De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief."— Transcript van de presentatie:

1 1 donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief

2 INLEIDENDE VRAGEN… 1. Wie zijn de geadresseerden? 2. Wie is de schrijver? 3. Wanneer is de brief geschreven? 2

3 3

4 1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; * Sinaïticus, Vaticanus, Alexandrinus 4

5 1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën. 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten… 5 Rom.9:5

6 1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën; 3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën; Deutronomium 32:35,36 6

7 1. de geadresseerden 1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën"; 2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën; 3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën; 4. De lezers worden gewaarschuwd voor terugval in het Jodendom. 7

8 1. de geadresseerden 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus* laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel… Hebreeën 6 * = het 'Oude Testament' zoals het Jodendom daar aan vasthoudt. 8

9 1. de geadresseerden 20 En zij (= Jakobus en de oudsten in Jeruzalem) loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet… Handelingen 21 lett. myriaden = tienduizenden! 9

10 10

11 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven*; 2. de schrijver * Tussen 2Thessalonika en 1Timotheüs 11

12 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven*; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 2. de schrijver 12

13 3 … een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd … Hebreeën 2 2. de schrijver 13

14 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 2. de schrijver 14

15 23 Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. Hebreeën 13 2. de schrijver 15

16 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 5. karakteristiek Paulinisch slot; 2. de schrijver 16

17 25 De genade zij met u allen. Hebreeën 13 2. de schrijver 17

18 1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven; 2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…; 3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel; 4. een metgezel van Timotheüs; 5. karakteristiek Paulinisch slot; 6. volgens 2Petrus 3:15 schreef Paulus een brief aan de besnijdenis. 2. de schrijver 18

19 15 … houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, >> 2Petrus 3 2. de schrijver = "de besnijdenis"* * 1Petr.1:1 ("vreemdelingen de diaspora") 19

20 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. 2Petrus 3 2. de schrijver 20

21 en verder… 1. Paulus' was een "Hebreeër uit de Hebreeën"*; 2. de schrijver * Filipp 3:6 21

22 en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 2. de schrijver 22

23 2. de schrijver 15 Maar de Here zeide tot hem (=Ananias): Ga, want deze (=Saulus) is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en DE KINDEREN ISRAËLS… Handelingen 9 23

24 2. de schrijver 13 Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en ENIGEN uit hen behouden. 15 Want, indien HUN VERWERPING de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Romeinen 11 24

25 en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 3. Paulus predikte Israëls ondergang; 2. de schrijver 25

26 2. de schrijver 40 Ziet dan toe, dat u (= Joden) niet overkome, wat in de profeten gezegd is: 41 Ziet, verachters, en verwondert u (= Israëls als natie) en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt. Handelingen 13 26

27 en verder… 1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën" 2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls"; 3. Paulus predikte Israëls ondergang; 4. Paulus' naam staat model voor Israëls terzijdestelling… > verzwijgen van naam is veelzeggend! 2. de schrijver 27

28 28

29 3. wanneer geschreven? 3... een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, Hebreeën 2 tweede generatie 29

30 3. wanneer geschreven? 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. Hebreeën 5 30

31 3. wanneer geschreven? 32 Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt… Hebreeën 10 31

32 3. wanneer geschreven? 23 Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. 24 (….) De broeders uit Italië laten u groeten. Hebreeën 13 > 60-er jaren 1-ste eeuw, vanuit Italië 32

33 3. wanneer geschreven? 7 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, 8 verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, 9 waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; 10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht … Hebreeën 3 vergl. 30 - 70 AD! 33

34 34

35 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. Hebreeën 8 35 3. wanneer geschreven?

36 26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over… >> Hebreeën 10 het Offer afgewezen en de offerdienst zou gauw verdwijnen 36 3. wanneer geschreven?

37 27 … maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. >> Hebreeën 10 37 3. wanneer geschreven?

38 30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! Hebreeën 10 38 3. wanneer geschreven?

39 13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Hebreeën 13 > Jeruzalem verlaten vanwege a.s. verwoesting. 39 3. wanneer geschreven?


Download ppt "1 donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief."

Verwante presentaties


Ads door Google