De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vreugde van de HEERE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vreugde van de HEERE."— Transcript van de presentatie:

1 De vreugde van de HEERE

2 Lucas 19: 1 En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor
Lucas 19: 1 En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. 2 En zie, er was een man, Zacheus geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. 3 En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte.

3 4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen.

4 8 Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

5

6 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap.

7 -DE POSITIE VAN EEN GELOVIGE IN CHRISTUS Weet u, leven heeft een aantal rare dingen bij zich. Ze hebben mij verteld dat er 80 procent meer spieren nodig is om te fronzen dan om te lachen. Dus laat ons dan heel lui zijn, en ik zei: Lach gewoon in plaats van te fronzen. Mijn vader, was Iers, had een goeie dosis humor. Hij zei: Lach en de wereld zal met u lachen, huil en huil alleen. Dus dat is het. Wees blij, u hebt niets waar u bang voor hoeft te zijn. Alles is in orde als u een Christen bent.

8 Spreuken 17: 22 Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

9 Wij geloven, Almachtige God, dat het uw bedoeling is voor uw kinderen dat ze blij zijn. Het is niet bedoeld voor ons dat we fronzen en treurig zijn, want er staat geschreven Een vrolijk hart is als medicijn.

10 Lucas 2: 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

11 Deuteronomium 22: 5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel.

12 Romeinen 8: 34 Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.

13 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

14 Nehemia 8: 10 Voorts zeide hij tot hen: Gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets bereid is, een deel, want deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht.

15


Download ppt "De vreugde van de HEERE."

Verwante presentaties


Ads door Google