De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst Nederlands 7bso derde leerjaar derde graad bso Barbara Axters en Kaat De Strooper D/2014/7841/034 Vervangt D/2006/0279/019.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst Nederlands 7bso derde leerjaar derde graad bso Barbara Axters en Kaat De Strooper D/2014/7841/034 Vervangt D/2006/0279/019."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst Nederlands 7bso derde leerjaar derde graad bso Barbara Axters en Kaat De Strooper D/2014/7841/034 Vervangt D/2006/0279/019

2 Doel?  Gesprek over:  Cursussen: wat hebben we nog nodig?  Differentiatie, variatie, activerende werkvormen  Samenwerking  Ondersteuning voor leraren die dit voor het eerst geven + van elkaar  Cursusmateriaal uitwisselen rond thema’s of leerplandoelen  Uitwerking thema’s om te delen: taakverdeling

3 Ondersteuning bieden aan  elkaar  nieuwe leraren

4 Cursusmateriaal – goede praktijkvoorbeelden?

5 Wat hebben we nog tekort?

6

7  Geen aparte eindtermen voor Nederlands en MAVO  Eindtermen PAV opgenomen in de 27 leerplandoelen (vroeger 19)  Jaarleerplan  Van toepassing op 1 september 2014  2 lestijden Nederlands en 2 lestijden MAVO  Voorkeur om dit door 1 leraar te laten geven

8 Opbouw  Beginsituatie  Uitgangspunten: organisatie, geïntegreerd en functioneel werken, vakoverstijgend, activerende werkvormen…  Taalbeleid  4 leerlijnclusters  Minimale materiële vereisten  Evaluatie  Ideeënfiches  Relatie eindtermen en leerplandoelen  Bronnen

9 Leerplandoelen CLUSTER informatieverwerking en –verwerving(1) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team vinden en selecteren - vinden en selecteren - reflecteren - evalueren - vinden en selecteren - kritisch beoordelen gebruiken -vergelijken en integreren - toepassen en gebruiken -rapporteren -rekening houden met ethische principes

10 Leerplandoelen CLUSTER informatieverwerking en –verwerving(2) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbeteren strategieën gebruiken bij luisteren en lezen strategieën inzetten bij luisteren en lezen

11 Leerplandoelen CLUSTER informatieverwerking en –verwerving(3) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team * zich blijven concentreren * bereid zijn eigen teksten na te kijken

12 LEERPLANDOELEN CLUSTER Probleemoplossend denken(1) 2 de graad Onder begeleiding Wiskundige technieken en denkmethoden met behulp van elektronische hulpmiddelen toepassen Grootheden schatten, meten, berekenen en herleiden onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig Wiskundige technieken en denkmethoden met behulp van elektronische hulpmiddelen toepassen Zelfstandig metingen en berekeningen uitvoeren

13 Leerplandoelen CLUSTER Probleemoplossend denken(2) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team - probleem onderkennen en omschrijven - analyseren - oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren - evalueren, bijsturen en optimaliseren - rekening houden met ethische normen

14 Leerplandoelen CLUSTER Individueel werk en groepswerk(1) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team Individueel realiseren organisatie uitvoering reflectie bijsturing Individueel realiseren planning organisatie uitvoering reflectie evaluatie bijsturing

15 Leerplandoelen CLUSTER Individueel werk en groepswerk(2) 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team in groep realiseren overleg organisatie uitvoering reflectie bijsturing in groep realiseren overleg planning organisatie uitvoering evaluatie reflectie bijsturing - overleggen en onderhandelen - eigen taken volgens afspraak realiseren - reflecteren over eigen bijdragen en teamwerking - evalueren en bijsturen - verslag uitbrengen * empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen

16 Leerplandoelen CLUSTER Maatschappelijke participatie 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team eigen mening en gevoelens uiten mondeling argumenteren standpunt innemen, nuanceren en beargumenteren respect opbrengen cultuur leren waarderen belangstelling tonen bereidheid en durf tonen mogelijkheden tot levenslang leren verkennen

17 “nieuw” in leerplan 2014  Leerlijnclusters (zie boven)  Integratie van LP PAV/MAVO/Ned. Leerplandoelen: van 19 (2006) naar 27 (2014) Nieuw voor MAVO  4 taaldoelen in cluster “informatieverwerving en – verwerking”  Hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbeteren  Strategieën inzetten bij luisteren en lezen  Bereid zijn eigen teksten na te lezen  Zich blijven concentreren bij lezen en luisteren  2 attitude-doelen m.b.t. taal in cluster “maatschappelijke participatie”  Belangstelling voor creatieve en culturele expressie, literatuur en poëzie  Bereidheid en durf om te luisteren, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven en het taalgebruik te verzorgen  1 nieuw doel i.v.m. zelfreflectie en bijsturing in cluster “individueel werk en groepswerk”  1 nieuw (attitude) doel i.v.m. leefmilieu, cultuur-historisch erfgoed, verschillen en gelijkenissen in leefwijzen,waarden en normen

18 “nieuw” in leerplan 2014(2)  Meer minimale materiële vereisten in het vaklokaal (o.a. één computer per 3 à 4 lln; woordenboeken,…)  Ideeënfiches = inspiratiebundel met mogelijke onderwerpen, invalshoeken, aandachtspunten, werkvormen, bruikbare materialen

19 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(1)  Algemeen: Aanbrengen en inoefenen functionele vaardigheden  Probleemoplossend werken  Zelfsturend leren  In groep werken en coöperatief leren  Werken met stappenplannen  Strategisch handelen  Efficiënt kunnen opzoeken  Kritisch kunnen omgaan met informatie  …

20 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(2) NIETWEL LPD koppelen aan één thema/project LPD realiseren in meerdere thema’s LPD eenmalig behandelenLPD frequent aanbrengen: aanleren, herhalen, versterken, uitdiepen, verbreden,… LPD geleidelijk aanbrengen, makkelijk  moeilijk eenvoudig  complex LPD eenmalig evaluerenLPD regelmatig evalueren (voortgang, proces…)

21 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(3)  HANDBOEK ≠ HANDBOEI  handboeken: lijvige + interessante thema’s  leerplan:  NIET: verplichte thema’s  WEL: doelen die functioneel zijn in dagelijkse leven van jongeren;  WEL: thema’s zijn middel om doelen te realiseren  leraar kiest in functie van leerlingengroep

22 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(4) = TEAMWORK  Vaardigheden stapsgewijs en stelselmatig opbouwen  Afspraken welke doelen in welke contexten/thema’s  Nadenken over evaluatie ervan (doelgericht)  Tip: evaluatie als uitgangspunt (bepalend voor manier van werken tijdens de lessen)  Creatieve, motiverende lessen vragen veel voorbereiding  Ontwikkeling thema’s/projecten, uitwisseling van ideeën, …  Planning  Leerlijnen  Ontwikkeling nieuwe didactische werkvormen/methodieken

23 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(5) = TEAMWORK  Vakoverschrijdend overleg: Leren in samenhang  Geïntegreerd/vakoverschrijdend werken  ! MAVO/Ned. in één leerplanbrochure (PAV)  Ruim aandacht aan algemene onderwijsdoelen (leren leren, leren samenwerken, leren met behulp van bronnen, zelfstandig leren, verantwoordelijkheid dragen,…)  Vakoverschrijdend overleg: inhouden, accenten eigen aan studierichtingscontext van lln

24 REALISATIE LEERPLANDOELSTELLINGEN(6) KIEZEN VOOR ACTIVERENDE DIDACTIEK  doe-lessen  contextrijke lessen  lessen rijk aan hulpbronnen en leermaterialen  lessen met ruimte voor sociale interactie (ll/lk; ll/ll)   activerende didactiek

25 Leerplandoelen  Voor welke doelen heb je zelf goed materiaal gemaakt?

26 Ideeenfiches  Bieden overzicht voor verschillende graden van  Gekozen thema’s  Gebruikte werkvormen  Gebruikt bronmateriaal  ….  In leerplanbrochure p. 53-107  Hulp/basisdocument voor vakoverleg en/of vakoverschrijdend overleg  Modelfiche Modelfiche  Thema’s

27 Evalueren om te leren  Formatief – summatief  Proces en product  Assessment-effecten  Feedback!  Proces  Zelfregulering  Persoonlijk  Uitbreiding/ verdieping

28 Evaluatie  Meten van de vorderingen die leerlingen maken in het bereiken van de leerplandoelen  Functionele vaardigheden  niet louter kennisverwerving!  Aangepaste evaluatieactiviteiten  niet louter traditionele “toetsen”  Aandacht voor zelfevaluatie(zie ook LPD 19) FOCUS: GROEIPROCES VAN ELKE LEERLING  Geeft lln en lk informatie (o.a. foutenanalyse:waar tekorten? Wat loopt goed? Waar kan het beter? :  Lk kan beter verder begeleiden, bijsturen en remediëren  Ll krijgt feedback over bereikte doelen en leerproces  Rapportering d.m.v. punten (incl.klasgemiddelden)?

29 Assessmentleren Groei bijhouden?

30 Schrijfkaders, ondersteunende schema’s, verbeterschema’s

31 Eigen praktijk 31

32 Hulplijn collega  Neem een roze blaadje van een collega en kleef er een geel blaadje met de mogelijke oplossing bij.  Geef dit door aan je collega.  Als de collega met jouw oplossing niet verder kan, hangt hij de twee post-its weer aan het bord.  Misschien heeft een andere collega raad die hem nog beter vooruit helpt?

33 Toegankelijk onderwijs vraagt samenwerking!

34

35 Uitstap organiseren

36 Variatie in werkvormen

37 ICT  Picozine www.picozone.nlwww.picozone.nl  Quiz met Socrative www.socrative.com of kahoot https://getkahoot.com/www.socrative.comhttps://getkahoot.com/  Pinnen op Pinterest: http://nl.pinterest.com/ http://nl.pinterest.com/  Websites verzamelen op een plaats: https://www.blendspace.com/ https://www.blendspace.com/  Facebookpagina maken  Blog opstarten  Brainstorm met Padlet: https://nl.padlet.com/ https://nl.padlet.com/

38 Jeugdboeken

39 Taakverdeling?

40 Diversiteit als kans om tot leren te komen!

41 Differentiëren =  Pro-actief omgaan met verschillen tussen leerlingen om maximaal leerrendement bij alle leerlingen te realiseren.

42 Differentiëren Leerkansen voor elke leerling grondhouding leraar

43  op niveau van studieprogramma’s en leerwegen bijv. wiskunderichting – talenrichting  op het niveau van de vakken bijv. kangoeroeklas  binnenklasdifferentiatie bijv. niveaugroepen Differentiëren binnen of buiten de klas?

44 Differentiatie van beginsituatie leerstijlen en leerprofielen interesse volgens inhoudproductproces

45 Differentiëren inspelen op verschillen  niveau  tempo  interesse

46 Differentiëren inspelen op verschillen: leerplan  tempo: zwakke lezers meer tijd geven.  aanbod: luistermateriaal aanbrengen dat verschilt in lengte en structuur  ondersteuning: schrijfkaders aanreiken aan zwakke schrijvers  werkvormen: BZL, partnerwerk, groepswerk, coöperatief leren, peertutoring  evaluatie: criteria expliciteren

47 Differentiëren verschillen samen of apart?  DIVERGEREN : verschillen tussen leerlingen uitsplitsen  CONVERGEREN : verschillen tussen leerlingen werken complementair

48 Differentiëren: verschillen?  aanvangsprestaties  niveau, aanleg, capaciteiten en interesses  socio-economische status van het gezin  etnische afkomst of thuistaal  geslacht  opgelopen achterstand in het onderwijs + Aandacht voor betrokkenheid!!!

49 Divergerende differentiatie  Instructie samen – ene groep werkt verder met verbetersleutel en andere groep maakt eerste oefening begeleid door leraar.  Moment in de week van individuele werktijd – leestijd  opdrachtenkaartjes over geziene leerstof  Voorzie veel taken  Geef voldoende ondersteuning  Voorzie keuzemogelijkheden

50 Divergerende differentiatie Contractwerk  identieke of verschillende contracten  leerlingen begeleiden bij plannen van hun opdrachten

51 Divergerende differentiatie Hoekenwerk  Circuitsysteem  Klassikale registratie: leerling vult naam in op keuzebord  Individuele registratie: op eigen blaadje  Registratie per hoek

52 Divergerende differentiatie Co-teaching  Een geeft les, ander assisteert  Lesgeven via verschillende hoeken (spelling)  Parallel lesgeven  Afwisselend lesgeven  Interactief lesgeven: lesfasen verdelen

53 Divergerende differentiatie Peer-tutoring  Leren per twee: een biedt ondersteuning  Leren van elkaar op basis van sterktes  Samen leren buiten school: zelfde wijk

54 Divergerende differentiatie Extra (gedifferentieerde) instructie  Zo veel mogelijk info van leerlingen verkrijgen, weten waar iedereen staat  Alternatief leermateriaal: kijkwijzers – ondersteunende schema’s  Afwisseling en maatwerk  Belang van ICT!

55 Differentiatie alternatieve werkvormen  Tutor-Tutee bijv. leesstrategieën  Leerlingen stellen zelf vragen op  Leerlingen krijgen twee grote opdrachten en kiezen zelf de tijdsindeling  Eerst ene opdracht afwerken dan andere?  Beide opdrachten tegelijkertijd opstarten en data afspreken?  Taakverdeling organiseren?  Best-off portfolio  Online oefeningen maken via contractwerk

56 Differentiatie alternatieve werkvormen  Flipping the classroom (Nicolas De Roo, Howest)  http://www.youtube.com/watch?v=2H4Rkud Fzlc http://www.youtube.com/watch?v=2H4Rkud Fzlc  http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLui pTwg http://www.youtube.com/watch?v=9aGuLui pTwg  https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/ https://www.fi.ncsu.edu/project/fizz/

57 Convergerende differentiatie  Projectmatige werkvormen  Onderzoeksgerichte werkvormen  Probleemgestuurde werkvormen  Werken met casussen


Download ppt "Netwerkbijeenkomst Nederlands 7bso derde leerjaar derde graad bso Barbara Axters en Kaat De Strooper D/2014/7841/034 Vervangt D/2006/0279/019."

Verwante presentaties


Ads door Google