De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2012-01-29 middag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2012-01-29 middag."— Transcript van de presentatie:

1 middag

2 waarin onze eigen predikant ds. H. de Bruijne voorgaat
Goedemiddag, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant ds. H. de Bruijne voorgaat

3 Welkom en mededelingen Psalm 67: 1 en 2 Stil gebed – votum – groet
Orde van dienst (1) Welkom en mededelingen Psalm 67: 1 en 2 Stil gebed – votum – groet Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Gebed Schrifl. Hebreeën 11: 1 – 16 12: 1 – 2 en 14 – 24 13: 1 – 8 “Eén heilige kerk”: 1, 2, 3 en 4

4 Preek Gezang 476: 4 Gebeden Collecten Gezang 399: 1 en 2
Orde van dienst (2) Preek Gezang 476: 4 Gebeden Collecten Gezang 399: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Gezang 399: 3 Zegen

5 Spreuk van de week “Wat een goddeloze vreest, overkomt hem, een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt” (Spr. 10: 24)

6 Welkom en mededelingen

7 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht
Psalm 67: 1 en 2 God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend', zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen van uw heil erkent.

8 De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam!
Psalm 67: 1 en 2 De volken zullen U belijden, o God, U loven al te zaam! De landen zullen zich verblijden en juichen over Uwen naam. Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid, volken op deez' aarde, die uw arm vergaarde, die Gij veilig leidt.

9 Stil gebed – votum - groet

10 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

11 Rahab en Babel zullen U behoren.
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Rahab en Babel zullen U behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!

12 God zal hen zelf bevestigen en schragen
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

13 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: "In u zijn al onze fonteinen".

14 Gebed

15 Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 – 16 12: 1 – 2 en 14 – 24 13: 1 - 8

16 Hebreeën 11 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

17 4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.

18 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

19 6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden.

20 Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

21 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

22 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan,

23 ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.
13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

24 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd.

25 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse
16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

26 Hebreeën 12 1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

27 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

28 14 Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. 15 Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet,

29 16 en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17 U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.

30 18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken,

31 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,

32 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

33 Hebreeën 13 1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

34 4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. 5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

35 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ 7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

36 Eén heilge kerk Naar zondag 21 A
(Bron: “Wegwijzer naar Christus”, blz. 107. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Mel. Gez. 440 LB)

37 Uit heel de wereld, alle oorden, uit heel het menselijk geslacht
“Eén heilige kerk”: 1, 2, 3 en 4    Uit heel de wereld, alle oorden, uit heel het menselijk geslacht tot eeuwig leven uitverkoren wordt een gemeente saamgebracht door Jezus Zelf, één heilge kerk, de vrucht van zijn verlossingswerk.

38 De herder brengt zijn schapen samen,
“Eén heilige kerk”: 1, 2, 3 en 4 De herder brengt zijn schapen samen, vergadert door zijn Geest en Woord één kudde, dragende zijn namen, die Hem voor eeuwig toebehoort, één kerk die zo onmeetbaar rijk op weg is naar zijn Koninkrijk.

39 Zijn kerk is er van alle tijden, een kerk die rijk is geschakeerd,
“Eén heilige kerk”: 1, 2, 3 en 4 Zijn kerk is er van alle tijden, een kerk die rijk is geschakeerd, die hier op aarde nog moet strijden, maar in de hemel triomfeert, een kerk waarvan ik bovenal een levend lidmaat blijven zal.

40 De leden zijn heel hecht verbonden, aan Christus hebben allen deel.
“Eén heilige kerk”: 1, 2, 3 en 4 De leden zijn heel hecht verbonden, aan Christus hebben allen deel. Tot dienen zijn zij afgezonderd met schatten groot en gaven veel. Zij staan altijd voor andren klaar, met vreugde dienen zij elkaar.

41 preek

42

43 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
Gezang 476: 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

44 Voorbede en dankzegging

45 . Er wordt gecollecteerd: Emeritikas 2) Kerk

46 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Gezang 399: 1 en 2 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

47 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
Gezang 399: 1 en 2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

48 Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde.
Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

49 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

50 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof de heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof de heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.

51 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Gezang 399: 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

52 Zegen te beantwoorden met 52

53


Download ppt "2012-01-29 middag."

Verwante presentaties


Ads door Google