De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 24 augustus 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 24 augustus 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 24 augustus 2014 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. G. van de Groep te Heerde Ouderling: J.L.H. Rink Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Evangelisch lied 185 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Evangelisch lied 185 Stil gebed, votum en groet Psalm 46: 1 en 3 Tien geboden Schriftberijming 3 Gebed Schriftlezing: Prediker 7: Gezang 427: 1, 2 en 5

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Prediker 7: 16 en 17
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Prediker 7: 16 en 17 Psalm 91: 5 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: Adoptieplan en kerk Gezang 293: 1, 2 en 3 Zegen

5 Het adoptieplan De diaconie heeft via de stichting Red een Kind tien kinderen financieel geadopteerd. Deze kinderen verblijven in tehuizen in India en Kenia. Dat kost ongeveer € per jaar. Driekwart hiervan komt uit speciale giften Enkele malen per jaar, zoals vandaag, wordt er een collecte voor dit doel gehouden. Het restant komt ten laste van de diaconale kas.

6 Welkom en mededelingen

7 Evangelisch lied 185: 1, 2, 3 en 4 1. Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.

8 Evangelisch lied 185: 1, 2, 3 en 4 2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg. Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.

9 Evangelisch lied 185: 1, 2, 3 en 4 3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

10 Evangelisch lied 185: 1, 2, 3 en 4 4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 46: 1 en 3 1 God is een toevlucht t' allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen, laat schuimend al hun golven slaan,

13 Psalm 46: 1 en 3 3 Komt en aanschouwt des Heren daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade: zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, zijn gunst waarin gij vrede vindt. Hij spreekt: “Laat af, Ik ben de Here, de Heilige die elk moet eren.” Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

14 Tien geboden

15 Schriftberijming 3 (naar Jesaja 1:18)
Melodie psalm 40 Komt, laat ons samen richten, spreekt de Heer; al zijn uw zonden nog zo groot, al zijn ze zelfs scharlakenrood, ze zullen worden als de sneeuw zo wit! ……..

16 …. Hoe schuldig ook bevonden, al zijt gij rood van zonden, mijn hart is liefdevol! Al zou uw zonde zijn rood zoals karmozijn – ik maak ze wit als wol!

17 Gebed

18 Prediker 7 1 Een goede naam is beter dan goede olie en de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. 2 Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens, en de levende moet het ter harte nemen.

19 3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. 4 Het hart van wijzen is in een klaaghuis, maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap. 5 Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen.

20 6 Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. 7 Voorzeker, onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken, en geschenken bederven het hart.

21 8 Het einde van een zaak is beter dan zijn begin
8 Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. 9 Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen. 10 Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.

22 11 Wijsheid is goed met een erfelijk bezit: een voordeel voor hen die de zon zien. 12 Immers, wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw. Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft. 13 Bezie het werk van God, want wie kan rechtmaken wat Hij krom gemaakt heeft?

23 14 Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.

24 15 Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen: er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid, en er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt.

25 16 Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs
16 Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? 17 Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven vóór uw tijd?

26 18 Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers wie God vreest, ontkomt aan dit alles.

27 Gezang 427: 1, 2 en 5 1 Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

28 Gezang 427: 1, 2 en 5 2 De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets ontwringen: Hij wil gebeden zijn.

29 Gezang 427: 1, 2 en 5 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’ u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

30 Achter Christus het kruis dragen
De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas gaan. Het onderwerp is daar Achter Christus het kruis dragen naar Matteüs 16: 21 – 27.

31 Preek over Prediker 7: 16 en Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? 17 Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven vóór uw tijd?

32 Wees niet al te rechtvaardig wees niet al te goddeloos.
Thema Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Dat wijst op levensgevaar. Dat bedoelt onze levensredding.

33

34 Psalm 91: 5 5 Maar gij moogt schuilen bij den Heer, geen kwaad bedreigt uw woning: gij hebt tot schild en tegenweer den allerhoogsten Koning. Hij gaf zijn engelen bevel dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods bestel behoeden op uw paden.

35 De kinderen komen terug.
================= Collectes: Red een kind Kerk De eerste collecte is voor een bijdrage aan het adoptieplan.

36 Adoptieplan De diaconie heeft via de stichting Red een Kind tien kinderen financieel geadopteerd. Deze kinderen verblijven in tehuizen in India en Kenia. Dat kost ongeveer € per jaar. Driekwart hiervan komt uit speciale giften Enkele malen per jaar, zoals vandaag, wordt er een collecte voor dit doel gehouden. Het restant komt ten laste van de diaconale kas.

37 Gezang 293: 1, 2 en 3 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

38 Gezang 293: 1, 2 en 3 2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

39 Gezang 293: 1, 2 en 3 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

40 Zegen te beantwoorden met

41 Vanmiddag is de gezamenlijke dienst met de NGK in dit kerkgebouw
Vanmiddag is de gezamenlijke dienst met de NGK in dit kerkgebouw. Voorganger ds. G. van de Groep. Aanvang 17 uur.


Download ppt "Zondag 24 augustus 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google