De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsnota’s 2014-2019 Overzicht syndicale prioriteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsnota’s 2014-2019 Overzicht syndicale prioriteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsnota’s 2014-2019 Overzicht syndicale prioriteiten

2 Begroting en financiën

3  Slechte startpositie: gat van meer dan 1 miljard in 2015.  Doel is begroting in evenwicht  SERV  70% besparingen versus 30% inkomsten, ondanks meer fiscale mogelijkheden  Geen structureel fiscaal beleid  Geen taks shift, werknemers en gezinnen betalen factuur Begroting en financiën

4 Werk

5 Vormings-en opleidingsbeleid  Arbeidsmarkt- en loopbaangericht  Leren via werken: inzet op stages, werkplekleren en praktijkgerichte opleidingen  Opleidingsincentives WG en WN strategischer afstemmen  KMO-portefeuille, STS, ESF-opleidingen maatgerichter en gericht op win-win WG-WN  Opleidingscheques, BEV en opleidingskrediet integreren in 1 instrument (voor tijd, geld of combinatie) Werk

6 Doelgroepenbeleid  Sterke vereenvoudiging  3 doelgroepen  jongeren  ouderen  personen met arbeidshandicap  Ondersteuning doelgroepen (begeleiding, opleiding) gekoppeld aan individu ifv afstand tot de arbeidsmarkt (mogelijk via rugzakprincipe) Werk

7 Werkervaring  nieuw tijdelijk werkervaringsprogramma  via integratie van PWA, artikel 60/61 en WEP+ (PWA nu: aanhouden tot pensionering of heroriënteren)  gedeeltelijke Integratie GESCO (eerst regularisatie bestaande GESCO en/of aanhouden tot pensionering) Werk

8 Controle en sanctie werkzoekenden  Integratie binnen VDAB  Interne dienst in VDAB: onafhankelijk van bemiddeling  Controle en opvolging geïntegreerd in maatgerichte bemiddelings- en begeleidingsmodel  Rechten en plichten voor VDAB, werkgevers en werkzoekende worden duidelijk gemaakt en gecommuniceerd Werk

9 Uitbouw vernieuwend sectoraal beleid  Sectoren = facilitatoren voor vertaling werkgelegenheids-,activerings- en competentiebeleid  Sectorconvenanten: nieuw kader via VESOC  Industrieraad = onafhankelijk klankbord voor opwaardering innovatie- en industrieel beleid Werk

10 Besparingen Werk MaatregelenBesparingen 2015 VDAB werkingsmiddelen en werking met partners 12 000 000 50+ tewerkstellingspremie3 000 000 Opleidingscheques2 600 000 Loopbaancheques (communicatiecampagne)500 000 Besparingen Evenredige arbeidsdeelname: bij ERSV, vakbonden, werkgevers, … 10% op het budget Besparingen op sectorconvenants7% op loon voltijds consulent Werk

11 Waar werk onderwijs ontmoet …

12 Leren en werken  Uitbouw geïntegreerd stelsel  Verbetering screening en toeleiding  Vereenvoudiging en harmonisatie van overeenkomsten en statuten  Vereenvoudiging incentives voor leerondernemingen;  Versterken van de sectorale aanpak  Uniforme regeling erkenning en kwaliteitsborging  Versterking trajectbegeleiding en matching  Versterking Leertijd Werk & Onderwijs

13 Leren en werken  leercomponent sterker gecombineerd met en afgestemd op werkplekervaring  Jongere die succesvol werkervaring en leercomponent doorloopt  onderwijskwalificatie  Deelkwalificaties mogelijk  Niet arbeidsrijpe, leerplichtige jongeren: specifiek aanbod vanuit onderwijs (instap in maatwerktraject binnen onderwijs/welzijns-kader of tijdelijk traject binnen gesimuleerde werkomgeving) Werk & Onderwijs

14 Leren en werken  Voor jongeren onder leerplichtstelsel blijft Onderwijs eindverantwoordelijke doorheen traject  Scholen, Syntra’s, bedrijven en organisaties staan in voor trajecten op terrein  Syntra Vlaanderen staat in voor regie over werk- component  Screening van arbeidsmarktrijpheid gebeurt door relevante arbeidsmarktactoren na neutrale toeleiding  Aansturing hervorming: interministriële conferentie Werk & Onderwijs

15 Onderwijs

16 Ondersteuning lerenden versterken ??? Onderwijs

17 Volwassenenonderwijs, partner in levenslang leren?  Slagkrachtigere instellingen volwassenenonderwijs  schaalvergroting door op organisatorisch vlak en modernisering financieringssysteem  Instellingen aanzetten om middelen rationeel aan te wenden en in te zetten op kwetsbare doelgroepen  Beroep op expertise van het volwassenen- onderwijs om levenslang leren te realiseren. Onderwijs

18 Bouwen aan Onderwijs  “Modernisering” secundair onderwijs  Gepassioneerde leerkrachten centraal  lerarenopleiding versterken  Krachtig inzetten op professionalisering en ondersteuning  Uitdagende meer gevarieerde loopbaan realiseren Onderwijs

19 Besparingen Onderwijs MaatregelenBesparingen 2015 Kleuteronderwijs maximumfactuur 25/35 wordt 40 euro Secundair maximumfactuur 70 wordt 80 euro Hoger Onderwijs: hoger inschrijvingsgeld620 wordt 890 euro Volwassenenonderwijs: hoger inschrijvingsgeld per cursus uur 1,15 wordt 1,50 euro Kunstonderwijs volwassenen202 wordt 300 euro Onderwijs

20 Sociale economie

21  Uitvoering collectief maatwerk en LDE  Veel nadruk op doorstroom: onrealistisch!  Nieuwe jobs: veel te weinig!  Aandacht voor sociaal/coöperatief ondernemerschap: verplicht nummer?  Besparing : 3 miljoen euro op omkadering en opleiding van doelgroepwerknemers Sociale economie

22 Economie, wetenschap en innovatie

23 Bedrijven krijgen extra’s  Economie & innovatie = steun aan bedrijven en ondernemerschap  Vele onduidelijkheden  Herstructurering beleidsdomein?  Nieuwe middelen: welke beleidskeuzes?  Beleid naar participatiemaatschappijen?  Amper besparingen in 2015, én groei middelen 500 miljoen (2014-2019) Economie, Wetenschap en Innovatie

24 Relevante krijtlijnen  Opleidingsinstrumenten samen bekeken  Preventief Bedrijfsbeleid: evaluatie SERV  Weinig ambitie in industriebeleid. Geen rol werknemers en vakbonden (bv. industrieraad) Economie, Wetenschap en Innovatie

25 Aandachtspunten  Erkenning werknemers. Meer betrokkenheid.  Participatie vakbonden  bij extra middelen  bij strategisch beheer van middelen voor bedrijfssteun  bij erkenning van opleidingen KMO portefeuille en STS  Sterkere rol overheid in beleid naar bedrijven in moeilijkheden.  Meer transparantie financiële steunverlening (PMV, LRM,..) en inbreng van middelen uit begroting Economie, Wetenschap en Innovatie

26 Besparingen EWI MaatregelenBesparingen 2015 Kaasschaafbesparingen: Subsidies derden 25 685 000 Apparaat 4 898 000 Niet indexering niet loon 1 703 000 Punctuele besparingen: Onderzoek VRT 2 122 000 (in 2016 2 653 000) Onderzoekscentrum I-minds 1 575 000 (in 2016 1750 000) O&O Media 3 000 000 (in 2016 -3 000 000) Hermesfonds (o.a. STOP ERSV, afbouw ecologiepremie, …) 27 000 000 Steunpunten 8 631 000 (2016) Economie, Wetenschap en Innovatie

27 Welzijn, volksgezondheid en gezin

28 Vlaamse sociale bescherming  uitbreiding zorgverzekering tot VSB  nieuwe maatregelen rond zorg voor ouderen en gehandicapten  karakter van volksverzekering  bijdrage 50 of 25 euro: niet inkomensgerelateerd!  zorgkassen als uniek loket  evolutie naar één inschalingsinstrument Welzijn, volksgez. en gezin

29 Kinderbijslag  bijslag gekoppeld aan kind, niet aan statuut ouders  universeel bedrag per kind (150 euro?)  leeftijds- en rangtoeslagen weg  sociale toeslagen o.b.v. inkomen (rekening houdend met gezinssamenstelling)  geen indexering in 2015 en 2016, maar middelen gebruikt voor versterking sociale bedragen vanaf 2017? Welzijn, volksgez. en gezin

30 Kinderopvang  decreet kinderopvang baby’s en peuters verder uitgevoerd  commercialisering wordt niet geremd  Investeringen in kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen  nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang  integratie FCUD middelen Welzijn, volksgez. en gezin

31 Overleg WVG  Overleg om draagvlak te creëren rond staatshervorming  Inbedding in VESOC  Vertegenwoordiging Vlaamse regering, sociale partners en de sector WVG  Doel: sluiten van bindende akkoorden  WVG-agentschappen worden geen EVA’s. Inspraak via raadgevende comités in IVA’s. Welzijn, volksgez. en gezin

32 Besparingen WVG MaatregelenBesparingen 2015 vertraging groeipad gezinszorg12 974 000 dubbele indexsprong kinderbijslag (2015 en 2016) 126 000 000 verhoging laagste tarieven inkomensgerelateerde kinderopvang 26 665 000 verhoging bijdrage Vlaamse sociale bescherming104 000 000 Indexering bijdrage Vlaamse sociale bescherming vanaf 2016 Welzijn, volksgez. en gezin  Besparing animatoren ouderenzorg teruggetrokken

33 Energie

34  Onduidelijk hoe grote kost uit verleden gefinancierd zal worden  Afschaffing gratis stroom, verhoging vaste kosten en invoering energienorm: kosten vooral bij kleine verbruikers en KMO’s  Prioriteit van energiebesparing: veel hoop op ambitieus renovatiepact  Geen visie op rol hernieuwbare energie in transitie naar koolstofarme samenleving. Groenestroomcertificaten wie betaalt? Energie

35 Besparingen Energie MaatregelenBesparingen 2015 1,7 miljard euro groenestroomcertificaten moet doorgerekend worden in distributienettarieven op de elektriciteitsfactuur Extra kost voor gezinnen/bedrijven Geleidelijke afbouw premies dakisolatie en hoogrendementsglas 43 000 000 Budget energieregulator (VREG) uit begroting naar elektriciteitsfactuur 4 500 000 Energie  Afschaffing energiescans (energiesnoeiers sociale economie) met één jaar uitgesteld

36 Mobiliteit

37 Weinig mobiliserend  Sociale dimensie van mobiliteit ontbreekt  Vraaggericht O.V. (basisbereikbaarheid) i.p.v. basismobiliteit  Tegenstellingen en “illusies”  aantrekkelijk openbaar vervoer  afbouw aanbod en tariefverhogingen  “Gelijkwaardige vervoersmodi”  voor de auto ontbreekt ruimte. En gelijkwaardige modi maken “vision zero” verkeersdoden onmogelijk. Mobiliteit

38 Aandachtspunten  Sociaal basisrecht op mobiliteit en bereikbaarheid centraal stellen in debat over basisbereikbaarheid  Sociaal rechtvaardige prijszetting (tarieven openbaar vervoer, mobiliteitsfiscaliteit, buitenlandse chauffeurs…)  Meer paritaire betrokkenheid.  Maatregelen in woon-werkverkeer = cao materie (mobiliteitsbudget, telewerk, pendelfonds…)  Reglementering nieuwe “privécollectieve” vervoersconcepten (via pendel- of shuttlefonds?) Mobiliteit

39 Besparingen Mobiliteit MaatregelenBesparingen 2015 Efficiëntietraject De Lijn: Vermindering toelage 30 000 000 Niet indexering 4 800 000 Optrekken kostendekkingsgraad 17 000 000 Mobiliteit

40 Wonen

41  Besparingen (woonbonus, fiscaliseren renovatiepremie, stop sociale koop)  Forse vertraging in sociale huursector  Wantrouwen t.o.v. sociale huurder (sociale fraude, taalvereisten, tijdelijkheid contracten, onderbezetting van sociale woning, …)  33 evaluaties voorzien = stilstand  Fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen (eerst vrijwillig) Wonen

42 Besparingen wonen MaatregelenBesparingen 2015 Sociale koopwoningen 310 000 000 Sociale huurwoningen 107 000 000 Vermindering aftrek woonbonus Vanaf 2016 Fiscaliseren renovatiepremie 162 000 000 Wonen

43 Omgeving

44  Maatschappelijk gedragen uitwerking Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  Sterke focus op meer efficiënte vergunnings- procedures met o.a. invoering omgevingsvergunning.  Vlaams materialenbeleid voorbeeld van toekomstgericht transitiebeleid.  Vergroening economie zonder aandacht voor rol werknemers.  Stijgende waterfactuur mogelijk onrechtvaardig verdeeld door afschaffing gratis levering Omgeving = milieu + ruimtelijke ordening Omgeving

45 Besparingen Omgeving MaatregelenBesparingen 2015 Begrotingskost waterzuivering wordt doorgerekend in de waterfactuur. 58 000 000 Omgeving

46 Uitgestoken hand … ?  21 november: overleg SP en minister Muyters over banenpact  5 december: informeel VESOC over banenpact en overleg WVG  maar … overleg SERV on hold gezet door werkgevers tot na 15 december (n.a.v. brief ABVV in De Tijd)

47 Actieplan?! Actieplan


Download ppt "Beleidsnota’s 2014-2019 Overzicht syndicale prioriteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google