De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer Croesinckplein 24, 3 oktober 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer Croesinckplein 24, 3 oktober 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer Croesinckplein 24, 3 oktober 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

2 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer2 Inhoud presentatie Leergeld-bestuur Probleemschets Missie en werkwijze Kerngetallen doelgroep Middelen (beschikbaar en nog nodig) Hoe ver is Leergeld Zoetermeer Wat kunnen we voor elkaar betekenen Vragen en afsluiting

3 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer3 Samenstelling Bestuur Stichting Leergeld Zoetermeer Onbezoldigd, enthousiast en breed maatschappelijk van samenstelling Constant LindemanVoorzitter Frits BrouwersSecretaris Kees GordijnPenningmeester Mariët GlotzbachLid Jan HulseboschLid Joop BogaersLid Jaap BoeleCoördinator

4 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer4 Probleemschets Waar hebben we het over? Van de circa 24.000 leerplichtige kinderen (4 -18 jaar) in Zoetermeer (Primair- en Voortgezet Onderwijs) komen er anno 2006 tussen de 3.000 en 4.500 uit een zogenaamd minima-gezin (= 13-16%). Daarnaast zijn er nog een aantal minderjarige kinderen van in Zoetermeer woonachtige asielzoekers. Doelgroep universum = 3.800 kinderen

5 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer5 Probleemschets Wat zijn de consequenties? Beide eerdergenoemde categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat om normaal te participeren in en buiten de school. Zij raken hierdoor veelal in een sociaal isolement en worden zo in hun toekomstmogelijkheden beperkt. Deze rechtsongelijkheid is in strijd met de Europese Wet ‘De Rechten van het Kind’.

6 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer6 Stichting Leergeld Missie Leergeld Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen ten gevolge van armoede, niet normaal kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school. Als deze kinderen niet aan dit schoolleven kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dit kan resulteren in vroegtijdige schooluitval, geen werk en zelfs criminaliteit.

7 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer7 Stichting Leergeld Wat is ons streven? Conclusie: Niet deelnemen is slecht voor de toekomst van de betreffende kinderen en ook voor de (locale) samenleving. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Kinderen hebben nooit schuld aan de situatie waarin het gezin verkeert.

8 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer8 Stichting Leergeld Rechten van het Kind Kinderen hebben recht op onderwijs en op alle normale dingen die daarvoor nodig zijn. –(dit laatste ontbreekt veelal bij onze doelgroep). Ook deelname aan activiteiten in en buiten de school is onsinziens geen luxe, maar noodzaak! Waarom? Omdat kinderen veel nuttige zaken leren als ze aan sociale activiteiten deelnemen.

9 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer9 Stichting Leergeld Geeft kinderen kansen! Maar ook: Omdat de maatschappij straks ‘leergeld’ zal moeten betalen als dit armoedeprobleem niet reeds bij de bron (= onze schoolkinderen) wordt bestreden. Laten we ze een eerlijke kans geven om goede werk- krachten te worden in plaats van ‘lastpakken’ of erger. Daarom wil Leergeld hen graag (ingaande het komende schooljaar 2006-2007) hulp bieden!

10 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer10 Werkwijze Leergeld Hoe gaat Stichting Leergeld te werk? 1.In behandeling nemen van de hulp-aanvraag 2.Huisbezoek en analyse van financiële gezinssituatie 3.Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen 4.Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen 5.Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld 6.Indien nodig aanvullend financieel bijspringen 7.Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming 8.Streefduur behandeltijd hulp-aanvraag 2-3 weken 9.Terugkoppeling en signaleringsfunctie

11 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer11 Voorbeeld 1 : Wie betaalt mijn schooluitgaven? Zoals geld voor schoolboeken? Zoals geld voor overige schoolspulletjes? Zoals geld voor school- en studiereisjes? Zoals geld voor een veilige fiets om naar school en naar sport enz. te gaan? Zoals geld voor een internet-computer, enz? Veel Zoetermeerse kinderen groeien op in een armoede situatie en kunnen als gevolg daarvan niet meedoen aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn!

12 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer12 Voorbeeld 2 : Wie betaalt mijn voetbalspullen? Contributie voor de voetbalclub kan misschien nog net betaald worden, maar sporttenue of voetbalschoenen zitten er niet aan. Contributie voor de scouting kan wellicht nog net betaald worden, maar tenue en het jaarlijks kamp veelal niet. En zonder een goede fiets wordt het ook moeilijk! Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen zullen t.g.v. afschaffing van gemeentelijke categoriale voorzieningen nog minder dan voorheen kunnen deelnemen aan activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn; zoals:

13 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer13 Kerngetallen doelgroep Over hoeveel kinderen/geld gaat het? De doelgroep Zoetermeer bestaat uit circa 1.500 meerpersoons-huishoudens met minderjarige kinderen en een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Uitgaande van 2 á 3 kinderen per bedoeld gezin betreft dit 3.000 tot 4.500 kinderen. Als totale doelgroep in één keer volledig zou kunnen meedoen volgens Leergeld-principe kost dit tussen Є 900.000 en Є 1.350.000 ( beschikbaar Є 27.000 )!

14 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer14 Kerngetallen doelgroep (hoeveel kinderen kunnen we helpen) Ons hulppotentieel bedraagt: –In 2006 (5% van 3800)= 190 kinderen –in 2007 (7,5% ) = 285 kinderen –in 2008 (10%) = 380 kinderen Respectievelijk gemiddeld: - in 2006 Є 22.100 = Є 116,- / kind - in 2007Є 55.400 = Є 194,- / kind - in 2008Є 77.800 = Є 205,- / kind

15 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer15 Hoe komt Leergeld aan middelen? Landelijk Een geoormerkt deel komt via Leergeld Nederland, zoals van: –Philips Electronics –Provincies Noord-Brabant en Utrecht –Landelijke Vincentius vereniging –Stichtingen Porticus, SKaN en Niet voor jezelf –Oranjefonds, VSB-fonds etc. Het streven is naar structurele gelden via het landelijke Centraal Bureau Fondsenwerving.

16 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer16 Hoe komt Leergeld aan middelen? Lokaal en regionaal Een belangrijk deel van de benodigde gelden moet lokaal worden geworven, zoals bij het plaatselijke bedrijfsleven, bankinstellingen, serviceclubs, gemeente en particulieren. En bij regionale fondsen zoals bij Fonds1818. En door het organiseren van geld opleverende evenementen.

17 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer17 Hoever zijn we al ? Stichting bij notariële akte opgericht (april 2005) Ingeschreven bij KvK Haaglanden Bestuur compleet Beleidsplan 2006-2008 gereed Sluitende begroting (o.b.v. reële aannames) Coördinator actief, zicht op 6 vrijwiligers Aanvragen Fonds1818 en gemeente Zoetermeer in behandeling (positieve reacties) Voorlopige huisvesting geregeld (Vidomes) Uitvoeringsregels en Registratieprogramma gereed Pilots gestart (o.a. gezinnen via Leger des Heils)

18 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer18 Wat kunnen we voor elkaar betekenen? SVWZ probeert zo goed mogelijk de totale lokale zorgbehoefte in kaart te brengen (vluchtelingen/asielzoekers); SVWZ selecteert zo goed mogelijk de voor Leergeldhulp in aanmerking komende gevallen; SVWZ bereidt de aanvragen voor; LgZ neemt de aanvragen in behandeling; SVWZ begeleidt de intermediair van Leergeld bij het huisbezoek; Gezamenlijk wordt de hulpvraag in kaart gebracht en voorgelegd aan de coördinator van Leergeld Zoetermeer Bij accoord coordinator en bestuur LgZ wordt de hulp verleend.

19 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer19 Afronding Leergeld presentatie Er ligt een afdruk van deze presentatie met bijlagen en Een handzame brochure voor u gereed om mee te nemen! Het Beleidsplan 2006-2008 ligt ter inzage. Heeft u momenteel nog vragen of opmerkingen?

20 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer20 Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze presentatie interesse hebben om meer te weten over de Stichting Leergeld, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: 013 - 545 16 56 Fax: 013 – 545 03 31 E-mail: info@ leergeld.nl en/of zie: www.leergeld.nl Leergeld Zoetermeer, Dhr. Jaap Boele (coördinator) Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer. Tel. 06-18508833 E-mail: leergeldzoetermeer@casema.nl

21 3 oktober 2006Stichting Leergeld Zoetermeer21 Dank voor uw belangstelling Stichting Leergeld Zoetermeer


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer Croesinckplein 24, 3 oktober 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging."

Verwante presentaties


Ads door Google