De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3.2 Behandeling amendementen. Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat als bezuinigingen leiden….

Verwante presentaties


Presentatie over: "3.2 Behandeling amendementen. Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat als bezuinigingen leiden…."— Transcript van de presentatie:

1 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat als bezuinigingen leiden…. t/m worden gebracht. GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Bullit weglaten.

2 3.2 Behandeling amendementen Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING DE VVD zou geen voorstander moeten zijn om landelijke dan wel Europese afspraken niet na te komen en een boete te riskeren. Eerder zouden we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en bekijken hoe we binnen de gestelde kaders in samenwerking het slimmer en efficiënter kunnen doen. Dan wel als afspraken moeilijk uitvoerbaar zijn, hierover op basis van concrete feite, het gesprek aan te gaan met de partners.

3 3.2 Behandeling amendementen Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

4 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 14 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: 1 dijkversterking (preventie).

5 3.2 Behandeling amendementen Amendement 14 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Preventie waaronder dijkversterking. TOELICHTING Het AGV heeft bijna geen dijken, het gaat in eerste instantie om preventie, daarvan is dijkversterking er een. Veel belangrijker is.

6 3.2 Behandeling amendementen Amendement 14 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen.

7 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 15 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD wil dat dit gemeentelijke probleem…t/m Muiden.

8 3.2 Behandeling amendementen Amendement 15 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil dat dit gemeentelijke probleem gezamenlijk aangepakt wordt door onder meer het inzetten van een bewustwordingscampagne en het gebruik maken van expertise en best practices.

9 3.2 Behandeling amendementen Amendement 15 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING De VVD staat voor eigen verantwoordelijkheid en focus op de kerntaken. Het AGV zou dan ook niet taken en verantwoordelijkheden van gemeenten moeten willen overnemen. Wel kan er al naar gelang de behoefte in gezamenlijkheid een steunpunt opgezet worden, zodat gemeenten gebruik kunnen maken van de expertise en niet zelf tegen hoge kosten het wiel hoeven uit te vinden.

10 3.2 Behandeling amendementen Amendement 15 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen.

11 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 16 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Is het in de toekomst denkbaar dat ondernemers een extra bijdrage gevraagd kan worden, bovenop de watersysteemheffing.

12 3.2 Behandeling amendementen Amendement 16 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Tekst schrappen.

13 3.2 Behandeling amendementen Amendement 16 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Waarom ondernemers extra heffen waarom niet iedereen, dan wel grootverbruikers zodat we hen dwingen, efficiënter om te gaan met water. Het is niet des VVD, als ondernemerspartij om bedrijven extra aan te slaan. Hier zijn liberale waarden als gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid in het geding.

14 3.2 Behandeling amendementen Amendement 16 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen.

15 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 17 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD wil zowel projecten gericht op leven … t/m zout water.

16 3.2 Behandeling amendementen Amendement 17 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil in samenwerking met de Unie bv op basis van centres of excellence gezamenlijke projecten die gericht zijn op leven ….t/m zout water.

17 3.2 Behandeling amendementen Amendement 17 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Deze projecten zijn voor meerdere waterschappen relevant en wellicht zelfs van Nationaal belang. Het zou dan ook goed zijn, mede gelet op de kosten in gezamenlijkheid moeten worden uitgevoerd.

18 3.2 Behandeling amendementen Amendement 17 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen (Engels kreten er uit halen).

19 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 18 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dit aanvaardbaar.. in beeld hebben gebracht.

20 3.2 Behandeling amendementen Amendement 18 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD vindt dit aanvaardbaar als voor de samenwerkende partijen duidelijk is wat de risico’s zijn en wat dit betekent voor de totale bedrijfsvoering en reserves van de verschillende partijen. Het gaat hier immers om publiek geld, opgebracht door burgers en bedrijven.

21 3.2 Behandeling amendementen Amendement 18 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Waarschijnlijk wordt het wel zo bedoel maar zoals nu omschreven van het in beeld hebben van risico’s is anders dan ook de consequenties van deze risico’s in beeld te hebben op basis van het totale financiële plaatje een afgewogen beslissing te nemen.

22 3.2 Behandeling amendementen Amendement 18 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

23 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 19 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD wil dat … zichtbaar zijn.

24 3.2 Behandeling amendementen Amendement 19 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil dat voor burgers en bedrijven helder is wat het AGV doet, waarom het waterschap dat doet en wat daarvoor nodig is. Aan het wonen en werken in een laaggelegen gebied zijn immers diverse risico’s verbonden. Inwoners en bedrijven zullen zich hier (weer) meer ‘waterbewust’ van moeten worden. Aan het AGV de schone taak om te zorgen dat de bewustwording vergroot wordt en aan te geven wat nodig is om de risico’s te beperken en wat inwoners en bedrijven daar zelf aan kunnen bijdragen, zowel preventief als bij calamiteiten. Een middel om de bewustwording te verhogen is om de zichtbaarheid van het AGV te vergroten, bv door middel van het gebruik van het beeldmerk van het waterschap bij evenementen, gebouwen en objecten.

25 3.2 Behandeling amendementen Amendement 19 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING De nadruk ligt nu te veel op zichtbaarheid, dit is een middel. Het doel is denk ik dat burgers en bedrijven meer bewust worden van wat het waterschap doet en wat je voor elkaar kan betekenen. Hier spreekt ook meer de wederzijdse verantwoordelijkheid uit.

26 3.2 Behandeling amendementen Amendement 19 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

27 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 20 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Neventaken t/m worden.

28 3.2 Behandeling amendementen Amendement 20 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Medegebruik (in plaats van Neventaken) …. AGV heeft veel historische monumenten die als het van belangwekkend cultuurhistorisch belang is tegen aanvaardbare kosten in stand gehouden moeten worden, bv door ondernemers de mogelijkheid te bieden het monument commercieel te exploiteren.

29 3.2 Behandeling amendementen Amendement 20 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Medegebruik als titel dekt net wat scherper de inhoud. Bovendien wordt hiermee onderstreept dat we ons focussen op de kerntaken.

30 3.2 Behandeling amendementen Amendement 20 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming CV geeft het redactioneel team hierin het mandaat om met een aanpassing te komen.

31 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 21 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Amsterdam t/m verlagen.

32 3.2 Behandeling amendementen Amendement 21 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Tekst plaatsen onder tariefsontwikkeling en integreren in bullit 4.

33 3.2 Behandeling amendementen Amendement 21 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Het doel is het verbeteren van de inbaarheid van de belasting, dat dit voornamelijk voor Amsterdam geldt, is deel van de aanpak en oplossing.

34 3.2 Behandeling amendementen Amendement 21 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Zie besluitvorming amendement 2.

35 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 22 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD … stadsdeel.

36 3.2 Behandeling amendementen Amendement 22 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD zal …. Toezien dat het watergebiedsplan Nieuw-West inclusief de Sloterplas binnen de afgesproken kaders wordt uitgevoerd en dat….. tussen het AGV, de gemeente Amsterdam en de bestuurscommissie.

37 3.2 Behandeling amendementen Amendement 22 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Naar behoren is te vrijblijvend waardoor het doel wellicht niet gehaald gaat worden. Inmiddels zijn de stadsdelen gebiedscommissies geworden die voornamelijk gericht zijn op het uitvoering binnen de gestelde kaders van de afspraken op gemeentelijk niveau.

38 3.2 Behandeling amendementen Amendement 22 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

39 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 23 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Flexibiliteit + bullit 3 & 4.

40 3.2 Behandeling amendementen Amendement 23 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Gezonde financiële huishouding bullit 3&4 wordt bullit 1,2,3 en vervangen door volgende tekst: De VVD staat voor een gezond financieel beleid. De begroting van AGV is dan ook meerjarig in evenwicht. Nieuw beleid is slechts mogelijk als de inkomsten van het AGV structureel toenemen of bestaand beleid wordt aangepast. VVD wil dat het weerstandscapaciteit van het Waterschap meerjarig ruimschoots toereikend is voor dekking van de aanwezige risico’s. Wat betekent dat calamiteiten kunnen worden opgevangen zonder belastingverhoging zodat burgers niet met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

41 3.2 Behandeling amendementen Amendement 23 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING De titel gezonde financiële huishouding geeft meer de essentie van de alinea weer. De gewijzigde tekstvoorstel stelt de kaders hoe je dit verder op financieel verantwoorde manier kan uitvoeren. Bullit 3 & 4 van het concept voorstel is meer een uitwerking hoe dit uit te voeren.

42 3.2 Behandeling amendementen Amendement 23 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

43 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 24 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat alleen voor zaken.

44 3.2 Behandeling amendementen Amendement 24 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD vindt dat voor zaken.

45 3.2 Behandeling amendementen Amendement 24 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Met het weglaten van het woord alleen geef je het AGV meer flexibiliteit en minder beperkingen; er kunnen zich zaken voordoen die niet van Nationaal belang zijn maar wel ook door de rijksoverheid mede gefinancierd dienen te worden.

46 3.2 Behandeling amendementen Amendement 24 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

47 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 25 – Indiener Peter Smit BETREFT: Aandacht voor hogere delen (’t Gooi “Oost”) in hoofdstuk 9: gebiedsspecifieke onderwerpen. Huidige tekst: Zie pagina 9 en 10 (prima tekst en inhoud).

48 3.2 Behandeling amendementen Amendement 25 – Indiener Peter Smit GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Aanvullende alinea: ‘t Gooi ’t Gooi is het hoger gelegen deel van het Waterschap dat ook gevolgen ondervindt van de klimaatontwikkelingen, in het bijzonder kortstondige, hevige neerslag die de maximale afwateringscapaciteit overtreft. De VVD staat voor een voortzetting en intensivering van de (kennis- en uitvoerings-)samenwerking met gemeentelijke overheden om de wateroverlast tot een minimum te beperken. Het overnemen van gemeentelijke taken is daarbij bespreekbaar. De VVD verlangt van alle RWZI installaties in ’t Gooi dat zij voldoen aan de laatste richtlijnen voor effluent.

49 3.2 Behandeling amendementen Amendement 25 – Indiener Peter Smit TOELICHTING De inhoud van de aanvulling (het bovenstaand tekstvoorstel) is de moeite waard én spreekt betrokkenen in dit deel van het Waterschap AGV aan, gezien onder meer de recente wateroverlast in Laren.

50 3.2 Behandeling amendementen Amendement 25 – Indiener Peter Smit ADVIES BESTUUR - Eerste gedeelte o vernemen. - Tweede gedeelte ontraden. Na stemming Het advies van het bestuur is overgenomen.

51 3.2 Behandeling motie Motie 1 – Indiener Johan Molema De Algemene Ledenvergadering van VVD Waterschapscentrale AGV, bijeen op 25 oktober 2014, Constaterende dat; De bestuurssamenstelling van de waterschappen van oudsher gebaseerd is op de representatie van groepen van belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap; De bestuurssamenstelling al decennia lang onderwerp van discussie is; Er op grond van artikel 12 van de Waterschapswet op dit moment onderscheid wordt gemaakt tussen direct gekozen bestuurders en categorien van belanghebbenden (de geborgde zetels).

52 3.2 Behandeling motie Motie 1 – Indiener Johan Molema Overwegende dat; Anno 2014 het systeem van geborgde zetels een ongewenst en ondemocratisch instituut is geworden; Kiezers (Inwoners, bedrijven, agrariers, kortom alle belanghebbenden) zich voldoende kunnen laten vertegenwoordigen door de politieke partijen die rechtsstreeks worden gekozen

53 3.2 Behandeling motie Motie 1 – Indiener Johan Molema Draagt het bestuur op; Om in het verkiezingsprogramma aandacht te schenken aan het ondemocratische instituut van de geborgde zetels en de wenselijkheid tot afschaffen er van. Gaat over tot de orde van de dag

54 3.2 Behandeling motie Motie 1 – Indiener Johan Molema ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Verworpen.


Download ppt "3.2 Behandeling amendementen. Amendement 13 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat als bezuinigingen leiden…."

Verwante presentaties


Ads door Google