De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regeringsprogramma en Begroting 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regeringsprogramma en Begroting 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Regeringsprogramma en Begroting 2012

2 Context 535 dagen politieke crisis vóór een akkoord:
polarisatie links rechts/ Noord – Zuid; financiële, economische en bankcrisis; schuldencrisis/verlaging rating België (AAA => AA+); crisis van de euro en van Europa. Communautaire dossiers zitten vast sinds de laatste legislatuur België aan de rand van scheiding Blokkering en overmatig gewicht N-VA Risico op besmetting Griekse crisis en PIGS Druk van Europa, geleid door Duitsland, om de begrotingen onder voogdij te plaatsen (Governance + Euro-Plus Pact) Druk vanuit verschillende kanten op onze pensioenen, indexering, werkloosheidsuitkeringen onbeperkt in de tijd

3 Rechtvaardige begroting?
Algemene budgettaire doestellingen Tekort in 2012 : 2,8 % van het BBP = 11,3 miljard. Terugkeer naar een evenwichtige situatie in 2015 2012 2013 2014 Besparingen 4.369 6.033 8.091 Fiscale inkomsten 3.524 3.932 4.313 Diverse inkomsten 2.557 2.630 3.083 Rente 259 441 Nieuwe beleidslijnen -285 -600

4 Rechtvaardige begroting?
Evaluatie op basis van de verhouding besparingen / nieuwe inkomsten: verhouding besparingen / inkomsten: geen evenwichtige verdeling; onder druk van de liberalen: groter aandeel vermindering uitgaven, ten opzichte van nieuwe inkomsten; onevenwicht nog sterker in de loop der jaren. Inlevering openbare diensten (werkingskredieten – 170 Mio.) Inlevering overheidsbedrijven (NMBS 263 mio. Bpost: 10 Mio. defensie: 10 mio.) Inlevering sociale zekerheid via gezondheidszorg (2,3 Mia.)+ structurele hervormingen (werkloosheid, pensioenen, tijdskrediet)

5 Rechtvaardige begroting?
Evaluatie op basis van sociale rechtvaardigheid: index onaangeroerd; pensioenleeftijd 65 jaar : onaangeroerd; men raakt wel aan : het tijdskrediet; de werklozen (waaronder de jongeren); het brugpensioen; het vroegtijdig pensioen; de enveloppe welvaartvastheid (- 40%).

6 De structurele sociale ‘hervormingen’
Tijdskrediet: voortaan een puzzel. Werkloosheid: 20 jaar achteruit, en onverstaanbaar. Brugpensioenen: 60 jaar / 40 jaar loopbaan. Vervroegd pensioen: van 60 naar 62 jaar min. 40 jaar loopbaan. Het gewoon tijdskrediet wordt voortaan beperkt tot het equivalent van één jaar (d.w.z. 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds of 5 jaar 4/5den) en zal toegankelijk zijn na 5 jaar werk, waarvan 2 jaar in de onderneming.

7 Tijdskrediet VOOR NIEUWE AANVRAGEN OF VERLENGINGEN VANAF 2012:
Akkoord met werkgever na 28/11/2011. Of ingediend na 23/12/2011 bij RVA. T.K. landing vanaf 55 jaar ipv 50 (toegang) 51 (uitkering)

8 Gewoon tijdskrediet (zonder speciaal motief)
Voorwaarde: 5 jaar loopbaan + 2 jaar anciënniteit bij de werkgever. Nog maximum equivalent van 1 jaar: 12 maanden voltijds; 24 maanden halftijds; 60 maanden 4/5’de; of een combinatie van vorige, tot maximum equivalent van 12 maanden.

9 Bijkomend recht voor motieven
Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit bij werkgever (dus geen 5 jaar loopbaan vereist). - én CAO in sector of bedrijf die recht verlengt.

10 Bijkomend recht voor motieven
+ 3 kalenderjaren maximum, voor kinderen < 8 jaar of zorgen voor zieke familieleden of opleiding. + 4 kalenderjaren maximum, voor zieke of gehandicapte kinderen. Deze kalenderjaren kunnen niet opgeteld worden! (dus samen max 4 kalenderjaren)

11 Bijkomende zorgverloven
Er verandert niets aan: ouderschapsverlof; wel: + 1 maand equivalent voor geboorten vanaf 8/3/2012 zorgverlof zieke familieleden; palliatieve zorg. Zie brochure tijdskrediet op

12 Tijdskrediet sociale rechten
Pensioenberekening: altijd berekend op vroeger loon, behalve bij 1/2tijdskrediet zonder motief:daar beperkt tot 1 jaar. Werkloosheid: behoud volledige rechten. Ontslagvergoeding op deeltijds loon; bij volledig tijdskrediet opschorting opzeg.

13 + 50 jaar VOORWAARDE: Loopbaan van 25 jaar (vroeger 20 jaar).
RECHT OP: landingsbaan én verhoogde uitkeringen pas vanaf 55 jaar (i.p.v. vanaf 50); behalve voor < 55 jarigen die er al in zitten vóór 2012, en voor zware beroepen die tegelijk knelpuntberoep zijn.

14 + 50 jaar DANK ZIJ ACTIES: OPNIEUW 4/5’de LANDINGSBAAN VOOR:
Zware beroepen (nacht, ploegen, onderbroken diensten) En voor mensen met 28 voltijdse loopbaanjaren

15 + 50 jaar sociale rechten Werkloosheid:behoud volledige rechten.
Brugpensioen:telt voorlopig mee binnen gelijkstellingen; maar complement niet verplicht berekend op volledig loon tenzij CAO.

16 + 50 jaar sociale rechten Pensioenberekening:
vóór 60 jaar: minimumrecht ( €/jaar); na 60 jaar: gelijkstelling 12 maanden equivalent, rest minimumrecht.

17 VOORBEELDEN ZONDER INKOMENSPLAFOND
Pensioenverlies per maand per jaar tijdskrediet of brugpensioen voor 60j Brutoloon Per maand 4/5’de tijdkr ½’de tijdkr 2.000 1,5€ 3,5€ 3.000 4,5€ 11€ 4.000 6€ 15€

18 Werkloosheid INVOERING DEGRESSIVITEIT: vlugger vermindering uitkering;
iedereen op minimumforfait.

19 Eerste jaar werkloosheid verandert niet in 2012
Eerste 6 maanden: 60% aan hoogste plafond euro, wordt opgesplitst in: eerste 3 maanden: 65% aan zelfde plafond (pas vanaf 2013); volgende 3 maanden: 60% aan zelfde plafond. Tweede 6 maanden: 60% aan tweede plafond euro blijft

20 Na 1 jaar werkloosheid VANDAAG: gezinshoofden altijd 60%;
alleenstaanden altijd 55%; samenwonenden 40% gedurende 3m/gewerkt jaar.

21 WERKLOOSHEID VANAF 1 juli 2012
Na 14 maanden + 2 maanden per gewerkt jaar op minimum (1.069 € GZ OF 898 €/maand alleenstaanden). Hoe dan ook:vermindering na 2’de jaar. Hoe dan ook op minimum na 4 jaar werkloosheid

22 VOORBEELDEN Gezinshoofd wordt werkloos na 2 jaar werk:
nu: altijd 60% en volledig pensioen; straks: na 18 maanden op minimumdop en onder armoededrempel.

23 VOORBEELDEN Alleenstaande wordt werkloos na 7 jaar werk:
nu: 60% 1’ste jaar, daarna altijd 55%; straks: 1’ste jaar 60%,2’de jaar 55%, vanaf 3’de jaar geleidelijke vermindering, en op minimum na 28 maanden werkloosheid.

24 VOOR HUIDIGE WERKLOZEN
Op 1 juli 2012: alle alleenstaanden > 2 jaar werkloos: vermindering in functie van de carrière (gedurende max. 2 jaar), daarna forfait; gezinshoofden > 12 maanden werkloos: nog 2 maanden + 2 maanden/gewerkt jaar à 60% gedurende max. 1 jaar, daarna vermindering in richting van forfait gedurende max. 2 jaar; samenwonenden > 12 maanden werkloos: de duur van de 2e periode die overblijft wordt omgezet naar 40% gedurende max. 1 jaar, daarna vermindering in richting van forfait met max. 2 jaar.

25 PENSIOEN Voor derde periode alleen nog minimumrecht (berekend op euro per jaar).

26 Ontsnappen aan de degressiviteit
20 jaar loopbaan.. 55 plussers gezinshoofden en alleenstaanden. Tijdelijk werklozen. DOOR ACTIE OOK: 33% arbeidsongeschiktheid Deeltijds werkenden met inkomensgarantieuitkering.

27 Oudere werklozen Vandaag toeslag vanaf 50 jaar.
Voor 50 plussers die vanaf 1 juli 2012 werkloos worden slechts toeslag vanaf 55 jaar. Nochtans geen betere ontslagbescherming voor oudere arbeiders!

28 Wachtuitkeringen Wachttijd verlengd van 9 naar 12 maanden.
Slechts wachtuitkering na 3 positieve evaluatiegesprekken.

29 Wachtuitkeringen DOOR DE ACTIE:
PAS VANAF 1/1/2015 uitsluiting indien 3 jaar werkloosheid, tenzij: 156 dagen gewerkt in 2 laatste jaren; of < 33 jaar voor gezinshoofden en alleenstaanden. Geen uitsluiting voor deeltijdsen met IGU +2 jaar uitkering voor 33% AO en MMPP’s

30 Sneller sanctie bij weigering slechte job
Na 3 maanden werkloosheid moet job niet meer overeenkomen met je diploma of beroep. Alles aanvaarden in een straal van 60 km.

31 Uitdoven brugpensioen
1 Verlengd= gesloten na maar ononderbroken verlenging van een CAO gesloten en neergelegd vóór

32 Uitdoven brugpensioen
57j oude CAO’s 38 j Verlengen mogelijk tot eind 2014 vanaf 2015=60j/40j voor M+V Oude CAO’s 55j wordt 56j in 2011-‘12 Verlengen in mogelijk maar leeftijd wordt min.57j vanaf 2015:60j/40j 3 CAO93 = brugpensioen voor niet werkende PC’s,verlengd bij CAO97,verlengd bij wet 12 april 2011. 4 CAO 92 en 96 = CAO’s brugpensioen 56J en 40j loopbaan .CAO 96 is de verlenging van CAO92,verlengd bij wet 12 april 2011. 32

33 Uitdoven brugpensioen
5 OinM= onderneming in moeilijkheden. 6 OinH= onderneming in herstructurering. 33

34 Halftijds brugpension afgeschaft
UITZONDERING VOOR: wie er al inzit; wie akkoord heeft vóór 28/11/11 met werkgever en halftijds brugpensioen gaat in vóór 1 april 2012.

35 Dank zij actie! 2 CAO 91 = lichamelijke problemen Zwaar beroep
35j waarvan 5j in laatste 10j of 7j in laatste 15 jaar in een zwaar beroep zijnde: -Werk in wisselende ploegen -Onderbroken dienst -nachtarbeid Was door de regering vanaf 2015 op 60j en 40j loopbaan gebracht maar wordt nu onbeperkt verlengd aan de oude voorwaarden dankzij onze collectieve acties! 2012 e.v. M 58/35 V 2 CAO 91 = lichamelijke problemen

36 Dank zij actie Nu:CAO 92 & 96(2)=
[1] CAO 92 en 96 = CAO’s brugpensioen 56J en 40j loopbaan .CAO 96 is de verlenging van CAO92,verlengd bij wet 12 april 2011. Dank zij actie Nu:CAO 92 & 96(2)= 40j+78d vóór 17j Dankzij de syndicale acties wordt de voorwaarde van 78d vóór 17j afgeschaft Blijft gelden tot eind31/12/2015, daarna verlenging IPA/regering? 36

37 Misschien verlengbaar (door IPA of regering)
Bouw 56 jaar (+ 33 jaar loopbaan). 56 jaar na 20 jaar nachtarbeid (+ 33 jaar loopbaan). Al verlengd tot 31/12/2015: vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan (voorwaarde geschrapt: beginnen werken vóór je 17de)

38 Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
Van 58 naar 60 jaar, in 2013. WEG GEKREGEN: Actieve controle solliciteren tot 55 jaar in 2013 en 58 jaar in 2016.

39 Het vervroegd pensioen steeds later
De pensioenen Het vervroegd pensioen steeds later vandaag 2013 2014 2015 2016 Min. leeftijd vervroegd pensioen 60 jaar 60,5 jaar 61 jaar 61,5 jaar 62 jaar Min. loopbaan-voorwaarde Privé: 35 jaar Publieke sector: 5 jaar 38 jaar 39 jaar 40 jaar bij 40 jr loopbaan bij 41 jr loopbaan bij 42 jr en 61 jaar indien 41 jr loopbaan

40 De pensioenen VERKREGEN DOOR DE ACTIE:
WIE 57 JAAR OF OUDER IS OP 31/12/2012 MOET MAXIMUM 2 JAAR LANGER WACHTEN OP PENSIOEN (kan dus op 62 jaar i.p.v. op 63 à 65 jaar)

41 De pensioenen Voorlopig overlevingspensioen.
Onbeperkt toegelaten arbeid + 65 indien 42 jaar loopbaan. Enveloppe welvaartsaanpassingen – 40%.

42 Nog vele andere maatregelen…
Arbeidsduur in toekomst berekenen op jaarbasis. Meer mogelijkheden tot niet volwaardige contracten. Dossier arbeiders/bedienden.


Download ppt "Regeringsprogramma en Begroting 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google