De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filip Nicasi – Horeca Expo 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filip Nicasi – Horeca Expo 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Filip Nicasi – Horeca Expo 2014
Een eigen horecazaak Hoe begin je er aan? Filip Nicasi – Horeca Expo 2014

2 INHOUDSTAFEL Horeca Vlaanderen / Unizo / Horeca Partners
Wettelijke verplichtingen Startersformaliteiten Algemeen Specifiek logies – resto – cafe En los van de wetgeving Formules om te starten Financieringsmogelijkheden Nuttige vragen voor jezelf Do’s & Don’ts Horeca nu Conclusie

3 WE STELLEN ONS EVEN VOOR …

4 HORECA VLAANDEREN Belangenvereniging Opleiding & Vorming Lobbywerk
Ondersteuning

5 UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers
Behartigen belangen van ondernemers Informatie- en adviesverlening Netwerkfunctie

6 HORECA PARTNERS Human Resources Sinds 1993 Onze 3 pijlers:
→ Start met selectie & rekrutering → Nu volledig dienstenplatform Onze 3 pijlers: Human Resources Overname- en startersbegeleiding Studie- en adviesbureau

7 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

8 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
STARTERSFORMALITEITEN

9 Startersformaliteiten
Voor de opening → openen zichtrekening → inschrijven KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) Via ondernemingsloket Hoofdberoep ↔ bijberoep Basiskennis bedrijfsbeheer 6 maanden tot 1 dag voor opening → aansluiten sociaal verzekeringsfonds → aansluiten / statuut wijzigen bij ziekenfonds Vennootschap oprichten → niet verplicht → verschillende vormen mogelijk → info bij boekhouder of notaris

10 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
STARTERSFORMALITEITEN ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA MOET DAT NU ECHT?

11 Overzicht verplichtingen
Brandveiligheid Verzekering Prijsaanduiding Auteursrechten & nevenrechten Roken in de horeca Alcohol & sterke dranken Btw-tarieven, ontvangstbewijzen, kassa Voedselveiligheid Milieuvergunning Geluidsnormen muziek Legionella Drinkwater Toegankelijkheid Afval Waterafvoer Bescherming domeinnaam website Openingsuren en –dagen Toiletten Gemeentelijke reglementen Verplichtingen bij in dienst nemen personeel PC Hotelbedrijf (302) Arbeidsovereenkomst & tewerkstellingsmaatregelen

12 Brandveiligheid Attest betreffende brandveiligheid bekomen via:
Aangetekende brief / fax / elektronisch Bij gemeente / erkende keuringsinstantie Brandweerdienst maakt verslag op Beslissing binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag Attest geldig voor 7 jaar

13 Verzekering Risicoaansprakelijkheid toegankelijke inrichting
Objectieve aansprakelijkheid exploitant Bijzondere verzekeringspolis: “de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbater bij brand en ontploffing” Alle horeca > 50 m²

14 Prijsaanduiding Logies Eetgelegenheid - Café In elke kamer
Nummer kamer Prijs pers./dag incl. BTW, belastingen, bediening Vermelding bad / douche / toilet / warm & koud stromend water Eventuele bijkomende toeslag voor ontbijt Aan receptie en buiten → overzichtstabel NL, FR, ENG, DU Prijzen bijkomende diensten Uur check-out zonder toeslag Eetgelegenheid - Café Prijzen van menu, gerechten, dranken aan hoofdingang Zowel van buitenaf als binnenin voor klanten goed leesbaar

15 Auteurs- & nevenrechten
Voor horecazaken met muziek / fotokopieertoestel Muziek SABAM (auteursrecht, kost o.b.v. uitbating, opp., aantal plaatsen, aard muziek, …) HONEBEL (nevenrecht = billijke vergoeding, vooraf opgenomen muziek, kost o.b.v. verschillende factoren) Vb. dans = hoger tarief Fotokopieertoestel Kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken → aangeven bij REPROBEL

16 Let op: inbreuken leveren zware sancties op!
Roken in de horeca Verboden te roken binnen alle horecazaken (1/07/2011) Rookverbod duidelijk aangeven Afgesloten rookkamer wel toegelaten (max. 1/4de van tot opp.) Rookafzuig- of luchtverversingssysteem Roken op terras kan indien 1 volledige wand / plafond open is. Let op: inbreuken leveren zware sancties op!

17 Alcohol & sterke dranken
Vergunning sterke dranken Aanvragen bij gemeente Alcoholische dranken ongeacht alcoholpercentage Schenken Gebruiken bij bereidingen maaltijden Voor opening / opdienen van sterke dranken Gratis ccc

18 BTW – ontvangstbewijs – kassa
Algemene BTW regels Meeneem = 6% Uitzondering alcohol, kaviaar & C° Ter plaatse Drank, voorverpakt eten = 21% Maaltijd = 12% Ontbijt = 6% 6% 12% 21% Logies / Hotel 6% normaal tarief voor alle diensten 12% indien enkel ontbijt 21% dranken

19 De geregistreerde kassa
Officiële horeca Vanaf 1 januari 2015 verplicht Registreert alle transacties binnen een horecazaak Tickets geregistreerde kassa gelden als btw-ontvangstbewijzen Alle info op:

20 Voedselveiligheid – HACCP
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Aangifte FAVV Jaarlijkse heffing Registratie en toelating zichtbaar uithangen in horecazaak Autocontrole Eigen systeem om voedselveiligheid zelf te controleren Wettelijk verplicht Verantwoordelijke moet officiële HACCP-opleiding hebben gevolgd Indien gekeurd → Smiley

21 Voedselveiligheid - HACCP
Opleiding Hygiëne opleiding / instructies verplicht voor iedereen die met levensmiddelen omgaat Kan bv. door chefkok aan keukenmedewerkers gegeven worden Medisch attest Verplicht voor iedereen die met onverpakte voeding in aanraking komt 3 jaar geldig

22 Milieuvergunning Hinderlijke inrichtingen ingedeeld in 3 klassen:
Minst hinderlijke bedrijven Enkel melding bij gemeentebestuur verplicht Klasse 2 Minder hinderlijke bedrijven Milieuvergunning aanvragen bij college van burgemeester en schepenen Klasse 1 Meest hinderlijke bedrijven Milieuvergunning aanvragen bij deputatie van provincie Meeste horecazaken klasse 3 of 2, vergunningsplicht ook afhankelijk van toestellen en geluidsniveau

23 Geluidsnormen muziek 3 categorieën naargelang geluidsniveau in horecazaak Uitbater kiest categorie zelf Reglementering geldt voor elke horecazaak Categorie 1 Achtergrondmuziek Geen verplichtingen aan gebonden Categorie 2 Fuiven Verplichting tot meten Tijdelijke toelating / melding klasse 3 Categorie 3 Liveoptredens, festivals, … Verplichting tot meten en registreren van meetresultaten

24 Legionella Veroorzaakt door inademen bacterie actief in water
Verplichtingen voor publiek toegankelijke plaatsen (o.a. hotels) Hoog- en matigrisico inrichtingen – verplichtingen Opstellen beheersplan Bijhouden register van genomen maatregelen Staalname Conformiteitsattest Uitzondering matigrisico inrichting met minder dan 40 pers/dag die blootgesteld worden = vrijstelling

25 Drinkwater Verplichte keuring binnen installatie watervoorziening
Voor wie? Alle nieuwbouw Grote verbouwingswerken van sanitaire watervoorzieningsinstallaties Door wie? Drinkwatermaatschappij Drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor kwaliteit van het drinkwater

26 Toegankelijkheid Publiek toegankelijke gebouwen
Moeten aandacht hebben voor de toegankelijkheid Wie? Nieuwbouw / verbouwingen Hotels, restaurants, cafés, … Toegankelijkheidslabel hotels

27 Afval Contract met afvalophaler verplicht
Let voor het tekenen van het contract op: Duur contract Opzegmogelijkheid Schadevergoeding bij vroegtijdig verbreken contract Afgesproken prijzen Mate waarin sorteerregels gerespecteerd worden

28 Waterafvoer Afvalwater scheiden van regenwater
Gemeente / rioolbeheerder Afvalwater lozen: Aanwezige riolering → daarop aansluiten Nog geen riolering → septische put Nooit riolering → individuele zuiveringsinstallatie Restaurants best vetvanger installeren

29 Domeinnaam website adres waaraan website horecazaak gelinkt is
Nakijken op voor .be adressen Nakijken op voor .com adressen Gekozen? Registratie Bescherming Kosten? Registratiekost / jaar Ontwerp website Onderhoud website / jaar Al deze kosten fiscaal aangeven als beroepskosten

30 Openingsuren & openingsdagen
Horecazaken niet onderhevig aan wetgeving openingsuren en –dagen handelszaken Gemeenten kunnen wel muziekstopuur opleggen

31 Toiletten Cliënteel Personeel Verplicht
Wet legt geen min. op, noch scheiding man/vrouw Gemeente kan min. aantal toiletten per zitplaatsen verplichten → nagaan bij gemeente! FAVV – Provinciale Controle Eenheden Personeel Fysiek gescheiden van de keuken (gang / sas) Mannen / vrouwen Bericht “Handen wassen” + rookverbod

32 Gemeentelijke reglementen
Meeste gemeenten hebben specifiek reglement voor horeca Ophalen bedrijfsafval Uithangborden – reclame Terras Muziekstopuur Tip: Neem zeker contact op met je gemeente!

33 Personeel in dienst nemen
Verplichte aansluitingen R.S.Z. (sociale zekerheid) R.K.W. (kinderbijslag WN) R.J.V. (jaarlijkse vakantie) Administratieve verplichtingen DIMONA aangifte Loonafrekening Arbeidsreglement Arbeidsovereenkomst Ontvangkantoor van de belastingen Verzekering arbeidsongevallen Externe dienst voor Preventie en Bescherming Kinderbijslagfonds DmfA Fiscale documenten Arbeidsongevallen, ziekenfonds ccc

34 Paritair comite hotelbedrijf
Paritair comité hotelbedrijf = PC 302 WG – WN organisaties Arbeiders en bedienden Gesloten AO naleven: Minimumloon Functieclassificatie Eindejaarspremie Hele horecasector Fonds voor Bestaanszekerheid → “Waarborg en Sociaal Fonds voor het hotel, restaurant, café en aanverwante bedrijven” Horeca Vorming Vlaanderen

35 Arbeidsovereenkomst & tewerkstellingsmaatregelen
Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten Voltijdse AO onbepaalde duur AO bepaalde duur Deeltijdse AO AO voor studenten AO gelegenheidswerknemers Tewerkstellingsmaatregelen Kortingen overheid (tot €1.500/kwartaal voor eerste medewerker) Tegemoetkoming kosten sociaal secretariaat

36 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
STARTERSFORMALITEITEN ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN PER DEELSECTOR

37 Logiessector Logies decreet en uitvoeringsbesluiten
Definities logiestypes (hotel, gastenkamer, vakantiewoning, …) Vergunning of aanmelding Vergunning: hotels, gastenkamers, openluchtrecreatie terreinen, vakantielogies Aanmelding: vakantiewoning Herkenningsschild Elk vergund logiesverstrekkend bedrijf Classificatie Automatisch na vergunning Minimum eisen van comfort Facultatieve comfortnormen → punten → hogere classificatie

38 Logiessector Logiesdecreet en uitvoeringsbesluiten
Informatie voor de toerist Naam en contactgegevens beroepsvereniging Inrichtingsplan hotel bij hoofdingang + ieder verdiep Brandinstructies in elke kamer, … → toeristisch logiesdecreet Politiefiche = registratie iedere reiziger Ondernemingsnummer logies Uniek en doorlopend volgnummer Datum aankomst Identificatiegegevens reiziger Naam en voornaam minderjarigen Vertrekdatum binnen 24u na vertrek

39 Restaurants – brasseries
Beroepskennis restaurateur / traiteur-banketaannemer Basiskennis bedrijfsbeheer Natuurlijke persoon Sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen = vestigingsattest Diploma / praktijkervaring

40 Cafés Beteugeling van de dronkenschap Toegang voor minderjarigen
< 16 : verboden dronken makende dranken te schenken Alcoholische dranken blijven verkopen aan dronken klanten = strafbaar Besluitwet op beteugeling van dronkenschap verplicht uithangen Toegang voor minderjarigen < 16 : niet toegelaten tot danszalen en drankgelegenheden Verboden toegang voor minderjarigen uithangen

41 Cafés Brouwerijcontract Kansspelen = geldprijs winnen
Drankafnameverplichting + mogelijke verplichtingen Afname meerdere dranken Verbod concurrerende producten Verplichte verkoop minimale hoeveelheid In ruil economische voordelen Strafbepalingen Tip: ga goed na of het brouwerijcontract je voldoende ruimte geeft om rendabel te zijn! Kansspelen = geldprijs winnen Vergunning Kansspelcommissie → 5 jaar 2 kansspelen / zaak → Bingo en One-ball Minimum- en maximumbedrag

42 EN LOS VAN DE WETGEVING …

43 LOS VAN DE WETGEVING FORMULES OM TE STARTEN

44 Formules om te starten Overname Opstart eigen concept
Overname op termijn Verantwoordelijke manager / uitbater Gedeelde eigenaarschap Uitbatingsovereenkomst

45 LOS VAN DE WETGEVING FORMULES OM TE STARTEN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

46 Financieringsmogelijkheden
Risicokapitaal Eigen middelen Participatiefonds Banken Leveranciers Familie / vrienden

47 LOS VAN DE WETGEVING NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF FORMULES OM TE STARTEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF

48 Wie wil ik als doelpubliek?
→ Wat willen zij? → Hoe groot is deze doelgroep? → Hoe kunnen zij ons bereiken? → Hoeveel spenderen zij? → Hoe vaak spenderen zij? → Wanneer spenderen zij? Tip: Hoe meer je weet van je publiek, hoe meer je kan verdienen!

49 Wat voor type zaak wil ik?
Concept Sfeer / uitstraling Aanbod producten en diensten Openingsuren: wanneer en hoeveel? Grootte: winter ↔ zomer Hoe zie ik dat op termijn? Klopt het type zaak met het publiek dat ik wil?

50 LOS VAN DE WETGEVING DO’S & DON’TS FORMULES OM TE STARTEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF DO’S & DON’TS

51 Wees consequent Communicatie Prijs Menu

52 Budgetter alle kosten Notaris, garanties en borgen
Openingskosten en drukwerk Advies en boekhouding Website ontwerp en hosting Voorraad kosten en kaskrediet Vaste ↔ variabele kosten ! Bespaar waar het kan & geef uit waar het moet, professionalisme betaalt zich terug!

53 Volg alles goed op Bekijk dagelijks je personeelskost
Bekijk wekelijks je aankoopkost Bekijk maandelijks je resultaten Hou rekening met nog te betalen BTW !!! Afrekening sociale kas na opstart Uw boekhouder ≠ uw manager! Geld in kas ≠ winst of loon! Goede chef ≠ goede ondernemer!

54 Tips Ken uzelf Comple-mentaire mensen Verkoop ipv produceer
Kopieer succes waar mogelijk Bezuinig niet op opleidingen Comple-mentaire mensen Hou contracten in het oog

55 LOS VAN DE WETGEVING HORECA NU FORMULES OM TE STARTEN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF DO’S & DON’TS HORECA NU

56 Apps – online – digitaal
Horeca nu Apps – online – digitaal Streekproducten – ecologisch – gezond Sociale media – ervaringen delen

57 EN DAN NU DE CONCLUSIE …

58 Wat we moeten onthouden
Volg nauwlettend de startersbrochure Nog voor de start neem je cruciale beslissingen Een goede horeca onderneming combineert vakmanschap met beheer van gezond verstand Alleskunners zijn de grote uitzonderingen – weet waar je goed in bent en waar niet

59 VRAGEN

60 SUCCES ! Horeca Vlaanderen Horeca Partners Unizo Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel Horeca Partners Desguinlei 184 2018 Antwerpen Unizo Willebroekkaai 37 1000 Brussel Tel. 02/ Tel. 03/ Tel. 0800/20.750


Download ppt "Filip Nicasi – Horeca Expo 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google