De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 1 februari 2015 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 1 februari 2015 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 1 februari 2015 middagdienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. D. Visser (Amersfoort) Ouderling: C.M. Visser Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 27: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 27: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 139: 1 en 14 Gebed Schriftlezing: Psalm 139 Psalm 139: 3, 4 en 6 Preek

4 Collectes: Hulpverlening en Kerk Gezang 453: 4 Geloofsbelijdenis
Orde van de dienst - 2 Gezang 454: 1, 2 en 3 Gebeden Collectes: Hulpverlening en Kerk Gezang 453: 4 Geloofsbelijdenis Gezang 446: 1, 2 en5 Zegen

5 Op 25 februari is Tirza geboren, dochter van Peter en Sanne Gerrits .

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 27: 1 en 2 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de Heer die mij behouden zal!

8 Psalm 27: 1 en 2 2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' Hem dagelijks te loven met gezangen, te wonen in zijn huis zolang ik leef! Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, aanschouwende hoe schoon en zuiver is zijn licht, verlichtende de duisternis.

9 Stil gebed Votum en groet

10 Psalm 139: 1 en 14 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

11 Psalm 139: 1 en 14 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

12 Gebed

13 Schriftlezing Psalm 139

14 Psalm 139 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

15 4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle
4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

16 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen
7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

17 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.

18 14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

19 17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 19 God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – 20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam.

20 21 Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan? 22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

21 Psalm 139: 3, 4 en 6 3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. Gij legt uw hand op mij, Gij zijt zo dichtbij met uw majesteit, zo ver en zo met mij verbonden: hoe kan ik uw geheim doorgronden?

22 Psalm 139: 3, 4 en 6 4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? Al steeg ik op in 't hemels licht, al daald' ik tot de doden af, Gij zult er zijn, zelfs in het graf. Gij blijft mij, God, in alle dingen, altijd en overal omringen.

23 Psalm 139: 3, 4 en 6 6 Wanneer ik mij geborgen dacht in 't vallend duister van de nacht, werd dan de nacht niet als het licht? Hier lig ik voor uw aangezicht, o God, hoe licht is zelfs het duister, de nacht een dag die blinkt van luister.

24 Preek

25 Gezang 454: 1, 2 en 3 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, hoe zou ik zonder U bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn en eenzaam door de wereld gaan. Mijn liefde tastte in den blinde. Een afgrond lag in het verschiet. En waar zou ik een trooster vinden die werk'lijk wist van mijn verdriet?

26 Gezang 454: 1, 2 en 3 2 Een diepe nacht zou mij omvangen waarna geen blijde morgen daagt. Ik werd verteerd door wild verlangen, door 's levens maalstroom weggevaagd. Ik zou alleen zijn, van het heden en van de toekomst ongewis. Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel is?

27 Gezang 454: 1, 2 en 3 3 Maar Christus gaf mij taal en teken en ik ben zeker van zijn stem. De nacht is voor het licht geweken, het grond'loos lot krijgt zin door Hem. Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid bij water, woord en brood en wijn, omdat ik weet van zijn nabijheid waar twee of drie vergaderd zijn.

28 Gebeden en dankzegging

29 Collectes Hulpverlening Kerk

30 Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een watersnoodramp
Op 1 februari 1953 werd Nederland getroffen door een watersnoodramp. Uit de hele wereld kwam hulp om de nood te lenigen. Ter herinnering daaraan is de eerste zondag in februari de Hulpverleningszondag. De eerste collecte is voor de landelijke kas van onze kerken waaruit projecten worden betaald om anderen die in nood zijn te helpen. De diaconie roept u op om royaal te geven. Dat kan via de collectezak of via bankrekening NL 54 INGB Vorige week is een folder hierover uitgereikt.

31 Enkele hulpverleningsprojecten Stichting Jemima: Opvangcentrum gehandicapte kinderen in Beit Jala.

32 Kinderopvangcentrum Jardim Colonial in Castro Brazilië: werkvoorbereiding
straatjongeren

33 Gezang 453: 4a

34 Gezang 453: 4b

35 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

36 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

37 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

38 Gezang 446: 1, 2 en 5 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

39 Gezang 446: 1, 2 en 5 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

40 Gezang 446: 1, 2 en 5 5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, een zon diep in de nacht, roep ik uw nadering reeds uit omdat ik U verwacht.

41 Zegen te beantwoorden met

42


Download ppt "Zondag 1 februari 2015 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google