De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 22 juli 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. A. van de Bovekamp Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 22 juli 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. A. van de Bovekamp Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 22 juli 2012 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. A. van de Bovekamp Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 62: 1, 4 en 5 Stil gebed, votum en groet Psalm 61: 3 Gebed Lezing: Psalm 62 Gezang 427: 1 en 5 Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 Psalm 91: 1 en 2 Gebeden Collectes: 1.Pastoraat in de gezondheidszorg 2.Emeritikas Geloofsbelijdenis Zegen

5 5 Spreuk van de week “Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad, wie wreed is, schaadt zichzelf.” Spreuken 11: 17

6 6 Welkom Mededelingen

7 Psalm 62: 1, 4 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast: mijn toevlucht, als het water wast, mijn rots, mijn enige vertrouwen. 7

8 Psalm 62: 1, 4 en 5 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Hij immers schenkt u altijd weer zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. Wankel dan niet, want Hij staat vast, Hij is, ook als het onheil wast, uw rots, uw enige vertrouwen. 8

9 Psalm 62: 1, 4 en 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schutse Gods. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor Hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt: God is een schuilplaats voor ons allen. 9

10 Stil gebed Votum en groet 10

11 Psalm 61: 3 Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G' uw vleuglen om mij slaat. Want Gij weet wien ik mij wijdde, dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat! 11

12 Gebed 12

13 Psalm 62 1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David. 2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. 3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. 13

14 14 4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat.

15 15 5 Zij willen hem van zijn hoogte storten, de leugen is hun lust en hun leven, een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela

16 16 6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. 7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

17 17 8 Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats. sela

18 18 10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen, in de weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht.

19 19 11 Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij.

20 20 12 Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: ‘De macht is aan God.’ 13 Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.

21 Gezang 427: 1 en 5 Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. 21

22 Gezang 427: 1 en 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’ u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit. 22

23 23 Preek Thema Je hart uitstorten bij de Heer.

24 Psalm 91: 1 en 2 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, H EER, Gij wilt voor mij altijd het beste. 24

25 Psalm 91: 1 en 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. De H EER zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide. 25

26 Gebeden 26

27 27 Collectes 1.Pastoraat inde gezondheidszorg 2.Emeritikas

28 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

29 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

30 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

31 Zegen 31

32 32


Download ppt "1 Zondag 22 juli 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. A. van de Bovekamp Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google