De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe willen ze ons pluimen? Info-avond ABVV West_Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe willen ze ons pluimen? Info-avond ABVV West_Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe willen ze ons pluimen? Info-avond ABVV West_Vlaanderen

2 Hoe zien de regeringen de zaken  Wat is de visie van de huidige regeringen?  Wie neemt de risico’s?  Welke lasten moet verminderen?  Wie creëert de meerwaarde?  Wie moet tevreden zijn?  Wie moet gecontroleerd worden?  Welke inspanningen worden gevraagd en van wie?  Conclusie: een regering van en voor werkgevers en superrijken!

3 Hoe zien wij de zaken  We leven in een welvaartstaat  Degelijke lonen, goeie gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreide openbare dienstverlening  Met als sleutelbegrip SOLIDARITEIT en een logische logica: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  De rijkdom neemt toe maar wordt steeds minder evenwichtig verdeeld.  Wij laten niet toe dat men onze welvaartstaat en onze SOCIALE ZEKERheid in gevaar brengt!

4

5 Koopkracht- uwe portemonnee - Loon  2 % minder indexering lonen en sociale uitkeringen vanaf 2015 (= lastenverlaging van 2,6 miljard euro)  2015-2016: verdere loonblokkering  Hervorming wet van 1996 (loonnorm)  Barema’s op de wip  Of is het hen om nog andere zaken te doen?

6 Koopkracht – uwe portemonnee – anders dan loon  Aanpak kinderbijslag  Kost kinderopvang  Nutsfacturen (elektriciteit, water)  Andere Vlaamse of federale facturen.. We komen ze verderop tegen in de aanpassingen van de fiscaliteit!

7 Eindeloopbaan – sociale zekerheid op uw oude dag- pensioenen  Verhogen wettelijke pensioenleeftijd :  Van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030 en erna…?  “Langer leven, dus langer werken”,,, om van dood te vallen!  Berekening: uitwerking puntensysteem (omzetting van pensioenrechten in punten), met ingang vanaf 2030 – minder gelijkstellingen en meer onzekerheid.  Onbeperkt bijverdienen na wettelijke pensioenleeftijd? En onze jonge werklozen?  Afschaffen pensioenbonus

8 Eindeloopbaan - landingsbanen  Vanaf 2015: enkel vanaf de leeftijd van 60 jaar ipv 55 jaar tenzij voor aanvragen gedaan vóór 1.1.2015  Uitdoven uitzonderingen vanaf 50 jaar (lange loopbanen, verpleeg- en zorgkundigen in instellingen, knelpuntberoepen en bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering)  Vlaamse aanmoedigingspremies stopzetten voor mensen in de zorgsectoren

9 Eindeloopbaan – SWT (brugpensioen)  Algemene regeling: optrekken leeftijd naar 62 jaar op 1.1.2015  Overgangsmaatregelen?  Uitzonderingsregimes vanaf 56 jaar (nachtarbeid, 40 jaar loopbaan):  Van 56 naar 58 jaar op 1.1.2015  60 jaar op 1.1.2017  Overgangsmaatregel voor wie op 30.10.2014 al in opzeg is geplaatst  Uitzonderingsregimes vanaf 58 jaar/35 jaar loopbaan (ploegenarbeid, nacht, wisselende uurroosters, ernstige lichamelijke problemen door werk) : ???  Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering:  Van 55 naar 60 jaar op 1.1.2017

10 Eindeloopbaan – vervroegd pensioen  Vanaf 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018  Vanaf 41 jaar loopbaan in 2018 en 42 jaar loopbaan vanaf 2019  Bijzondere regeling lange loopbanen: loopbaanvoorwaarde vanaf 2019:  Van 42 naar 44 jaar om op 60 jaar te kunnen gaan  Van 41 naar 43 jaar om op 61 jaar te kunnen gaan  Overgangsmaatregelen  Conclusie: langer aan de slag, maar hoe? Wat met de jongeren? Wat met de vrijwilligers?

11 Eindeloopbaan – aanvullende pensioenen  Aanpassing rendementsgarantie ifv reële rendementen op de markt  Hoe en wanneer uw geld opnemen?  Later en nog later, anders meer belastingen betalen  Nieuwe logica’s om brutoloon in een ‘aanvullende’ spaarpot te stoppen voor later…

12 Werkloosheid – uw sociale zekerheid bij ontslag  Versnelde degressiviteit: na evaluatie eventueel nieuwe stappen…  Inschakelings (wacht-)uitkeringen:  Vanaf 1 januari 2015 voor -21-jarigen : toegang mits minimumkwalificatie;  Maximumleeftijd verlaagd van 30 naar 25 jaar  Minder uitkering voor tijdelijk werklozen (65% in plaats van 70% van het loon)  Aanslag op deeltijdsen met inkomensgarantie- uitkering

13 Werkloosheid – uw sociale zekerheid in gevaar  Verplichte inschrijving bij VDAB/ACTIRIS/FOREM binnen maand nadat opzeg is ingegaan om recht te hebben op uitkeringen  Aanpassing notie passende dienstbetrekking  Optrekken van actieve (nu 55 jaar) + passieve beschikbaarheid (nu 60 jaar) van werklozen tot 65 jaar  Invoering gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen  Twee halve dagen per week

14 Ziekte – uw sociale zekerheid bij pech onderweg  “Nadenken” over financiering gezondheidszorg  Groeinorm en budget onder de norm!  Geen budget voor verbeteringen voor personeel  Irrealistisch te denken dat dit kan zonder te raken aan personeel (en dus jobs) en patiënten (toegankelijkheid in gevaar)  Verschuiving van de zorgverantwoordelijkheid!  Zorgverzekering omhoog van 25€ naar 50€!

15 Sociale zekerheid in gevaar - lastenverlagingen  Stapsgewijze verlaging WG-bijdragen voor SZ van 33% naar 25% (uiterlijk 2019)  Behoud van sterkere lastenverlagingen wanneer men al onder 25% zit  Uitgebreid KMO-plan - Uitgebreid horecaplan  Onduidelijk  Met engagementen?  Extra jobs? Voor mensen die al werken!

16 Belastingen -personenbelasting  Verhoging fiscale aftrek forfaitaire beroepskosten  Dus voor de werkenden alleen!  Heffing op pensioensparen (3 de pijler) van 10 naar 8% met vervroegde inning van die bijdragen  Woonbonus hervormen  Renovatiepremies hervormen

17 Belastingen – BTW en accijnzen  Hervorming accijnzen op tabak  Verhoging accijnzen op diesel (met vrijwaring professionele diesel)  Evaluatie energiebelastingen… (Hoe oud is uw auto?)  Eventueel verhoging BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen tot 25.000 euro

18 Belastingen -vennootschapsbelasting  Niets over de notionele intrestaftrek  Doorkijktaks (amper 120 miljoen opbrengst)  Afbouw van fraudebestrijding

19 ‘modernere’ arbeidsorganisatie – werkbaar werk?  Verdere stappen inzake annualisering arbeidstijd (spreiding 38- urenweek), deeltijds werken, overuren en glijdende werktijden  Invoering van een “loopbaanrekening” (tijd en loon sparen)  Flexibilisering studenten:  Heronderzoek regel van max. 50 dagen studentenarbeid (400 urenkrediet)  Uitbreiding gelegenheidsarbeid horeca naar handel  De werkzoekenden zullen nog minder moeten hopen…  Versnelling procedure-Renault  Modernisering stelsel havenarbeid

20 ‘Modernere’ arbeidsorganisatie – tijdskrediet  Tijdskrediet zonder motief: geen uitkering meer (ook geen gelijkstelling voor pensioen)  Tijdskrediet met motief :  versterking controle op de motieven + loopbaanvoorwaarden  het gemotiveerd tijdskrediet voor de opvoeding van een kind tot 8 jaar, de medische bijstand en palliatieve zorg: uitbreiding met 12 maanden (meer privé zorg)

21 Sociaal overleg  Stakingsrecht in vraag stellen via minimale dienstverlening– legitimiteit vakbonden  Moet men nog collectieve akkoorden volgen, afsluiten?  En wat is dan de achterliggende bedoeling  ‘Overleggen’ als alles reeds beslist is  Lopen we weg van onze verantwoordelijkheid of maken ze het onmogelijk te overleggen?

22 Onze collectieve dienstverlening in het gedrang  Afbouw en privatisering  Politie deels privatiseren?  VRT  Ambtenaren afbouwen op alle diensten  Ambtenarenpensioen degraderen (- 15%)  Minder openbaar vervoer  Kortom minder dienstverlening en niet noodzakelijk goedkoper

23 Hard boven hart? schoppen troef?  Duurder onderwijs en tegelijk:  Minder kwaliteit  Minder jobs  Minder opleidingscheques  Minder aandacht voor zwakkeren  DUS minder kansen  Minder subsidies voor cultuur, sport, verenigingen  Ook die factuur zullen wij betalen!

24 En nu? En U? en Wij? DE FEITEN:  Duidelijk rechts regeerakkoord met anti- sociale maatregelen  Duidelijke afbraakpolitiek  Duidelijke sociale achteruitgang WAT NU?  U: informeren, informeren en nog eens informeren  Wij: samen actie(s) voeren

25 Versterk onze acties op 1 en 15 december in West- Vlaanderen! Neem deel aan onze stakingsacties!


Download ppt "Hoe willen ze ons pluimen? Info-avond ABVV West_Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google