De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een eigen horecazaak Hoe begin je er aan? Filip Nicasi – Horeca Expo 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een eigen horecazaak Hoe begin je er aan? Filip Nicasi – Horeca Expo 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Een eigen horecazaak Hoe begin je er aan? Filip Nicasi – Horeca Expo 2014

2 H ORECA V LAANDEREN / U NIZO / H ORECA P ARTNERS W ETTELIJKE VERPLICHTINGEN – S TARTERSFORMALITEITEN – A LGEMEEN – S PECIFIEK LOGIES – RESTO – CAFE E N LOS VAN DE WETGEVING – F ORMULES OM TE STARTEN – F INANCIERINGSMOGELIJKHEDEN – N UTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF – D O ’ S & D ON ’ TS – H ORECA NU C ONCLUSIE INHOUDSTAFEL

3 WE STELLEN ONS EVEN VOOR …

4  Belangenvereniging  Opleiding & Vorming  Lobbywerk  Ondersteuning HORECA VLAANDEREN

5  Unie van Zelfstandige Ondernemers  Behartigen belangen van ondernemers  Informatie- en adviesverlening  Netwerkfunctie UNIZO

6 S INDS 1993 → Start met selectie & rekrutering → Nu volledig dienstenplatform O NZE 3 PIJLERS : Human Resources Overname- en startersbegeleiding Studie- en adviesbureau HORECA PARTNERS

7 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

8  STARTERSFORMALITEITEN

9 V OOR DE OPENING → openen zichtrekening → inschrijven KruispuntBank van Ondernemingen (KBO) o Via ondernemingsloket o Hoofdberoep ↔ bijberoep o Basiskennis bedrijfsbeheer 6 MAANDEN TOT 1 DAG VOOR OPENING → aansluiten sociaal verzekeringsfonds → aansluiten / statuut wijzigen bij ziekenfonds V ENNOOTSCHAP OPRICHTEN → niet verplicht → verschillende vormen mogelijk → info bij boekhouder of notaris Startersformaliteiten

10 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN  STARTERSFORMALITEITEN  ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA MOET DAT NU ECHT?

11  Brandveiligheid  Verzekering  Prijsaanduiding  Auteursrechten & nevenrechten  Roken in de horeca  Alcohol & sterke dranken  Btw-tarieven, ontvangstbewijzen, kassa  Voedselveiligheid  Milieuvergunning  Geluidsnormen muziek  Legionella  Drinkwater  Toegankelijkheid  Afval  Waterafvoer  Bescherming domeinnaam website  Openingsuren en –dagen  Toiletten  Gemeentelijke reglementen  Verplichtingen bij in dienst nemen personeel  PC Hotelbedrijf (302)  Arbeidsovereenkomst & tewerkstellingsmaatregelen Overzicht verplichtingen

12 A TTEST BETREFFENDE BRANDVEILIGHEID BEKOMEN VIA :  Aangetekende brief / fax / elektronisch  Bij gemeente / erkende keuringsinstantie  Brandweerdienst maakt verslag op  Beslissing binnen 3 maanden na ontvangst aanvraag  Attest geldig voor 7 jaar Brandveiligheid

13 R ISICOAANSPRAKELIJKHEID TOEGANKELIJKE INRICHTING  Objectieve aansprakelijkheid exploitant  Bijzondere verzekeringspolis: “de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de uitbater bij brand en ontploffing”  Alle horeca > 50 m² Verzekering

14 L OGIES  In elke kamer o Nummer kamer o Prijs pers./dag incl. BTW, belastingen, bediening o Vermelding bad / douche / toilet / warm & koud stromend water o Eventuele bijkomende toeslag voor ontbijt  Aan receptie en buiten → overzichtstabel o NL, FR, ENG, DU o Prijzen bijkomende diensten o Uur check-out zonder toeslag E ETGELEGENHEID - C AFÉ  Prijzen van menu, gerechten, dranken aan hoofdingang  Zowel van buitenaf als binnenin voor klanten goed leesbaar Prijsaanduiding

15 V OOR HORECAZAKEN MET MUZIEK / FOTOKOPIEERTOESTEL  Muziek o SABAM (auteursrecht, kost o.b.v. uitbating, opp., aantal plaatsen, aard muziek, …) o HONEBEL (nevenrecht = billijke vergoeding, vooraf opgenomen muziek, kost o.b.v. verschillende factoren) Vb. dans = hoger tarief  Fotokopieertoestel o Kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken → aangeven bij REPROBEL Auteurs- & nevenrechten

16 V ERBODEN TE ROKEN BINNEN ALLE HORECAZAKEN (1/07/2011)  Rookverbod duidelijk aangeven  Afgesloten rookkamer wel toegelaten (max. 1/4 de van tot opp.) o Rookafzuig- of luchtverversingssysteem  Roken op terras kan indien 1 volledige wand / plafond open is. L ET OP : INBREUKEN LEVEREN ZWARE SANCTIES OP ! Roken in de horeca

17 V ERGUNNING STERKE DRANKEN  Aanvragen bij gemeente  Alcoholische dranken ongeacht alcoholpercentage o Schenken o Gebruiken bij bereidingen maaltijden  Voor opening / opdienen van sterke dranken  Gratis ccc Alcohol & sterke dranken

18 A LGEMENE BTW REGELS  Meeneem = 6% o Uitzondering alcohol, kaviaar & C°  Ter plaatse  Drank, voorverpakt eten = 21%  Maaltijd = 12%  Ontbijt = 6% L OGIES / H OTEL  6% normaal tarief voor alle diensten  12% indien enkel ontbijt  21% dranken 6% 12%21% BTW – ontvangstbewijs – kassa

19 O FFICIËLE HORECA  Vanaf 1 januari 2015 verplicht  Registreert alle transacties binnen een horecazaak  Tickets geregistreerde kassa gelden als btw-ontvangstbewijzen  Alle info op: www.horecablackbox.bewww.horecablackbox.be De geregistreerde kassa

20 H ET F EDERAAL A GENTSCHAP VOOR DE V EILIGHEID VAN DE V OEDSELKETEN  Aangifte FAVV  Jaarlijkse heffing  Registratie en toelating zichtbaar uithangen in horecazaak A UTOCONTROLE  Eigen systeem om voedselveiligheid zelf te controleren  Wettelijk verplicht  Verantwoordelijke moet officiële HACCP-opleiding hebben gevolgd  Indien gekeurd → Smiley Voedselveiligheid – HACCP

21 O PLEIDING  Hygiëne opleiding / instructies verplicht voor iedereen die met levensmiddelen omgaat  Kan bv. door chefkok aan keukenmedewerkers gegeven worden M EDISCH ATTEST  Verplicht voor iedereen die met onverpakte voeding in aanraking komt  3 jaar geldig Voedselveiligheid - HACCP

22 H INDERLIJKE INRICHTINGEN INGEDEELD IN 3 KLASSEN :  Klasse 3 o Minst hinderlijke bedrijven o Enkel melding bij gemeentebestuur verplicht  Klasse 2 o Minder hinderlijke bedrijven o Milieuvergunning aanvragen bij college van burgemeester en schepenen  Klasse 1 o Meest hinderlijke bedrijven o Milieuvergunning aanvragen bij deputatie van provincie Meeste horecazaken klasse 3 of 2, vergunningsplicht ook afhankelijk van toestellen en geluidsniveau Milieuvergunning

23 3 CATEGORIEËN NAARGELANG GELUIDSNIVEAU IN HORECAZAAK  Uitbater kiest categorie zelf  Reglementering geldt voor elke horecazaak Categorie 1 – Achtergrondmuziek – Geen verplichtingen aan gebonden Categorie 2 – Fuiven – Verplichting tot meten – Tijdelijke toelating / melding klasse 3 Categorie 3 – Liveoptredens, festivals, … – Verplichting tot meten en registreren van meetresultaten Geluidsnormen muziek

24 V EROORZAAKT DOOR INADEMEN BACTERIE ACTIEF IN WATER  Verplichtingen voor publiek toegankelijke plaatsen (o.a. hotels)  Hoog- en matigrisico inrichtingen – verplichtingen  Opstellen beheersplan  Bijhouden register van genomen maatregelen  Staalname  Conformiteitsattest Uitzondering matigrisico inrichting met minder dan 40 pers/dag die blootgesteld worden = vrijstelling Legionella

25 V ERPLICHTE KEURING BINNEN INSTALLATIE WATERVOORZIENING  Voor wie?  Alle nieuwbouw  Grote verbouwingswerken van sanitaire watervoorzieningsinstallaties  Door wie?  Drinkwatermaatschappij Drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor kwaliteit van het drinkwater Drinkwater

26 P UBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN  Moeten aandacht hebben voor de toegankelijkheid  Wie? o Nieuwbouw / verbouwingen o Hotels, restaurants, cafés, … Toegankelijkheidslabel hotels Toegankelijkheid

27 C ONTRACT MET AFVALOPHALER VERPLICHT  Let voor het tekenen van het contract op: o Duur contract o Opzegmogelijkheid o Schadevergoeding bij vroegtijdig verbreken contract o Afgesproken prijzen o Mate waarin sorteerregels gerespecteerd worden Afval

28  Afvalwater scheiden van regenwater  Gemeente / rioolbeheerder  Afvalwater lozen: o Aanwezige riolering → daarop aansluiten o Nog geen riolering → septische put o Nooit riolering → individuele zuiveringsinstallatie  Restaurants best vetvanger installeren Waterafvoer

29 ADRES WAARAAN WEBSITE HORECAZAAK GELINKT IS  Nakijken op www.dns.be voor.be adressenwww.dns.be  Nakijken op www.nsi.com voor.com adressenwww.nsi.com  Gekozen?  Registratie  Bescherming  Kosten?  Registratiekost / jaar  Ontwerp website  Onderhoud website / jaar  Al deze kosten fiscaal aangeven als beroepskosten Domeinnaam website

30  Horecazaken niet onderhevig aan wetgeving openingsuren en – dagen handelszaken  Gemeenten kunnen wel muziekstopuur opleggen Openingsuren & openingsdagen

31 C LIËNTEEL  Verplicht  Wet legt geen min. op, noch scheiding man/vrouw  Gemeente kan min. aantal toiletten per zitplaatsen verplichten → nagaan bij gemeente!  FAVV – Provinciale Controle Eenheden P ERSONEEL  Fysiek gescheiden van de keuken (gang / sas)  Mannen / vrouwen  Bericht “Handen wassen” + rookverbod Toiletten

32 M EESTE GEMEENTEN HEBBEN SPECIFIEK REGLEMENT VOOR HORECA  Ophalen bedrijfsafval  Uithangborden – reclame  Terras  Muziekstopuur  … T IP : N EEM ZEKER CONTACT OP MET JE GEMEENTE ! Gemeentelijke reglementen

33 ccc o Ontvangkantoor van de belastingen o Verzekering arbeidsongevallen o Externe dienst voor Preventie en Bescherming  Verplichte aansluitingen o R.S.Z. (sociale zekerheid) o R.K.W. (kinderbijslag WN) o R.J.V. (jaarlijkse vakantie)  Administratieve verplichtingen o DIMONA aangifte o Loonafrekening o Arbeidsreglement o Arbeidsovereenkomst o Kinderbijslagfonds o DmfA o Fiscale documenten o Arbeidsongevallen, ziekenfonds Personeel in dienst nemen

34 P ARITAIR COMITÉ HOTELBEDRIJF = PC 302  WG – WN organisaties  Arbeiders en bedienden  Gesloten AO naleven: o Minimumloon o Functieclassificatie o Eindejaarspremie  Hele horecasector  Fonds voor Bestaanszekerheid → “Waarborg en Sociaal Fonds voor het hotel, restaurant, café en aanverwante bedrijven”  Horeca Vorming Vlaanderen Paritair comite hotelbedrijf

35 V ERSCHILLENDE SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN  Voltijdse AO onbepaalde duur  AO bepaalde duur  Deeltijdse AO  AO voor studenten  AO gelegenheidswerknemers T EWERKSTELLINGSMAATREGELEN  Kortingen overheid (tot €1.500/kwartaal voor eerste medewerker)  Tegemoetkoming kosten sociaal secretariaat Arbeidsovereenkomst & tewerkstellingsmaatregelen

36 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN  STARTERSFORMALITEITEN  ALGEMENE VERPLICHTINGEN HORECA  SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN PER DEELSECTOR

37 L OGIES DECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN  Definities logiestypes (hotel, gastenkamer, vakantiewoning, …)  Vergunning of aanmelding o Vergunning: hotels, gastenkamers, openluchtrecreatie terreinen, vakantielogies o Aanmelding: vakantiewoning  Herkenningsschild o Elk vergund logiesverstrekkend bedrijf  Classificatie o Automatisch na vergunning o Minimum eisen van comfort o Facultatieve comfortnormen → punten → hogere classificatie Logiessector

38 L OGIESDECREET EN UITVOERINGSBESLUITEN  Informatie voor de toerist o Naam en contactgegevens beroepsvereniging o Inrichtingsplan hotel bij hoofdingang + ieder verdiep o Brandinstructies in elke kamer, … o www.vlaanderen.be → toeristisch logiesdecreet www.vlaanderen.be  Politiefiche = registratie iedere reiziger o Ondernemingsnummer logies o Uniek en doorlopend volgnummer o Datum aankomst o Identificatiegegevens reiziger o Naam en voornaam minderjarigen o Vertrekdatum binnen 24u na vertrek Logiessector

39 B EROEPSKENNIS RESTAURATEUR / TRAITEUR - BANKETAANNEMER  Basiskennis bedrijfsbeheer o Natuurlijke persoon  Sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen = vestigingsattest o Natuurlijke persoon o Diploma / praktijkervaring Restaurants – brasseries

40  Beteugeling van de dronkenschap o < 16 : verboden dronken makende dranken te schenken o Alcoholische dranken blijven verkopen aan dronken klanten = strafbaar o Besluitwet op beteugeling van dronkenschap verplicht uithangen  Toegang voor minderjarigen o < 16 : niet toegelaten tot danszalen en drankgelegenheden o Verboden toegang voor minderjarigen uithangen Cafés

41  Brouwerijcontract o Drankafnameverplichting + mogelijke verplichtingen  Afname meerdere dranken  Verbod concurrerende producten  Verplichte verkoop minimale hoeveelheid o In ruil economische voordelen o Strafbepalingen Tip: ga goed na of het brouwerijcontract je voldoende ruimte geeft om rendabel te zijn!  Kansspelen = geldprijs winnen o Vergunning Kansspelcommissie → 5 jaar o 2 kansspelen / zaak → Bingo en One-ball o Minimum- en maximumbedrag Cafés

42 EN LOS VAN DE WETGEVING …

43 LOS VAN DE WETGEVING  FORMULES OM TE STARTEN

44 Overname Overname op termijn Gedeelde eigenaarschap Opstart eigen concept Uitbatingsovereenkomst Verantwoordelijke manager / uitbater Formules om te starten

45 LOS VAN DE WETGEVING  FORMULES OM TE STARTEN  FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

46 Eigen middelen Leveranciers Risicokapitaal Familie / vrienden Participatiefonds Banken Financieringsmogelijkheden

47 LOS VAN DE WETGEVING  FORMULES OM TE STARTEN  FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN  NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF

48 → Wat willen zij? → Hoe groot is deze doelgroep? → Hoe kunnen zij ons bereiken? → Hoeveel spenderen zij? → Hoe vaak spenderen zij? → Wanneer spenderen zij? T IP : H OE MEER JE WEET VAN JE PUBLIEK, HOE MEER JE KAN VERDIENEN ! Wie wil ik als doelpubliek?

49  Concept  Sfeer / uitstraling  Aanbod producten en diensten  Openingsuren: wanneer en hoeveel?  Grootte: winter ↔ zomer  Hoe zie ik dat op termijn? K LOPT HET TYPE ZAAK MET HET PUBLIEK DAT IK WIL ? Wat voor type zaak wil ik?

50 LOS VAN DE WETGEVING  FORMULES OM TE STARTEN  FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN  NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF  DO’S & DON’TS

51 Prijs Menu Communicatie Wees consequent

52  Notaris, garanties en borgen  Openingskosten en drukwerk  Advies en boekhouding  Website ontwerp en hosting  Voorraad kosten en kaskrediet  Vaste ↔ variabele kosten ! B ESPAAR WAAR HET KAN & GEEF UIT WAAR HET MOET, PROFESSIONALISME BETAALT ZICH TERUG ! Budgetter alle kosten

53 H OU REKENING MET NOG TE BETALEN BTW !!! A FREKENING SOCIALE KAS NA OPSTART  Bekijk dagelijks je personeelskost  Bekijk wekelijks je aankoopkost  Bekijk maandelijks je resultaten  Uw boekhouder ≠ uw manager!  Geld in kas ≠ winst of loon!  Goede chef ≠ goede ondernemer! Volg alles goed op

54 Ken uzelf Kopieer succes waar mogelijk Verkoop ipv produceer Bezuinig niet op opleidingen Comple- mentaire mensen Hou contracten in het oog Tips

55 LOS VAN DE WETGEVING  FORMULES OM TE STARTEN  FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN  NUTTIGE VRAGEN VOOR JEZELF  DO’S & DON’TS  HORECA NU

56 Apps – online – digitaalStreekproducten – ecologisch – gezond Sociale media – ervaringen delen Horeca nu

57 EN DAN NU DE CONCLUSIE …

58 Nog voor de start neem je cruciale beslissingen Alleskunners zijn de grote uitzonderingen – weet waar je goed in bent en waar niet Een goede horeca onderneming combineert vakmanschap met beheer van gezond verstand Volg nauwlettend de startersbrochure Wat we moeten onthouden

59 VRAGEN

60 H ORECA P ARTNERS Desguinlei 184 2018 Antwerpen Tel. 03/260.60.90 info@horecapartners.be www.horecapartners.be SUCCES ! H ORECA V LAANDEREN Anspachlaan 111 bus 4 1000 Brussel Tel. 02/213.40.10 info@horeca.be www.fedhorecavlaanderen.be U NIZO Willebroekkaai 37 1000 Brussel Tel. 0800/20.750 ondernemerslijn@unizo.be www.unizo.be


Download ppt "Een eigen horecazaak Hoe begin je er aan? Filip Nicasi – Horeca Expo 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google