De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organist: Krijn van Veen Brunsveld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organist: Krijn van Veen Brunsveld"— Transcript van de presentatie:

1 Organist: Krijn van Veen Brunsveld
Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling: Jacob Rink Organist: Krijn van Veen Brunsveld

2 Vakantiebijbelfeest Donderdag 17 oktober 9:45 inloop, 10.00 begin
Met Matthijs Vlaardingerbroek Donderdag 17 oktober 9:45 inloop, begin 12.00 einde

3 Orde van dienst (1) Welkom en mededelingen Ps. 99: 1, 2, 3 Stil gebed Votum en groet. Ps. 51: 1, 3, 4 Gebed Schriftl. I : Ps. 103: 1 – 13 II : Hand. 7:

4 Orde van dienst (2) Samenz. Naar zondag 51, Tweemaal vergeving Preek Samenz. Gez. 48: 6 Inleiding avondmaal (formulier 3) Samenz. Gez. 365: 1, 2 Avondmaalsgebed Opwekking Gebruik van brood en wijn Lofprijzing en dankzegging

5 Ps. 103: 9 Collecte Zingen: “Ik geloof in God de Vader” Zegen
Orde van dienst (3) Ps. 103: 9 Collecte Zingen: “Ik geloof in God de Vader” Zegen

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 99: 1, 2, 3 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

8 Psalm 99: 1, 2, 3 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren!

9 Psalm 99: 1, 2, 3 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 51: 1, 3, 4 1 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht.

12 Psalm 51: 1, 3, 4 Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

13 Psalm 51: 1, 3, 4 3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, zie op mij neer in uw barmhartigheid.

14 Psalm 51: 1, 3, 4 Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, dat ik in trouw en recht voor U zal leven. Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

15 Psalm 51: 1, 3, 4 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.

16 Psalm 51: 1, 3, 4 Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

17 Gebed

18 Schriftlezing Psalm 103: 1-13 Handelingen 7: 54-60 uit de NBV

19 Psalm 103: 1-13 1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

20 Psalm 103: 1-13 3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

21 Psalm 103: 1-13 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.

22 Psalm 103: 1-13 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

23 Psalm 103: 1-13 10 Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

24 Psalm 103: 1-13 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

25 Handelingen 7: 54-60 54 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. 55 Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’

26 Handelingen 7: 54-50 57 Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58 Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.

27 Handelingen 7: 54-50 59 Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.

28 Zingen: Tweemaal vergeving
1. U, o God, U kent ons leven, zondig is heel ons bestaan, wil ons onze schuld vergeven, zie ons in genade aan.

29 Zingen: Tweemaal vergeving
2. Hoge God, vergeef ons falen; niets maakt onze zonden goed, kan voor onze schuld betalen, wis ze uit met Christus’ bloed.

30 Zingen: Tweemaal vergeving
3. Uw gena vernieuwt ons leven, liefdevol staan wij gereed, om de naaste te vergeven, wat hij tegen ons misdeed. (Bron: “Wegwijzer naar Christus”. tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie: LB Gez. 459)

31 Preek

32 Gezang 48: 6 6 Vergeef o Vader onze schuld, zodat weer blijdschap ons vervult; gelijk wij van hun schuld ontslaan al wie ons hebben kwaad gedaan. Maak zo uw vrede openbaar. U dienend dienen wij elkaar.

33 Avondmaal Inleiding Avondmaal Formulier 3

34 Gezang 365: 1, 2 1 De zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven, bevrijdend van de schuld. Wat God ons ooit beloofde, wordt nu voor wie geloofde in Jezus' naam geheel vervuld.

35 Gezang 365: 1, 2 2 't Is ook voor mij geschreven: ook ik mag uit Hem leven die ons genezen heeft. Zijn liefde tot de zijnen brengt ons met Hem in 't reine, wij weten dat Hij ons vergeeft.

36 Avondmaalsgebed Opwekking

37 Lofprijs en dankzegging

38 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Psalm 103: 9 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

39 Collectes: Avondsmaalsgave voor Stichting De Hoop

40 Zingen: Ik geloof in God de Vader
1. Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed, aard' en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.

41 Zingen: Ik geloof in God de Vader
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

42 Zingen: Ik geloof in God de Vader
2. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.

43 Zingen: Ik geloof in God de Vader
Maar die opgestaan ten leven hemelhoog nu is verheven boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

44 Zingen: Ik geloof in God de Vader
3. Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.

45 Zingen: Ik geloof in God de Vader
Met Gods kinderen verbonden in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

46 Zegen te beantwoorden met 46


Download ppt "Organist: Krijn van Veen Brunsveld"

Verwante presentaties


Ads door Google