De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huis voor de Kunsten Limburg Roermond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huis voor de Kunsten Limburg Roermond"— Transcript van de presentatie:

1 Huis voor de Kunsten Limburg Roermond
Maasbree 23 februari 2015

2 HKL - Wat ging eraan vooraf
Mei 2001: Instemming Provinciale Staten start Centrum voor Amateurkunsten (CvA) Thorn Taak: ondersteuning en adequate huisvesting 4 koepelorganisaties Limburgs Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Limburgse Federatie voor Amateurtoneelverenigingen (LFA), Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties – Limburg (VNK)

3 HKL-ontwikkeling 2003: verbreding van activiteiten (organisaties op gebied van toneel, audiovisuele kunst, beeldende kunst, musea en popmuziek) 2005: verruiming en centralisatie van huisvesting - > verhuizing naar Roermond 2005: Nieuwe naam -> Huis voor de Kunsten Limburg Nu: 50 aangesloten organisaties

4 Disciplines Muziek Toneel Dans Beeldende kunst Film & fotografie
Erfgoed Literatuur Musea Streektaal Urban

5 Producten en Diensten Administratieve ondersteuning
Financiële ondersteuning Beleidsondersteuning PR, Communicatie en Informatie Opleidingen, cursussen / kadervorming Concoursen / solistenwedstrijden Onderscheidingen / versierselen Evenementen en Festivals Productontwikkeling / innovatie Coördinatie , belangenbehartiging, contactpunt

6 Medewerkers 28 medewerkers Directeur (1) Consulenten (16)
Secretariaat (5) Financiële administratie (3) PR-medewerkers (3)

7 MOTIE VOLKSCULTUUR Alleen voor verenigingen uit Nederlands Limburg
Uitvoering in de periode 2012 – 2016

8 Motie Volkscultuur November 2011 motie Limburgse Volkscultuur door PS aangenomen hierbij is GS opgeroepen een bedrag van € ,- te reserveren voor de ondersteuning en facilitering van harmonieën, fanfares, tamboerkorpsen, schutterijen en zangkoren in Nederlands Limburg.

9 Motie Volkscultuur Gezien de aanwezige infrastructuur heeft GS besloten de uitwerking tot stand te laten komen in nauw overleg HKL en onderstaande bonden Koepelorganisatie Aantal verenigingen Aantal individuele leden Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties Limburg (VNK-L) 1100 koren leden Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 275 muziekgezelschappen leden Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) 170 schutterijen (waarvan 130 NL-Limburg) leden Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) 215 korpsen 5.500 leden

10 Partners

11 Motie Volkscultuur Onderdeel Bedrag Waar aan te vragen
1. Instrumenten & Uniformen € ,- Prins Bernhard Cultuurfonds 2. Opleiding & Talentontwikkeling € ,- Betreffende bond / HKL 3. Bestuursondersteuning € ,- 4. Innovatieve projecten € ,- HKL In december is tijdens een tussentijdse evaluatie is door de Provincie besloten dat er uitvoeringsperiode met één jaar verlengd wordt (t/m 2016)

12 1: Instrumenten en Uniformen
€ ,- per jaar extra beschikbaar voor bijdragen aan uniformen en instrumenten, waaronder buksen voor schutterijen Huidige regeling van PBCF blijft gelden, bedragen worden automatisch door de bijdrage van de Provincie verdubbeld. Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Limburg

13 2: Opleiding & Talentontwikkeling
LBM: € 2.000,= per vereniging voor project om kinderen op basisscholen c.q. buitenschoolse opvang kennis te laten maken met het zelf maken van muziek € 2.000,= per vereniging voor projecten/workshops in kader van permanente educatie

14 2: Opleiding & Talentontwikkeling
DOEL: Stimuleren van (gezamenlijk) oppakken projecten van opleiding en talentontwikkelingsprojecten Periode 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 Uiterlijk projecten indienen tot 1 mei 2015 Bijdrage max. € 2.000,- per vereniging: 1 projectaanvraag per vereniging gedurende looptijd Mogelijkheid projecten gezamenlijk met andere verenigingen te organiseren (bijv. 5 verenigingen x max. € 2.000,- = € ,-)

15 2: Opleiding & Talentontwikkeling
LBT: Voornemens om een regeling in te stellen inzake bijscholing voor muzikanten die niet structureel muziekonderwijs volgen Cursus Tambourmaître gereduceerd tarief Cursus Instructeurs gereduceerd tarief Meer informatie volgt binnenkort via LBT

16 2: Opleiding & Talentontwikkeling
VNK: Koorscholing: Cursussen zangtechniek, podiumpresentatie, specifieke genres e.d. 75 % kosten met een maximum van € ,= Toon Talent: Jeugdzangstimuleringsprojecten Bijdrage afhankelijk van aard en omvang project (max. € 5000,-)

17 2: Opleiding & Talentontwikkeling
OLS: De Esprit! Doelstelling van de invoering van de Esprit is om het enthousiasme voor de muziekwedstrijden te vergroten en aan de muziekkorpsen van de schutterijen een kwaliteitsimpuls te geven. De invoering van de Esprit beoogt een prijs op muziekgebied te bieden, die zich qua uitstraling moet kunnen meten met de Um op het gebied van de schietwedstrijden.

18 2: Opleiding & Talentontwikkeling
OLS: Om naar de Esprit te kunnen meedingen moet een schutterij voldoen aan de volgende 4 criteria: De schutterij moet een (jeugd) opleidingsplan hebben Het resultaat van de solistenoptredens telt mee Het resultaat van de optochtdeelname telt mee Men moet als muziekkorps deelnemen aan de mars-wedstrijd

19 3: Ondersteuning besturen
Aanbod van cursussen door HKL voor de vier bonden in 3 workshopsronden per jaar Verdeling in Noord – Midden en Zuid Deelname is kosteloos Waardering: > 8

20 3: Ondersteuning besturen (2)
Voorjaar 2015: Functiegericht besturen (beginnende bestuurders) Creatief jeugdleden werven Beter vergaderen Fondsenwerving Sponsorwerving Overige onderwerpen: imago/merk van de vereniging, vinden en binden van vrijwilligers, gebruik social media etc..

21 4: Innovatieve projecten
Projecten die cross-overs bevorderen: het project strekt zich uit over meerdere cultuurdisciplines: muziek – toneel – theater – literatuur – beeldende kunst – vormgeving – dans – foto/film wat al niet meer EN die het amateurveld, talenten en het professionele veld samenbrengen. Voorkeur: Vernieuwende activiteiten die een stimulerende werking hebben op opleiding en talentontwikkeling. Professional moet meer doen dan samen optreden. Faciliteiten die de Limburgse volkscultuur 2.0 bevorderen.

22 Algemene informatie De algemene informatie is te vinden via: Van hieruit wordt u doorgeleid naar de website van de betreffende bond/organisatie

23 Vragen ? Rob Janssen (LBT en OLS) Bas Thomissen (LBM en VNK) Huis voor de Kunsten Limburg Kapellerlaan 36 Postbus AE Roermond T

24 Enkele andere fondsen Provincie Limburg:
Bovenlokale evenementenregeling 2015 Doelgroep Verenigingen en stichtingen die in Limburg statutair gevestigd zijn en die een evenement met inzet van vrijwilligers organiseren. Doelstelling Doelstelling is grootschalige evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks)cultuur, sport en muziek, die in belangrijke mate worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers, en die door de recessie minder sponsoren kunnen aantrekken en daardoor financieel in de knel raken, toch te laten plaatsvinden.

25 Enkele andere fondsen Bovenlokale evenementenregeling 2015
Beoordelingscriteria Voor een evenement gelden de volgende algemene criteria: 1.     het evenement vindt plaats tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 in de provincie Nederlands Limburg; 2.     het moet een grootschalig (volks)cultureel-, sport- of muziekevenement met bovenlokale uitstraling betreffen; 3.     het evenement moet een publieksbereik hebben van tenminste 500 personen (inclusief vrijwilligers en deelnemers); 4.     het evenement dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers, zowel uit de eigen organisatie als uit de gemeenschap; 5.     de aanvrager heeft van de gemeente(n) in 2014 en/of 2015 een financiële bijdrage(n) ontvangen voor het betreffende evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd; en 6.     de aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de SBBI-status.

26 Enkele andere fondsen Bovenlokale evenementenregeling 2015
Indieningstermijn De subsidieaanvraag dient in 2015 en vóór aanvang van het evenement te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Looptijdregeling Van:      1 januari 2015 Tot:       1 januari 2016 Subsidiebedrag 1.     De vast te stellen subsidie voor een evenement bedraagt maximaal € 3.000,00. 2.     De subsidie zal nooit hoger zijn dan de bijdrage(n) van de gemeente(n) voor het betreffende evenement in 2014 en/of 2015 aan de vereniging c.q. stichting. Aanvragen via aanvraagformulier op

27 Enkele andere fondsen BNG-Fonds SNS Reaalfonds
Euregio Rijn Maas Noord Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds BNG-Fonds SNS Reaalfonds FSI (voornamelijk midden- en zuid Limburg)

28 Enkele andere fondsen Voor de overige fondsen: kom naar bestuurscursussen die specifiek over sponsorwerving of fondsenwerven gaan!

29 Afgelopen week in het nieuws:
DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg Nieuwe vakdidactiek muziek (PABO) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Talentcoaches Meer weten? Kijk op:

30 Vragen ? Bas Thomissen Huis voor de Kunsten Limburg Kapellerlaan 36 Postbus AE Roermond T


Download ppt "Huis voor de Kunsten Limburg Roermond"

Verwante presentaties


Ads door Google