De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 Volgens Rashi was Azazel de naam van een klif

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 Volgens Rashi was Azazel de naam van een klif"— Transcript van de presentatie:

1 16 Volgens Rashi was Azazel de naam van een klif
Volgens het boek Henoch was Azazel een gev allen engel

2 Talmoed 40 jaar voor de verwoesting van de tempel Ging het westelijke licht uit Werd de rode draad niet wit Kwam het lot voor Azazel steeds in de linkerhand Ging de tempeldeur ‘s nachts open

3 LEZINGEN OP JOM KIPPOER
Lev.16:1-34 Over Jom Kippoer Num.29:7-11 Over offers op de 10e Tisjri Jes.57:14-58:14 Troost en vasten

4 Joodse liturgische poëten,
Rabbi Eliazer Hakalir, een van de grootste Joodse liturgische poëten, verbond Jesaja 53 met Jom Kippoer.

5 Eliazer Hakalir (liturgisch poëet, ) Straatnaam in Tel Aviv

6 (één van de grootste Joodse liturgische poëten, 570-640)
Rabbi Eliazer Hakalir (één van de grootste Joodse liturgische poëten, ) Hakalir gebruikt Jesaja 53 in een gebed dat een stuk van de traditionele liturgische gebeden bevat die in sommige Joodse geloofsgemeenschappen op Jom Kippoer gereciteerd worden.

7 De musaf (toegevoegde) dienst voor de Dag van Verzoening, Philips machzor (20th c.)
“Onze rechtvaardige gezalfde is van ons weggegaan, ontzetting heeft ons in bezit genomen, en we hebben géén om ons te rechtvaardigen. Hij heeft het juk van onze ongerechtigheden en van onze overtredingen gedragen en hij is gewond voor onze overtreding. Hij heeft onze zonden op zijn schouder gedragen, opdat hij vergeving zou vinden voor onze ongerechtigheden. Wij zullen door zijn wonde geheeld zijn, op de tijd dat de Eeuwige hem ( de Messias) zal scheppen als een nieuwe schepping. O, breng hem op vanuit de kring van de aarde. Richt hem op uit Seir, om ons een tweede keer samen te brengen op de Berg Lebanon, door de hand van Yinnon (Messias) ..” A. Th. Philips, Machzor Leyom Kippur / Gebedboek voor de Dag van Verzoening met Engelse vertaling; Herziene en Uitgebreide Editie (New York: Hebrew Publishing Company, 1931), p De passage kan ook gevonden worden in, e.g., the 1937 editie. Ook, Driver en Neubauer, p. 399.

8 Jesaja 53 op Jom Kippoer! Jesaja 53

9 Jesaja 53 komt niet voor in de haftara

10 Het gewicht van Joodse autoriteiten is overwegend in het voordeel van de Messiaanse interpretatie van dit hoofdstuk … dat het tot kort geleden bijna universeel door de Joden algemeen aanvaard werd als refererend naar de Messias, is duidelijk zichtbaar in de Targoem Jonathan die de Messias bij name introduceert in chp. LII.13; van de Talmoed (Sanhedrin vol. 98b); en van de Zohar... In feite, tot Rashi ( ), die beschouwd wordt als de grondlegger van de moderne school van Joodse interpretatie, het op de Joodse volk toepast, was de Messiaanse interpretatie van dit hoofdstuk door de Joden bijna wereldwijd erkend. Pag

11 Talmoed Sanhedrin (98b): “Messias … wat is zijn naam
Talmoed Sanhedrin (98b): “Messias … wat is zijn naam? De Rabijnen zeggen, ‘De melaatse’. Het huis van rabbi Jehoeda Hanassi, (de auteur van de Misjna, ) zegt ‘Cholaja’ (de zieklijken), want er wordt gezegd, ‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen’ enz. (Jes.53:4) Rav zei: De wereld werd geschapen omwille van David. Toen zei Samuel: Omwille van Mozes; R. Jochanan, zei: Omwille van de Messias. Wat is zijn [de Messias] naam? - De school van R. Shila zei: Zijn naam is Shiloh, want er staat geschreven, totdat Silo komt. De School van R. Yannai zei: Zijn naam is Yinnon, want er staat geschreven, dat Zijn naam voor eeuwig duren zal: voor de zon was, zijn naam is Yinnon. De School van R. Haninah vervolgde: Zijn naam is Haninah, zoals er geschreven staat, waar ik u niet zal geven Haninah Haninah. Anderen zeggen: Zijn naam is Menahem, de zoon van Hizkia, want er staat geschreven: Want Menahem ['de Trooster'], dat zou mijn ziel te verlichten, is het ver. De rabbijnen zeiden: Zijn naam is 'de melaatse geleerde,' zoals er geschreven staat, toch heeft Hij gedragen onze smarten, en onze smarten: wij echter hielden hem een melaatse, van God geslagen en verdrukt.

12 Soncino Zohar, Shemoth, Sectie 2, Pagina 212a
Wanneer Messias hoort van het zware lijden van Israël in hun verspreiding en van de bozen onder hen die hun Meester niet zoeken te kennen, weent hij luid omwille van deze bozen onder hen, zoals het geschreven is: Jes.53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtig-heden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

13 Tanchuma (Babylonische Talmoed): "Rabbi Nachman (356) zegt:
“Het woord MAN in deze passage, Num1:4  Daarbij zal u uit elke stam één man behulpzaam zijn, de man, die het hoofd is van zijn families, verwijst naar de Messias, de zoon van David, zoals geschreven staat, Aanschouw de man wiens naam is Zemah ( de loot) ”; Jonathan interpreteert daar, Aanschouw de man Messias; zoals gezegd is, “een man van pijn en vertrouwd met ziekte.” (Jes.53:3)

14 Targoem Jonathan ( 4e eeuw )
Geeft een introductie op Jes,52:13 “Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. “ “Aanschouw, mijn knecht de Messias…”

15 Maimonides ( O4) schreef aan Rabbi Jacob Alfajumi: “Op dezelfde wijze zei Jesaja dat Hij (Messias) zou verschijnen zonder vader of moeder te erkennen”: Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; (Jes.53:2)

16 Gersonides ( ) over Deut. 18:18: “18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.” “Waarlijk de Messias is zo’n profeet, zoals vermeld in de Midrasj op het vers ‘Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn …’(Jes.52:13)

17 Isaac Abrabanel ( ) Over de knecht in Jesaja 53 “Dit is ook de mening van onze eigen geleerden in de meerderheid van hun Midrasjiem."

18

19

20 Myrpykh Mvy rpk rVpk Jom ha Kippoeriem Kapar w.w. bedekken Kipoer Znw.
bedekking

21 Gen.6: 14 Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. Bedekking als bescherming

22 Gen.32:20 Hij (Jacob) dacht namelijk: Laat ik hem (Ezau) verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat,

23 Ex.30: 11 De HERE sprak tot Mozes: 12 Wanneer gij het getal der Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij, ieder voor zijn leven, aan de HERE een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. NBG Ex.30: 11 JHWH sprak nu tot Mosje zeggend:Ja, je heft je hoofd op van de zonenen van Jisraeel van hun ingezetten zij geven, een man een bedekking van zijn ziel aan JHWH, wanneer zij worden ingezet, er is niet een stoten op hen, wanneer zij worden ingezet. “De onderwijzing van Mosje TORA uit het Hebr.” Vertaald door Lineke Buijs en Marianne Storm. Het Hebreeuws ken niet de bedekking van zonden, maar de de bedekking van de ziel.

24 Gen.3:21 En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Lev.17:11  Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

25 Jesaja 52:13 – 53:12

26 Ware profetie die c.a. 700 jaar vooruitkijkt !
Spreuken 8:30 masterworkman Joh.1 het Woord Jesaja 52:13-15  “Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. 14 Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte – 15 zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.” Ware profetie die c.a. 700 jaar vooruitkijkt !

27 Jesaja 53:1-5  “1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

28 De Jood Kefas: “U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis,” 1 Petr.2:7

29 KAPAR Hij bedekt onze ziel tegen het effect van de zonde.

30 Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.
Jesaja 53:6-9  “6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

31 Jesaja 53:10-12  “10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

32


Download ppt "16 Volgens Rashi was Azazel de naam van een klif"

Verwante presentaties


Ads door Google