De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ? Trefdag arbeidsbemiddelaars 9 en 14 oktober 2014

2 Stand van zaken ■ realisatie van 3 nieuwe decreten i.o.v. Vlaamse Regering : -collectief maatwerk -lokale diensteneconomie -werk-zorgtrajecten (w²decreet) ■ uitvoeringsbesluiten : principieel en voorlopig goedgekeurd ■ collectief maatwerk gaat over de hervorming van de : -beschutte werkplaatsen -sociale werkplaatsen -invoegmaatregel 2

3 Collectieve vs individuele inschakeling
■ Collectieve inschakeling : maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen ■ (Individuele inschakeling in het NEC met ondersteuning) LET OP : ZEER BELANGRIJK : waar we nu aan werken is maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling ! Dit betekent gesubsidieerde tewerkstelling in sociale economie in een collectieve setting , dus vanaf 5 p in maatwerkafdeling en 20 p in maatwerkbedrijf Daarnaast heb je nog LDE en W² (in voorbereiding) decreten, maar staan hier los van -individueel maatwerk bestaat nog niet ! = werken in NEC met rugzak van ondersteunende maatregelen , dit wordt vaak verkeerdelijk gezegd in de media dat het wel al bestaat -wat nu wel al bestaat is de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie: werken in NEC voor Pmah met loonpremie) : dit blijft bestaan (is beleidsdomein werk) -je zou VOP kunnen beschouwen als een voorloper op individueel maatwerk, gedeeltelijk dan, want dit geldt enkel voor Pmah en niet voor personen met multipele problemen , en het gaat enkel om een loonpremie en geen begeleidingspremie -het is zeker onze ambitie om te blijven ijveren voor volwaardig individueel maatwerk ! We hopen dit ooit te kunnen realiseren want dat zou voor veel mensen een interessante formule zijn. Dit zou ook een brug kunnen slaan tussen collectief maatwerk en NEC, als overgangsmaatregel , want nu is er een diepe kloof tussen collectief maatwerk en NEC !

4 Onderscheid maatwerkbedrijf –maatwerkafdeling
Kernactiviteit = inschakeling doelgroep Pmah / PSP Kernactiviteit = economische activiteit, productie, dienstverlening, … COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Minstens 65% van personeel behoort tot Pmah / PSP (min. 20 vte) COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers (min. 5 vte) Ondersteuning : modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer organisatieondersteuning Ondersteuning : modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer en arbeidspostaanpassing Ondersteuning: modules loonpremie, begeleiding op werkvloer en arbeidspostaanpassing Organisatievoorwaarden: vzw’s en handelsvennootschappen met vso SE-principes op brede organisatieniveau Kwaliteitskader op organisatieniveau Organisatievoorwaarden: Elke werkgever SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan inschatting kwaliteitskader met focus op HR-beleid Schema niet in detail bespreken Dit is een schema van het Dept WSE : geeft een idee van de verschillen tussen maatwerkbedrijf en maatwerkafdeling Schema kan nog licht wijzigen Grootste verschil tussen maatwerkbedrijf en –afdeling : maatwerkbedrijf krijgt organisatieondersteuning : dit is een flinke subsidie, daarom zijn veel sociale economie-bedrijven bezig met schaalvergroting (groeipad) of fusioneren ten einde die 20 doelgroep-wn’s te halen

5 Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie
■ In de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie staan volgende bevoegdheden voor de VDAB als arbeidsmarktregisseur genoteerd:  1. toeleiding naar vacatures  2. indicering  3. bepalen rechten  4. bepalen werkondersteuningspakket  5. evaluatie van doelgroepwerknemers  6. beoordeling doorstroom naar het NEC 5

6 1. Toeleiding naar vacatures
■ VDAB is de arbeidsmarktregisseur en is de unieke toeleider naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie ■ Kandidaten kunnen door de werkplaatsen of het netwerk voorgesteld worden aan de VDAB als de procedures gevolgd worden ■ Maatwerkbedrijven, –afdelingen, organisaties lde moeten vacatures registreren in Mastervac = databank van vacatures ■ Voor een kwalitatieve doorverwijzing moet de werkgever ook een kwalitatieve vacature registreren, dus niet ‘doelgroepwerknemer’ ■ Werkgevers beslissen zelf wie ze aanwerven : vrije markt Met kwalitatieve vacature bedoelen we gedetailleerde vacature : vb groenwerk in ploeg van 5 , bandwerk met fijnmotorische handelingen, sorteren/ordenen/klasseren obv alfabet, chocolade verwerken, kleren sorteren, … en welke competenties ze nodig hebben (alfabet kennen, fijne motoriek, kunnen samen werken, hygiëne respecteren, kunnen rekenen en schrijven …) 6

7 2. Indicering ■ Ihkv de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie stond de VDAB voor de opdracht en uitdaging te indiceren :  Onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking (en op basis daarvan rechten op maatregelen kan krijgen) 7

8 Personen met een arbeidsbeperking
In de wetgeving duikt een nieuwe term op : ‘personen met een arbeidsbeperking’ : ■ Personen met een arbeidshandicap (Pmah) ■ Personen met psychosociale problemen (Psp) ■ Uiterst kwetsbaren van 2 j werkloos met begeleidingsnood (UK) De verzamelnaam voor Psp en UK is Pmp : personen met multipele problemen . 8

9 Methodiek →Dus nood aan ontwikkeling indiceringsinstrument
 Voor Pmah bestond er al een regelgeving : BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende Maatregelen), BVR 2008 Vlaamse Regering besliste deze wetgeving uit elkaar te halen (collectief luik en individueel luik worden juridisch losgekoppeld) 80 % krijgt automatisch recht obv attestering/onderzoeken 20 % niet : hoe indiceren ? Wat met Psp en UK ? Hun problemen zijn veel moeilijker te objectiveren, hoe gaan we deze inschatten ? →Dus nood aan ontwikkeling indiceringsinstrument 9

10 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand ?
■ Wat is ICF ? ICF = “International classification of functioning, disability and health”, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 Classificatie van gezondheids – en gezondheidsgerelateerde problemen en hanteert een biopsychosociale, theoretische en wetenschappelijke achtergrond = holistische benadering ICF brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt rekening met verschillende aspecten ICF wint op wereldvlak steeds meer aan belang : Z.Amerika, Europa, Z.Afrika, … bij artsen (huisartsen en specialisten), kinesisten, ergotherapeuten, arbeidsbemiddelaars… ICF maakt het mogelijk te communiceren in dezelfde taal over de verschillende disciplines heen 10

11 ICF Ziekte/stoornis Functies en anatomische eigenschappen
autismespectrumstoornis Functies en anatomische eigenschappen b 1263 : psychische stabiliteit b 1642: tijdsmanagement …. Activiteiten en Participatie d 4: mobiliteit d 2401: omgaan met stress d 7202: reguleren van gedrag in gezelschap (o.a. agressie) Omgevingsfactoren e 310: Ondersteuning en relatie met de naaste familie e 325: ondersteuning en relatie met collega’s e 330: Ondersteuning en relatie met meerderen Persoonlijke factoren geslacht werkervaring opleiding ICF brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt hierbij rekening met verschillende aspecten, componenten genaamd

12 ICF 12

13 Indiceringsinstrument
Functies en anatomische eigenschappen Fysiologische en mentale eigenschappen Positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van de onderdelen van het menselijke lichaam  Problemen op dit vlak, zijn stoornissen Activiteiten Onderdelen van iemands handelen Wat iemand doet  Problemen op dit vlak, zijn een beperking Participatie Iemands deelname in het maatschappelijke leven Wat iemand doet in relatie tot anderen  Problemen op dit vlak zijn participatieproblemen Externe factoren Factoren buiten het individu De omgeving van mensen en de mate waarin deze een invloed hebben op het functioneren Persoonlijke factoren Factoren binnen het individu 13

14 Indiceringsinstrument
Hoe is het indiceringsinstrument obv ICF opgebouwd ? 43 categorieën Elke categorie is voorzien van - een operationele definitie - en een aantal gedragsindicatoren 14

15 Indiceringsinstrument
I. Functies 1. Inschikkelijkheid 2. Nauwgezetheid 3. Psychische stabiliteit 4. Vertrouwen 5. Betrouwbaarheid 6. Motivatie 7. Hunkering 8. Driftbeheersing 9. Aandacht 10 Tijdmanagement 11. Cognitieve flexibiliteit 12. Inzicht 13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen 14. Pijngewaarwording 15

16 Indiceringsinstrument
II. Activiteiten en participatie 15. Ontwikkelen van vaardigheden 16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd) 17. Rekenen 18. Oplossen van problemen 19. Besluiten nemen 20. Omgaan met stress 21. Mobiliteit 22. Verzorgen van lichaamsdelen 23. Zorgdragen voor eigen gezondheid 24. Verwerven van woonruimte 25. Aangaan van relaties 26. Economische zelfstandigheid 27. Sociale activiteiten 16

17 Indiceringsinstrument
III. Omgevingsfactoren of externe factoren 28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie 29. Ondersteuning en relatie met vrienden 30. ondersteuning en relatie met collega’s 31. Ondersteuning en relatie met meerderen 32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners 33. Maatschappelijke attitudes 34. Producten en technologie 17

18 Indiceringsinstrument
IV. Persoonlijke factoren 35. Werkervaring 36. Opleiding 37. Gezinslast 38. Copingsstijl 39. Kennis van de Nederlandse taal 40. Medische factoren 18

19 Indiceringsinstrument
V. Andere werkvaardigheden 41. Fijne motoriek 42. Grove motoriek 43. Werktempo 19

20 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand ?
■ Hoe kwam het indiceringsinstrument tot stand ? Ontwikkeling van het indiceringsinstrument door de VDAB is 2,5 j geleden begonnen en werd goedgekeurd door Prof. Huib Ten Napel en Coen H. Van Gool (RIVM) op 19 augustus 2013 en wordt nog steeds opgevolgd RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nederland 20

21 Vervolg Collega’s maakten kennis met ICF tijdens buitenlandse bezoeken in Duitsland, Slovenië, Portugal en Nederland Er werd een ‘exchange group’ opgericht met buitenlandse en binnenlandse deelnemers Ze waren hier enthousiast over en introduceerden ICF in de VDAB en GTB De ervaringen in het buitenland werden geëvalueerd De ICF-categorieën werden bestudeerd en naast de R-Pass gelegd (een bestaand onderzoek) 21

22 Ploeg Projectteam : experten VDAB Centrale diensten
Provinciale dedicated consulenten sociale economie Elke stap werd afgetoetst met Kabinet Werk, Kabinet Sociale economie , Departement WSE en VSAWSE, partners uit het werkveld (koepels SST, VLAB en LDE) en welzijnspartners   Provinciale dedicated consulenten sociale economie : een expert per provincie met een goede kennis van kwetsbare doelgroepen, sector sociale economie en toeleiding naar economie (3 van de 5 ded cons SE hadden meer dan 20 j ervaring)  (NB : hun rol wordt weldra ge-officialiseerd in een expertenfunctie ) 22

23 Vertrekpunt Hoe maakten we een keuze uit de categorieën van ICF ? We vertrokken van de officiële nota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ waar veel voorbereidend werk voor was gebeurd en al goedgekeurd werd door het College van Leidend Ambtenaren (RVA, VDAB, Actiris en Forem, … ) College van Leidend Ambtenaren (RVA, VDAB, Actiris en Forem, … ) : dit is een belangrijk overlegorgaan op federaal niveau 23

24 Overzichtslijst multipele problemen (Lijst ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ )
Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [1] categorie omgevingsfactoren verbonden aan het zoeken naar werk 1.1. Persoonlijke situatie/ voorgeschiedenis -Afwezigheid van sociaal en/of familiaal netwerk : Vb : Eenoudergezinnen , Instellingsverleden -Ernstige problemen van administratieve aard (moeite met persoonlijke administratie) -Gerechtelijk verleden -Actuele problemen met gerecht -Veelvuldig schools of professioneel falen/afhaken -Dwingende familiale omstandigheden (Tegenwerking uit de omgeving, problemen met andere gezinsleden, zorg en opvang van kinderen, hulpbehoevende familieleden) -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid dragen, beslissingen kunnen nemen -Socio-culturele achtergrond (vb generatiewerkloosheid) -Leeftijd 1.2. Financiële situatie -Onvoldoende middelen om aan de basisbehoeften te voldoen : Vb : Leefloners - Armoede in de leefomgeving, privéschulden, niet-economisch zelfstandig - Socio-culturele achtergrond (vb generatiearmoede) -Schuldbemiddeling 1.3. Huisvesting -Zonder vast verblijf -Dakloos -Verplichting te verhuizen oa als gevolg van uitzetting

25 Rubriek 1 : Psychosociale problemen
Categorie Subcategorieën [2] categorie “sociale inschakelings-, mobiliserings-, mobiliteitsfactoren” Persoonlijkheidsfactoren 2.1. Niet-technische sociale bekwaamheden en beroepsbekwaamheden -Problemen met respecteren van normen, opgelegde uurregeling, gebrek aan structuur - persoonlijke competenties : aanpassen, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en –tempo … -Integratie-problemen in een groep (omgaan met gezag, samenwerken, klantvriendelijkheid, luisteren, voorkomen, problemen met tussenmenselijke interacties en relaties), -Zelfvertrouwen en zelfwaardering - Gebrek aan dagstructuur - Attitudeproblemen - Verslaving (drugs, alcohol…) -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (angst, depressie, wantrouwen, interpersoonlijke sensitiviteit,…) 2.2. Attitudes in relatie tot het concept werk en mobilisering naar tewerkstelling -Problemen met professionele doelstelling en problemen met werk in het algemeen -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (insufficiëntie in denken/ handelen, taakgerichte/ emotiegerichte coping, negatieve/positieve faalangst ) Geen initiatief, geen wilskracht -Persoonlijke competenties : aanpassen, doorzetten, initiatief, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en –tempo, zelfstandigheid… -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid kunnen dragen, omgaan met veranderingen, oplossingsgerichtheid -Groot jobverloop in het verleden 2.3. Geografische mobiliteit -Geografisch verwijderd en verminderde mobiliteit, Mobiliteitsproblemen naar en van het werk (geen rijbewijs, geen wagen, weinig openbaar vervoer) -Persoonlijke competenties : zelfstandigheid, zelforganisatie

26 Rubriek 1 : Psychosociale problemen
Categorie Subcategorieën [3] categorie “kwalificatie-gerelateerde factoren” 3.1. Ongekwalificeerde schoolverlaters - Analfabetisme,( algemene kennis (lezen, rekenen, schrijven) - Moeilijke toegang tot jobgerelateerde informatie 3.2. Andere werkzoekenden zonder beroepservaring Langdurige werkloosheid in het verleden 3.3. Kennis van de taal (waarvan moedertaal of, in ieder geval, de taal van het betreffende Gewest/de betreffende Gemeenschap) in combinatie met onvoldoende leermogelijkheden om de taal eigen te maken Nationaliteit of cultuur ( kennis Nederlands)

27 Rubriek 2 : MMPP–problemen
Wanneer een persoon met een MMPP-problematiek (één of meerdere acute of chronische zware medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen) geattesteerd wordt door de VDAB gespecialiseerde screeningsdienst of door de VDAB erkende gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) waarbij : de MMPP-problemen nog prominent aanwezig zijn of onvoldoende onder controle zijn de persoon omwille van deze MMPP-problematiek tijdelijk niet toeleidbaar naar werk is

28 Vervolg Daarna werden deze 3 grote rubrieken afgetoetst aan bestaande classificatiesystemen : R-Pass, ICD 10 en een studie van SST over het profiel van doelgroepwerknemers  Telkens dezelfde determinerende categorieën kwamen naar voor Deze categorieën werden vertaald naar ICF-categorieën We brachten ondertussen ook een werkbezoek aan het VAPH  28

29 Beleidskeuze Het Kabinet Werk en Sociale economie hebben dan beslist om verder met ICF te werken Dus konden we verder met de ontwikkeling van het indiceringsinstrument obv ICF 29

30 Keuzes Hoe moest het indiceringsinstrument er uit zien ?
keuze categorieën ICF-definities van de categorieën, operationele definities en gedragsindicatoren  keuze scoringssysteem numerieke telling ? 4 scores ? sterkte, geen probleem, licht probleem, ernstig probleem 30

31 Gedragsindicatoren Eerst hadden we een definitie gegeven per categorie en per score Dit werd afgetoetst aan de praktijk door consulenten : dit werd als erg stroef ervaren, afremmend , te wiskundig en erg lang : dus niet gebruiksvriendelijk  Daarom zochten we naar gedragsindicatoren die de beoordeling moesten faciliteren Samen met de werkgroep werkten we die uit, adhv voorbeelden en concrete dossiers 31

32 Vervolg Er bleven 49 categorieën over die door de dedicated consulenten SE afgetoetst werden aan 50 dossiers uit hun eigen praktijk + werkplaatsen +partners Resultaat na het statistisch onderzoek = 43 categorieën 32

33 Statistisch onderzoek
■ 2 Hoofddoelstellingen : 1. Cesuren bepalen 1.1. Cesuur voor de aanwezigheid van een arbeidsbeperking 1.2. Ranges van de doelgroepen per werkvorm 2. Nagaan van de kwaliteit van het indiceringsinstrument 2.1. Factoranalyse 2.2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 2.3. Interne consistentie 2 oproepen gedaan via VIONA, geen reactie, dus heeft VDAB economist-statisticus het zelf gedaan 33

34 Medewerking van werkplaatsen en partners
■ Er werd een grootschalig onderzoek gedaan op de zittende doelgroep met medewerking van de werkplaatsen en partners (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, organisaties lokale diensteneconomie, GTB, GA’s, psychologen …) ■ Samen dossiers ■ Opleiding gedurende 1 dag ifv indiceringen van de doelgroepwerknemers 34

35 Eerste bevindingen ■ Dus : bijkomend onderzoek nodig
■ Het indiceringsinstrument is een kwalitatief en statistisch onderbouwd instrument maar kan geen antwoord geven op het bepalen van de cesuur voor de indicatie van personen met een arbeidsbeperking en het bepalen van de ranges van de doelgroepen per werkvorm ■ Dus : bijkomend onderzoek nodig 35

36 Bijkomend onderzoek Zijn er in de data patronen aanwezig die
■ Via datamining Zijn er in de data patronen aanwezig die -bepalend zijn voor indicatie arbeidsbeperking ? -kunnen differentiëren tussen de verschillende werkvormen ? Onderzoek kon statistische beslissingsregels detecteren 36

37 Vervolg Enkele opmerkingen :
-data zijn afkomstig van de zittende doelgroepwerknemers -beleid wil in de toekomst werkvormen ‘zuiverder’ maken : 1 recht -daarom : op jaarlijkse basis zullen er nieuwe analyses moeten uitgevoerd worden om tot nieuwe beslissingsregels te komen DAAROM : -wordt door de VDAB veel geïnvesteerd in deze indicering : opleiding, coaching, uitgebreide monitoring en evaluatie ifv bijsturing en verfijning 37

38 Werkwijze ■ indiceringsconsulent vult volledig indiceringsinstrument in met 43 categorieën en motiveert elke keuze ■ systeem in Mijn Loopbaan formuleert advies obv beslissingsregels ■ indiceringsconsulent beslist over erkenning als Pmab maar niet over recht op werkvorm ■ indiceringsconsulent volgt of weerlegt advies over recht dat systeem voorstelt met grondige motivering ■ indiceringsconsulent maakt advies over recht over aan DABP (Dienst voor ArbeidsBeperking) Belangrijk ! 38

39 Werkwijze (vervolg) ■ DABP : doet kwaliteitscontrole en neemt beslissing ■ DABP zet de registraties technisch in orde, zodat alles perfect klaar staat voor de automatische gegevensstromen via het MAGDA-platform voor de financiering door het VSAWSE (in combinatie met registraties werkgever in Mastervac) Belangrijk ! 39

40 ICF train the trainer  ICF zit in een licentiesysteem en is beschermd
 Wie ICF wil toepassen, moet een opleiding volgen  Wie de ICF-opleiding wil geven, moet een gecertificeerde trainer zijn  Ondertussen zijn er 16 VDAB-trainers officieel opgeleid, maakten een eindwerk en zijn dus gecertificeerde trainers In heel Vlaanderen zullen er officiële indiceringsconsulenten geselecteerd worden, die opgeleid worden en een verplicht coachingstraject moeten volgen (kwaliteit, professionalisering, uniformiteit in Vlaanderen, ervaringsuitwisseling… ), samen met DABP 40

41 werkonder-steunings-pakket
Processtappen Naar analogie met de BTOM-werking Maar altijd eerst bemiddeling ! Vermoeden Indicering Bepaling recht Bepaling werkonder-steunings-pakket Evaluatie 41

42 Processtappen Stap 0 Sluitend maatpak Iedereen bemiddelaar
Bemiddelen naar NEC Sectorale werking VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, klantenconsulent, instructeur, bemiddelaar, … Stap 1 Vermoeden ernstige problemen Is er nood aan ondersteuning ? VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, bemiddelaar , klantenconsulent, instructeur, ,,, Partners : kunnen iemand aanmelden Vermoeden moet uitgeklaard worden adhv inschattingslijst VDAB : op teamniveau Indiceringsconsulenten: advies Partners : gecertificeerde consulenten (gemandateerd) Stap 2 Indicering Pmah > automatisch recht > geen automatisch recht indiceringsinstrument Pmp obv ICF Stap 3 - BTOM individueel Bepalen recht collectief maatwerk - LDE VDAB : Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking beslissing Bepalen Werkondersteuningspakket Stap 4 Bemiddeling naar vacature “Iedereen bemiddelaar” Stap 5 Aanwerving Aanwerving door de werkgever Stap 6 Evaluatie op de werkvloer Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking

43 SLUITEND MAATPAK +, sectorale werking, iedereen bemiddelaar
Inschrijving Bemiddeling Vermoeden van een arbeidsbeperking Opleiding Op basis van inschattingslijst Zoektocht naar werk Drempels tot de arbeidsmarkt Door een brede groep van consulenten, klantenconsulent, …. Indicatie van een arbeidsbeperking 2 indicaties Personen met een arbeidshandicap: procedure PMAH, elke consulent kan registreren Personen met een multiple problematiek: procedure indiceringsinstrument obv ICF, ICF gecertificeerde consulent doet voorstel, DABP specialist beslist Bepalen recht Recht op… ICF gecertificeerde consulent vraagt aan, motiveert en formuleert advies . DABP specialist beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Personen met een arbeidshandicap Automatisch recht Geen automatisch recht  indiceringsinstrument obv ICF Personen met een multiple problematiek  indiceringsinstrument obv ICF BTOM Bijstand van een tolk voor doven Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding & arbeidspostaanpassingen Tegemoetkoming in verplaatsingskosten Vlaamse ondersteuningspremie Collectief maatwerk decreet Lokale diensteneconomie Het decreet van w² is in de maak dit moet later dus nog verder aangevuld worden Bepalen invulling BTOM enkel voor: APA en arbeidsgereedschap Bepalen WOP Beslissing voor maatwerk Loonpremie Begeleidingspremie Door ICF gecertificeerde consulenten: Consulent vraagt & motiveert, formuleert advies, argumenteert. DABP beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Bepalen WOP Standaardpakket Gebruik recht Gebruik recht Tewerkstelling is maatwerkbedrijf/afdeling Werkvloer aan de slag met POP Gebruik recht Evaluatie gebruik recht enkel bij VOP Evaluatie gebruik recht Op basis van het evaluatie-instrument & de voorbereiding door de werkvloer Twee controle-vragen: Is het WOP correct bepaald? Is doorstroom naar het NEC mogelijk? Evaluatie gebruik recht

44 Inschattingslijst Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een (arbeids)beperking heeft en/of ernstige problemen waardoor de persoon niet in het reguliere circuit kan werken. Dit vermoeden van problemen moet grondig uitgeklaard worden alvorens je een verder onderzoek tot indicering aanvraagt. Deze inschattingslijst helpt je om een overzicht te krijgen van mogelijke drempels en eventueel een aanvraag van onderzoek tot indicering te motiveren. Deze lijst zal op de website van de VDAB staan. Partners/derden zullen deze lijst ook moeten gebruiken als aanmeldingsformulier. (voorlopig verkrijgbaar bij provinciale expert) 44

45 3. Bepalen rechten ■ rechten
recht op BTOM (individuele luik) recht op maatwerk recht op lokale diensteneconomie ■ recht betekent mogelijke toegang maar niet garantie op werk ! ■ combinaties ? collectieve rechten kunnen niet gecombineerd worden collectieve rechten kunnen wel gecombineerd worden met individuele rechten, behalve met VOP ■ verzet mogelijk : Heroverwegingscommissie en Arbeidsrechtbank 45

46 4. Bepalen werkondersteuningspakket
■ De Vlaamse regering beslist over startpakketten en premies ■ De focus verschuift van indicering naar evaluatie dus is startpakket een basis en wordt bij evaluatie verfijnd hier wordt ook rekening gehouden met de concrete werksituatie op de werkvloer 46

47 Vervolg ■ De VDAB is arbeidsmarktregisseur en : beslist over :
1. loonpremie 2. begeleiding op de werkvloer kan advies geven over : 3. opleiding op de werkvloer 4. aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving ■ Op basis hiervan wordt een werkondersteuningspakket (WOP) samengesteld

48 5. Evaluatie door de VDAB 48

49 Vervolg ■ De VDAB evalueert tijdens de tewerkstelling :
□ standaard om de 5 jaar □ kan ook frequenter (wordt vastgelegd bij bepaling WOP) □ kan op vraag van werknemer en/of werkgever vanaf 3de jaar of met medisch attest (voor lde : zonder specificatie) NB : voorwaarde = Persoonlijk ontwikkelingsplan in dossier ■ De VDAB stelt 2 vragen : 1. Is het toegekende werkondersteuningspakket correct ? 2. Is er doorstroom naar het NEC mogelijk ? 49

50 6. Doorstroom naar het NEC
■ Een competentiebeleid past in een dynamisch beleid. ■ Vraag : Is er doorstroom vanuit maatwerk of lokale diensteneconomie mogelijk naar het NEC ? ■ Beoordeling gebeurt door de VDAB : □ verhaal van kansen geven □ creëren van loopbaanperspectieven ■ Zo ja : opstarten doorstroomtraject ■ Voor LDE : na 5 j inschakelingstraject 50

51 Doorstroom naar het NEC
Voor de beoordeling van doorstroom houdt de VDAB rekening met : Persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer (gezondheid, mobiliteit, leeftijd, familiale en financiële situatie, het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer) Continuïteit op het vlak van bedrijfsvoering Mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling NB : nood aan individueel maatwerk

52 Ambassadeurs in Vlaanderen
■ een pool van 50 ambassadeurs in Vlaanderen, volgen een opleidings- en coachingstraject sedert november 2013 voor +- 2 jaar ■ verantwoordelijke per provincie zal een expert gespecialiseerde klantenwerking zijn 52

53 Rol van de ambassadeurs in Vlaanderen
ONTWIKKELEN VERANKEREN DOEN KUNNEN WILLEN WAT WAAROM Brug tussen hoofdbestuur en provincie, in beide richtingen Mee realiseren verandertraject Mee advies verlenen over het verandertraject Een actieve rol opnemen in het verandertraject Aanspreekteam voor provincie Ondersteuning provincie Opleiding geven & coaching, in samenspraak met hoofdbestuur 53

54 Experten gespecialiseerde klantenwerking
Provincie Experten West-Vlaanderen Nancy Debeuf Oost-Vlaanderen Jyoti Hullebus Antwerpen Caroline Van de Manacker Limburg Stefaan Peeters Vlaams-Brabant Katlijn Tanghe Hoofdbestuur (CD) Carole Castelein

55 Mailboxen voor vragen Provincie Mailboxen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Hoofdbestuur

56 Opleidingsronde in Vlaanderen en uitgebreide communicatiecampagne
Niveau Aard Voor wie Organisatie Sensibilisering en informatie een ruim publiek, voor iedereen die met werkzoekenden, screening, bemiddeling, begeleiding en opleiding te maken heeft. -beleidsteams provinciaal -teams provinciaal 1 Basisopleiding Voor personeel dat in eerste lijn contact heeft met werkzoekenden en cursisten 2 Doorgedreven ICF-opleiding Voor indiceringsconsulenten die technische indicering gaan doen obv ICF -centraal 3 Gespecialiseerde opleiding Voor Dienst voor Arbeidsbeperking (DABP) 56 56

57 Regietaken bij indicering kunnen erkende partners een advies formuleren VDAB neemt een beslissing    organisaties voldoen aan volgende voorwaarden : -een mandaat van trajectbegeleiding hebben of verwerven -kennis van de arbeidsmarkt hebben -vertrouwd zijn met de doelgroep Pmah en Pmp -de officiële opleiding indicering volgen (Pmah en Pmp-methodiek) geen tenders, geen extra financiering → procedures worden momenteel uitgewerkt 57

58 Tot slot 1 ■ Toch : ongoing process ! -nieuwe wetgeving
■ VDAB investeert serieus in dit project ■ Toch : ongoing process ! -nieuwe wetgeving -nieuwe procedures -nieuw personeel -nieuwe functies -nieuwe methodiek … ■ Daarom : selecties voor de juiste man op de juiste plaats, opleiding, coaching, monitoring, evaluatie, bijsturing, verfijning … ■ Overleg met beleid en werkveld

59 Tot slot 2 ■ Binnenkort zal meer informatie terug te vinden op de website van Werk en de website van de VDAB ■ De VDAB kijkt uit naar een succesvolle start en een fijne en constructieve samenwerking.

60 Contact VDAB Carole Castelein Expert sociale economie Projectleider maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie voor de VDAB VDAB Centrale Diensten Keizerslaan 11 1000 Brussel


Download ppt "Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google