De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN)"— Transcript van de presentatie:

1 1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN)

2 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

3 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

4 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie. Het gebruik van dezelfde topografische basiskaart draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Betere samenwerking binnen de overheid. Kostenbesparing in ketens.

5 Context BGT is onderdeel van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). Onderdeel van het stelsel van basisregistraties dat in dit kader wordt gerealiseerd. Prioriteit binnen E-overheid. 5 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

6 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

7 Programma-aanpak Gefaseerde aanpak: Verkenningsfase. Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase). Fase 2: Implementatie in de productieorganisatie (bouwfase). Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase). Tijdindicatie: Fase 1: zomer 2009 - zomer 2010. Fase 2: najaar 2010 - najaar 2012. Fase 3: najaar 2012 - najaar 2014. 7 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

8 8 Fasering korte termijn Start fase 1 (Ontwerpfase) in 2 deelfasen: Fase 1A: » Ontwerp op hoofdlijnen. » Tekenen van convenant. Fase 1B: » Uitwerken detail-ontwerp. » Vaststellen project initiatiedocument (plan van aanpak) voor transitiefase. 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

9 Fase 1: Actielijnen Cluster 1 (Inhoud) Gebruik. Informatiemodel en specificaties. Werkprocessen. ICT. Cluster 2 (Sturing) Actualisering Businesscase. Bestuurlijke Organisatie. Financiën. Wetgeving en convenant. Cluster 3 (Transitie) Voorbereiding transitie. 9 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

10 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

11 11 Gebruik Uitgangspunten beleidsvisie Gebruik was vrijwillig, wordt verplicht. Gebruik wordt vrij (kosteloos, mogelijk m.u.v. verstrekkingskosten, in beginsel geen beperkingen). Gebruik binnen en buiten de overheid. Bestuurlijke vragen fase 1a Wat zijn de hoofdcategorieën van gebruik? Wat is de concrete impact van de gebruiksplicht? Wanneer gaat het BGT regime in? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

12 12 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie Gebruik: Bommelding in het stedelijk gebied

13 13 Gebruik: gecombineerd met AHN2 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

14 BGT Groenbeheer Ruimtelijke ordening Terreinbeheer Leiding beheerders Project ontwikkelaars OOVRechtszekerheid Wegbeheer Vastgoedbeheer Rijkswaterstaat ProRail Provincies Waterschappen Gemeenten Landelijke voorziening Beoogde BronhoudersGebruikers................... Planbureau voor de leefomgeving NWB en AHN (Min. VenW) Waterbeheer Spoorwegbeheer Stedelijke ontwikkeling Beleidsmakers Geo-referentie Handhaving Vergunning verlening Onderzoek Belasting

15 15 Informatiemodel & specificaties Uitgangspunten beleidsvisie Specificaties waren per producent verschillend en worden landelijk uniform. Bestuurlijke vragen fase 1a Op basis van welke criteria wordt de basisinhoud (de authentieke gegevens) van BGT 1.0. vastgesteld? Wat is de basisinhoud van BGT 1.0? Hoe wordt omgegaan met veranderende en aanvullende wensen/uitbreidingen? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

16 16 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie Informatiemodel & specificaties

17 21-3-2015 17 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie Structuur bestand RSV’s en ZMG’s : situatie eind 2008 van ongestructureerd tot objecten

18 Actualiteit : huidige situatie 666TPG in Z-H 1144Amsterdam Actualiteit in maanden Beb. gebied Concen- tratie gebied Land. gebied Groningen169 Friesland9616 Drenthe169 Overijssel9616 Flevoland9616 Gelderland9616 Utrecht163 Noord-Holland163 Zuid-Holland9316 Zeeland163 Noord-Brabant4411 Limburg4411 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

19 19 Werkprocessen Uitgangspunten beleidsvisie Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. Eenduidige inhoud en kwaliteitseisen en grenzen voor de bronhouders. Eén distributieloket. Terugmeldplicht. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe dienen de huidige bronbestanden te worden aangepast naar het niveau de wettelijke specificaties van de BGT? Hoe worden de bronhoudersgebieden gedefinieerd en grenzen onderling afgebakend? Hoe verhoudt het inwinproces van de BGT zich ten opzichte van de eigen inwinprocessen als bronhouder? In hoeverre wordt het productieproces van een grote groep bronhouders ondersteund met een centrale voorziening? In hoeverre wordt geanticipeerd op toekomstige innovatieve inwinmethoden? Hoe zijn de relaties vormgegeven van de werkprocessen van BGT met andere basisregistraties? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

20 20 ICT Uitgangspunten beleidsvisie Bronhouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen ICT en kunnen gebruik maken van oplossingen uit de markt. Er komt een landelijke ICT voorziening (voor uitlevering en productie). Softwareleveranciers spelen een belangrijke rol en moeten worden betrokken. Bestuurlijke vragen fase 1a Welk geheel aan ICT-componenten is nodig? Wat zijn de vereisten voor de technische aansluiting op de Landelijke Voorziening BGT? Wat zijn de vereisten voor de technische aansluiting op de productieomgeving? Welke uitwisselingsformaten worden gehanteerd voor aanlevering en uitlevering? Hoe vindt de technische koppeling met andere basisregistraties plaats? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

21 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

22 22 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie Programmabureau

23 23 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

24 24 Financiën Uitgangspunten beleidsvisie Programmabudget € 19.200.000,- (Rijk 100 %) Jaarlijkse exploitatie € 18.000.000,- (verdeling) Bestuurlijke vragen fase 1a Wat zijn de daadwerkelijke kosten van de BGT? Op welke wijze worden de (exploitatie)kosten gefinancierd? Nu? In de toekomst? Hoe worden de kosten verdeeld over de partijen? Hoe brengen we het budget centraal bijeen? Onder welke voorwaarden komt de BGT-data voor niet-overheden beschikbaar? Hoe wordt toekomstige topografie gefinancierd bovenop de huidige financieringsvoorstellen? Hoe vindt de financiering van het Kadasterdeel in de toekomst plaats? Welke criteria worden gehanteerd voor het beschikbaar stellen van delen van het budget aan de partijen die kosten maken voor de BGT? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

25 25 Financiën 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

26 26 Wetgeving en Convenant Uitgangspunten beleidsvisie De basisregistratie wordt bij wet geregeld (VROM). Kaderwet: details in lagere regelgeving en uitvoeringsrichtlijnen. De betrokken partijen sluiten voorafgaand aan het realisatietraject een convenant af waarin zij hun medewerking toezeggen. Convenant bindt partijen vóór de wet er is. Instemming met: » Beleidsvisie (ontwerp op hoofdlijnen). » Eigen toekomstige rol. » Medewerking aan transitie. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe worden privaatrechtelijke zaken (zoals intellectueel eigendom) geregeld? Wat zijn de implicaties van commitment aan het convenant? Wat is de rol van de wet voor de sturing? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

27 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

28 28 Voorbereiding transitie Uitgangspunten beleidsvisie Realisatie door middel van een programma (met programma organisatie voor management en ondersteuning en verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke transitie in de lijn van de betrokkenheid organisaties). Gefaseerde transitie: 1) Beleid ontwikkelen en vaststellen, 2) implementatie in productieorganisatie, 3) implementatie bij gebruikers. Continuïteit wordt gewaarborgd tijdens de transitiefase. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe waarborgen we de continuïteit van de huidige dienstverlening tijdens de transitie? Hoe kunnen de productieorganisaties en gebruikers op een juiste wijze worden begeleid bij het aansluiten op de BGT? 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

29 29 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

30 21-3-2015 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Inhoud 4. Sturing 5. Transitie 6. Stand van zaken

31 Stand van zaken Start van de ontwerpfase Actielijnen operationeel Programma organisatie operationeel Afronding verkenningsfase vaststellen van de beleidsvisie 1.0 (schetsontwerp) en het tekenen van de intentieverklaring door de stuurgroep. 31 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

32 Gebruik in huidige situatie Fasering verandertraject 32 Produktie in huidige situatie Produktie in nieuwe situatie Programma Tijd Uitvoeringsfase Wet van kracht m.b.t. productie Wet van kracht m.b.t. Gebruik Ver- kenning Start Programma Afsluiting Programma Transitie Fase 1 Fase 2 Fase 3 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie Transitie Gebruik in nieuwe situatie

33 Belangrijke data 2009 12 oktober: Stuurgroep BGT: beleidsvisie 1.0 & intentieverklaring 1 november: alle actielijnen van start Medio november: ‘startbijeenkomst’ fase 1a (actielijnen / programmabegeleidingsgroep) december: actielijnen leveren hoofdstuk op voor beleidsvisie 2.0 2010 18 januari : stuurgroep BGT: Beleidsvisie 2.0 & convenant 33 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

34 34 Hartelijk dank voor uw belangstelling Meer informatie? Bezoek de website http://www.vrom.nl/basisregistraties en meld u aan voor de nieuwsbrief. Of stuur een mail aan Postbus.bgt@minvrom.nl 21-3-2015 Basisregistratie Grootschalige Topografie

35

36 Afstemming IMGeo en BGT standaarden

37 Sturing IMGeo en BGT tijdens transitie BGT BGTIMGeo Geonovum Begeleidingsgroep BGT Informatiemodel & Specificaties = Stuurgroep IMGeo GI beraad Min. VROM Stuurgroep BGT Actielijn Actielijn I & S BGT ≡ Modelbeheer IMGeo


Download ppt "1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN)"

Verwante presentaties


Ads door Google