De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 16 maart 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.P. de Groot uit Oosterhout Ouderling:A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 16 maart 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.P. de Groot uit Oosterhout Ouderling:A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 16 maart 2014 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.P. de Groot uit Oosterhout Ouderling:A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 173: 1, 3 en 4 Stil gebed, votum en groet Psalm 95: 1 en 3 Gebed Schriftlezing: Lucas 22: 14 - 34 Gezang 310 Preek Psalm 25: 7 en 10

4 4 Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: emeritikas en kerk Geloofsbelijdenis Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Gezang 173: 1, 3 en 4 1. Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis. 6

7 Gezang 173: 1, 3 en 4 3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 7

8 Gezang 173: 1, 3 en 4 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 8

9 Stil gebed Votum en groet 9

10 Psalm 95: 1 en 3 1. Steekt nu voor God de loftrompet, Hem die ons in de vrijheid zet. Komt voor zijn aanschijn met verblijden. Brengt Hem de dank van al wat leeft, Hem, die ons heil gegrondvest heeft. Viert Hem, de koning der getijden. 10

11 Psalm 95: 1 en 3 3. Komt, werpen wij ons voor den HEER die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. 11

12 Gebed 12

13 13 Schriftlezing Lucas 22: 14 – 34 uit de Herziene Statenvertaling

14 14 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.

15 15 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

16 16 21 Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel. 22 En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt. 23 En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen.

17 De ware eer 24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. 25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. 17

18 18 27 Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient. 28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen. 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.

19 Petrus gewaarschuwd 31 En de Here zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. 33 En hij zei tegen Hem: Here, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. 34 Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. 19

20 Gezang 310: 1, 2 en 3 1. Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord. Hij trok ten strijde om uw Zoon te stoten van uw hoge troon. 20

21 Gezang 310: 1, 2 en 3 2. Heer Jezus Christus, toon uw macht, Heer aller heren, kom met kracht. Bescherm uw arme christenheid, dat zij U love te allen tijd. 21

22 Gezang 310: 1, 2 en 3 3. O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt, wees bij ons in de laatste nood, leid ons ten leven uit de dood. 22

23 Preek 23

24 Psalm 25: 7 en 10 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; 't heilgeheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vreêverbond getoond. d' Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten. 24

25 Psalm 25: 7 en 10 10. Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid. Hoopvol is het mij te moede, U verwacht ik t' allen tijd. Here God van Israël, red uw volk in tegenspoeden! Toon uw goddelijk bestel, dat uw hand ons toch behoede! 25

26 Gebeden 26

27 27 Collectes 1.Emeritikas 2.Kerk ========================= De emeritikas vormt de pensioenvoorziening voor de predikanten.

28 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

29 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

30 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

31 31 Zegen te beantwoorden met

32 32


Download ppt "1 Zondag 16 maart 2014 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.P. de Groot uit Oosterhout Ouderling:A. Geurtsen Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google