De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomst Drenthe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomst Drenthe"— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomst Drenthe
Nicolette Rooimans & Ruben van den Bosch Adviseurs Verwijsindex MULTIsignaal

2 Programma 1. Welkom 2. Introductie 3. Verwijsindex Historie
Waar staan we nu? De Verwijsindex en de jeugdwet Wat levert het ons op? De gezinsmatch 4. Casus familie Barend vroeg signaleren, meldcriteria en privacy 5. Afsluiting

3 Historie Ernstige incidenten Operatie Jong 2010 Verwijsindex VIN
2010 Wet op de Jeugdzorg 2015 Jeugdwet

4 Waar was het ons om te doen?
Samenwerken Vroegtijdige signalering Verhuizingen

5 Match! Hoe ziet dat er uit… Welzijnswerk School Signaal p. mail
Praktijkvoorbeeld, en het werkt (voorbeeld Majid) 1 gezin 1 plan onder 1 regie Hoe ziet dat er uit…

6 Formeel toegetreden Regio DVI - Aantal afgegeven signalen per instantie 1e helft 2009 2e helft 2009 1e helft 2010 2e helft 2010 1e helft 2011 2e helft 2011 1e helft 2012 2e helft 2012 1e helft 2013 2e helft 2013 1e helft 2014 2e helft tót 29 aug t Ruige Veldschool 1 Accare Alfa College Bethesda Ziekenhuis 2 BJZ provincie Drenthe - Noord Midden Drenthe 547 303 271 180 187 189 172 167 150 155 48 BJZ provincie Drenthe - Zuid Oost Drenthe 527 236 183 164 148 141 123 103 116 107 111 46 BJZ provincie Drenthe - Zuid West Drenthe 341 229 139 96 90 92 109 101 87 99 29 Bureau Recht op Leren Hoogeveen 10 21 68 9 65 35 49 31 55 26 CBS Het Kompas CJG Coevorden 12 5 4 CJG Hoogeveen 45 63 71 18 CJG Meppel 8 Community Support Gemeente Aa en Hunze 3 6 Gemeente Assen 15 24 33 19 37 11 Gemeente Borger-odoorn Gemeente Emmen 14 Gemeente Hoogeveen 47 13 Gemeente Meppel Gemeente Noordenveld Gemeente Tynaarlo GGD Drenthe 23 22 16 Halt Noord-Nederland 7 6

7 Formeel toegetreden Regio DVI - Aantal afgegeven signalen per instantie 1e helft 2009 2e helft 2009 1e helft 2010 2e helft 2010 1e helft 2011 2e helft 2011 1e helft 2012 2e helft 2012 1e helft 2013 2e helft 2013 1e helft 2014 2e helft tót 29 aug Icare 5 3 15 87 92 46 60 83 58 71 64 11 Impuls 2 1 6 Leger des Heils Emmen 28 54 14 Maatschappelijk Werk Coevorden 12 10 MDT GGD Drenthe 8 4 MEE Drenthe 7 NoorderMaat Maatschappelijk Werk 23 27 68 24 50 45 9 OBS Koedijkslande Politie Drenthe Promens-Care 18 RENN4 Ambulante begeleiding Roelof van Echtenschool RSG Wolfsbos St. Welzijn 2000 St. Welzijn Aa en Hunze St. Welzijn de Wolden Stichting Welzijnswerk Hoogeveen 19 VNN 26 132 85 Welzijn MensenWerk Welzijn Midden-Drenthe Welzijngroep Andes 51 13 20 29 Welzijngroep Sedna 16 100 79 99 55 47 49 William Schrikker Groep 32 171 17 Yorneo 7

8 Tót 29 augustus 2014 geen gebruik van de Verwijsindex door:
Formeel toegetreden Tót 29 augustus 2014 geen gebruik van de Verwijsindex door: Agathos Thuiszorg OBS Anne-Frank school AndersOm Thuisbegeleiding OBS Commissaris Gaarlandt AOC Terra OBS de Tolter Aska OBS De Woldstroom AXtion Oosterboerschool BS de Iekmulder Panta Rheischool Catalpa Midden Randstad PCBO de Akker CJG Emmen Primair onderwijs Noordenveld CJG Midden-Drenthe Psychologiepraktijk Borger-Odoorn De Ambelt Reestoeverschool GBS Johannes Calvijnschool St. Drieluik Kinderopvang Gemeente de Wolden St. Kindercentra Noordenveld Gemeente Midden-Drenthe St. Kinderopvang Coevorden Gemeente Westerveld St. Peuterspeelzalen GGZ Indigo Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming IrisZorg Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen Kindercentrum Partou Stichting Trias Kinderfysiotherapie Dwingeloo Vrije school Meppel Kinderopvang Allio Welzijn in Noordenveld Leerplicht Emmen Borger-Odoorn Coevorden WSNS Hoogeveen Mackayschool Zernike College MDT BJZ provincie Drenthe ZIENN Opvang en ondersteuning MDT Icare Zozijn Kind & Jeugd Mg.Niermanschool Zuiderbasisschool No Distance

9 Statistieken (1/5) Drenthe 126965 8223 1977 689 64,77% 8,38%
Regio Aantal jeugdigen tot 23 jaar Huidig aantal geregistreerde jeugdigen Huidig aantal actieve signalen Huidig aantal Matches Potentiële Verwijsindex doelgroep* vs. huidig aantal geregistreerd Matches vs. Geregistreerde jeugdigen Drenthe 126965 8223 1977 689 64,77% 8,38% Utrecht stad 92926 9439 3491 2027 101,58% 21,47% Noord Kennemerland 71980 5803 2293 1126 80,06% 19,40% Regio Eemland 83008 5762 4049 1654 69,41% 28,71% De Vallei 76581 3611 2200 841 47,15% 23,29% Regio Utrecht Zuidoost 77357 1939 1080 567 25,07% 29,24% DVI Landelijk (MS) Totaal aantal afgegeven signalen 10.090 Totaal aantal ontstane matches 2.270

10 Statistieken (2/5) aantal actieve signalen per regio per kwartaal

11 Statistieken (3/5) Totaal aantal afgegeven signalen en ontstane matches per jaar (cumulatief)

12 Statistieken (4/5)

13 Statistieken (5/5) (dd. 23 mei 2014)

14 We zien een positieve verandering
Focus meer op samenwerken Signaleren is normaler Matches met nieuwswaarde

15 Match

16 Maar we zijn er nog niet! STJ rapport 2013: 10 calamiteiten
Evaluatie Verwijsindex 2012

17 Wat is de meerwaarde?

18 Wat is de meerwaarde? 10 casussen
3 casussen kennen interregionale match Minimaal 5 organisaties betrokken per casus Gezinsproblemen divers Algemene conclusie Landelijke dekking Nieuwe informatie Tijdwinst Sneller samenwerken Afspraken coördinatie van zorg

19 Het Rijk ondersteunt dit!
Jeugdwet 2015 Verwijsindex onderdeel van Jeugdwet + Adres- en Gezinsmatch (art ). Verwijsindex is extra ondersteunend instrument Signaal  Match  1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

20 Verwijsindex in de Jeugdwet
2010: Signaleren op één cliënt hulp, zorg of bijsturing Tot 23 jaar 2015: Aanvulling is gezinsmatch Artikel 7.1, 7.2, 7.3

21 Gezinsmatch: gemeenschappelijke ouder
Karin Kees Jan Sophie school JGZ MATCH

22 Adresmatch: zelfde woonadres
Mirte Piet Rene Claas JGZ school MATCH

23 MULTIsignaal Verwijsindex app

24 Het werkt alleen als u……………
de Verwijsindex op het netvlies houdt bij professionals de professional stimuleert om de Verwijsindex goed te gebruiken de professional helpt bij het maken van een afweging om een signaal af te geven dit als vaste stap in het werkproces heeft opgenomen de statistieken kent en stuurt op doelmatig gebruik

25 Aan de slag! Casus Meldcriteria Gesprekstips Organisatieprofiel

26 Workshop ondersteunende sheets
Meldcriteria Gesprekstips Organisatieprofiel

27 Signaleringscriteria
Zie: Melden mag – afwegen moet! 27

28 Signaleringscriteria
Zie: Vroegsignalering, zichtbaar zijn! 28

29 Concretiseren meldcriteria
Uitdaging is per organisatie te zoeken naar standaardisatie van de meldcriteria. Logischerwijs altijd signaal afgeven als; - Positief opvoeden: vanaf interventie niveau 3 (Tripple P) cliënt wordt aangemeld op een multidisciplinair overleg (ZAT, CJG, Veiligheidshuis, buurtnetwerkoverleg, etc.) bij opschalen naar CJG coördinator/ Procesregisseur bij uitvoeren meldcode/ vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling  melding aan AMK + signaal afgeven Verwijsindex Standaard agenderen op interne zorg overleggen 29

30 AMvB; domeinen en typen
Jeugdzorg BJZ St. Nidos Landelijke voogdijinstellingen Jeugdgezondheidszorg i.o.v. B&W Aanbieders van zorg/ GGZ Gezondheidszorg Instanties als verslavings-, gehandicapten-, huisartsenzorg, ziekenhuizen Onderwijs PO, expertisecentra, VO, Beroepsonderwijs, HO, RMC leerplicht Maatschappelijke ondersteuning - AMW, MEE, Thuiszorg, JIP, opvang, jongerenwerk Werk en Inkomen - gemeentelijke kredietbanken - schuldhulpverlening Politie en Justitie - Regionale politiekorpsen - Bureau Halt - RvdK 30

31 Doelgroep Jeugdigen tussen 0 en 23 jaar
Door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren eerder eenduidigheid in handelen.

32 Verwijsindex (basis) S M S DAT niét WAT

33 Verbinding versterkt de bestaande structuur
Zorg Tijdige, passende en gecoördineerde zorg ! Werk & Inkomen Veiligheid Onderwijs ZAT, zorgnetwerk, werkoverleg..

34 Privacywetgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) Wet op de Jeugdzorg Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) etcetera Hoe ga ik als professional om met dit vraagstuk?

35

36

37

38 Wet op de Jeugdzorg Signaleren  informeren Match  toestemming
In alle redelijkheid Match  toestemming Contact opnemen met matchende partner Bepaal wie matchregie oppakt / zorgcoördinator Toestemming ‘vragen’ voor samenwerking, minimaal door zorgcoördinator Mondeling en documenteren Wie informeren/ toestemming vragen? Jeugdige 0 tot 12 jaar  Wettelijk vertegenwoordiger(s) Jeugdige 12 tot 16 jaar  Met instemming van jeugdige Jeugdige ouder dan 16 jaar  De jeugdige zelf Conflict van plichten Uitzonderingen

39 Conflict van plichten Maak hiervan een aantekening in het dossier!
Toestemming wordt geweigerd, maar gevaar voor ernstige schade bij jeugdige. In gewetensnood bij handhaven zwijgplicht. Belangenafweging: belang van privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer vs. belang bij gegevensuitwisseling (goede hulpverlening) Spanningsveld: te snel melden/ te lang wachten Weegt het gevaar of nadeel van het kind dat ik met het signaleren en het delen van informatie hoop af te wenden, op tegen het belang dat het kind of zijn/haar ouders heeft bij geheimhouding? Maak hiervan een aantekening in het dossier!

40 “C'est le ton qui fait la musique”
Uitgangspunt: ouders willen het beste voor hun kind. Ouder heeft zelf ook veel problemen (slachtoffer rol)  benoemen en terugdraaien, want het recht van het kind is onbelemmerd opgroeien. Eigen kracht: benoem de ‘feiten’/ waarneming en vraag hoe de ouder/ jeugdige dit voor ogen heeft op te lossen  hulpvraag? Spreek de ouder(s) aan op hun verantwoordelijkheid als opvoeder. Akkoord op nagaan wie nog meer betrokken zijn (vanuit bekend netwerk)  ”dan geef ik ook een signaal af in de Verwijsindex” (stellig, want signaleren = informeren)

41 “C'est le ton qui fait la musique”
“In de Verwijsindex zal ik mijn naam koppelen aan ‘naam jeugdige’” De Verwijsindex is voor meldingsbevoegden niet meer dan een ondersteunend instrument. Doel samenwerking centraal, de Verwijsindex is een middel. In de Verwijsindex géén inhoudelijke informatie. Doel Verwijsindex is na match samen met de ouders te werken aan op elkaar afgestemde interventies tussen de reeds betrokken instanties. De Verwijsindex is geen inkijksysteem  eerst signaal afgeven Maak het eigen en durf te ervaren.

42 Meerwaarde Door vroegsignalering eerder samenwerken
Bepalen regie in samenwerking na match Domeindoorbrekend Landelijke dekking Indien nodig opschalen naar Procesregisseur

43 Herijken Organisatieprofiel
Doelgroep Meldingsbevoegden Signaleringscriteria Privacy Interne werkwijze Zorgcoördinatie Borging Wetgeving

44

45 Signaleren Via internet (https, NTA NEN-norm, gecertificeerd)
Op de eigen werkplek Afgeven signaal kost 30 sec. Geen inkijksysteem – eerst zelf signaleren

46 Match Matchbericht via e-mail naar betrokkenen Real-time
Direct inzichtelijk wie + cp-info

47 Samenwerken Zorgcoördinatie match - aanspreekpunt
Binnen 1 week eerste contact


Download ppt "Regiobijeenkomst Drenthe"

Verwante presentaties


Ads door Google