De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting statuten VZW

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting statuten VZW"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting statuten VZW
Aalter David Matthys Post Eeklo Zone Meetjesland (OVL) Webmaster VVB 5 juli 2014

2 Agenda Officiële gegevens Beoogde doel Financiering
Interne organisatie Leden Algemene vergadering Raad van bestuur Vragen of opmerkingen?

3 Officiële gegevens Naam Zetel Duur Rechtsvorm
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) Zetel Volkenbondstraat 80, 2845 Niel Post Niel, zone Rivierenland (ANT) Duur onbepaald Rechtsvorm Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)

4 Beoogde doel Behartigen belangen en welzijn van de vrijwillige leden van openbare brandweerdiensten statutair, sociaal, juridisch, … Verspreiden informatie naar overheden, burgers en de medewerkers van de brandweer over de werking en principes van de (vrijwillige) brandweer gericht op cultiveren veiligheidsbesef, zodat de maatschappij welvarender wordt op zowel sociaal, geestelijk, cultureel als professioneel gebied in dit verband: ondersteunen en zelf opzetten van allerhande (gezamenlijke) inspanningen

5 Beoogde doel Waarnemen brugfunctie
tussen brandweer en bevoegde/betrokken beleidsniveau’s adviseren voogdijoverheden adviseren “externe” partners en diensten, mee betrokken in het gebeuren en de werking van de brandweer Bewaken kwaliteit en haalbaarheid opleidingen zowel basistrajecten als voortgezette vorming Organiseren activiteiten t.b.v. voorgaande bevorderen contacten tussen vrijwilligers (ook onderling), andere brandweermedewerkers, veiligheidsdiensten, bevolking en bijkomende betrokken partijen

6 Financiering Om haar doelstellingen te verwezenlijken mag VVB
schenkingen, legaten, dotaties en dergelijke aanvaarden meewerken en deelnemen aan initiatieven die passen binnen de filosofie van de vereniging (on)roerende goederen verwerven of bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik daden van koophandel stellen, voorzover opbrengsten ten goede komen aan de objectieven van de vereniging lidgelden heffen teneinde het leveren van bepaalde diensten en het uitvoeren van opgelegde (wettelijke) verplichtingen te bekostigen Deze opsomming is niet limitatief

7 Financiering Lidmaatschap gratis houden is NIET mogelijk
er dien(d)en statuten te worden opgemaakt statuten moeten gepubliceerd worden in het Staatsblad het is misschien wenselijk bepaalde onderzoeken of metingen te laten uitvoeren om standpunten te motiveren VVB wenst voor haar leden een verzekering te kunnen afsluiten om als vereniging erkend te worden is het heffen van lidgeld een vereiste Vaststellen bedrag op basis van wat er nodig is en aangeboden kan worden in volledige openheid en transparantie

8 Interne organisatie Opbouwen eigen structuur met vertegenwoordigers
op post niveau op zonaal niveau op provinciaal niveau (WVL, OVL, ANT, LIM, VBR) op nationaal niveau Instellen werkgroepen die zich over een specifieke problematiek buigen burger ambulanciers/verpleegkundigen in de brandweer seinkamerwachten binnen zonale meldkamers opleidingen die toenemen in frequentie en duurtijd instellen en onderhouden van de website en bijkomende sociale media (Facebook en Twitter)

9 Leden Toetreden als lid Wie kan lid worden?
https://docs.google.com/forms/d/11JXZpyW4laeeacgvI98xN L9Qf9b_EwtPTmesA5V4OxA/viewform zie ook de Facebook site https://www.facebook.com/VerenigingVlaamseBrandweervrijwiligers in de toekomst: via de eigen website Wie kan lid worden? actief lid vrijwilliger van een brandweerdienst raad van bestuur moet kandidatuur aanvaarden eventuele bijkomende voorwaarden worden opgenomen in huishoudelijk reglement

10 Leden Wettelijk lid (lidgeld) Toegetreden lid (geen lidgeld)
stemrecht op de algemene vergadering (1 hoofd = 1 stem) kan zich kandidaat stellen voor een nog te begeven functie of te herkiezen mandaat binnen de raad van bestuur kan volmacht geven aan ander lid UIT DEZELFDE PROVINCIE om zich te laten vervangen (maximum 1 volmacht per lid) op de algemene vergadering Toegetreden lid (geen lidgeld) kunnen o.v. bijzondere kennis en/of expertise uitgenodigd worden om de vereniging te adviseren GEEN STEMRECHT! b.v. erelid brandweerdienst

11 Leden Opzeggen lidmaatschap Uitsluiting als lid
opsturen gewoon schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur automatisch bij overlijden of uittreding uit brandweerdienst automatisch bij niet betaling van lidgeld na 2 aanmaningen, waarvan de 2de per aangetekende brief Uitsluiting als lid algemene vergadering met twee derde meerderheid voorafgaand hieraan wordt persoon in kwestie opgeroepen om te worden gehoord

12 Algemene vergadering Alle wettelijke leden mogen deelnemen
Toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden wordt geval per geval bekeken Minstens 1x per jaar, 2de kwartaal, bijkomend kan wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk vindt, of op verzoek van minstens 1/5 van totaal aantal leden Beslissingen bij voorkeur genomen bij consensus indien niet haalbaar volstaat gewone meerderheid Stemming kan geheim verlopen indien meerderheid aanwezigen daarom vraagt het om personen gaat

13 Raad van bestuur Minimum 5, maximum 11 leden
bij voorkeur elke provincie vertegenwoordigd bij voorkeur afspiegeling van maatschappij en brandweer kiezen een voorzitter, 2 ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester Benoemd door de algemene vergadering termijn van 4 jaar, hernieuwbaar bij opstart: helft van de bestuurders voor termijn van 2 jaar Vergadert minstens 3x per jaar Belast met de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering

14 Vragen of opmerkingen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Toelichting statuten VZW"

Verwante presentaties


Ads door Google