De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden"— Transcript van de presentatie:

1 Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden
CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden André Clybouw Bedrijfsrevisor en revisor erkend voor de financiële instellingen

2 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Economische aspecten Jaarrekening Elementen van groepsaspecten IAS/IFRS Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

3 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Herzien aftrek btw bedrijfsmiddel Kosten aftrekbaar aan 120 % Verwerking van de Fairness Tax Toepassing overgangsregeling art. 537 WIB Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

4 Herzien aftrek btw bedrijfsmiddel (CBN 13/9)
Gemengde btw-plichtige Herzien btw aftrek door verhoudingsgetal of toewijzing in directe affectatie Boekhoudkundig probleem Naar balans of resultatenrekening Boekhoudkundige verwerking Negatief: 64 Bedrijfsbelastingen Positief: Diverse bedrijfsopbrengsten Soms:66/76 Uitzonderlijke resultaten Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

5 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15)
Aard van de kosten Voertuigen met een uitstoot van nul gram CO² per kilometer Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer Bepaalde kosten inzake beveiliging Bepaalde kosten om het gebruik van de fiets aan te moedigen Boekhoudkundig probleem Verwerken verhoogde fiscale aftrek à 120% Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

6 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15)
Voorbeeld Uitgaven Aanschaffingswaarde 20.000 Jaarlijkse kosten 900 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

7 Kosten aftrekbaar aan 120% (CBN 13/15)
Boekhoudkundige verwerking Debet Credit 24X0 Rollend materieel 20.000 440 @ Leveranciers 61 Diensten en diverse goederen 900 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 4.000 24X9 @ Rollend materieel – geboekte afschrijvingen 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 980 132 @ Belastingvrije reserves ( ) x 20% Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

8 Fairness Tax (CBN 14/8) Wanneer boeken?
In jaar winstrealisatie of in jaar aanslag? Boekhoudkundig probleem Jaarrekening is na winstverdeling Fairness Tax hangt af van winstverdeling Boekhoudkundige verwerking Te boeken bij de eindejaarsverrichtingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

9 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17)
Fiscale regeling Uitkering belaste 10% RV Mits onmiddellijke opname in het kapitaal Opname in belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014 Realisatie Via inbreng in natura Via inbreng in geld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

10 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17)
Boekhoudkundige verwerking inbreng in natura Debet Credit 100 Geplaatst kapitaal 133 Beschikbare reserves 14 Overgedragen winst 791 @ Onttrekking aan het kapitaal 792 Onttrekking aan de reserves Opname voor dividenduitkering 694 Vergoeding van het kapitaal Bruto 453 @ Ingehouden voorheffingen RV 471 Dividenden over het boekjaar Netto Betaalbaarstelling dividend 489X @ Ontvangen voorschotten op kapitaal Bevestiging engagement kapitaalverhoging Ontvangen voorschotten op kapitaal @ Geplaatst kapitaal Formele kapitaalverhoging Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

11 Overgangsregeling art. 537 WIB (CBN 13/17)
Boekhoudkundige verwerking inbreng in geld Debet Credit 100 Geplaatst kapitaal 133 Beschikbare reserves 14 Overgedragen winst 791 @ Onttrekking aan het kapitaal 792 Onttrekking aan de reserves Opname voor dividenduitkering 694 Vergoeding van het kapitaal Bruto 453 @ Ingehouden voorheffingen RV 471 Dividenden over het boekjaar Netto Betaalbaarstelling dividend 5500 @ Bank Uitbetaling netto-dividend 5500X Kredietinstellingen: geblokkeerde bankrekening 489X @ Ontvangen voorschotten op kapitaal Storting op geblokkeerde rekening Ontvangen voorschotten op kapitaal @ Geplaatst kapitaal Formele kapitaalverhoging Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

12 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Ontvangen overheidssteun o.v.v. een terugvorderbaar voorschot De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegarandeerd is (eventuele rechten) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

13 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2)
Illustratie CBN-advies 2011/13 Overheidssteun voor onderzoek Ofwel niet terug te betalen subsidie Ofwel terugvorderbaar voorschot Terugvorderbaar voorschot Bij exploitatie resultaten: terugbetalen i.f.v. omzet/resultaten Bij niet exploitatie resultaten: niet terug-betalen maar overdracht resultaten aan subsidieerder Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

14 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2)
Kosten Investering Uitgaven 1.000 Steun 60% Boeking uitgave Klasse 6 Einde boekjaar Activering via #72 Levensduur 5 jaar Afschrijvingsmethode lineair Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

15 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2)
Boekhoudkundige verwerking aanvangsjaar onderzoek (jaar N) Debet Credit 61XX Kosten onderzoek 1.000 440 @ Leveranciers kostenfacturen Facturen van activeerbare elementen 2100 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - AW 72 @ Geproduceerde vaste activa Activering onderzoeksuitrusting 416 Diverse vorderingen 1.200 743 @ Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen 600 15 Kapitaalsubsidies Toezegging subsidies (terugvorderbaar voorschot in de toelichting melden!) 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 200 2109 @ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Afschrijving Afschrijvingen boekjaar 120 753 @ Kapitaal- en interestsubsidies In resultaatname kapitaalsubsidies i.f.v. afschrijvingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

16 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2)
Boekhoudkundige verwerking bij einde onderzoek (N+1) De vennootschap benut de resultaten niet en draagt ze over Debet Credit 663 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 800 2109 Kosten van onderzoek en ontwikkeling – afschrijvingen 200 2100 @ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - AW 1.000 Uitboeking actief wegens overdracht rechten 15 Kapitaalsubsidies 480 753 @ Kapitaal- en interestsubsidies In resultaatname gelet op einde onderzoek zonder exploitatie Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

17 Steun terugvorderbaar voorschot (CBN 14/2)
Boekhoudkundige verwerking bij einde onderzoek (N+1) De vennootschap benut de resultaten Elk jaar opnieuw evalueren of men zal doorgaan met exploitatie Debet Credit 643 Diverse bedrijfskosten Te betalen bedrag 489 @ Diverse schulden Volgens overeenkomst % omzet/resultaat 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 200 2109 @ Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Afschrijving Afschrijvingen boekjaar 15 Kapitaalsubsidies 120 753 @ Kapitaal- en interestsubsidies In resultaatname kapitaalsubsidies i.f.v. afschrijvingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

18 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
Overheidssteun Subsidie opvangcentrum per opvangdag of verpleegdag Betreft exploitatiesubsidie Subsidie wordt zo bepaald dat het o.a. de kosten dekt van het gebouw dat het centrum heeft gekocht, nl. de afschrijving van het gebouw en de interesten van de lening die werd afgesloten voor de aankoop (lening terug te betalen op 27 jaar). Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

19 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
Overheidssteun Het totaal van de kosten van het gebouw worden gedekt zodra het centrum op jaarbasis een gemiddelde bezetting van 90% heeft Het jaarlijkse bedrag aan interesten begrepen in de subsidie werd lineair vastgesteld  stemt niet overeen met het interestbedrag volgens het aflossingsplan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

20 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
Overheidssteun Het jaarlijkse bedrag aan interesten begrepen in de subsidie werd lineair vastgesteld  stemt niet overeen met het interestbedrag volgens het aflossingsplan Boekhoudkundig probleem Hoe het gedeelte van de subsidie boeken dat de interest dekt van de lening voor de aankoop van het gebouw? Mag subsidie en lening in overeenstemming gebracht worden? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

21 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
Zwart: evolutie intresten op lening : bedrag is contractueel vastgelegd Rood: component intresten in subsidie : jaarlijks herrekend op basis bezetting anticipatief subsidies boeken? of deel intrest als over te dragen kosten? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

22 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
boekhoudprincipes Realisatiebeginsel primeert op matching (overeenstemming tussen opbrengsten en kosten) Subsidie boeken niet op datum van de effectieve uitbetaling maar op het ogenblik waarop het recht van de onderneming op deze subsidie komt vast te staan en de subsidie redelijkerwijze gewaardeerd kan worden Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

23 Niet gegarandeerde subsidies (CBN 14/7)
Conclusie Altijd onzeker om voor elk jaar te weten of het centrum een voldoende hoge bezettingsgraad zal hebben om de volledige subsidie te genieten subsidie pas boeken wanneer toegezegd Elk jaar het pro rata gedeelte van de verschuldigde interesten voor het betrokken jaar als kost boeken volgens het aflossingsplan van de lening (CBN-advies 2013/12) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

24 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Economische aspecten Weg met de Eurocentjes? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

25 Weg met de Eurocentjes?(CBN 14/9)
Wetboek van economisch recht Mogelijkheid voorzien om vanaf 1/10/2014 een systeem in te voeren om betalingen af te ronden op een bedrag dat een veelvoud is van vijf eurocent indien de consument het te betalen totaalbedrag betaalt in speciën Mathematische afronding naar beneden of boven op de dichtstbijzijnde 5 cent Afronding op het te betalen totaalbedrag en niet op de samenstellende bestanddelen van dit bedrag Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

26 Weg met de Eurocentjes?(CBN 14/9)
Boekhoudkundig probleem De keuze om de afrondingsregeling al dan niet in te voeren, behoort toe aan de onderneming Bij invoering moeten de afrondingen dan geboekt worden? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

27 Weg met de Eurocentjes?(CBN 14/9)
Voorbeeld Verkopen Artikel A 3,98 Artikel B 2,98 Artikel C Artikel D 10,98 Totaal 21,92 Betaling volledig in species 21,90 Betaling niet volledig in species Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

28 Weg met de Eurocentjes?(CBN 14/9)
Boekhoudkundige verwerking speciebetaling: oplossing 1: in het verkoopdagboek het effectief betaalde bedrag BTW moet berekend worden op het oorspronkelijke bedrag, niet op het afgeronde bedrag  Boeken effectief betaald bedrag niet haalbaar! Debet Credit 570 Kas 21,90 70XX @ Verkopen dagontvangsten Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

29 Weg met de Eurocentjes?(CBN 14/9)
Boekhoudkundige verwerking speciebetaling: oplossing 2: in het verkoopdagboek het niet afgeronde bedrag Negatief afrondingsverschil  #657X Positief afrondingsverschil  #757X Afrondingsverschillen mogen gecompenseerd op één rekening Debet Credit 570 Kas 21,90 657X Diverse financiële kosten – afronding 0,05 € 0,02 70XX @ Verkopen dagontvangsten 21,92 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

30 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Economische aspecten Jaarrekening Afsluitingsdatum boekjaar Correctie jaarrekening Van rechtswege omzetting op naam van effecten aan toonder Niet gebruik waarderingsregels o.b.v. de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

31 Afsluitingsdatum boekjaar (CBN 14/5)
Boekjaar 52 weken? Niet eindigen op vaste datum (31/12, 30/6) Eindigen op een dag van een bepaalde week van een maand (laatste vrijdag september) Boekhoudkundig probleem datum van afsluiting en opening van het boekjaar verschilt van boekjaar tot boekjaar. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

32 Afsluitingsdatum boekjaar (CBN 14/5)
Analyse Niet tegen het W.Venn. Geeft problemen met KBO-inschrijving Elk jaar het boekjaar afsluiten op een vaste datum is “algemeen aanvaard gebruik”. Voorwaarden Motivering (bv. boekjaar moedermij) Vooraf in de statuten vastgesteld Duur boekjaar maximaal één week verschil Vergelijkbaarheid moet gerespecteerd zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

33 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Is correctie toegelaten? Principe: eens de jaarrekening goedgekeurd, kunnen bestuurders/aandeelhouders er niet meer op terugkomen Uitzondering: correctie van vergissingen omdat daardoor niet voldaan wordt aan getrouw beeld Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

34 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Welke vergissingen? Materiële vergissingen Hoe? Verstrooid zijn Onafhankelijk van enige juridische beoordeling Voorbeelden Schrijffouten Voorraad wegens verstrooidheid gewaardeerd aan verkoopprijzen in plaats van aankoopprijzen Geldbeleggingen aan hogere beurskoers geboekt Bij vergissing een opbrengst op een verkeerde rekening geboekt Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

35 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Welke vergissingen? Vergissingen in rechte of in feite Hoe? Niet door verstrooid zijn Omvat steeds een beoordelingselement Voorbeelden Foutief beoordelen van een leasecontract Foutief beoordelen van het moment voor in resultaatname Bij inbreuk op het boekhoudrecht, dan mag het bestaan van een vergissing worden vermoed Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

36 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Welke vergissingen? Te goeder trouw verworven rechten kunnen niet ter discussie worden gesteld (dividenden, tantièmes, winstdelen personeel) Beleidsbeslissingen: nooit corrigeerbaar! Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

37 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Hoe corrigeren?  Correctie door verwerking van de fout via het resultaat van het nieuwe lopende boekjaar is niet voldoende! Principe: zolang de jaarrekening nog niet de begintoestand vormde van een volgende jaarrekening Toegelaten: opnieuw opmaken en goedkeuren van alle in het verleden gepubliceerde jaarrekeningen aangetast door de vergissing Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

38 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Hoe corrigeren? 1e methode: enkel laatste jaar 2e methode: alle jaren 2014 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10 lopend fout correct corrigeren 2014 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10 lopend fout correct corrigeren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

39 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Hoe corrigeren? Eventuele aanpassing van de vergelijkende cijfers Doorvoeren van de correctieboekingen in het betrokken afgesloten boekjaar In de toelichting van de gecorrigeerde jaarrekening: de aard en de wijze van herstel van de vergissing vermelden Neerleggen van de verbeterde jaarrekening Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

40 Correctie jaarrekening (CBN 14/4)
Wie kan corrigeren? Regel: door bijzondere algemene vergadering op voorstel bestuursorgaan Soms: door bestuursorgaan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

41 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6)
Probleemstelling 31 december 2013 was uiterste datum voor aanvraag tot de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in aandelen op naam Omzetting van rechtswege op 1 januari 2014 met inschrijving op naam van de emittent en opschorting rechten van het toonderaandeel Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

42 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6)
Boekhoudkundige verwerking in 2014 Debet Credit 01/01/2014 074 Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x 075 @ Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden Aandelen aan toonder nog in omloop XX/XX/2014 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden y @ Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden Aandelen aan toonder aangeboden ter omzetting Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

43 Omzetting in aandelen op naam (CBN 14/6)
Boekhoudkundige verwerking in 2015 Debet Credit 01/01/2015 075 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden x-y 074 @ Goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden aflopen ten gevolge van de gedwongen verkoop van de effecten (behalve indien de emittent zelf zijn eigen effecten koopt, zie supra) of ten gevolge van de overdracht van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas 50 Eigen aandelen z 489X @ Andere diverse schulden – schuld aan aandeelhouders niet omgezette toonderaandelen ingevolge inkoop van de aandelen Bij inkoop eigen aandelen door de vennootschap Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

44 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Probleemstelling Wanneer en hoe volgend blad van de toelichting invullen? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

45 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Probleemstelling De mogelijkheid om financiële instrumenten te waarderen aan de waarde in het economisch verkeer werd niet in de boekhoudwet opgenomen De waarde in het economisch verkeer moet wel worden toegelicht (i.g.v. afwijkende waardering): Cijfermatig (waardering) Omvang en aard Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

46 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Over welke producten gaat het? Omvat bij gebrek aan wettelijke definitie: voor contracten zonder optiekenmerk: Termijnwisselcontracten Renteswaps (IRS) Valuta renteswaps (CIRS) Forward rate agreements (FRA of rentefutures) In geval van opties aan- of verkoopcontracten van: Deviezen Rente (caps, floors en collars) Effecten (vastrentende of niet-vastrentende) Renteswap (swaptions) contracten die betrekking hebben op grondstoffen (commodities) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

47 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Over welke producten gaat het niet? Instrumenten uitgegeven of verworven ten voordele van het personeel van de vennootschap Derivaten vervat in andere financiële instrumenten of commerciële verrichtingen waarvan de juridische kwalificatie primeert voor de bepaling van de boekhoudkundige regels die erop van toepassing zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

48 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Waarde Waarde in het economisch verkeer = reële waarde marktwaarde waarde berekend met behulp van modellen (indien geen betrouwbare marktwaarde) met opgave van de veronderstellingen in de vrije toelichtingen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

49 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Wanneer toelichten? Wetgeving Gevaar: foutieve interpretatie door lezer Dekkingsverrichting Speculatieve verrichting Wettelijke waardering Waarde datum indekking Lower of cost or market Latente minderwaarden Niet boeken Boeken In toelichting 5.16 Nihil Latente meerwaarden Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

50 Toelichting financiële instrumenten(CBN 13/16)
Aanbeveling CBN Overzicht in de vrije toelichting Per type van instrument het ingedekte risico narratief toelichten De voornaamste parameters van de gebruikte modellen narratief beschrijven Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

51 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Economische aspecten Jaarrekening Elementen m.b.t. groepsaspecten Belgische bijkantoren: andere munt dan € Verbindingsrekening vennootschap/bijkantoor Openbaarmaking bij sluiting Mutaties in het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

52 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10)
Probleem geschapen door W.Venn. Belgische bijkantoren moeten boekhouding voeren en jaarrekening opmaken Verplichting: in de jaarrekening de bedragen uitdrukken in euro Uitzondering: bijkantoren die geen eigen opbrengsten hebben door verkoop aan derden of aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen, en waarvan de werkingskosten volledig door deze laatste worden gedragen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

53 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10)
Bepaling van de functionele valuta van het bijkantoor Uitzonderlijk: opstellen van een jaarrekening in euro niet aangewezen wegens vertekend beeld door wisselkoers- of omrekenings-verschillen CBN heeft bevoegdheid om afwijking toe te staan Verwijzing naar advies 117/3 (vennootschap) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

54 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10)
Bepaling van de functionele valuta van het bijkantoor De meeste werkzaamheden in een andere muntzone dan de euro-muntzone De meeste tegoeden, verbintenissen en resultaten moeten op die andere muntzone betrekking hebben. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

55 Belgische bijkantoren – munt (CBN 13/10)
Praktische implicaties en procedure Aanvraag tot afwijking indienen vóór afsluitdatum boekjaar waarvoor de afwijking wordt gevraagd Interne jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar van het bijkantoor bij dossier Bij toestemming: omzetting op datum van de openingsbalans en tegen slotkoers Afwijking voor 3 opeenvolgende boekjaren (behalve in 1e jaar activiteit: dan enkel 1e jaar) Omschakeling functionele munt = nieuwe afwijkings-aanvraag behoudens bij overgang naar EUR Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

56 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Doel Verbindingsrekening tussen een Belgisch bijkantoor en haar buitenlandse zetel verduidelijken Zie ook advies 172/1 Opneming van de rekeningen van een buitenlands bijkantoor Publicatieplicht Buitenland Publicatieplicht België Publicatieverplichting Ja Buitenlandse JR+conso Rechtsvorm zonder publicatieverplichting in B Geen publicatie Rechtsvorm met publicatieverplichting in B Neen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

57 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Interne jaarrekening Steeds verplicht Afhankelijk van de richting Buitenlandse vennootschap Buitenlandse vestiging Belgische vestiging  Belgische vennootschap Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

58 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Werking van de verbindingsrekening(en) Bij buitenlands bijkantoor Één enkele rekening Rol van wachtrekening Wordt gesaldeerd bij opname in de boekhouding van de Belgische vennootschap van de verrichtingen van de buitenlandse vestiging (zie advies CBN 172/1) Bij Belgisch bijkantoor In de interne jaarrekening komen alle geboekte verrichtingen tussen het bijkantoor en haar buitenlandse zetel tot uiting Geen saldering van de rekeningen De verbindingsrekening fungeert in de boekhouding van het bijkantoor als een rekening-courant waaruit blijkt welke middelen de zetel ter beschikking stelt van het bijkantoor Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

59 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Werking van de verbindingsrekening(en) Bij debetsaldo Bij creditsaldo Nr Naam Rubriek Actief 2810 Interne vorderingen tegenover de zetel IV.A.2 Nr Naam Rubriek Passief 100 Eigen middelen door de zetel duurzaam ter beschikking gesteld I.A. 179 Interne schulden tegenover de zetel VIII.D. 489 IX.F. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

60 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Boekhoudkundige verwerking resultaat Het resultaat van het bijkantoor kan slechts worden toegevoegd aan of worden aangerekend op de rekening van de zetel  beperkte resultaatverwerking Winstresultaat of Debet Credit 694 Overgedragen resultaat x 14 @ Overgedragen resultaat (verbindingsrekening) Debet Credit 694 Overgedragen resultaat x 489 @ Interne schulden tegenover de zetel Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

61 Verbindingsrekening bijkantoor (CBN 13/13)
Boekhoudkundige verwerking resultaat Verliesresultaat of Debet Credit 14 Overgedragen resultaat (verbindingsrekening) x 794 @ Overgedragen resultaat Debet Credit 489 Interne schulden tegenover de zetel x 794 @ Overgedragen resultaat Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

62 Belgische bijkantoren – sluiting (CBN 14/01)
Openbaarmaking W.Venn.: in geval van sluiting van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap is de openbaarmaking van deze sluiting binnen dertig dagen Geen openbaarmaking jaarrekening (noch bijkantoor, noch vennootschap) voor de periode sinds het begin van het boekjaar waarin de sluiting zich voordoet tot de datum van de sluiting van het bijkantoor Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

63 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Toepassingsgebied Ondernemingen die: geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen een geassocieerde onderneming aanhouden (20%<stemrechten<50%)  VMM methode Verwerking in de geconsolideerde jaarrekening van wijzigingen binnen het eigen vermogen van de geassocieerde onderneming, andere dan wijzigingen ten gevolge van het resultaat van het boekjaar na aftrek van het toegekende dividend Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

64 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Aard van de wijzigingen Zogenaamde direct-to-equity mutaties die een wijziging van het eigen vermogen tot gevolg hebben zonder de tussenkomst van een resultaatverwerking, zoals: Boeking herwaarderingsmeerwaarde Verkrijging van een kapitaalsubsidie Overboeking van een gerealiseerde meerwaarde naar de belastingvrije reserves Het boeken van een uitgiftepremie naar aanleiding van de uitgifte van een converteerbare obligatielening. Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

65 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Consolidatietechniek W.Venn.: een deelneming onder VMM moet in de geconsolideerde balans worden opgenomen voor het bedrag dat overeenkomt met het deel van het eigen vermogen volgens de balans van de geassocieerde onderneming dat deze deelneming belichaamt geconsolideerde jaarrekeningschema: direct-to-equity mutaties bij VMM moeten cijfermatig toegelicht worden Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

66 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (algemeen) Onderneming A = moedermaatschappij Onderneming B = onderneming onder VMM A heeft minstens één volle dochter (>50%) en overschrijdt normen conso  opstelling conso verplicht Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

67 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (vóór verwerving) Onderneming A – toestand vóór verwerving B Onderneming B – toestand bij verwerving 20% door A Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

68 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (verwerving) 1 december 20X3: onderneming A verwerft een belang van 20 % in onderneming B voor een bedrag van 500 Berekening consolidatieverschil: Kapitaal B 250 Reserves B 800 Eigen vermogen B 1.050 Aandeel A in eigen vermogen B = 20% 210 Aankoopprijs 500 Positief consolidatieverschil 290 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

69 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (conso verwerving) Conso van enkel B op 1 december 20X3: Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

70 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (31/12/20X3) Onderneming B – toestand 31/12/20X3 Deel A in de winst van B Winst B (1/12/20X3-31/12/20X3) 400 Deelneming A in B = 20%  winst B die A in conso mag opnemen 80 Deel A in het eigen vermogen van B Eigen vermogen B 31/12/20X3 1.450 Deelneming A in B = 20%  actief dat A in conso moet tonen 290 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

71 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (31/12/20X3) Onderneming A – Geconsolideerd (enkel B) op 31/12/20X3 Evolutie positief consolidatieverschil Eerste consolidatieverschil 290 Afschrijving 20 % -58 Saldo op het actief 232 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

72 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming B – toestand 31/12/20X4 Activa Passiva Kapitaal 250 Reserves 1.200 Resultaat 20X4 1.000 herwaarderingsreserve 500 Deel A in de winst van B Winst B (1/01/20X4-31/12/20X4) 1.000 Deelneming A in B = 20%  winst B die A in conso-RR opneemt 200 Deel A in het eigen vermogen van B Eigen vermogen B 31/12/20X4 2.950 Deelneming A in B = 20%  actief dat A in conso moet tonen 590 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

73 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming A – Geconsolideerde balans (enkel B) Onderneming A – Geconsolideerde resultatenrekening Actief Passief Positieve consolidatieverschillen 174 Kapitaal 1.500 Geconsolideerde reserves Reserves A 2.570 Venn waarop VMM is toegepast 590 Resultaat A 700 Aandeel in resultaat B 280 Afschrijving conso-verschil -116 Aandeel in herwaarderingsmeerw B 100 Winst A 700 Winst uit VMM op B 200 Afschrijving conso-verschil op VMM B -58 Resultaat boekjaar 842 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

74 Mutaties EV VMM-onderneming (CBN 14/03)
Praktische uitwerking (31/12/20X4) Onderneming A – Geconsolideerd (enkel B) op 31/12/20X4 Eerste consolidatieverschil 290 Afschrijving 20X3 -58 Afschrijving 20X4 Op Actief 31/12/20X4 174 Aandeel A in resultaat B 2013 (1/12/20X3-31/12/20X3) 80 Aandeel A in resultaat B 2014 200 Op passief 31/12/20X4 280 Herwaardering binnen B 500 Aandeel A in de herwaardering 20%  nr Passief (niet via RR!) 100 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

75 Vennootschapsboekhouden 2014
Boekhouding en fiscale elementen Subsidies Economische aspecten Jaarrekening Elementen van groepsaspecten IAS/IFRS Nieuwe teksten gepubliceerd in 2014 Diversen Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

76 Vennootschapsboekhouden 2014
IAS/IFRS Nieuwe teksten gepubliceerd in 2014 IFRS 14: Regulatory deferral accounts IFRS 15: Revenue from contracts with customers IFRS 9 : Financial instruments (’Final Full Version’) IFRIC 21: Levies Diversen Wijziging IFRS 11 Joint arrangements Wijziging IAS 16 Property, plant & equipment et IAS 38 Intangible Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

77 IFRS 14: Regulatory deferral accounts
Tijdelijke oplossing voor “rate regulated activities” Alleen voor eerste overgang naar IFRS Optie om lokale GAAP voort te zetten Overheid stelt regels aan de tarieven die aan afnemers in rekening mogen gebracht worden Doel tariefbeheersing = winst binnen bandbreedte houden Schommelfonds? Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

78 IFRS 15: Revenue contracts customers
Gezamenlijk project IASB en FASB Adoptie EU verwacht voor 2015 Vervangt: IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht derden IFRIC 13 Loyaliteitsprogramma’s Omzetverantwoording met vijfstappenplan: Stap 1: Identificeer het contract met de klant Stap 2: Identificeer de afzonderlijke leveringsverplichtingen binnen het contract Stap 3. Bepaal de transactieprijs Stap 4. Alloceer de transactieprijs naar de afzonderlijke leveringsverplichtingen Stap 5. Verantwoord de omzet als aan een afzonderlijke leveringsverplichting is voldaan Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

79 IFRS 15: Revenue contracts customers
Veel expliciete regels omtrent de toepassing van de bovenstaande stappen die ertoe kunnen leiden dat het moment waarop en hoeveel omzet wordt verantwoord onder IFRS kan wijzigen Vereist veel nieuwe informatie en managementinschattingen Forse uitbreiding toelichtingseisen rondom omzetverantwoording (de verantwoorde omzet / de nog te verantwoorden omzet en de daaruit voortkomende kasstromen), zowel kwalitatief als kwantitatief van aard Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

80 IFRS 15: Revenue contracts customers
Kan grote impact hebben op uw: Systemen Processen Controls Contracten remuneratie- en bonusregelingen Relaties met investeerders Belastingen (indien statutair) Ingang vanaf boekjaar gestart op of na 01/01/2017 met vergelijkende cijfers over 2016 Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

81 IFRS 9 : Financial instruments
Met de publicatie van IFRS 9 Financial Instruments werd het laatste element voltooid van de uitgebreide reactie van de IASB op de financiële crisis. In werkingtreding op 1 januari 2018 (IASB,niet EU) The package of improvements introduced by IFRS 9 includes a logical model for classification and measurement, a single, forward-looking ‘expected loss’ impairment model and a substantially-reformed approach to hedge accounting (IASB) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

82 IFRS 9 : Financial instruments
Voorzitter IASB: ‘The reforms introduced by IFRS 9 are much needed improvements to the reporting of financial instruments and are consistent with requests from the G20, the Financial Stability Board and others for a forward-looking approach to loan-loss provisioning. The new Standard will enhance investor confidence in banks’ balance sheets and the financial system as a whole. Moet de huidige IAS 39 opvolgen In werkingtreding op 1 januari 2018 (IASB) Goedkeuring EU ?? (cf. vroeger IAS 39!!) Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

83 IFRS 9 : Financial instruments bron IBR/ICCI
Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

84 IFRIC 21: Levies Het doel is bestaande verschillen tussen interpretaties van de IFRS Standaarden weg te nemen, waardoor verslaggevingsregels eenduidiger worden goedgekeurd door de Europese Unie (vanaf bj na 17/06/14) ‘levy’ de verplichting tot een uitstroom van middelen die door overheden (lokaal, nationaal of internationaal) via wet- en regelgeving wordt opgelegd aan ondernemingen, anders dan: de uitstroom van middelen die binnen de reikwijdte van een andere standaard vallen (waaronder winstbelasting onder IAS 12 Income Taxes); boetes en andere maatregelen die het gevolg zijn van het niet voldoen aan wet- en regelgeving Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

85 IFRIC 21: Levies Regelt op welk moment de ‘levy’ moet worden verwerkt
Het ‘obligating event’ dat aanleiding geeft om een verplichting uit hoofde van belastingen te verantwoorden is de activiteit die de betaling van de belastingen veroorzaakt Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

86 In jaar 1 naargelang van de omzetrealisatie
IFRIC 21: Levies Voorbeeld 1 – opbouw van de verplichting gedurende de periode dat de onderneming omzet genereert Jaar 1 Belasting Vast % omzet Omzetgeneratie in jaar 1 Ja Obligating event Generenen van omzet Boeking levy In jaar 1 naargelang van de omzetrealisatie Verplichting te boeken einde jaar 1 voor verwachte omzet in volgend jaar? Neen CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014

87 IFRIC 21: Levies Voorbeeld 2 – verplichting ontstaat direct wanneer de onderneming omzet genereert Jaar 1 Jaar 2 Belasting jaar 2 Vast 0,1 % op omzet vorig jaar Omzet jaar 1 Obligating event Eerste omzetrealisatie Verplichting te boeken einde jaar 1 voor verwachte omzet in jaar 2? Neen Datum eerste omzet in jaar 2 03/01/X2 Verschuldigde belasting in jaar 2 Datum waarop belastinglast moet geboekt worden CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014

88 IFRIC 21: Levies Voorbeeld 3 – verplichting ontstaat wanneer een onderneming op een vaststaand moment fungeert als een bank Feiten Analyse Boekjaar bank 01/01-31/12 Levy Wanneer op het einde van het jaar fungeert als bank, dan 0,02% op deposito’s einde boekjaar Obligating event Functioneren als bank op 31/12 Wanneer bedrag levy boeken Einde boekjaar Verplichting om levy voor volgend boekjaar te voorzien Neen CLYBOUW Bedrijfsrevisoren Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014

89 IAS 16 MVA en IAS 38 IA - afschrijving
Verduidelijking richtlijnen voor de afschrijving IAS 16: niet toegelaten om een afschrijvingsmethode te gebruiken die gebaseerd is op de opbrengsten die het actief genereert (=/= op basis van technische prestaties) IAS 38: weerlegbaar vermoeden toegevoegd dat voor de immateriële activa een afschrijvingsmethode op basis van opbrengsten niet gepast is, maar kan weerlegd worden: Het immaterieel actief wordt uitgedrukt in opbrengsten Er kan worden aangetoond dat opbrengsten en het verbruik van economische voordelen van het immaterieel actief sterk gecorreleerd zijn Standaard Uitgeverij Vennootschapsboekhouden 2014 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren

90 CLYBOUW Bedrijfsrevisoren
Oosterveldlaan 246 2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel: 03/ – 03/


Download ppt "Lexfinseminarie 2014 Vennootschapsboekhouden"

Verwante presentaties


Ads door Google