De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op Zelfsturing Living Lab WMO-werkplaats 26 januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op Zelfsturing Living Lab WMO-werkplaats 26 januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op Zelfsturing Living Lab WMO-werkplaats 26 januari 2015

2 WAAROM Sturen op Zelfsturing?
Regie op oplossing ligt bij de burger Naar vermogen Professional sluit aan bij drijfveren en mogelijkheden van de burger Binnen de ruimte van de vangrails 2 2

3 WAAROM Sturen op Zelfsturing bij MO?
Eigen initiatief = eerder en/of beter resultaat Zelfredzaamheid van de Rotterdammer vergroten 3 3

4 Waarom werkplaatsen? Sturen op Zelfsturing → Wat is de ruimte van de burger? Waar stuur je naartoe? Wat is jouw professionele ruimte? Daarna N O R B S Samenvatten Bekrachtigen Reflecteren Open vragen stellen Neutraal informeren 4 4

5 Werkplaatsen, thema’s:
Ondersteuning ouderen, beperkten en zieken Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning GGZ Huiselijk geweld Financiën en Schuldenproblematiek Werk, activering en participatie 5 5

6 Voorliggende voorzieningen Geen anti-revaliderend effect
Doelen en kaders MO Zelfredzaamheid ↑ Voorliggende voorzieningen Geen anti-revaliderend effect Informatieplicht Geen geweld 6 6

7 Doelen en kaders 1 Ondersteuning ouderen, verstandelijke en lichamelijke beperkingen en chronisch zieken Doel: Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie (zinvolle dagbesteding) zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving en het bieden van beschermd wonen en opvang indien nodig. 
 Kaders: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en gemeentelijke verordeningen Medewerking verlenen aan in kaart brengen van behoefte / uitvoering van de ondersteuning / naleven van gedrags- en leefregels bij ondersteuning. 7 7

8 Doelen en kaders 2 Opvoed-, opgroei- en gezinsondersteuning Doel:
Kinderen en jongeren groeien kansrijk, gezond en veilig in Rotterdam en ouders worden daarin gesteund. Meer Rotterdamse jeugdigen moeten opgroeien tot zelfredzame Rotterdammers 
en meer Rotterdamse opvoeders zijn zelfredzaam. 
 Kaders: VN Verdrag voor de Rechten van het Kind, Jeugdwet en gemeentelijke verordeningen Ieder kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfredzame volwassene die zich kan inzetten voor zijn sociale omgeving en de maatschappij; een volwassene die participeert. Dit betekent recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. 8 8

9 Doelen en kaders 3 GGZ Doel:
Doel is hen onderdeel laten zijn van de maatschappij te laten zijn met zo min mogelijk professionele hulp, uitgaand van de eigen kracht en van talenten en passie. Het gaat om succes (voor de omgeving) en tevredenheid (voor de cliënt). Kaders: Wet Maatschappelijke Ondersteuning en gemeentelijke verordeningen Vanwege het zorgmijdende karakter ontbreekt een direct dwingend kader anders dan het strafrecht 9 9

10 Doelen en kaders 4 Huiselijk geweld Doel:
Huiselijk geweld en kindermishandeling nemen af en slachtoffers worden beschermd. De overdracht van huiselijk geweld tussen generaties wordt voorkomen. Het onderwerp wordt steeds meer uit de taboe- en privésfeer gehaald. Kaders: Strafrecht Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zijn strafbare feiten. Huiselijk geweld is (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de per­soonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen: seksueel geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderengeweld. 10 10

11 Doelen en kaders 5 Financiën en Schuldenproblematiek Doel:
Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de Rotterdammers. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen kunnen meedoen in de stad, op het gebied van werk, scholing en inkomen. Ten opzichte van diegenen die nog niet financieel zelfredzaam zijn is het streven de maatschappelijke kosten te beperken. Kaders: Participatiewet, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en gemeentelijke verordeningen 11 11

12 Doelen en kaders 6 Werk, activering en participatie Doel:
De doelen van activering zijn: (1) wederkerigheid: een bijdrage leveren aan de samenleving in ruil voor je uitkering en (2) zelfontwikkeling. Kaders: Participatiewet en gemeentelijke verordeningen Rotterdammers met een gemeentelijke werkloosheidsuitkering dienen een tegenprestatie te leveren van 20 uur per week (indien mogelijk). De tegenprestatie kan bestaan uit (vrijwilligerswerk / mantelzorg / taal & bewegen / werken aan problemen). 12 12

13 Reacties / vragen? 13 13


Download ppt "Sturen op Zelfsturing Living Lab WMO-werkplaats 26 januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google