De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijk Handhaven Praktijk? Piet Vanhoutte 1 Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijk Handhaven Praktijk? Piet Vanhoutte 1 Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijk Handhaven Praktijk? Piet Vanhoutte 1 Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning

2 2 1. Huidige situatie Handhaving is puur gerechtelijk = vordering instellen voor de strafrechter of voor de burgerlijke rechter  Duurt lang  Niet zeker van resultaat  Gespecialiseerde kennis nodig  Uitspraak biedt geen garantie op uitvoering Herstelmaatregel kan enkel worden opgelegd door de rechter Eventueel een minnelijke schikking Preventief stakingsbevel momenteel de enige bestuurlijke maatregel die we kunnen gebruiken met: Bekrachtiging door Vlaams gewest Boete door Vlaams gewest

3 3 2. Na inwerkingtreding Herstelmaatregelen die zowel voor de rechter alsook bestuurlijk kunnen gevraagd worden Minnelijke schikking enkel nog betrekking op herstelmaatregel Principiële voorrang van gerechtelijke handhaving op de bestuurlijke handhaving: Geen afbreuk aan gezag van gewijsde rechterlijke beslissing VCRO Niet meer mogelijk wanneer reeds aanhangig bij de bodemrechter VR kan bepaalde misdrijven / inbreuken uitsluiten van bestuursdwang / last onder dwangsom

4 Bestuurlijk herstellen 4

5 5 3. Basisprincipes Vormen van bestuurlijke handhaven: Stakingsbevel Bestuursdwang Last onder dwangsom Bestuursdwang en last onder dwangsom nooit gelijktijdig ingezet t.a.v. dezelfde persoon Intrekking: Stakingsbevel: opportuniteitsbeslissing SI Bestuursdwang & Last onder dwangsom: overheid die ertoe besliste, enkel bij gewijzigde omstandigheden / art. 1133 Ger. W. Verjaring mogelijkheid opleggen bestuurlijke maatregelen = verjaringsregeling gerechtelijke HV

6 6 3. Basisprincipes Kennen we dit instrument? Totaal onbekend voor de sector Ruimtelijke Ordening? Neen: staat al sedert 2009 in de VCRO! Artikel 4.2.20 §4. Waar vinden we dan wel nog gekende/bekende sporen? Administratieve handhaving ingevoerd in 2008 inzake de toeristische logies (boetes, stopzetting en verzegeling)  vergelijkbaar met Stakingsbevel Bestuurlijke beboeting in Milieurecht - AMMC Vanaf 1 januari 2015 van kracht voor de handhaving in het Onroerend Erfgoedrecht – eerste grote Vlaamse test. Poging tot het duiden van wat de maatregelen juist inhouden

7 7 4. Middel 1 - Stakingsbevel Procedure zoals op heden bijna ongewijzigd Nieuwigheden: Decretale bevestiging preventief karakter: voorkomen van misdrijf of schade aan RO Stakingsbevel ook mogelijk tijdens navolgend verhoor SI kan toelating of bevel geven tot beveiligingsmaatregelen (bevel via bestuursdwang / last onder dwangsom) Rechtsbescherming nog steeds via Rb eerste aanleg Administratieve geldboete blijft – succes – zie resultaten op het terrein Invordering bij dwangbevel  zie ook last onder dwangsom! Wordt via deurwaarder ook ingevorderd.

8 8 5. Middel 2 - Bestuursdwang Uitvoerbare bestuurlijke beslissing (gemeente of gewest) tot het opleggen van bestuurlijke maatregel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling Voorbeeld: Afbraak van de illegale constructie binnen 3 maanden. Door wie: Gewestelijke SI, burgemeester, gemeentelijke SI (voor zover aangesteld) Voorwerp bestuurlijke maatregel = voorwerp gerechtelijke maatregel Zelfde soort herstelmaatregelen als bij een herstelvordering voor de rechtbank Kan ook strekken tot betaling van een meerwaarde

9 9 5. Bestuursdwang- procedure Hoe: Besluit, betekend aan de overtreder (gerechtsdeurwaarder of beveiligde zending) Inhoud: Identificatie OG + eigenaar Vaststellingen Bestuurlijke maatregel (wat moet er precies worden uitgevoerd/betaald + uitvoeringstermijn) Beroepsmogelijkheid

10 10 5. Bestuursdwang- procedure Wat kan de betrokkene ondernemen tegen het bevel: Schorsend beroep bij VR binnen 30 dagen na betekening Beslissing binnen 90 dagen, 1 x te verlengen met 90 dagen Overschrijden termijn = verval van bestuursdwang Betekening binnen 5 dagen De dag na de betekening van de verwerping begint de geschorste uitvoeringstermijn opnieuw te lopen. Jurisdictioneel schorsings- en annulatieberoep bij RvS – de termijnen zijn niet meer zo lang als vroeger want achterstand weggewerkt.

11 11 5. Bestuursdwang- uitvoering Geen adviesplicht HRH !!! Je beslist als bestuur autonoom. Bij verzet eigenaar / gebruiker tegen de dwanguitvoering dan o.l.v. gerechtsdeurwaarder (zal wel meestal het geval zijn). Hoofdelijk verhaal meerwaarde en kosten ambtshalve uitvoering op elke overtreder aan wie het besluit werd betekend = 3 overtreders, dan kan je bij 1 van de 3 – het volledige bedrag halen. Hypotheek, verhaalsrechten nieuwe eigenaar, afzonderlijke akte idem als bij gerechtelijke maatregelen Invordering bij dwangbevel door SI of burgemeester die bestuursdwang heeft toegepast

12 12 6. Middel 3 - Last onder dwangsom Uitvoerbare bestuurlijke beslissing tot het opleggen van bestuurlijke maatregel, met verbeurte van een dwangsom bij negatie Zelfde voorwerp als bij bestuursdwang; nooit meerwaarde als enig voorwerp Dwangsom: Bedrag ineens, bedrag per tijdseenheid of per overtreding; Maximumbedrag mogelijk maar niet verplicht nooit betrekking op meerwaarde Beroep bij VR: idem als bij bestuursdwang Jurisdictioneel schorsings- en annulatieberoep bij RvS

13 13 6. Last onder dwangsom - uitvoering Invordering bij dwangbevel door SI of burgemeester Mogelijkheid tot toestaan door invorderende overheid van: uitstel en spreiding van betaling bij bijzondere omstandigheden Niet of gedeeltelijke invordering opeisbare dwangsomschuld Vergelijk met de dwangsommen nu bij gerechtelijk uitspraken: Ofwel via de dwangsomrechter Ofwel via een verzoek bij de HRH Rb. Eerste Aanleg: bevoegdheid tot opschorten / verminderen bij onmogelijkheid (cf. art. 1385 quinquies Ger. W.)

14 14 7. In de praktijk Moeilijk om voorbeelden te geven want geen 100% toepassing zoals nu beschreven Uitvoering betekent niet dat je als bestuur zelf moet afbreken, je kan ook anderen inschakelen  raamcontract met aannemer bijvoorbeeld Praktijk: raamcontract stabiliteitsingenieur OE Praktijk: Kasteel van Heers Praktijk: Herbouwen van woning in Gent Huidige praktijk van uitvoering uitspraken: Betekening Hypotheek Periode van uitvoering laten verstrijken Innen van de dwangsom via gerechtsdeurwaarder (draaiboek – afspraken) Roerend en onroerend beslag Loonbeslag?

15 15 7. In de praktijk Zwaar uithalen? Praktijk in Onroerend Erfgoed zal uitwijzen in welke richting we moeten gaan Cijfers: Opgehaalde bedragen in 2013 Dwangsommen: 1.600.000 euro Administratieve geldboetes: 550.000 euro Meerwaardes: 180.000

16 16 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 8. Minnelijke schikking SI of burgemeester, zonder parket Enkel op het vlak van herstel Met overtreders en of belanghebbenden Voorwaarden (op straffe van nietigheid): Voorwerp = conform met toewijzingsregels Geen afbreuk aan gezag van gewijsde Alle zakelijke rechthouders verbinden zich Hersteltermijn ≤ 5 jaar

17 17 8. Minnelijke schikking Indienen aanvraag noodzakelijk Aanvraag schorst verjaring HV: Tot totstandkoming minnelijke schikking Tot weigering minnelijke schikking Definitief karakter minnelijke schikking: huidig vrijblijvend karakter Grondslag voor toepassing bestuursdwang / last onder dwangsom bij negatie

18 18 9. Generale repetitie 1 januari 2015 handhaving Onroerend Erfgoed Door het Agentschap Inspectie RWO Wordt vervolgd?


Download ppt "Bestuurlijk Handhaven Praktijk? Piet Vanhoutte 1 Klantgerichte vergunningsverlening dankzij de omgevingsvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google