De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zonder Ladder geen nieuwbouw: presentatie aan Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zonder Ladder geen nieuwbouw: presentatie aan Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 Zonder Ladder geen nieuwbouw: presentatie aan Brabant
Peter van Geffen

2 Ladder rijksbelang goede RO

3 PBL: evaluatie Ladder Monitoring nationale belangen SVIR
Eerste ervaringen: check op bijna 950 plannen Conclusie: 250 duidelijk ladderplichtig “…Zelfs in plannen waar duidelijk sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt de Ladder nauwelijks toegepast. Meestal komt het woord Ladder niet eens in de toelichting voor…”

4 Artikel Bro lid 2-3 De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een provinciale verordening die een locatie voor stedelijke ontwikkeling aanwijst.

5 RvS onderzoekt secuur op Ladder
Anders dan de raad stelt, bevat de plantoelichting geen verantwoording dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte. Met de enkele verwijzing naar het dpo heeft de raad evenmin inzicht geboden in de aanvaardbaarheid van de in het plan voorziene ontwikkeling met het oog op het voorkomen van structurele winkelleegstand als vorenbedoeld. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat in het dpo weliswaar staat dat in de dagelijkse sector een uitbreidingsruimte bestaat van 1030 tot 1395 m² bvo en in de niet-dagelijkse sector een uitbreidingsruimte van 0 tot 1165 m² bvo, maar dat daarin tevens is vermeld dat de leegstand in de gemeente Albrandswaard met 8,5 tot 11,7 % relatief hoog is en dat de groei van het aantal inwoners van Poortugaal is achtergebleven bij de prognoses. Niet is gebleken dat de raad zich hiervan bij het nemen van het bestreden besluit rekenschap heeft gegeven. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro te worden vernietigd, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd" en de aanduiding "wro-zone-wijzigingsgebied 2".

6 Nog een voorbeeld: Ladder minutieus afgelopen door RvS
Naar het oordeel van de Afdeling blijkt uit de plantoelichting met een enkele verwijzing naar het regionaal Kwalitatief Woonprogramma , waarin afspraken over de woningvoorraad op regionaal niveau zijn vastgelegd, onvoldoende dat wordt voorzien in een actuele regionale behoefte. De verwijzing in de plantoelichting naar de Woonvisie volstaat evenmin. Daarbij is van belang dat in de Woonvisie staat dat de woningbouwplannen van de gemeenten in de regio de behoefte aan woningen ruimschoots overstijgen en dat uit de Woonvisie kan worden afgeleid dat regionale afstemming over woningbouw, zoals ter zitting door de raad is bevestigd, nog niet heeft plaatsgevonden. De raad heeft voorts niet bezien of in de regio zou kunnen worden voorzien in de door hem veronderstelde behoefte binnen bestaand stedelijk gebied. Dat de locatie volgens de raad in het provinciale beleid is aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie, doet daar niet aan af. Gelet op het voorgaande, heeft de raad onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, alsmede in hoeverre binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio in die behoefte kan worden voorzien door benutting van beschikbare grnoden door herstructurering, transformatie of anderszins en voldoet het plan niet aan de eisen die artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro stelt. Gelet hierop is de economische uitvoerbaarheid van het plan evenmin inzichtelijk gemaakt.

7 Bevolkingsontwikkeling Noord-Brabant

8 Turnaround nodig in denken en doen…
Denken als ontwikkelaar wordt … belegger

9 Veranderen betekent kiezen
huidige plannen obv ‘denken als belegger’ soms meer schrappen (krimp, Amsterdamse en Utrechtse regio kantoren) soms minder (Utrecht en Amsterdam wonen) afboeken nadert helft, daarnaast omkatten projecten

10 Ladder op meer niveaus

11 Uw gemeente & De Ladder U moet aan Rijks-Ladder voldoen Schrijf altijd een Ladder-onderbouwing Iedere trede kwantitatief en kwalitatief Marktregio is niet per se de bestuurlijke regio Maak een goede visie op bestaande voorraad Veranker Ladder in beleidsdocumenten (woonvisie, structuurvisie, etc) Breng Ladder-risico’s binnen uw gemeente in kaart Bespreek kennis over de Ladder in uw gemeente en regio (zie SRE) Borg Ladder via RRO’s Provincies: let op, nu vooral procesvereiste zonder invulling. Dus: plantoetsers kunnen niet toetsen aan ladder. Oplossing: Visie provincie of regio (liefst Staten) waarin ladder wordt uitgewerkt Via regioafspraken beleid per koker Paar uitwassen aanpakken

12 Voorbeeld: Utrecht kantorenmarkt
Provinciale Staten van Utrecht hebben unaniem ingestemd met een aanpak van de kantorenleegstand. De provincie Utrecht is hiermee de eerste provincie in Nederland die dit probleem actief aanpakt door enerzijds plannen voor nieuwe kantoren te schrappen en anderzijds bestaande kantoorlocaties een nieuwe bestemming te geven. Vanuit de Staten is brede waardering voor dit initiatief. Zij vragen de gedeputeerde om zo goed mogelijk in gesprek te blijven met de gemeenten. De provincie zal gemeenten niet compenseren. De partijen vragen ook aandacht voor de lobby die loopt bij het Rijk waar is bepleit om de termijn waarop gemeenten hun verlies op afgeschreven grondposities mogen nemen te verlengen. De provincie Utrecht vult haar regierol in door met zogenaamde inpassingsplannen wijzigingen door te voeren in gemeentelijke bestemmingsplannen. Als onafhankelijk middenbestuurder kunnen provincies een bovengemeentelijke afweging maken, omdat ze zelf niet direct een financieel belang hebben. Als eerste stap gaat de provincie in overleg met de gemeenten om vervolgens zelf tot plannen per locatie te komen, deze zullen begin volgend jaar klaar zijn.

13 Kiezen voor bestaand bespaart…

14 Kop is eraf

15 Kwaliteit plannen samen beoordelen (niet alleen ‘aantallen’)
locatie 2.175 woningen 1.625 met contract, geen beleid 532 geen contract en geen beleid 6 met contract en beleid 12 geen contract wel beleid 978 woningen 758 met contract, geen beleid 120 geen contract en geen beleid 0 met contract en beleid 100 zonder contract met beleid product

16 Voorbeeld Groningen-Assen: herprogrammeren loont
4000 wordt woningen per jaar 600 ha wordt 300 ha vooral subregionaal schrappen hard is niet hard meer plus: verlies besparen van € in grex subregionaal verevenen voor gemaakte kosten

17 Actualiteiten Zuid-Holland

18 MKBA: laat zien wat niet-kiezen kost
Waardedaling vastgoed € 400 mln Grondexploitaties € 100 mln Daling OZB inkomsten paar miljoen/jaar

19 Kop moet kiezen met winkels: 150 miljoen euro op spel

20 Checklist Ladder wethouders en raadsleden
Is aan dit plan echt behoefte? Is het echt een zeer goede plek voor deze functie? Wat voegt het toe aan wat u al heeft? Hoe zorgt u ervoor dat het niet concurreert met de bestaande voorraad? Met welke plekken in de regio concurreert het? Is het goed afgestemd? Is stoppen een betere optie? Is halveren een optie? Hoe? Beïnvloedt dit plan Ladder-ruimte voor de toekomst? Welke risico’s en kansen zijn er in de bestaande voorraad? Zit uw gemeente nog in de kwantitatieve groeimodus? Hoe kunt u het balans-denken en kwalitatieve groei er goed in krijgen?

21 Checklist Ladder & regio’s
Waar is nog echt behoefte aan? Wat is de kwalitatieve vraag? Waar zit het overaanbod? Welke plannen voegen weinig toe? Welke plannen concurreren elkaar? Wat als u één gemeente was, welke keuzes maakt u dan? Wat zijn de risico’s in de bestaande voorraad en bestaande gebieden, hoe beperkt u die? Wat is ‘de regio’ in uw geval bij de verschillende functies? Wat als u niets doet, hoeveel financiële pijn is er dan? Welke andere gevolgen zijn er? Wat zijn in de plannen de financiële pijnpunten en welke oplossingen zijn er? Waar zitten in uw regio de veranderaars? Hoe zorgt u voor een aantrekkelijk, sterk bestuurlijk proces? Hoe zorgt u ervoor dat afspraken in de regio Ladder-proof zijn?

22 Vragen?


Download ppt "Zonder Ladder geen nieuwbouw: presentatie aan Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google