De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisregistratie Grootschalige Topografie"— Transcript van de presentatie:

1 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) Hans van Eekelen (LSV GBKN)

2 Basisregistratie Grootschalige Topografie

3 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken

4 De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie.
Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie. Het gebruik van dezelfde topografische basiskaart draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Betere samenwerking binnen de overheid. Kostenbesparing in ketens.

5 Context BGT is onderdeel van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP).
Onderdeel van het stelsel van basisregistraties dat in dit kader wordt gerealiseerd. Prioriteit binnen E-overheid. Basisregistratie Grootschalige Topografie

6 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken

7 Programma-aanpak Gefaseerde aanpak: Verkenningsfase.
Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase). Fase 2: Implementatie in de productieorganisatie (bouwfase). Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase). Tijdindicatie: Fase 1: zomer zomer 2010. Fase 2: najaar najaar 2012. Fase 3: najaar najaar 2014. Basisregistratie Grootschalige Topografie

8 Fasering korte termijn
Start fase 1 (Ontwerpfase) in 2 deelfasen: Fase 1A: Ontwerp op hoofdlijnen. Tekenen van convenant. Fase 1B: Uitwerken detail-ontwerp. Vaststellen project initiatiedocument (plan van aanpak) voor transitiefase. 8 Basisregistratie Grootschalige Topografie

9 Fase 1: Actielijnen Cluster 1 (Inhoud) Gebruik.
Informatiemodel en specificaties. Werkprocessen. ICT. Cluster 2 (Sturing) Actualisering Businesscase. Bestuurlijke Organisatie. Financiën. Wetgeving en convenant. Cluster 3 (Transitie) Voorbereiding transitie. Basisregistratie Grootschalige Topografie

10 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken Gebruik, I&S, werkprocessen, ICT

11 Gebruik Uitgangspunten beleidsvisie
Gebruik was vrijwillig, wordt verplicht. Gebruik wordt vrij (kosteloos, mogelijk m.u.v. verstrekkingskosten, in beginsel geen beperkingen). Gebruik binnen en buiten de overheid. Bestuurlijke vragen fase 1a Wat zijn de hoofdcategorieën van gebruik? Wat is de concrete impact van de gebruiksplicht? Wanneer gaat het BGT regime in? Verplicht gebruik, als referentie? Iig aanvankelijk als ondergrond. Basisregistratie Grootschalige Topografie

12 Gebruik: Bommelding in het stedelijk gebied
12 Basisregistratie Grootschalige Topografie

13 Gebruik: gecombineerd met AHN2
13 Basisregistratie Grootschalige Topografie

14 BGT Beoogde Bronhouders Gebruikers Landelijke voorziening
Rechtszekerheid OOV Belasting Spoorwegbeheer Handhaving Rijkswaterstaat Project ontwikkelaars Geo-referentie Landelijke voorziening ProRail Leiding beheerders Beleidsmakers BGT Gemeenten Terreinbeheer Waterbeheer Waterschappen Groenbeheer NWB en AHN (Min. VenW) Ruimtelijke ordening Stedelijke ontwikkeling Provincies Wegbeheer Planbureau voor de leefomgeving Onderzoek Vastgoedbeheer Vergunning verlening

15 Informatiemodel & specificaties
Uitgangspunten beleidsvisie Specificaties waren per producent verschillend en worden landelijk uniform. Bestuurlijke vragen fase 1a Op basis van welke criteria wordt de basisinhoud (de authentieke gegevens) van BGT 1.0. vastgesteld? Wat is de basisinhoud van BGT 1.0? Hoe wordt omgegaan met veranderende en aanvullende wensen/uitbreidingen? Ovg. bestuurlijke aandachtspunten inhoud ? Inhoud: Objecten informatiemodel BGT (gebaseerd op IMGEO +) Wijzigingen in model slechts op gezette momenten Kwaliteit Volledig en actueel (nieuwe eisen) Nauwkeurig (nieuwe eisen) Rust in de kaart (verbetering planmatig) Aansluiting E-overheid Aansluiting op andere Basisregistraties Aansluiting op stelsel- en e-overheidvoorzieningen Basisregistratie Grootschalige Topografie

16 Informatiemodel & specificaties
16 Basisregistratie Grootschalige Topografie

17 Structuur bestand RSV’s en ZMG’s : situatie eind 2008 van ongestructureerd tot objecten
17 Basisregistratie Grootschalige Topografie

18 Actualiteit : huidige situatie
6 TPG in Z-H 11 4 Amsterdam Actualiteit in maanden Beb. gebied Concen- tratie Land. Groningen 16 9 Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht 3 Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Basisregistratie Grootschalige Topografie

19 Werkprocessen Uitgangspunten beleidsvisie
Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik. Eenduidige inhoud en kwaliteitseisen en grenzen voor de bronhouders. Eén distributieloket. Terugmeldplicht. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe dienen de huidige bronbestanden te worden aangepast naar het niveau de wettelijke specificaties van de BGT? Hoe worden de bronhoudersgebieden gedefinieerd en grenzen onderling afgebakend? Hoe verhoudt het inwinproces van de BGT zich ten opzichte van de eigen inwinprocessen als bronhouder? In hoeverre wordt het productieproces van een grote groep bronhouders ondersteund met een centrale voorziening? In hoeverre wordt geanticipeerd op toekomstige innovatieve inwinmethoden? Hoe zijn de relaties vormgegeven van de werkprocessen van BGT met andere basisregistraties? Onafhankelijke? kwaliteitscontrole vóór LV ‘Winkel’ blijft open Bijhouding van lijnen > objecten 19 Basisregistratie Grootschalige Topografie

20 ICT Uitgangspunten beleidsvisie
Bronhouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen ICT en kunnen gebruik maken van oplossingen uit de markt. Er komt een landelijke ICT voorziening (voor uitlevering en productie). Softwareleveranciers spelen een belangrijke rol en moeten worden betrokken. Bestuurlijke vragen fase 1a Welk geheel aan ICT-componenten is nodig? Wat zijn de vereisten voor de technische aansluiting op de Landelijke Voorziening BGT? Wat zijn de vereisten voor de technische aansluiting op de productieomgeving? Welke uitwisselingsformaten worden gehanteerd voor aanlevering en uitlevering? Hoe vindt de technische koppeling met andere basisregistraties plaats? Behalve LV ook ‘voorportaal’ t.b.v. afstemming (controle) Basisregistratie Grootschalige Topografie

21 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken

22 Programmabureau 22 Basisregistratie Grootschalige Topografie

23 23 Basisregistratie Grootschalige Topografie

24 Financiën Uitgangspunten beleidsvisie
Programmabudget € ,- (Rijk 100 %) Jaarlijkse exploitatie € ,- (verdeling) Bestuurlijke vragen fase 1a Wat zijn de daadwerkelijke kosten van de BGT? Op welke wijze worden de (exploitatie)kosten gefinancierd? Nu? In de toekomst? Hoe worden de kosten verdeeld over de partijen? Hoe brengen we het budget centraal bijeen? Onder welke voorwaarden komt de BGT-data voor niet-overheden beschikbaar? Hoe wordt toekomstige topografie gefinancierd bovenop de huidige financieringsvoorstellen? Hoe vindt de financiering van het Kadasterdeel in de toekomst plaats? Welke criteria worden gehanteerd voor het beschikbaar stellen van delen van het budget aan de partijen die kosten maken voor de BGT? Begrens budget > Basisset Basisregistratie Grootschalige Topografie

25 Financiën 25 Basisregistratie Grootschalige Topografie

26 Wetgeving en Convenant
Uitgangspunten beleidsvisie De basisregistratie wordt bij wet geregeld (VROM). Kaderwet: details in lagere regelgeving en uitvoeringsrichtlijnen. De betrokken partijen sluiten voorafgaand aan het realisatietraject een convenant af waarin zij hun medewerking toezeggen. Convenant bindt partijen vóór de wet er is. Instemming met: Beleidsvisie (ontwerp op hoofdlijnen). Eigen toekomstige rol. Medewerking aan transitie. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe worden privaatrechtelijke zaken (zoals intellectueel eigendom) geregeld? Wat zijn de implicaties van commitment aan het convenant? Wat is de rol van de wet voor de sturing? Aandacht voor sancties Basisregistratie Grootschalige Topografie

27 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken

28 Voorbereiding transitie
Uitgangspunten beleidsvisie Realisatie door middel van een programma (met programma organisatie voor management en ondersteuning en verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke transitie in de lijn van de betrokkenheid organisaties). Gefaseerde transitie: 1) Beleid ontwikkelen en vaststellen, 2) implementatie in productieorganisatie, 3) implementatie bij gebruikers. Continuïteit wordt gewaarborgd tijdens de transitiefase. Bestuurlijke vragen fase 1a Hoe waarborgen we de continuïteit van de huidige dienstverlening tijdens de transitie? Hoe kunnen de productieorganisaties en gebruikers op een juiste wijze worden begeleid bij het aansluiten op de BGT? Basisregistratie Grootschalige Topografie

29 29 Basisregistratie Grootschalige Topografie

30 Opzet presentatie Doel van de BGT Programma-aanpak Inhoud Sturing
Transitie Stand van zaken

31 Stand van zaken Start van de ontwerpfase Actielijnen operationeel
Programma organisatie operationeel Afronding verkenningsfase vaststellen van de beleidsvisie 1.0 (schetsontwerp) en het tekenen van de intentieverklaring door de stuurgroep. 31 Basisregistratie Grootschalige Topografie

32 Fasering verandertraject
Wet van kracht m.b.t. Gebruik Start Programma Afsluiting Programma Wet van kracht m.b.t. productie Ver- kenning Programma Uitvoeringsfase Produktie in huidige situatie Produktie in nieuwe situatie Transitie Gebruik in huidige situatie Gebruik in nieuwe situatie Transitie Tijd Fase Fase Fase 3 32 Basisregistratie Grootschalige Topografie

33 Belangrijke data 2009 12 oktober: Stuurgroep BGT: beleidsvisie 1.0 & intentieverklaring 1 november: alle actielijnen van start Medio november: ‘startbijeenkomst’ fase 1a (actielijnen / programmabegeleidingsgroep) december: actielijnen leveren hoofdstuk op voor beleidsvisie 2.0 2010 18 januari : stuurgroep BGT: Beleidsvisie 2.0 & convenant 33 Basisregistratie Grootschalige Topografie

34 Hartelijk dank voor uw belangstelling Meer informatie?
Bezoek de website en meld u aan voor de nieuwsbrief. Of stuur een mail aan Basisregistratie Grootschalige Topografie

35 35

36 Afstemming IMGeo en BGT standaarden
36

37 Begeleidingsgroep BGT Informatiemodel & Specificaties
IMGeo Geonovum Begeleidingsgroep BGT Informatiemodel & Specificaties = Stuurgroep IMGeo GI beraad Min. VROM Stuurgroep BGT Actielijn Actielijn I & S BGT Modelbeheer IMGeo Sturing IMGeo en BGT tijdens transitie BGT 37


Download ppt "Basisregistratie Grootschalige Topografie"

Verwante presentaties


Ads door Google