De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportbeleidsplan(ning) 2008-2013. Welkom Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportbeleidsplan(ning) 2008-2013. Welkom Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Sportbeleidsplan(ning) 2008-2013

2 Welkom

3 Inleiding

4 Beleidsplanningsproces Toekomstige sportieve uitbouw in kader van decreet houdende subsidiëring van de gemeente voor voeren van ‘Sport- voor-Allen-beleid’ Meerjarenbeleidsplan Krijtlijnen uit te tekenen Sportieve doelstellingen formuleren Proces in dialoog met het brede lokale sportveld

5 Toelichting decreet Sport-voor-Allen-beleid

6 Wat wil de Vlaamse overheid? Visie Stimuleren, uitnodigen, begeleiden, ruimte bieden…voor actieve sportbeoefening Gevarieerd aanbod met aandacht sportvereniging,buurt-en schoolsport, toegankelijkheid en diversiteit Dialoog met overheden en particulieren Breedtesportbeleid (Sport-voor-Allen- beleid)

7 Verwachtingen naar de lokale besturen? Eigen prioriteiten via reguliere financiering Eigen beleidsdoelstellingen, voorzieningen, etc. Doelstellingen Vlaamse overheid - aanvullende financiering (subsidiëring)

8 Organisatie extra subsidie Engagement gemeentebestuur tot verwerven beleidssubsidie I. Interactief opmaken,uitvoeren en evalueren Sportbeleidsplan II. Formaliseren Sportraad III. 1 sportgekwalificeerd ambtenaar in sportdienst

9 I. Sportbeleidsplan II. Sportraad III. Sportgekwalificeerd ambtenaar

10 I. Sportbeleidsplan 4 Hoofdstukken 1. Steun aan sportverenigingen 2. Sporten buiten de sportclub (buurtsport, schoolsport, …) 3. Toegankelijkheid en diversiteit van de sportbeoefening en -voorzieningen 4. Meerjarenplanning sportinfrastructuur / aandacht voor ruimtelijke ordening

11 1. Steun aan sportverenigingen Organisatie subsidie Welke reglementen, voor wie? Welke kwalitatieve criteria? Welke begroting? Grensoverschrijdende samenwerking met andere gemeenten Kwaliteitsverhoging sportbegeleiders

12 2. Andersgeorganiseerde sportbeoefening Stimulering actieve sportpraktijk Doorstroming naar sportverenigingen! Buurtsport Linken met scholen en schoolinfrastructuur

13 3. Toegankelijkheid en diversiteit Wegwerken van participatiedrempels Leeftijdsgroepen Mensen in armoede Personen met een handicap Etnisch-culturele groepen … Rol van de sportverenigingen

14 4. Meerjarenplan sportinfrastructuur Inventaris Indoor / outdoor Gemeentelijke / particuliere Scholen Bedrijven … Inventaris noden en behoeften Middelen gemeentelijk sportbeleid Ruimtelijke ordening

15 Sportbeleidsplan: samenvatting Minstens 4 hoofdstukken Subsidiëring van de sportvereniging (minstens 50 %) Aandacht voor andersgeorganiseerde sport (minstens 20 %) Aandacht voor participatie drempelverlaging (minstens 10 %) Meerjaren infrastructuurplan

16 Engagement subsidies Het gemeentebestuur engageert zich om: de ontvangen Vlaamse beleidssubsidie voor 100 % te gebruiken voor de uitvoering van hfdst. 1, 2 en 3 de niet toegewezen 20 % te verdelen over deze 3 hoofdstukken deze subsidie voor het geheel van deze 3 hoofdstukken zelf met minstens 50 % te verhogen

17 I. Sportbeleidsplan II. Sportraad III. Sportgekwalificeerd ambtenaar

18 II. Sportraad Sportraad is voorwaarde voor subsidiëring

19 I. Sportbeleidsplan II. Sportraad III. Sportgekwalificeerd ambtenaar

20 III. Sportambtenaar Sportgekwalificeerde ambtenaar Minstens 1 personeelslid Ofwel beschikken over een specifiek diploma Ofwel beschikken over een diploma L.O., met de verplichting om binnen de 3 jaar na aanwerving het attest “sportfunctionaris” te behalen Ofwel beschikken over specifieke EVC (elders verworven competenties), met de verplichting om binnen de 3 jaar na aanwerving het attest “sportfunctionaris” te behalen

21 Welke Vlaamse subsidies? De beleidssubsidies De beleidssubsidies zijn bedoeld voor de uitvoering van het sportbeleidsplan (dat plan bevat alle inspanningen van het bestuur voor het sportbeleid). Als gemeente ontvang je dan 1,5 euro per inwoner/jaar. (De gemeente vermeerdert dat zelf met 0,75 euro gespreid over de 3 hoofdstukken.)

22 Stappenplan sportbeleidsplanningsproces (+ status)

23 Stappenplan sportbeleidsplanningsproces 1. Startfase 2. Missie (voorlopig) 3. Gegevensverzameling 4. Gegevensanalyse 5. Doelstellingen formuleren 6. Plan van aanpak opstellen 7. Evaluatie plannen en uitschrijven 8. Opstellen sportbeleidsplan 9. Advies sportraad 10. Goedkeuring college 11. Goedkeuring gemeenteraad 12. Aanvaarding Vlaamse Gemeenschap 13. Subsidiëring start in 2008

24 1. Startfase Stuurgroep samenstellen Katleen De Clercq( sportraad), Luc Verbert (sportraad), Clement D'Haen (sportdienst), Rudi Goyvaerts (schepen van sport), sportfunctionaris(vanaf 1 juli) De stuurgroep is de denktank rond de sportbeleidsplanning ondersteund door een professionele coach. Klankbordgroep samenstellen Sportraad, leerkracht LO, jeugdcoördinator Klankbordgroep ondersteunt de stuurgroep in zijn denken en werken.

25 2. Missie (voorlopig) Het gemeentebestuur van Boechout wil de inwoners van onze landelijke gemeente alle kansen bieden om op een kwaliteitsvolle manier sport te beoefenen. Wij beogen daarom een drempelverlagend sportbeleid voor iedereen. Zo wordt de naam Boechout hecht verbonden met sport.

26 3. Gegevensinzameling Verzameling objectieve gegevens Samenstelling verenigingen, leden aantal, inventarisatie sportinfrastructuur, … Verzameling subjectieve gegevens: 1) Bevraging individuen via Info Boechout juni 2) Bevraging / enquête alle lokale actoren die met sport te maken hebben = VANDAAG 24 mei

27 Subjectieve bevraging Sportverenigingen Ouderverenigingen Leerkrachten LO Leden ouderraad Adviesraden

28 Vragenlijst per doelgroep Voor de sportverenigingen (= uitgebreider) Voor de externe betrokkenen: leerkrachten LO, leden ouderraad, adviesraden

29 Korte toelichting vragenlijsten per onderdeel 1 vragenlijst per vereniging, adviesraad, leerkrachten LO per school, leden ouderraad per school. Af te halen bij Clement D'Haen. Duidelijk in te vullen. Indien geen mening of niet van toepassing, niet verplicht in te vullen. Vragenlijst terug te bezorgen VOOR 23 JUNI op de gemeentelijke sportdienst. Dat kan persoonlijk op de sportdienst, via de brievenbus van het gemeentehuis, per fax (03 460 06 97), of via e-mail naar clement.dhaen@boechout.be clement.dhaen@boechout.be Elektronische vragenlijsten te bevragen bij Clement D'Haen. Bijkomende toelichting vragenlijsten na de officiële vergadering per doelgroep.

30 Vragen / opmerkingen

31 Met dank Vanwege de stuurgroep: Katleen De Clercq (sportraad) Luc Verbert (sportraad) Clement D'Haen (sportdienst) Rudi Goyvaerts (schepen van sport)


Download ppt "Sportbeleidsplan(ning) 2008-2013. Welkom Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google