De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.multisignaal.nl Regiobijeenkomst Drenthe Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.multisignaal.nl Regiobijeenkomst Drenthe Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal."— Transcript van de presentatie:

1 www.multisignaal.nl Regiobijeenkomst Drenthe Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal

2 Programma 1. Welkom 2. Introductie 3. Verwijsindex o Historie o Waar staan we nu? o De Verwijsindex en de jeugdwet o Wat levert het ons op? o De gezinsmatch 4. Casus familie Barend o vroeg signaleren, meldcriteria en privacy 5. Afsluiting

3 Historie Ernstige incidenten Operatie Jong 2010 Verwijsindex VIN 2010 Wet op de Jeugdzorg 2015 Jeugdwet

4 Waar was het ons om te doen? Samenwerken Vroegtijdige signalering Verhuizingen

5 Welzijnswerk School Signaal p. mail 1 gezin 1 plan onder 1 regie Match! Hoe ziet dat er uit…

6 Formeel toegetreden Regio DVI - Aantal afgegeven signalen per instantie 1e helft 2009 2e helft 2009 1e helft 2010 2e helft 2010 1e helft 2011 2e helft 2011 1e helft 2012 2e helft 2012 1e helft 2013 2e helft 2013 1e helft 2014 2e helft 2014 tót 29 aug t Ruige Veldschool1 Accare 1 Alfa College 1 1 Bethesda Ziekenhuis 1 2 BJZ provincie Drenthe - Noord Midden Drenthe547303271180187189172167150 15548 BJZ provincie Drenthe - Zuid Oost Drenthe52723618316414814112310311610711146 BJZ provincie Drenthe - Zuid West Drenthe341229139969092111109101879929 Bureau Recht op Leren Hoogeveen2 1021689653549315526 CBS Het Kompas 1 1 CJG Coevorden 12 1 544 CJG Hoogeveen 45637118 CJG Meppel 1 8 Community Support 1 1 Gemeente Aa en Hunze 521 34 62 Gemeente Assen 51521243319371011 Gemeente Borger-odoorn11 1 1 2 Gemeente Emmen 41111 8 14 Gemeente Hoogeveen 94713 10 4 Gemeente Meppel 1 5 5 Gemeente Noordenveld 1 121 2 Gemeente Tynaarlo 3 951 2 51 GGD Drenthe 6192315221416101915 Halt Noord-Nederland27 281 1

7 Formeel toegetreden Regio DVI - Aantal afgegeven signalen per instantie 1e helft 2009 2e helft 2009 1e helft 2010 2e helft 2010 1e helft 2011 2e helft 2011 1e helft 2012 2e helft 2012 1e helft 2013 2e helft 2013 1e helft 2014 2e helft 2014 tót 29 aug Icare5315879246608358716411 Impuls 52165222116 Leger des Heils Emmen 128541114 Maatschappelijk Werk Coevorden 1121521210 MDT GGD Drenthe1 8 1643 MEE Drenthe 721121015 NoorderMaat Maatschappelijk Werk 14237462758682450459 OBS Koedijkslande 1 Politie Drenthe 83 11 Promens-Care 18 3 RENN4 Ambulante begeleiding 424 Roelof van Echtenschool 21 11 RSG Wolfsbos 1 St. Welzijn 2000 1 St. Welzijn Aa en Hunze 3 St. Welzijn de Wolden 1875411 1 Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 1286 419101231 VNN 131026601328510 Welzijn MensenWerk 62102714111 Welzijn Midden-Drenthe 1 Welzijngroep Andes51813202331261529 Welzijngroep Sedna7161007999554749271618 William Schrikker Groep 4189463217117 Yorneo 3 1

8 Tót 29 augustus 2014 geen gebruik van de Verwijsindex door: Agathos ThuiszorgOBS Anne-Frank school AndersOm ThuisbegeleidingOBS Commissaris Gaarlandt AOC TerraOBS de Tolter AskaOBS De Woldstroom AXtionOosterboerschool BS de IekmulderPanta Rheischool Catalpa Midden RandstadPCBO de Akker CJG EmmenPrimair onderwijs Noordenveld CJG Midden-DrenthePsychologiepraktijk Borger-Odoorn De AmbeltReestoeverschool GBS Johannes CalvijnschoolSt. Drieluik Kinderopvang Gemeente de WoldenSt. Kindercentra Noordenveld Gemeente Midden-DrentheSt. Kinderopvang Coevorden Gemeente WesterveldSt. Peuterspeelzalen GGZSt. Peuterspeelzalen IndigoStichting Gereformeerde Jeugdbescherming IrisZorgStichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen Kindercentrum PartouStichting Trias Kinderfysiotherapie DwingelooVrije school Meppel Kinderopvang AllioWelzijn in Noordenveld Leerplicht Emmen Borger-Odoorn CoevordenWSNS Hoogeveen MackayschoolZernike College MDT BJZ provincie DrentheZIENN Opvang en ondersteuning MDT IcareZozijn Kind & Jeugd Mg.NiermanschoolZuiderbasisschool No Distance Formeel toegetreden

9 Statistieken (1/5) DVILandelijk (MS) Totaal aantal afgegeven signalen10.090539.492 Totaal aantal ontstane matches2.270109.669 Regio Aantal jeugdigen tot 23 jaar Huidig aantal geregistreerde jeugdigen Huidig aantal actieve signalen Huidig aantal Matches Potentiële Verwijsindex doelgroep* vs. huidig aantal geregistreerd Matches vs. Geregistreerde jeugdigen Drenthe1269658223197768964,77%8,38% Utrecht stad92926943934912027101,58%21,47% Noord Kennemerland7198058032293112680,06%19,40% Regio Eemland8300857624049165469,41%28,71% De Vallei765813611220084147,15%23,29% Regio Utrecht Zuidoost773571939108056725,07%29,24%

10 Statistieken (2/5) aantal actieve signalen per regio per kwartaal

11 Statistieken (3/5) Totaal aantal afgegeven signalen en ontstane matches per jaar (cumulatief)

12 Statistieken (4/5)

13 Statistieken (5/5) (dd. 23 mei 2014)

14 We zien een positieve verandering Focus meer op samenwerken Signaleren is normaler Matches met nieuwswaarde

15 Match

16 Maar we zijn er nog niet! STJ rapport 2013: 10 calamiteiten Evaluatie Verwijsindex 2012

17 Wat is de meerwaarde?

18 10 casussen 3 casussen kennen interregionale match Minimaal 5 organisaties betrokken per casus Gezinsproblemen divers Algemene conclusie – Landelijke dekking – Nieuwe informatie – Tijdwinst – Sneller samenwerken – Afspraken coördinatie van zorg

19 Het Rijk ondersteunt dit! Jeugdwet 2015 Verwijsindex onderdeel van Jeugdwet + Adres- en Gezinsmatch ( art. 7.1.2.3 ). Verwijsindex is extra ondersteunend instrument Signaal  Match  1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

20 Verwijsindex in de Jeugdwet 2010: – Signaleren op één cliënt – hulp, zorg of bijsturing – Tot 23 jaar 2015:Aanvulling is gezinsmatch – Artikel 7.1, 7.2, 7.3

21 Gezinsmatch: gemeenschappelijke ouder Kees JGZ school MATCH Karin JanSophie

22 Adresmatch: zelfde woonadres MirtePiet JGZschool MATCH Claas Rene

23 MULTIsignaal Verwijsindex app

24 Het werkt alleen als u…………… de Verwijsindex op het netvlies houdt bij professionals de professional stimuleert om de Verwijsindex goed te gebruiken de professional helpt bij het maken van een afweging om een signaal af te geven dit als vaste stap in het werkproces heeft opgenomen de statistieken kent en stuurt op doelmatig gebruik

25 Aan de slag! Casus Meldcriteria Gesprekstips Organisatieprofiel

26 Workshop ondersteunende sheets Meldcriteria Gesprekstips Organisatieprofiel

27 Signaleringscriteria Zie: www.handreikingmelden.nlwww.handreikingmelden.nl

28 Signaleringscriteria Zie: www.handreikingmelden.nlwww.handreikingmelden.nl

29 Uitdaging is per organisatie te zoeken naar standaardisatie van de meldcriteria. Logischerwijs altijd signaal afgeven als; - Positief opvoeden: vanaf interventie niveau 3 (Tripple P) - cliënt wordt aangemeld op een multidisciplinair overleg (ZAT, CJG, Veiligheidshuis, buurtnetwerkoverleg, etc.) - bij opschalen naar CJG coördinator/ Procesregisseur - bij uitvoeren meldcode/ vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling  melding aan AMK + signaal afgeven Verwijsindex Standaard agenderen op interne zorg overleggen Concretiseren meldcriteria

30 AMvB; domeinen en typen Jeugdzorg – BJZ – St. Nidos – Landelijke voogdijinstellingen Jeugdgezondheidszorg – i.o.v. B&W – Aanbieders van zorg/ GGZ Gezondheidszorg – Instanties als verslavings-, gehandicapten-, huisartsenzorg, ziekenhuizen Onderwijs - PO, expertisecentra, VO, Beroepsonderwijs, HO, RMC - leerplicht Maatschappelijke ondersteuning - AMW, MEE, Thuiszorg, JIP, opvang, jongerenwerk Werk en Inkomen - gemeentelijke kredietbanken - schuldhulpverlening Politie en Justitie - Regionale politiekorpsen - Bureau Halt - RvdK

31 Doelgroep Jeugdigen tussen 0 en 23 jaar Door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren eerder eenduidigheid in handelen.

32 Verwijsindex ( basis ) S M S DAT niét WAT

33 Verbinding versterkt de bestaande structuur Werk & Inkomen Zorg Onderwijs Veiligheid Tijdige, passende en gecoördineerde zorg ! ZAT, zorgnetwerk, werkoverleg..

34 Privacywetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) Wet op de Jeugdzorg Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) etcetera Hoe ga ik als professional om met dit vraagstuk?

35

36

37

38 Wet op de Jeugdzorg Signaleren  informeren In alle redelijkheid Match  toestemming Contact opnemen met matchende partner Bepaal wie matchregie oppakt / zorgcoördinator Toestemming ‘vragen’ voor samenwerking, minimaal door zorgcoördinator Mondeling en documenteren Wie informeren/ toestemming vragen? Jeugdige 0 tot 12 jaar  Wettelijk vertegenwoordiger(s) Jeugdige 12 tot 16 jaar  Met instemming van jeugdige Jeugdige ouder dan 16 jaar  De jeugdige zelf Conflict van plichten Uitzonderingen

39 Conflict van plichten Toestemming wordt geweigerd, maar gevaar voor ernstige schade bij jeugdige. In gewetensnood bij handhaven zwijgplicht. Belangenafweging: belang van privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer vs. belang bij gegevensuitwisseling (goede hulpverlening) Spanningsveld:te snel melden/ te lang wachten Weegt het gevaar of nadeel van het kind dat ik met het signaleren en het delen van informatie hoop af te wenden, op tegen het belang dat het kind of zijn/haar ouders heeft bij geheimhouding? Maak hiervan een aantekening in het dossier!

40 “C'est le ton qui fait la musique” Uitgangspunt: ouders willen het beste voor hun kind. Ouder heeft zelf ook veel problemen (slachtoffer rol)  benoemen en terugdraaien, want het recht van het kind is onbelemmerd opgroeien. Eigen kracht: benoem de ‘feiten’/ waarneming en vraag hoe de ouder/ jeugdige dit voor ogen heeft op te lossen  hulpvraag? Spreek de ouder(s) aan op hun verantwoordelijkheid als opvoeder. Akkoord op nagaan wie nog meer betrokken zijn (vanuit bekend netwerk)  ”dan geef ik ook een signaal af in de Verwijsindex” (stellig, want signaleren = informeren)

41 “C'est le ton qui fait la musique” “In de Verwijsindex zal ik mijn naam koppelen aan ‘naam jeugdige’” De Verwijsindex is voor meldingsbevoegden niet meer dan een ondersteunend instrument. Doel samenwerking centraal, de Verwijsindex is een middel. In de Verwijsindex géén inhoudelijke informatie. Doel Verwijsindex is na match samen met de ouders te werken aan op elkaar afgestemde interventies tussen de reeds betrokken instanties. De Verwijsindex is geen inkijksysteem  eerst signaal afgeven Maak het eigen en durf te ervaren.

42 Meerwaarde Door vroegsignalering eerder samenwerken Bepalen regie in samenwerking na match Domeindoorbrekend Landelijke dekking Indien nodig opschalen naar Procesregisseur

43 Herijken Organisatieprofiel Doelgroep Meldingsbevoegden Signaleringscriteria Privacy Interne werkwijze Zorgcoördinatie Borging Wetgeving

44

45 Signaleren Via internet ( https, NTA NEN-norm, gecertificeerd ) Op de eigen werkplek Afgeven signaal kost 30 sec. Geen inkijksysteem – eerst zelf signaleren

46 Match Matchbericht via e-mail naar betrokkenen Real-time Direct inzichtelijk wie + cp-info

47 Samenwerken Zorgcoördinatie match - aanspreekpunt Binnen 1 week eerste contact


Download ppt "Www.multisignaal.nl Regiobijeenkomst Drenthe Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal."

Verwante presentaties


Ads door Google