De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheid ben jijzelf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheid ben jijzelf"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheid ben jijzelf
opl.1* Instr. NOB on tour - Staphorst Versie 4.0

2 verzekeren ?? opl.1* Instr.

3 verzekerd zijn De aansprakelijkheidsverzekering van de NOB dekt alles MITS - je cursist ook lid is van de NOB - of deelneemt aan een introductieduik (uitgevoerd door min. een 1* Instr.) - specialisatie voor “buiten”leden Anders een aparte verzekering bij Ridderpoort Schox navragen opl.1* Instr.

4 verzekerd zijn als je volgens de regels werkt ben je zelf je beste verzekering. daar is weinig “extra” voor nodig. BIJ INSTRUCTIE totaal betrokken 23 in in Dodelijk Ongeval Ongeval algemeen Ongeval decompressie 3 1 Incidenten opl.1* Instr.

5 meldingen 2009 opl.1* Instr.

6 meldingen 2009 www.duikongevallen.nl
DECOMPRESSIEONGEVALLEN totaal betrokkenen Nederlandse duikers in Nederland 7 Nederlandse duikers in Buitenland 8 Belgische duikers in Nederland 12 van alle betrokkenen is het geslacht bekend Mannen 20 Vrouwen van 24 betrokkenen is de leeftijd bekend leeftijd 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 4 2 3 1 opl.1* Instr.

7 meldingen 2009 en 2010 hartproblemen herhalingsduiken luchttekort
overschatting opl.1* Instr.

8 steekwoorden Vinkeveen
2 OpenWaters niet eerder in Nederland gedoken 1 zwembadles en 1 nachtduik diepe duik in Vinkeveen naar 18 meter met Divemaster “pendelen” luchttekort man te laat opgemerkt Divemaster laat hem beneden wordt gered door andere duikers geschat 20 min zonder lucht weken in coma herstel een wonder Uitspraak : door fouten in de telastelegging is de zaak niet ontvankelijk verklaard. Naar verluidt wordt nu door de verzekeraar een civiele procedure gestart. opl.1* Instr.

9 Arbeidsomstandighedenwet van toepassing !!
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Arbeidsrelatie = Gezagsverhouding school werkgever = werknemer/vrijwilliger stichting bestuur = werknemer/vrijwilliger vereniging bestuur = vrijwilliger Wat heb je als sportduik instructeur of vereniging te maken met Arbeidsomstandighedenwetgeving ? En hoe zit dat met Europese Normen? Hieronder volgt aan de hand van de regelgeving een ‘vertaling naar de praktijk’. De Arbeidsomstandighedenwet is bedoeld om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. In deze wetgeving is een deel opgenomen waarin het werken onder overdruk wordt en dat is niet alleen van toepassing op de beroepsduiker maar ook deels van toepassing op de sportduik instructeur die hiervan zijn beroep heeft gemaakt maar ook op de vrijwillige sportduik instructeur die voor een duikschool, vereniging, stichting of sportorganisatie sportduik instructie geeft. (artikel 1 lid 3 onder k+l) Er is in deze situatie namelijk sprake van een gezagsverhouding waardoor deze wet van toepassing is. Arbeidsomstandighedenwet van toepassing !! opl.1* Instr. opl.1* Instr.

10 DUIK Arbeidsomstandighedenwet - besluit
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Arbeidsomstandighedenwet - besluit - beleidsregels - toelichting Europese normen - service provider - instructeurs - duikers Duikorganisatie brevetbevoegdheden - lesmethoden opl.1* Instr.

11 DUIK Duikarbeid sportduiker
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Duikarbeid sportduiker werken niet toegestaan bergen niet toegestaan zoekacties niet toegestaan Bij ogenblikkelijk levensgevaar van derde hulp verlenen zonder gevaar voor zichzelf Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbo besluit + nota van toelichting Voorbeeld van toepassing ongeval juni 2007 Oostvoornse Meer zoekactie door sportduikers. Na bepaald moment teruggeroepen door brandwaeercommandant. Het ging toen over van redden naar bergen en moesten sportduikers wegwezen Hulpbehoevenden Wetboek van Strafrecht Artikel bespreking opl.1* Instr.

12 DUIK SCUBA instructie sportduikers duikdiepte maximaal 50 meter
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbo besluit + nota van toelichting SCUBA instructie sportduikers duikdiepte maximaal 50 meter decompressietijd maximaal 20 minuten ademgas pO2 maximaal 1,4 Artikel 6.13 Definities en toepasselijkheid (Arbobesluit)  Op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1, Pa, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid onder a en b en d van toepassing. Artikel 6.13 Definities en toepasselijkheid (Nota van toelichting) “ ” In dit artikel is voorts een uitzondering opgenomen voor duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) die bestaat uit instructie van sportduikers tot een diepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1, Pa. Deze uitzonderingsbepaling is opgenomen ter vervanging van de vrijstellingsregeling van 1 september 1995 (Staatscourant. 172), die bestond op grond van het voormalige Besluit arbeid onder overdruk. In deze vrijstellingsregeling werd vrijstelling verleend voor duikarbeid met perslucht, bestaande uit instructie van sportduikers tot een diepte van ten hoogste 50 meter en met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten. Gezien de technische ontwikkelingen op het gebied van sportduiken, die met zich brengen dat verschillende soorten ademgas kunnen worden gebruikt die elk hun specifieke eigenschappen hebben, is gekozen voor de drie voornoemde grenzen. Deze grenzen zijn zodanig, dat zich bij de desbetreffende duikarbeid geen gevaren voor de veiligheid en de gezondheid hoeven voor te doen, ongeacht de samenstelling van het ademgas. Op de aldus uitgezonderde werkzaamheden zijn alleen de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid onder a, b en d van toepassing. Dat wil zeggen dat de sportduikinstructeur in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert dat hij bestand is tegen de gevaren die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, en deze gevaren onderkent en beperkt, en dat de sportduikinstructeur de duikinstructies uitvoert overeenkomstig de gangbare regels voor veilig duiken zoals die gelden voor sportduiken; daartoe heeft hij de vereiste opleiding binnen zijn sportduik organisatie met goed gevolg doorlopen. De persoonlijke duikuitrusting en de eerste-hulpuitrusting zijn toereikend en deugdelijk en verkeren in een goede staat van onderhoud. In het bijzonder bij het gebruik van een ademhalingsgas met een hoger zuurstofpercentage dan dat van perslucht, is de sportduik instructeur zich terdege bewust van de verhoogde gevaars- en gezondheidsrisico’s. Indien de instructeurs toch andersoortige duikarbeid willen verrichten, dan zullen ze uiteraard wel volledig aan deze afdeling van het besluit moeten voldoen. Als je afwijkt van bovenstaande heeft dit grote gevolgen met betrekking tot de toepassing van regelgeving. Je moet dan aan alle eisen voldoen en kunt geen aanspraak meer maken op de uitzondering waardoor je alleen aan de beperkte regels hoeft te voldoen !! Buiten deze beperking duiken ? MEER REGELS VAN TOEPASSING !! opl.1* Instr.

13 DUIK RI&E plan van aanpak - maatregelen bekend maken www.rie.nl
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Risico Inventarisatie & Evaluatie Artikel 5 Arbo arbeidsomstandighedenwet RI&E plan van aanpak - maatregelen - termijnen - verantwoording bekend maken Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet. 1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. 2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst. 3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. 4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. Als zelfstandige, stichting, verenging of duikschool moet je een Risico Inventarisatie & Evaluatie + plan van aanpak opgesteld hebben en deze ook up to date houden. Deze RI&E moet ter beschikking van de sportduikinstructeurs gesteld worden. Je kunt dit het eenvoudigst doen door hem te publiceren op je website zodat alle cursisten en leden op de geïnformeerd zijn, want het gaat hen tenslotte ook aan. Op de website vindt je als je onder ‘vrijwilligers’ zoekt een uitgebreide RI&E waar je die onderwerpen die voor jouw situatie van toepassing zijn kunt gebruiken. Een RI&E is een zogenaamd ‘levend document’, dit houdt in dat je het regelmatig moet nazien of er geen veranderingen of aanvullingen nodig zijn. Het is handig als je bij zaken die je nog niet geregeld hebt uiteenzet wanneer je dat geregeld wilt hebben. Maak de inhoud van een RI&E bekend bij de ‘vrijwilligers’ en houd hen op de hoogte van de wijzigingen/aanvullingen. De eenvoudigste manier is de RI&E te plaatsen op de website van je duikschool, stichting of vereniging. Kunnen de klanten ook gelijk zien dat je serieus met dit onderwerp omgaat. Een RI&E is compleet als er een plan van aanpak bijzit. In een plan van aanpak staat hoe de risico’s aangepakt moeten worden, binnen welke termijn de maatregelen gerealiseerd moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor het realiseren van de maatregelen. opl.1* Instr.

14 DUIK Scholing en voorlichting bijhouden administratie
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Scholing en voorlichting Artikel 3 Arbobeidsomstandighedenwet Scholing en voorlichting bijhouden administratie bijscholen / voorlichten programma opstellen Toezicht Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet. 1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. 2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst. 3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. 4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. 5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. Als zelfstandige, stichting, verenging of duikschool moet je een Risico Inventarisatie & Evaluatie + plan van aanpak opgesteld hebben en deze ook up to date houden. Deze RI&E moet ter beschikking van de sportduikinstructeurs gesteld worden. Je kunt dit het eenvoudigst doen door hem te publiceren op je website zodat alle cursisten en leden op de geïnformeerd zijn, want het gaat hen tenslotte ook aan. Op de website vindt je als je onder ‘vrijwilligers’ zoekt een uitgebreide RI&E waar je die onderwerpen die voor jouw situatie van toepassing zijn kunt gebruiken. Een RI&E is een zogenaamd ‘levend document’, dit houdt in dat je het regelmatig moet nazien of er geen veranderingen of aanvullingen nodig zijn. Het is handig als je bij zaken die je nog niet geregeld hebt uiteenzet wanneer je dat geregeld wilt hebben. Maak de inhoud van een RI&E bekend bij de ‘vrijwilligers’ en houd hen op de hoogte van de wijzigingen/aanvullingen. De eenvoudigste manier is de RI&E te plaatsen op de website van je duikschool, stichting of vereniging. Kunnen de klanten ook gelijk zien dat je serieus met dit onderwerp omgaat. Een RI&E is compleet als er een plan van aanpak bijzit. In een plan van aanpak staat hoe de risico’s aangepakt moeten worden, binnen welke termijn de maatregelen gerealiseerd moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor het realiseren van de maatregelen. opl.1* Instr.

15 DUIK Gezondheidsvoorschrift geldige medische keuring door arts
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Gezondheidsvoorschrift geldige medische keuring door arts 12 maanden geldig tenzij arts andere termijn heeft bepaald lichamelijk en geestelijk fit in staat zijn gevaren te herkennen en zo mogelijk te voorkomen Medische geschiktheid sportduikinstructeur Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit + toelichting + EN opl.1* Instr.

16 DUIK Instructie lesplan instructeurmap RI&E duikplaats check de stek
duikschool vereniging stichting instructeur DUIK Duikinstructie sportduikers Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit + beleidsregels + toelichting + EN service provider + georganiseerde duik + begeleide duik Instructie lesplan instructeurmap RI&E duikplaats check de stek noodplan duikplanning voldoende ademgas ? deugdelijke uitrusting geschikt voor de duik eerste hulp uitrusting EHBO kit + O2 set toezicht + telefoon opl.1* Instr.

17 DUIK Gaan we duiken of niet?! Gaan we duiken of niet?! duikschool
vereniging stichting instructeur DUIK Gaan we duiken of niet?! checklist behorende bij de reader Gaan we duiken of niet?! opl.1* Instr.

18 praktijk CASUS 1 opl.1* Instr.

19 de uitspraak Door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk de dood van EB te hebben veroorzaakt. De schuld van het ongeval werd geheel en al toegerekend aan de beklaagde De aangerekende fouten waren : - 2 beginnelingen ( allereerste kennismaking met duiken) in eerste instantie tegelijkertijd onder water willen laten gaan met bijna lege flessen, - niet vooraf controleren van de flessen - twee volstrekte beginnelingen in het water alleen laten - het niet gebruiken van een buddylijn Het verweer op het niet gebruiken van de buddylijn omdat dit niet strikt noodzakelijk is doet niet ter zake daar een instructeur, zo geen buddylijn wordt gebruikt, hand in hand dient te zwemmen met zijn leerling zodat de nodige signalen via de hand doorgegeven kunnen worden. Dit is in casu evenmin gebeurd. Hier heeft het feit dat Bert geen instructeur was, geen invloed gehad. opl.1* Instr.

20 het vonnis Strafrechtelijk:
24 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 4 jaar een geldboete van € 1240,00 vergoeding van de kosten € 260,00 vergoeding aan diverse fondsen € 75, € 1.575 Civiel rechtelijk: betaling van materiële en immateriële schade ouders als echtpaar de begrafeniskosten € vader smartegeld /kostgeld € moeder smartegeld € zuster smartegeld € vermeerderd met interest totaal € ,21 VERZEKERINGEN De NOB verzekering heeft niet uitbetaald inderdaad op grond van het feit dat BERT geen instructeur is. Er zijn geen gegevens bekend of een eventueel hoger beroep is doorgezet. opl.1* Instr.

21 krantenkoppen opl.1* Instr.


Download ppt "Veiligheid ben jijzelf"

Verwante presentaties


Ads door Google