De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Decreet Sport voor Allen-beleid David Nassen Projectcoördinator Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Decreet Sport voor Allen-beleid David Nassen Projectcoördinator Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Decreet Sport voor Allen-beleid David Nassen Projectcoördinator Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning 17 oktober 2007 – Brede School

2 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Ondersteuningsstructuur... – van de lokale sport- en recreatiesector... – op vlak van beleid en beheer Vakorganisatie – Ledenvereniging –276 gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel –60-tal sportcentra, recreatiedomeinen,... Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning –Decreet Sport voor Allen-beleid

3 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw ISB als organisatie Waar gaan we voor ? Ondersteunen... – van de lokale sport- en recreatiesector... gemeentelijke, stedelijke en provinciale sportdiensten, sport- en recreatiecentra, zwembaden en sportaccommodaties – op vlak van beleid en beheer Als ledenvereniging In samenwerking met, reagerend, aanvullend aan de overheid In partnership met de bedrijfswereld

4 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw ISB als organisatie Peilers werking ISB 1.Ondersteuning – belangenbehartiging Sport- en sportgerelateerde wetgeving 2.Vorming – bijscholing – opleiding Van sportfunctionaris tot zaalwachter … ISB-Congres 3.Info- documentatie en studiedienst Website + SPIN-databank Vaktijdschrift Publicaties 4.Sportpromotie Vlaamse Zwemweek – Zwembrevetten BuurtSport – Maatschappelijke Integratie door Sport

5 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Van waar komen we ? Een korte terugblik… Jaren ’70: Opkomst van sportinfrastructuur Decreet ’76: Erkenning Sportcentra en Betoelaging Sportfunctionarissen Jaren ’80-’90: Nadruk op sportpromotie Decreet ’95: Betoelaging Sportdiensten voor hun sportpromotie –O.a. op basis van beschikbare sportinfrastructuur Heden …: Sportbeleid Decreet ’07: Decreet op Sportbeleid –Op basis van inwonersaantallen + sportbeleidsplan

6 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Een decreet voor het lokale sportveld … Vlaanderen wil in samenwerking met gemeenten en provincies zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening. Er is aandacht voor een gevarieerd aanbod, zowel in clubverband als erbuiten. Er is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen

7 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Uitgangspunten van het decreet Respect voor lokale autonomie –Responsabiliseren van ALLE gemeenten –Ruimte voor een sportbeleid op maat van de gemeente Gedeelde verantwoordelijkheid –Vlaanderen legt enkele accenten –Co-financiëring (Vlaamse subsidies – eigen gemeentelijke inbreng) Langetermijn-planning via sportbeleidsplan –Een sportbeleidsplan beschrijft totale sportbeleid voor 2008-2013 Interactieve beleidsvoering –Het sportbeleidsplan komt tot stand in dialoog met alle betrokkenen (clubs, individuele sporters, doelgroepen, scholen, diverse private+publieke actoren, …) Eenvoudig en licht –Eenvoudige en lichte regelgeving voor gemeenten die instappen

8 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet… 1.Meer en betere ondersteuning van de sportverenigingen 2.Aandacht voor andersgeorganiseerde sport 3.Aandacht voor kwetsbare doelgroepen (toegankelijkheid en diversiteit) 4.Meerjarenplan Sportinfrastructuur Tijdelijk accent: kwaliteit van jeugdsportbegeleider => Verder wordt hier dieper op ingegaan …

9 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Budget en voorwaarden voor de gemeenten Beleidssubsidie van 1,5 Euro/inwoner Te verdelen over 3 hoofdstukken: –Minstens 50 % directe subsidies voor sportclubs (1) –Minstens 20 % andersgeorganiseerde sport (2) –Minstens 10 % toegankelijkheid en diversiteit (3) ! Eventueel onderdeel van 50 % of 20 % Totaal te vermeerderen met 0,75 Euro/inwoner door de gemeente. –Vrij te verdelen door de gemeente over 1, 2 of 3 Impulsubsidie van 0,8 Euro/inwoner voor specifieke beleidsmaatregels (’09): kwaliteit van jeugdsportbegeleiders Voorwaarden: –Sportbeleidsplan –Sportraad –Sport Gekwalificeerde Ambtenaar

10 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Een sportbeleidsplan Een sportbeleidsplan is … –een werkinstrument –voor het totale sportbeleid van de gemeente –met weloverwogen en gedragen beleidskeuzes –op maat van lokale noden en behoeften

11 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Een sportbeleidsplanningsproces Oprichting stuurgroep – planning –Ev. klankbordgroep Gegevensverzameling –Situatieschets (feiten): wat is er nu ? –Inventaris noden en behoeften (meningen): van diverse actoren, evaluatie huidige beleid en trends Gegevensanalyse (keuzes maken en prioriteiten bepalen) Doelstellingen formuleren Plan van aanpak maken (met timing – budget) Opmaken en communiceren van het plan

12 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Ondersteuning van sportverenigingen Regelt de directe subsidiëring van sportclubs op basis van een reglement met kwaliteitscriteria, naast aandacht voor andere ondersteuning sportclubs. Minstens 50 % van de Vlaamse subsidies voor de gemeente naar clubs via reglement Subsidiebeleid gevoerd in samenspraak met de sportclubs via de sportraad –Criteria –Werkwijze –Doelstellingen en visie van het reglement

13 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Aandacht voor andersgeorganiseerde sport De gemeente moet kansen creëren voor actieve sportbeoefening buiten clubverband op informele of andersgeorganiseerde manier Mogelijke vormen: –Schoolsport –Buurtgerichte sport (sport in eigen woon- of leefomgeving) –Gemeentelijke initiatieven (sportkampen, lessenreeksen, …) –Aanbieden van kleinschalige infrastructuur (Finse piste, …) –… Doel: –Doorstroming naar reguliere sportclub –MAAR OOK als sportvorm op zich om zoveel mogelijk mensen te bereiken en aan sport te laten doen Kan vorm krijgen i.s.m. partners, zoals sportclubs, scholen, … Aandacht voor overleg, afstemming, complementair werken, verantwoordelijkheid van iedereen, …!!!!!!

14 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Toegankelijkheid en diversiteit Het sportbeleid moet aandacht hebben voor aandachtsgroepen met mindere sportparticipatiekansen: –Mensen met een handicap –Mensen die leven in armoede –Mensen van allochtone afkomst –… Zodoende een “diversiteit” van mensen aanspreken en het aanbod “toegankelijk” maken Het bestaande aanbod toegankelijk maken (ook het aanbod van sportclubs), met bijzondere aandacht voor bestaande drempels en een aanbod voorzien vanuit de doelgroepen

15 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Meerjarenplanning sportinfrastructuur Het sportbeleidsplan moet aandacht hebben voor sportinfrastructuur, zowel voor eventueel nieuwe als voor het beheer van bestaande … –Gemeentelijke infrastructuur –Beleid omtrent infrastructuur van clubs –Schoolsportinfrastructuur –Infrastructuur ‘van’ of ‘in samenwerking met’ andere actoren in de gemeente: privé, provincie, … Wat zijn de noden en behoeften en welke beleidskeuzes gaat men de komende jaren maken.

16 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Vlaams Sportinfrastructuurplan Inhaalbeweging van de Vlaamse overheid voor invullen van witte vlekken op vlak van sportinfrastructuur Via ‘alternatieve financiëring’: de Vlaamse overheid realiseert i.s.m. private partners sportinfrastructuur. De private partner staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiëring en het groot onderhoud 4 soorten infrastructuur Eenvoudige sporthallen Eenvoudige zwembaden Kunstgrasvelden Multifunctionele Sportcentra (grote zwembaden – zwembad+sporthal) Gemeenten kunnen zich kandidaat stellen en betalen jaarlijks een ‘beschikbaarheidsvergoeding’, zodat zij (en clubs en andere actoren) kunnen gebruik maken van de infrastructuur. De Vlaamse overheid subsidiëert 30 % van de vergoeding, de gemeente (ev. i.s.m. anderen) 70 % van de vergoeding Criteria: behoeften, meervoudig gebruik (gemeente, clubs, school…), realiseerbaar, …

17 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Inhoudelijke accenten van het decreet Impulssubsidies Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie Verdere uitwerking in 2008 via een aanvulling van het sportbeleidsplan

18 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Kansen … Sportdienst als aanspreekpunt Sport-beleid Anders-georganiseerd sporten Toegankelijkheid en Diversiteit ISB als platform – katalysator Sport als middel … Buurtgerichte sport Partnerships

19 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Vragen ? Bedenkingen ! Opmerkingen !! Suggesties …

20 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Meer info www.isbvzw.be Begeleidingstraject Sportbeleidsplan Bedankt voor jullie aandacht ! Veel succes !

21 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) david.nassen@isbvzw.be Plezantstraat 266 – 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/780.91.00 – Fax: 03/780.91.09 www.isbvzw.be – www.spinonline.be

22 Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Gemeentelijk Sportbeleid David Nassen Projectcoördinator Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning 08.10.07 – KHBO – Sport & Cultuurmanagement david.nassen@isbvzw.be – www.isbvzw.be


Download ppt "Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw Decreet Sport voor Allen-beleid David Nassen Projectcoördinator Begeleidingstraject Sportbeleidsplanning."

Verwante presentaties


Ads door Google