De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond ABVV West_Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond ABVV West_Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond ABVV West_Vlaanderen
Hoe willen ze ons pluimen?

2 Hoe zien de regeringen de zaken
Wat is de visie van de huidige regeringen? Wie neemt de risico’s? Welke lasten moet verminderen? Wie creëert de meerwaarde? Wie moet tevreden zijn? Wie moet gecontroleerd worden? Welke inspanningen worden gevraagd en van wie? Conclusie: een regering van en voor werkgevers en superrijken!

3 Hoe zien wij de zaken We leven in een welvaartstaat
Degelijke lonen, goeie gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreide openbare dienstverlening Met als sleutelbegrip SOLIDARITEIT en een logische logica: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De rijkdom neemt toe maar wordt steeds minder evenwichtig verdeeld. Wij laten niet toe dat men onze welvaartstaat en onze SOCIALE ZEKERheid in gevaar brengt!

4

5 Koopkracht- uwe portemonnee - Loon
2 % minder indexering lonen en sociale uitkeringen vanaf 2015 (= lastenverlaging van 2,6 miljard euro) : verdere loonblokkering Hervorming wet van 1996 (loonnorm) Barema’s op de wip Of is het hen om nog andere zaken te doen?

6 Koopkracht – uwe portemonnee – anders dan loon
Aanpak kinderbijslag Kost kinderopvang Nutsfacturen (elektriciteit, water) Andere Vlaamse of federale facturen.. We komen ze verderop tegen in de aanpassingen van de fiscaliteit!

7 Eindeloopbaan – sociale zekerheid op uw oude dag- pensioenen
Verhogen wettelijke pensioenleeftijd : Van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030 en erna…? “Langer leven, dus langer werken” ,,, om van dood te vallen! Berekening: uitwerking puntensysteem (omzetting van pensioenrechten in punten), met ingang vanaf 2030 – minder gelijkstellingen en meer onzekerheid. Onbeperkt bijverdienen na wettelijke pensioenleeftijd? En onze jonge werklozen? Afschaffen pensioenbonus

8 Eindeloopbaan - landingsbanen
Vanaf 2015: enkel vanaf de leeftijd van 60 jaar ipv 55 jaar tenzij voor aanvragen gedaan vóór Uitdoven uitzonderingen vanaf 50 jaar (lange loopbanen, verpleeg- en zorgkundigen in instellingen, knelpuntberoepen en bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering) Vlaamse aanmoedigingspremies stopzetten voor mensen in de zorgsectoren

9 Eindeloopbaan – SWT (brugpensioen)
Algemene regeling: optrekken leeftijd naar 62 jaar op Overgangsmaatregelen? Uitzonderingsregimes vanaf 56 jaar (nachtarbeid, 40 jaar loopbaan): Van 56 naar 58 jaar op 60 jaar op Overgangsmaatregel voor wie op al in opzeg is geplaatst Uitzonderingsregimes vanaf 58 jaar/35 jaar loopbaan (ploegenarbeid, nacht, wisselende uurroosters, ernstige lichamelijke problemen door werk) : ??? Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering: Van 55 naar 60 jaar op

10 Eindeloopbaan – vervroegd pensioen
Vanaf 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018 Vanaf 41 jaar loopbaan in 2018 en 42 jaar loopbaan vanaf 2019 Bijzondere regeling lange loopbanen: loopbaanvoorwaarde vanaf 2019: Van 42 naar 44 jaar om op 60 jaar te kunnen gaan Van 41 naar 43 jaar om op 61 jaar te kunnen gaan Overgangsmaatregelen Conclusie: langer aan de slag, maar hoe? Wat met de jongeren? Wat met de vrijwilligers?

11 Eindeloopbaan – aanvullende pensioenen
Aanpassing rendementsgarantie ifv reële rendementen op de markt Hoe en wanneer uw geld opnemen? Later en nog later, anders meer belastingen betalen Nieuwe logica’s om brutoloon in een ‘aanvullende’ spaarpot te stoppen voor later…

12 Werkloosheid – uw sociale zekerheid bij ontslag
Versnelde degressiviteit: na evaluatie eventueel nieuwe stappen… Inschakelings (wacht-)uitkeringen: Vanaf 1 januari 2015 voor -21-jarigen : toegang mits minimumkwalificatie; Maximumleeftijd verlaagd van 30 naar 25 jaar Minder uitkering voor tijdelijk werklozen (65% in plaats van 70% van het loon) Aanslag op deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering

13 Werkloosheid – uw sociale zekerheid in gevaar
Verplichte inschrijving bij VDAB/ACTIRIS/FOREM binnen maand nadat opzeg is ingegaan om recht te hebben op uitkeringen Aanpassing notie passende dienstbetrekking Optrekken van actieve (nu 55 jaar) + passieve beschikbaarheid (nu 60 jaar) van werklozen tot 65 jaar Invoering gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen Twee halve dagen per week

14 Ziekte – uw sociale zekerheid bij pech onderweg
“Nadenken” over financiering gezondheidszorg Groeinorm en budget onder de norm! Geen budget voor verbeteringen voor personeel Irrealistisch te denken dat dit kan zonder te raken aan personeel (en dus jobs) en patiënten (toegankelijkheid in gevaar) Verschuiving van de zorgverantwoordelijkheid! Zorgverzekering omhoog van 25€ naar 50€!

15 Sociale zekerheid in gevaar - lastenverlagingen
Stapsgewijze verlaging WG-bijdragen voor SZ van 33% naar 25% (uiterlijk 2019) Behoud van sterkere lastenverlagingen wanneer men al onder 25% zit Uitgebreid KMO-plan - Uitgebreid horecaplan Onduidelijk Met engagementen? Extra jobs? Voor mensen die al werken!

16 Belastingen -personenbelasting
Verhoging fiscale aftrek forfaitaire beroepskosten Dus voor de werkenden alleen! Heffing op pensioensparen (3de pijler) van 10 naar 8% met vervroegde inning van die bijdragen Woonbonus hervormen Renovatiepremies hervormen

17 Belastingen – BTW en accijnzen
Hervorming accijnzen op tabak Verhoging accijnzen op diesel (met vrijwaring professionele diesel) Evaluatie energiebelastingen… (Hoe oud is uw auto?) Eventueel verhoging BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen tot euro

18 Belastingen -vennootschapsbelasting
Niets over de notionele intrestaftrek Doorkijktaks (amper 120 miljoen opbrengst) Afbouw van fraudebestrijding

19 ‘modernere’ arbeidsorganisatie – werkbaar werk?
Verdere stappen inzake annualisering arbeidstijd (spreiding 38-urenweek), deeltijds werken, overuren en glijdende werktijden Invoering van een “loopbaanrekening” (tijd en loon sparen) Flexibilisering studenten: Heronderzoek regel van max. 50 dagen studentenarbeid (400 urenkrediet) Uitbreiding gelegenheidsarbeid horeca naar handel De werkzoekenden zullen nog minder moeten hopen… Versnelling procedure-Renault Modernisering stelsel havenarbeid

20 ‘Modernere’ arbeidsorganisatie – tijdskrediet
Tijdskrediet zonder motief: geen uitkering meer (ook geen gelijkstelling voor pensioen) Tijdskrediet met motief : versterking controle op de motieven + loopbaanvoorwaarden het gemotiveerd tijdskrediet voor de opvoeding van een kind tot 8 jaar, de medische bijstand en palliatieve zorg: uitbreiding met 12 maanden (meer privé zorg)

21 Sociaal overleg Stakingsrecht in vraag stellen via minimale dienstverlening– legitimiteit vakbonden Moet men nog collectieve akkoorden volgen, afsluiten? En wat is dan de achterliggende bedoeling ‘Overleggen’ als alles reeds beslist is Lopen we weg van onze verantwoordelijkheid of maken ze het onmogelijk te overleggen?

22 Onze collectieve dienstverlening in het gedrang
Afbouw en privatisering Politie deels privatiseren? VRT Ambtenaren afbouwen op alle diensten Ambtenarenpensioen degraderen (- 15%) Minder openbaar vervoer Kortom minder dienstverlening en niet noodzakelijk goedkoper

23 Hard boven hart? schoppen troef?
Duurder onderwijs en tegelijk: Minder kwaliteit Minder jobs Minder opleidingscheques Minder aandacht voor zwakkeren DUS minder kansen Minder subsidies voor cultuur, sport, verenigingen Ook die factuur zullen wij betalen!

24 En nu? En U? en Wij? DE FEITEN:
Duidelijk rechts regeerakkoord met anti-sociale maatregelen Duidelijke afbraakpolitiek Duidelijke sociale achteruitgang WAT NU? U: informeren, informeren en nog eens informeren Wij: samen actie(s) voeren

25 Versterk onze acties op 1 en 15 december in West-Vlaanderen!
Neem deel aan onze stakingsacties! Versterk onze acties op 1 en 15 december in West-Vlaanderen!


Download ppt "Info-avond ABVV West_Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google