Inhoudelijk 10 thema’s : een thematische onderverdeling 1.Instrumentarium 2.Afval 3.MVP 4.Water 5.Energie 6.Mobiliteit 7.Natuur 8.Hinder 9.Bodem 10.Duurzame ontwikkeling

5 Algemene spelregels Structuur van de overeenkomst 1.basis over alle thema’s 2.onderscheidingsniveau over alle thema’s 3.projecten Intekening 1.basis = verplicht 2.onderscheidingsniveau = facultatief aanstelling DA + 35 punten 3.projecten = facultatief

6 Algemene spelregels Wat indienen tegen wanneer? 1. Intekening - 2008: 1 mei - Vanaf 2009: 1 januari ~ ondertekeningsformulier op website 2. Projecten Projectaanvraag - 2008: 1 mei - Vanaf 2009: 1 januari muv MiNa-werkers – 1 oktober voorafgaand jaar water: opdelen van aanvraag is mogelijk ~ ondertekeningsformulier op website

7 Algemene spelregels Projectrapportering -Binnen de 6 maanden na uitvoering ~ format op website 3. Rapporteren over basis en onderscheidingsniveau - Vanaf 2009: -Tegen 1 april -Via het MJP ~ format op website

8 Algemene spelregels Wanneer evaluatie ontvangen? 1. Basis en onderscheidingsniveau -Evaluatie tegen 15 november 2. Projecten -Evaluatie Aanvraag: 1 juli (2008: 1 november) -Evaluatie Rapportering: 6 maanden na rapportering

9 Tijdslijnen  Zie ook website http://www.samenwerkingsovereenkomst.be http://www.samenwerkingsovereenkomst.be SO ‘08-’13 TIJDSLIJN 2008 (overgangsjaar) 1 APRIL indienen MJP 1 MEI inschrijving SO + projectenaanvragen 1 NOVEMBER evaluatie projectaanvragen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 JULI 1 e evaluatie 1 DECEMBER eindevaluatie 20 DECEMBER Arbitragecommissie 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers 15 SEPTEMBER indienen BI SO ’05-’07 SO ‘08-’13 TIJDSLIJN 2009-2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 JANUARI inschrijving SO + projectenaanvragen JANUARI evaluatie aanvraag MiNa-werkers 1 APRIL indienen MJP 1 JULI evaluatie projectenaanvragen 1 OKTOBER aanvraag MiNa-werkers 15 NOVEMBER evaluatie SO => 15 DECEMBER beroep mogelijk Bijkomende data projecten: Rapportering project: binnen 6 maand na afloop Rapportering MiNa-werkers: samen met MJP Uitbetalingsaanvraag projecten particulieren (HWP/infiltratievoorzieningen/groendaken): met MJP of 1 september Evaluatie project: binnen 6 maand na ontvangst rapportering Evaluatie rapportering MiNa-werkers: samen met evaluatie MJP

10 Algemene spelregels Hoeveel subsidie? 1. Voorschot = Basis -1,7EUR/ inw + 1,4EUR/ha met een min van 20.000 EUR 2. Saldo = onderscheidingsniveau + projecten -30.000 EUR/VTE DA + 50% projecten

11 Thema’s - Inhoud BASIS Milieuraad MMIS Handhaving Organisatie diensten Visienota gemeentelijk milieubeleid ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Duurzaamheidsambtenaar (verplicht) Milieubeleidsplan Milieubarometer Open milieuraad Handhaving PROJECT Mina-werkers Instrumentarium

12 Thema’s - Inhoud BASIS Afvalpreventie en hergebruik Selectieve inzameling en restafval Opruimen kleine partijen achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Afvalpreventie en hergebruik Selectieve inzameling en restafval Illegaal ontwijkgedrag PROJECT Mbt afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, flankerend beleid Afval

13 Thema’s - Inhoud BASIS Gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout Goedgekeurd breekpuin in bestekken Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Gebruik van milieuverantwoorde producten in eigen diensten en gebruik stimuleren bij doelgroepen Productgroepen: Compost, breekpuin, materialen uit gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen, catering, biologische producten, schoonmaakmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen, verven en vernissen, producten uit erkende kringloopcentra PROJECT Mbt stimuleren van MVP Milieuverantwoord productgebruik

14 Thema’s - Inhoud BASIS Risico-evaluatie pesticiden Pesticidentoets (vanaf 2009) Passieve sensibilisatie RWG- bestrijdingsmiddelen ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Geen bepalingen PROJECT Uitvoeringsgerichte projecten integraal waterbeleid Water

15 Thema’s - Inhoud BASIS Digitaal opvolgen van milieuklachten Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Beheer, opvolging en rapportering van hinderklachten Beleid – geur/geluid/lichthinder Actieve sensibilisatie Handhavingsbeleid Hinderinventaris PROJECT hinderproblematiek Hinder

16 Thema’s - Inhoud BASIS energieprestatieregelgeving energieboekhouding Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Uitbreiden van energieboekhouding Opmaken van Energieprestatiecertificaten Actieve sensibilisatie Aankoop groene stroom Opleiding energie DE-scan Energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren van energiebesparende maatregelen Energie PROJECT Stimuleren van duurzaam energiegebruik (terugdringen van verbruik – inzet van hernieuwbare energie)

17 Thema’s - Inhoud BASIS Deelname schepen/MA/DA aan gemeentelijke begeleidingscommissie Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag Sneltoets mobiliteitsplan Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie Milieuvriendelijke voertuigen Bedrijfsvervoerplannen PROJECT Stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag (link met milieu!) Mobiliteit

18 Thema’s - Inhoud BASIS Opvolgen Bermbesluit Promotie gebruik van streekeigen soorten Toepassen Code van goede Natuurpraktijk ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Opmaken/toepassen/promoten van een subsidiereglement soort- bescherming, aanleg en onderhoud KLE’s, gevelbegroening, ondersteuning milieuverenigingen Vorming ecologisch groen-, natuur en bosbeheer Deelname ‘dag van het park’ – ‘dag van de natuur’ Aanplanten streekeigen soorten Inventaris en actieplan KLE’s PROJECT Aankoop, inrichting, soortbescherming, HPG, bermbeheer, speelbossen, integrale toegankelijkheid, groendak Natuur

19 Thema’s - Inhoud BASIS Inschakelen van Bodemsaneringsdeskundige Vergunnen van TOP ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Bodemsanering: –Inventarisatiestudie woonzone op potentieel verontreinigde grond –inzamelplaats voor kleine partijen verontreinigende grond –Inventarisatie – historische risico-activiteit –Inventarisatie – andere bodemproblemen Bodemerosie –Informatievergadering –Benaderen landbouwers PROJECT Bodemsanering – verwerking verontreinigde grond, erosiebestrijding Bodem

20 Thema’s - Inhoud BASIS Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Doorlichting eigen beleid Ondersteunen van duurzaam bouwen en wonen Ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen Ondersteunen van initiatieven in N-Z-context Ondersteunen van projecten ivm educatie voor DO Vlaams implementatieplan educatie voor DO PROJECT Duurzame ontwikkeling

21 Communicatie Contact Algemeen mailadres: caplo@lne.vlaanderen.becaplo@lne.vlaanderen.be Algemeen tel: 02/553.80.39 Contactgegevens Thema’s: zie website onder Contact Voor documentatie over de SO: zie (voorlopige) website http://www.samenwerkingsovereenkomst.be http://www.samenwerkingsovereenkomst.be SO-mailing Overleg MILO Thema-overleg provinciale aanspreekpunten/vvsg Vlaamse opvolgingscommissie Tandem-Sla21


Download ppt "Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008 – 2013 Departement LNE / Afdeling AMIS / Cel CAPLO februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google