De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 januari 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 januari 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 januari 2012 middagdienst
Gezang 257 Ps. 111, 1, 2, 5 Gezang 90 : 8, 9 Psalm 103 : 7 Psalm 121 : 1, 2,3 Psalm 121 : 4 Johannes 14 : 16, 17   (NBV) Efeziërs 1: 1- 14         (NBV)

2 Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Wouter Roorda
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot!

5 Stil gebed, votum, groet

6 Psalm 111 : 1, 2, 5 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den HEER in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den HEER, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

7 Psalm 111 : 1, 2, 5 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de HEER, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

8 Psalm 111 : 1, 2, 5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor altijd, een licht hoog op de berg ontstoken. Heilig en zeer te duchten is zijn naam in de geschiedenis. Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

9 Gebed

10 Schriftlezing Schriftlezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): Johannes 14 : 16, 17 Efeziërs 1 : 1- 14

11 Johannes 14: 16,17 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

12 Efeziërs 1 : 1-14 1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.

13 Efeziërs 1 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

14 Efeziërs 1 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld:

15 Efeziërs 1 zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 10 [9–10] 11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

16 Efeziërs 1 13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

17 Dan spreekt van zoete dingen zijn Geest tot mijnen geest:
Gezang 90 : 8, 9 Dan spreekt van zoete dingen zijn Geest tot mijnen geest: dat God zijn gunstelingen rust geeft, hun ziel geneest, en dat Hij voor hen bouwde een schone, nieuwe stad, waar ít hart dat haar aanschouwde vindt wat het zoekt, zijn schat.

18 Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd,
Gezang 90 : 8, 9 Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij, en wat ter wereld, Here, zou scheiden U en mij? Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd, geen honger of vervolging, niets dat mij van U scheidt.

19 Verkondiging

20

21 Psalm 103 : 7 Maar 's HEREN gunst zal over wie Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

22 Gebeden

23 Collecten: Diaconie Kerk

24 Psalm 121 : 1, 2, 3 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

25 Psalm 121 : 1, 2, 3 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

26 Psalm 121 : 1, 2, 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

27 Geloofsbelijdenis

28 Ik geloof in God de Vader,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

29 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

30 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

31 Psalm 121 : 4. De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

32 Zegen

33 Doei


Download ppt "Zondag 1 januari 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google