De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ? Trefdag arbeidsbemiddelaars 9 en 14 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ? Trefdag arbeidsbemiddelaars 9 en 14 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ? Trefdag arbeidsbemiddelaars 9 en 14 oktober 2014

2 2 Stand van zaken ■ realisatie van 3 nieuwe decreten i.o.v. Vlaamse Regering : -collectief maatwerk -lokale diensteneconomie -werk-zorgtrajecten (w²decreet) ■ uitvoeringsbesluiten : principieel en voorlopig goedgekeurd -collectief maatwerk -lokale diensteneconomie ■ collectief maatwerk gaat over de hervorming van de : -beschutte werkplaatsen -sociale werkplaatsen -invoegmaatregel

3 Collectieve vs individuele inschakeling ■ Collectieve inschakeling : maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen ■ (Individuele inschakeling in het NEC met ondersteuning)

4 Onderscheid maatwerkbedrijf –maatwerkafdeling Ondersteuning: → modules loonpremie, begeleiding op werkvloer en arbeidspostaanpassing Kernactiviteit = inschakeling doelgroep Pmah / PSP COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Minstens 65% van personeel behoort tot Pmah / PSP (min. 20 vte) Ondersteuning : → modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer → organisatieondersteuning Organisatievoorwaarden: → vzw’s en handelsvennootschappen met vso → SE -principes op brede organisatieniveau Kwaliteitskader op organisatieniveau Maatwerkbedrijf Maatwerkafdeling Kernactiviteit = economische activiteit, productie, dienstverlening, … COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers (min. 5 vte) Ondersteuning : → modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer en arbeidspostaanpassing Organisatievoorwaarden: → Elke werkgever → SE -principes en voorwaarden gekoppeld aan inschatting → kwaliteitskader met focus op HR-beleid

5 5 Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ■ In de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie staan volgende bevoegdheden voor de VDAB als arbeidsmarktregisseur genoteerd:  1. toeleiding naar vacatures  2. indicering  3. bepalen rechten  4. bepalen werkondersteuningspakket  5. evaluatie van doelgroepwerknemers  6. beoordeling doorstroom naar het NEC 5

6 6 1. Toeleiding naar vacatures ■ VDAB is de arbeidsmarktregisseur en is de unieke toeleider naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ■ Kandidaten kunnen door de werkplaatsen of het netwerk voorgesteld worden aan de VDAB als de procedures gevolgd worden ■ Maatwerkbedrijven, –afdelingen, organisaties lde moeten vacatures registreren in Mastervac = databank van vacatures ■ Voor een kwalitatieve doorverwijzing moet de werkgever ook een kwalitatieve vacature registreren, dus niet ‘doelgroepwerknemer’ ■ Werkgevers beslissen zelf wie ze aanwerven : vrije markt 6

7 7 2. Indicering ■ Ihkv de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie stond de VDAB voor de opdracht en uitdaging te indiceren :  Onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking (en op basis daarvan rechten op maatregelen kan krijgen) 7

8 8 Personen met een arbeidsbeperking In de wetgeving duikt een nieuwe term op : ‘personen met een arbeidsbeperking’ : ■ Personen met een arbeidshandicap (Pmah) ■ Personen met psychosociale problemen (Psp) ■ Uiterst kwetsbaren van 2 j werkloos met begeleidingsnood (UK) De verzamelnaam voor Psp en UK is Pmp : personen met multipele problemen. 8

9 9 Methodiek Voor Pmah bestond er al een regelgeving :  BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende Maatregelen), BVR 2008  Vlaamse Regering besliste deze wetgeving uit elkaar te halen (collectief luik en individueel luik worden juridisch losgekoppeld)  80 % krijgt automatisch recht obv attestering/onderzoeken 20 % niet : hoe indiceren ? Wat met Psp en UK ?  Hun problemen zijn veel moeilijker te objectiveren, hoe gaan we deze inschatten ? → Dus nood aan ontwikkeling indiceringsinstrument 9

10 10 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand ? ■ Wat is ICF ? ICF = “International classification of functioning, disability and health”, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 Classificatie van gezondheids – en gezondheidsgerelateerde problemen en hanteert een biopsychosociale, theoretische en wetenschappelijke achtergrond = holistische benadering ICF brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt rekening met verschillende aspecten ICF wint op wereldvlak steeds meer aan belang : Z.Amerika, Europa, Z.Afrika, … bij artsen (huisartsen en specialisten), kinesisten, ergotherapeuten, arbeidsbemiddelaars… ICF maakt het mogelijk te communiceren in dezelfde taal over de verschillende disciplines heen 10

11 Ziekte/stoornis autismespectrumstoornis Functies en anatomische eigenschappen b 1263 : psychische stabiliteit b 1642: tijdsmanagement …. Activiteiten en Participatie d 4: mobiliteit d 2401: omgaan met stress d 7202: reguleren van gedrag in gezelschap (o.a. agressie) … Omgevingsfactoren e 310: Ondersteuning en relatie met de naaste familie e 325: ondersteuning en relatie met collega’s e 330: Ondersteuning en relatie met meerderen … Persoonlijke factoren geslacht werkervaring opleiding … ICF 11

12 12 ICF 12

13 13 Indiceringsinstrument 13 Functies en anatomische eigenschappen Fysiologische en mentale eigenschappen Positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van de onderdelen van het menselijke lichaam  Problemen op dit vlak, zijn stoornissen Activiteiten Onderdelen van iemands handelen Wat iemand doet  Problemen op dit vlak, zijn een beperking Participatie Iemands deelname in het maatschappelijke leven Wat iemand doet in relatie tot anderen  Problemen op dit vlak zijn participatieproblemen Externe factoren Factoren buiten het individu De omgeving van mensen en de mate waarin deze een invloed hebben op het functioneren Persoonlijke factoren Factoren binnen het individu

14 14 Indiceringsinstrument 14 Hoe is het indiceringsinstrument obv ICF opgebouwd ?  43 categorieën  Elke categorie is voorzien van - een operationele definitie - en een aantal gedragsindicatoren

15 15 Indiceringsinstrument 15 I. Functies 1. Inschikkelijkheid 2. Nauwgezetheid 3. Psychische stabiliteit 4. Vertrouwen 5. Betrouwbaarheid 6. Motivatie 7. Hunkering 8. Driftbeheersing 9. Aandacht 10 Tijdmanagement 11. Cognitieve flexibiliteit 12. Inzicht 13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen 14. Pijngewaarwording

16 16 Indiceringsinstrument 16 II. Activiteiten en participatie 15. Ontwikkelen van vaardigheden 16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd) 17. Rekenen 18. Oplossen van problemen 19. Besluiten nemen 20. Omgaan met stress 21. Mobiliteit 22. Verzorgen van lichaamsdelen 23. Zorgdragen voor eigen gezondheid 24. Verwerven van woonruimte 25. Aangaan van relaties 26. Economische zelfstandigheid 27. Sociale activiteiten

17 17 Indiceringsinstrument 17 III. Omgevingsfactoren of externe factoren 28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie 29. Ondersteuning en relatie met vrienden 30. ondersteuning en relatie met collega’s 31. Ondersteuning en relatie met meerderen 32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners 33. Maatschappelijke attitudes 34. Producten en technologie

18 18 Indiceringsinstrument 18 IV. Persoonlijke factoren 35. Werkervaring 36. Opleiding 37. Gezinslast 38. Copingsstijl 39. Kennis van de Nederlandse taal 40. Medische factoren

19 19 Indiceringsinstrument 19 V. Andere werkvaardigheden 41. Fijne motoriek 42. Grove motoriek 43. Werktempo

20 20 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand ? ■ Hoe kwam het indiceringsinstrument tot stand ? Ontwikkeling van het indiceringsinstrument door de VDAB is 2,5 j geleden begonnen en werd goedgekeurd door Prof. Huib Ten Napel en Coen H. Van Gool (RIVM) op 19 augustus 2013 en wordt nog steeds opgevolgd 20

21 21 Vervolg  Collega’s maakten kennis met ICF tijdens buitenlandse bezoeken in Duitsland, Slovenië, Portugal en Nederland  Er werd een ‘exchange group’ opgericht met buitenlandse en binnenlandse deelnemers  Ze waren hier enthousiast over en introduceerden ICF in de VDAB en GTB  De ervaringen in het buitenland werden geëvalueerd  De ICF-categorieën werden bestudeerd en naast de R-Pass gelegd (een bestaand onderzoek) 21

22 22 Ploeg  Projectteam : experten VDAB Centrale diensten  Provinciale dedicated consulenten sociale economie  Elke stap werd afgetoetst met Kabinet Werk, Kabinet Sociale economie, Departement WSE en VSAWSE, partners uit het werkveld (koepels SST, VLAB en LDE) en welzijnspartners 22

23 23 Vertrekpunt  Hoe maakten we een keuze uit de +-1500 categorieën van ICF ?  We vertrokken van de officiële nota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ waar veel voorbereidend werk voor was gebeurd en al goedgekeurd werd door het College van Leidend Ambtenaren (RVA, VDAB, Actiris en Forem, … ) 23

24 24 Overzichtslijst multipele problemen (Lijst ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ ) Rubriek 1 : Psychosociale problemen CategorieSubcategorieën [1] categorie omgevingsfactoren verbonden aan het zoeken naar werk 1.1. Persoonlijke situatie/ voorgeschiedenis -Afwezigheid van sociaal en/of familiaal netwerk : Vb : Eenoudergezinnen, Instellingsverleden -Ernstige problemen van administratieve aard (moeite met persoonlijke administratie) -Gerechtelijk verleden -Actuele problemen met gerecht -Veelvuldig schools of professioneel falen/afhaken -Dwingende familiale omstandigheden (Tegenwerking uit de omgeving, problemen met andere gezinsleden, zorg en opvang van kinderen, hulpbehoevende familieleden) -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid dragen, beslissingen kunnen nemen -Socio-culturele achtergrond (vb generatiewerkloosheid) -Leeftijd 1.2. Financiële situatie-Onvoldoende middelen om aan de basisbehoeften te voldoen : Vb : Leefloners - Armoede in de leefomgeving, privéschulden, niet-economisch zelfstandig - Socio-culturele achtergrond (vb generatiearmoede) -Schuldbemiddeling 1.3. Huisvesting-Zonder vast verblijf -Dakloos -Verplichting te verhuizen oa als gevolg van uitzetting

25 25 Rubriek 1 : Psychosociale problemen CategorieSubcategorieën [2] categorie “sociale inschakelings-, mobiliserings-, mobiliteitsfactoren” Persoonlijkheidsfacto ren 2.1. Niet-technische sociale bekwaamheden en beroepsbekwaamheden -Problemen met respecteren van normen, opgelegde uurregeling, gebrek aan structuur - persoonlijke competenties : aanpassen, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en –tempo … -Integratie-problemen in een groep (omgaan met gezag, samenwerken, klantvriendelijkheid, luisteren, voorkomen, problemen met tussenmenselijke interacties en relaties), -Zelfvertrouwen en zelfwaardering - Gebrek aan dagstructuur - Attitudeproblemen - Verslaving (drugs, alcohol…) -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (angst, depressie, wantrouwen, interpersoonlijke sensitiviteit,…) 2.2. Attitudes in relatie tot het concept werk en mobilisering naar tewerkstelling -Problemen met professionele doelstelling en problemen met werk in het algemeen -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (insufficiëntie in denken/ handelen, taakgerichte/ emotiegerichte coping, negatieve/positieve faalangst ) Geen initiatief, geen wilskracht -Persoonlijke competenties : aanpassen, doorzetten, initiatief, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en –tempo, zelfstandigheid… -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid kunnen dragen, omgaan met veranderingen, oplossingsgerichtheid -Groot jobverloop in het verleden 2.3. Geografische mobiliteit -Geografisch verwijderd en verminderde mobiliteit, Mobiliteitsproblemen naar en van het werk (geen rijbewijs, geen wagen, weinig openbaar vervoer) -Persoonlijke competenties : zelfstandigheid, zelforganisatie

26 26 Rubriek 1 : Psychosociale problemen CategorieSubcategorieën [3] categorie “kwalificatie- gerelateerde factoren” 3.1. Ongekwalificeerde schoolverlaters - Analfabetisme,( algemene kennis (lezen, rekenen, schrijven) - Moeilijke toegang tot jobgerelateerde informatie 3.2. Andere werkzoekenden zonder beroepservaring Langdurige werkloosheid in het verleden 3.3. Kennis van de taal (waarvan moedertaal of, in ieder geval, de taal van het betreffende Gewest/de betreffende Gemeenschap) in combinatie met onvoldoende leermogelijkheden om de taal eigen te maken Nationaliteit of cultuur ( kennis Nederlands)

27 Rubriek 2 : MMPP–problemen Wanneer een persoon met een MMPP-problematiek (één of meerdere acute of chronische zware medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen) geattesteerd wordt door de VDAB gespecialiseerde screeningsdienst of door de VDAB erkende gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) waarbij :  de MMPP-problemen nog prominent aanwezig zijn of onvoldoende onder controle zijn  de persoon omwille van deze MMPP-problematiek tijdelijk niet toeleidbaar naar werk is 27

28 28 Vervolg  Daarna werden deze 3 grote rubrieken afgetoetst aan bestaande classificatiesystemen : R-Pass, ICD 10 en een studie van SST over het profiel van doelgroepwerknemers  Telkens dezelfde determinerende categorieën kwamen naar voor  Deze categorieën werden vertaald naar ICF-categorieën  We brachten ondertussen ook een werkbezoek aan het VAPH 28

29 29 Beleidskeuze  Het Kabinet Werk en Sociale economie hebben dan beslist om verder met ICF te werken  Dus konden we verder met de ontwikkeling van het indiceringsinstrument obv ICF 29

30 30 Keuzes  Hoe moest het indiceringsinstrument er uit zien ?  keuze categorieën  ICF-definities van de categorieën, operationele definities en gedragsindicatoren  keuze scoringssysteem numerieke telling ? 4 scores ? sterkte, geen probleem, licht probleem, ernstig probleem 30

31 31 Gedragsindicatoren  Eerst hadden we een definitie gegeven per categorie en per score  Dit werd afgetoetst aan de praktijk door consulenten : dit werd als erg stroef ervaren, afremmend, te wiskundig en erg lang : dus niet gebruiksvriendelijk  Daarom zochten we naar gedragsindicatoren die de beoordeling moesten faciliteren  Samen met de werkgroep werkten we die uit, adhv voorbeelden en concrete dossiers 31

32 32 Vervolg  Er bleven 49 categorieën over die door de dedicated consulenten SE afgetoetst werden aan 50 dossiers uit hun eigen praktijk + werkplaatsen +partners  Resultaat na het statistisch onderzoek = 43 categorieën 32

33 33 Statistisch onderzoek ■ 2 Hoofddoelstellingen : 1. Cesuren bepalen 1.1. Cesuur voor de aanwezigheid van een arbeidsbeperking 1.2. Ranges van de doelgroepen per werkvorm 2. Nagaan van de kwaliteit van het indiceringsinstrument 2.1. Factoranalyse 2.2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 2.3. Interne consistentie 33

34 34 Medewerking van werkplaatsen en partners ■ Er werd een grootschalig onderzoek gedaan op de zittende doelgroep met medewerking van de werkplaatsen en partners (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, organisaties lokale diensteneconomie, GTB, GA’s, psychologen …) ■ Samen +- 600 dossiers ■ Opleiding gedurende 1 dag ifv indiceringen van de doelgroepwerknemers 34

35 35 Eerste bevindingen ■ Het indiceringsinstrument is een kwalitatief en statistisch onderbouwd instrument maar kan geen antwoord geven op het bepalen van de cesuur voor de indicatie van personen met een arbeidsbeperking en het bepalen van de ranges van de doelgroepen per werkvorm ■ Dus : bijkomend onderzoek nodig 35

36 36 Bijkomend onderzoek ■ Via datamining Zijn er in de data patronen aanwezig die -bepalend zijn voor indicatie arbeidsbeperking ? -kunnen differentiëren tussen de verschillende werkvormen ? Onderzoek kon statistische beslissingsregels detecteren 36

37 37 Vervolg Enkele opmerkingen : -data zijn afkomstig van de zittende doelgroepwerknemers -beleid wil in de toekomst werkvormen ‘zuiverder’ maken : 1 recht -daarom : op jaarlijkse basis zullen er nieuwe analyses moeten uitgevoerd worden om tot nieuwe beslissingsregels te komen DAAROM : -wordt door de VDAB veel geïnvesteerd in deze indicering : opleiding, coaching, uitgebreide monitoring en evaluatie ifv bijsturing en verfijning 37

38 38 Werkwijze ■ indiceringsconsulent vult volledig indiceringsinstrument in met 43 categorieën en motiveert elke keuze ■ systeem in Mijn Loopbaan formuleert advies obv beslissingsregels ■ indiceringsconsulent beslist over erkenning als Pmab maar niet over recht op werkvorm ■ indiceringsconsulent volgt of weerlegt advies over recht dat systeem voorstelt met grondige motivering ■ indiceringsconsulent maakt advies over recht over aan DABP (Dienst voor ArbeidsBeperking) 38

39 39 Werkwijze (vervolg) ■ DABP : doet kwaliteitscontrole en neemt beslissing ■ DABP zet de registraties technisch in orde, zodat alles perfect klaar staat voor de automatische gegevensstromen via het MAGDA-platform voor de financiering door het VSAWSE (in combinatie met registraties werkgever in Mastervac) 39

40 40 ICF train the trainer ICF zit in een licentiesysteem en is beschermd Wie ICF wil toepassen, moet een opleiding volgen Wie de ICF-opleiding wil geven, moet een gecertificeerde trainer zijn Ondertussen zijn er 16 VDAB-trainers officieel opgeleid, maakten een eindwerk en zijn dus gecertificeerde trainers In heel Vlaanderen zullen er officiële indiceringsconsulenten geselecteerd worden, die opgeleid worden en een verplicht coachingstraject moeten volgen (kwaliteit, professionalisering, uniformiteit in Vlaanderen, ervaringsuitwisseling… ), samen met DABP 40

41 41 Processtappen Naar analogie met de BTOM-werking Maar altijd eerst bemiddeling ! Vermoeden Indicering Bepaling recht Evaluatie Bepaling werkonder- steunings- pakket Bepaling werkonder- steunings- pakket 41

42 Stap 0 Processtappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 6 Sluitend maatpak Iedereen bemiddelaar Bemiddelen naar NEC Sectorale werking VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, klantenconsulent, instructeur, bemiddelaar, … Vermoeden ernstige problemen Is er nood aan ondersteuning ? VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, bemiddelaar, klantenconsulent, instructeur,,,, Partners : kunnen iemand aanmelden Vermoeden moet uitgeklaard worden adhv inschattingslijst Indicering Pmah > automatisch recht > geen automatisch recht indiceringsinstrument Pmp obv ICF VDAB : op teamniveau Indiceringsconsulenten: advies Partners : gecertificeerde consulenten (gemandateerd) - BTOM individueel Bepalen recht - collectief maatwerk - LDE VDAB : Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking beslissing Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking Evaluatie op de werkvloer Bepalen Werkondersteuningspakket Bemiddeling naar vacature Aanwerving Stap 4 Stap 5 “Iedereen bemiddelaar” Aanwerving door de werkgever

43 Vermoeden van een arbeidsbeperking Indicatie van een arbeidsbeperking Bepalen recht Op basis van inschattingslijst  Zoektocht naar werk  Drempels tot de arbeidsmarkt Door een brede groep van consulenten, klantenconsulent, …. Op basis van inschattingslijst  Zoektocht naar werk  Drempels tot de arbeidsmarkt Door een brede groep van consulenten, klantenconsulent, …. 2 indicaties  Personen met een arbeidshandicap: procedure PMAH, elke consulent kan registreren  Personen met een multiple problematiek: procedure indiceringsinstrument obv ICF, ICF gecertificeerde consulent doet voorstel, DABP specialist beslist 2 indicaties  Personen met een arbeidshandicap: procedure PMAH, elke consulent kan registreren  Personen met een multiple problematiek: procedure indiceringsinstrument obv ICF, ICF gecertificeerde consulent doet voorstel, DABP specialist beslist Recht op… ICF gecertificeerde consulent vraagt aan, motiveert en formuleert advies. DABP specialist beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria  Personen met een arbeidshandicap o Automatisch recht o Geen automatisch recht  indiceringsinstrument obv ICF  Personen met een multiple problematiek  indiceringsinstrument obv ICF Recht op… ICF gecertificeerde consulent vraagt aan, motiveert en formuleert advies. DABP specialist beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria  Personen met een arbeidshandicap o Automatisch recht o Geen automatisch recht  indiceringsinstrument obv ICF  Personen met een multiple problematiek  indiceringsinstrument obv ICF SLUITEND MAATPAK +, sectorale werking, iedereen bemiddelaar Inschrijving Bemiddeling Opleiding BTOM Bijstand van een tolk voor doven Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding & arbeidspostaanpassingen Tegemoetkoming in verplaatsingskosten Vlaamse ondersteuningspremie BTOM Bijstand van een tolk voor doven Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding & arbeidspostaanpassingen Tegemoetkoming in verplaatsingskosten Vlaamse ondersteuningspremie Collectief maatwerk decreet Lokale diensteneconomie w² Het decreet van w² is in de maak  dit moet later dus nog verder aangevuld worden w² Het decreet van w² is in de maak  dit moet later dus nog verder aangevuld worden Bepalen invulling BTOM enkel voor: APA en arbeidsgereedschap Bepalen invulling BTOM enkel voor: APA en arbeidsgereedschap Bepalen WOP Beslissing voor maatwerk Loonpremie Begeleidingspremie Door ICF gecertificeerde consulenten: Consulent vraagt & motiveert, formuleert advies, argumenteert. DABP beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Bepalen WOP Beslissing voor maatwerk Loonpremie Begeleidingspremie Door ICF gecertificeerde consulenten: Consulent vraagt & motiveert, formuleert advies, argumenteert. DABP beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Bepalen WOP Standaardpakket Bepalen WOP Standaardpakket Gebruik recht Tewerkstelling is maatwerkbedrijf/afdeling Werkvloer aan de slag met POP Gebruik recht Tewerkstelling is maatwerkbedrijf/afdeling Werkvloer aan de slag met POP Gebruik recht Evaluatie gebruik recht enkel bij VOP Evaluatie gebruik recht enkel bij VOP Evaluatie gebruik recht Op basis van het evaluatie-instrument & de voorbereiding door de werkvloer Twee controle-vragen: 1. Is het WOP correct bepaald? 2. Is doorstroom naar het NEC mogelijk? Evaluatie gebruik recht Op basis van het evaluatie-instrument & de voorbereiding door de werkvloer Twee controle-vragen: 1. Is het WOP correct bepaald? 2. Is doorstroom naar het NEC mogelijk? Evaluatie gebruik recht 43

44 44 Inschattingslijst  Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een (arbeids)beperking heeft en/of ernstige problemen waardoor de persoon niet in het reguliere circuit kan werken.  Dit vermoeden van problemen moet grondig uitgeklaard worden alvorens je een verder onderzoek tot indicering aanvraagt.  Deze inschattingslijst helpt je om een overzicht te krijgen van mogelijke drempels en eventueel een aanvraag van onderzoek tot indicering te motiveren.  Deze lijst zal op de website van de VDAB staan. Partners/derden zullen deze lijst ook moeten gebruiken als aanmeldingsformulier. (voorlopig verkrijgbaar bij provinciale expert) 44

45 45 3. Bepalen rechten ■ rechten  recht op BTOM (individuele luik)  recht op maatwerk  recht op lokale diensteneconomie ■ recht betekent mogelijke toegang maar niet garantie op werk ! ■ combinaties ?  collectieve rechten kunnen niet gecombineerd worden  collectieve rechten kunnen wel gecombineerd worden met individuele rechten, behalve met VOP ■ verzet mogelijk : Heroverwegingscommissie en Arbeidsrechtbank 45

46 46 4. Bepalen werkondersteuningspakket ■ De Vlaamse regering beslist over startpakketten en premies ■ De focus verschuift van indicering naar evaluatie  dus is startpakket een basis  en wordt bij evaluatie verfijnd  hier wordt ook rekening gehouden met de concrete werksituatie op de werkvloer 46

47 ■ De VDAB is arbeidsmarktregisseur en : beslist over : 1. loonpremie 2. begeleiding op de werkvloer kan advies geven over : 3. opleiding op de werkvloer 4. aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving ■ Op basis hiervan wordt een werkondersteuningspakket (WOP) samengesteld Vervolg 47

48 48 5. Evaluatie door de VDAB 48

49 49 Vervolg ■ De VDAB evalueert tijdens de tewerkstelling : □ standaard om de 5 jaar □ kan ook frequenter (wordt vastgelegd bij bepaling WOP) □ kan op vraag van werknemer en/of werkgever vanaf 3 de jaar of met medisch attest (voor lde : zonder specificatie) NB : voorwaarde = Persoonlijk ontwikkelingsplan in dossier ■ De VDAB stelt 2 vragen : 1. Is het toegekende werkondersteuningspakket correct ? 2. Is er doorstroom naar het NEC mogelijk ? 49

50 50 6. Doorstroom naar het NEC ■ Een competentiebeleid past in een dynamisch beleid. ■ Vraag : Is er doorstroom vanuit maatwerk of lokale diensteneconomie mogelijk naar het NEC ? ■ Beoordeling gebeurt door de VDAB : □ verhaal van kansen geven □ creëren van loopbaanperspectieven ■ Zo ja : opstarten doorstroomtraject ■ Voor LDE : na 5 j inschakelingstraject 50

51 Doorstroom naar het NEC Voor de beoordeling van doorstroom houdt de VDAB rekening met : 1.Persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer (gezondheid, mobiliteit, leeftijd, familiale en financiële situatie, het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer) 2.Continuïteit op het vlak van bedrijfsvoering 3.Mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling NB : nood aan individueel maatwerk 51

52 52 Ambassadeurs in Vlaanderen ■ een pool van 50 ambassadeurs in Vlaanderen, volgen een opleidings- en coachingstraject sedert november 2013 voor +- 2 jaar ■ verantwoordelijke per provincie zal een expert gespecialiseerde klantenwerking zijn 52

53 53 Rol van de ambassadeurs in Vlaanderen ONTWIKKELEN VERANKEREN DOEN KUNNEN WILLEN WAT WAAROM Brug tussen hoofdbestuur en provincie, in beide richtingen Mee realiseren verandertraject  Mee advies verlenen over het verandertraject  Een actieve rol opnemen in het verandertraject Aanspreekteam voor provincie Ondersteuning provincie Opleiding geven & coaching, in samenspraak met hoofdbestuur 53

54 Experten gespecialiseerde klantenwerking ProvincieExperten West-VlaanderenNancy Debeuf Oost-VlaanderenJyoti Hullebus AntwerpenCaroline Van de Manacker LimburgStefaan Peeters Vlaams-BrabantKatlijn Tanghe Hoofdbestuur (CD)Carole Castelein 54

55 Mailboxen voor vragen ProvincieMailboxen West-Vlaanderenmaatwerkwestvlaanderen@vdab.be Oost-Vlaanderenmaatwerkoostvlaanderen@vdab.be Antwerpenmaatwerkantwerpen@vdab.be Limburgmaatwerklimburg@vdab.be Vlaams-Brabantmaatwerkvlaamsbrabant@vdab.be Hoofdbestuurmaatwerkvdabhoofdbestuur@vdab.be 55

56 56 Opleidingsronde in Vlaanderen en uitgebreide communicatiecampagne 56 NiveauAardVoor wieOrganisatie 0Sensibilisering en informatie een ruim publiek, voor iedereen die met werkzoekenden, screening, bemiddeling, begeleiding en opleiding te maken heeft. -beleidsteams provinciaal -teams provinciaal 1Basisopleiding Voor personeel dat in eerste lijn contact heeft met werkzoekenden en cursisten -teams provinciaal 2Doorgedreven ICF-opleiding Voor indiceringsconsulenten die technische indicering gaan doen obv ICF -centraal 3Gespecialiseerde opleidingVoor Dienst voor Arbeidsbeperking (DABP) -centraal 56

57 57 Regietaken bij indicering kunnen erkende partners een advies formuleren VDAB neemt een beslissing organisaties voldoen aan volgende voorwaarden : -een mandaat van trajectbegeleiding hebben of verwerven -kennis van de arbeidsmarkt hebben -vertrouwd zijn met de doelgroep Pmah en Pmp -de officiële opleiding indicering volgen (Pmah en Pmp-methodiek) geen tenders, geen extra financiering → procedures worden momenteel uitgewerkt 57

58 Tot slot 1 ■ VDAB investeert serieus in dit project ■ Toch : ongoing process ! -nieuwe wetgeving -nieuwe procedures -nieuw personeel -nieuwe functies -nieuwe methodiek … ■ Daarom : selecties voor de juiste man op de juiste plaats, opleiding, coaching, monitoring, evaluatie, bijsturing, verfijning … ■ Overleg met beleid en werkveld 58

59 Tot slot 2 ■ Binnenkort zal meer informatie terug te vinden op de website van Werk en de website van de VDAB ■ De VDAB kijkt uit naar een succesvolle start en een fijne en constructieve samenwerking. 59

60 60 Contact VDAB Carole Castelein Expert sociale economie Projectleider maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie voor de VDAB carole.castelein@vdab.be 02 506 29 05 VDAB Centrale Diensten Keizerslaan 11 1000 Brussel


Download ppt "Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ? Trefdag arbeidsbemiddelaars 9 en 14 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google