De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze dienst gaat uit van de Gereformeerde kerk te Hardenberg Baalderveld-Oost. Voorganger: ds. E.J. Hempenius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze dienst gaat uit van de Gereformeerde kerk te Hardenberg Baalderveld-Oost. Voorganger: ds. E.J. Hempenius."— Transcript van de presentatie:

1 Deze dienst gaat uit van de Gereformeerde kerk te Hardenberg Baalderveld-Oost. Voorganger: ds. E.J. Hempenius

2  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

3 Ps. 19: 3, 4 Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

4 Ps. 19: 3, 4 De dienst van God de HEER verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

5  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

6 Efezïers 3:14-19 14 Wij buigen onze knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

7  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

8 Lb. 95 : 1, 2, 3 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

9 Lb. 95 : 1, 2, 3 Dan zullen wij met alle heil'gen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam.

10 Lb. 95 : 1, 2, 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

11  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

12

13  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

14 Efezïers 5:21-33 21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.

15 Efezïers 5:21-33 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 33 Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

16  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

17 Efeziërs 4:15 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

18  Votum en zegengroet  Ps.19: 3, 4  Lezen:  Lezen: Efezïers 3 : 14 - 19  Lb.95  Gebed  Lezen:  Lezen: Efezïers 5 : 21 - 33  Preek over  Preek over Efezïers 4 : 15  Lb.78: 1, 2, 3

19 Lb. 78 : 1, 2, 3 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

20 Lb. 78 : 1, 2, 3 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

21 Lb. 78 : 1, 2, 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw‘_altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.

22  Formulier huwelijksbevestiging  Gz.164 (2x)  Formulier (zegen)  Lb. 367  Formulier (Gebed)  Uitreiking Trouwbijbel  Lezen: Liedboek 434  Gebed  Collecte  Ps.84: 1, 6  Zegen

23 Gemeente van onze Here Jezus Christus, Wij zijn hier bij elkaar om het huwelijk van N.N. en N.N. aan de Here op te dragen en Hem om zijn zegen te vragen. Laten we eerst nagaan wat het Woord van God over het huwelijk zegt. Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God. Dat blijkt direct aan het begin van de geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde Hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in cultuur te brengen.

24 God had eerst de man geschapen. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder alle levende wezens trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen. Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen Hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘Mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.

25 Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet Hij nòg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen. Op het lied van Adam volgen deze woorden: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar officieel trouw beloven voor het leven. Hun huwelijkssluiting vormt een publieke gebeurtenis. Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen. Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen één willen zijn.

26 Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan. Christus heeft dit beklemtoond, toen Hij zei: Zo zijn ze niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ontrouw neemt de Here daarom hoog op. Het kwaad van de echtbreuk verdraagt Hij niet. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een relatie voor het leven.

27 Van man en vrouw verlangt Hij dat ze zich voor hun huwelijk inzetten, elkaar niet in de steek laten, maar trouw blijven. Alleen door de kracht van de Heilige Geest zijn ze daartoe in staat. Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en genieten van wat God hun daarin geeft. Deze liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.

28 Daarnaast wil de Here door het huwelijk bouwen aan volgende generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het paradijs zei Hij tegen man en vrouw: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap, wanneer de Here de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar geschenk. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen. De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De Here geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren zich in te zetten voor de leden van Christus' gemeente en voor alle mensen die God op hun weg plaatst

29 Wanneer Gods Woord spreekt over de onderlinge verhouding in het huwelijk, komt allereerst de eenheid naar voren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw zijn naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de liefde van Christus en beiden zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Dit alles vraagt in het huwelijk om wederzijds respect, waarbij de liefdevolle trouw de toon aangeeft. Binnen deze eenheid hebben man en vrouw ook ieder een eigen plaats. De apostel Paulus brengt een diepe betekenis aan het licht, als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente.

30 Christus is het Hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door Zichzelf helemaal te geven, heeft Hij haar liefgehad tot het uiterste. In navolging van Christus behoort de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met de Here. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven. De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door Hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van de Here.. Zij zal hem helpen bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen.

31 Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf.. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente weerspiegelen. Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen luisteren naar de stem van hun Heer. Zo wordt in Psalm 128 ieder die de Here vreest, van harte gelukgewenst. Wandelend met Hem, mogen de gehuwden zegen op hun levensweg verwachten. Hij belooft als hemelse Vader voor hen te zorgen en roept hen op, in alles op Hem terug te vallen. Zoals de Here hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade. Ook mogen zij zeker weten dat hun huwelijk door Gods Geest geheiligd wordt. Daardoor krijgt hun huwelijk zin en mag het meewerken aan de komst van Gods koninkrijk.

32 Bruidegom en bruid, luister naar wat de Here van u verwacht. Bruidegom, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Vrees de Here! Leef verstandig met uw vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met u in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zult u vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Here. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus u geeft.

33 Bruid, heb uw man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus u geeft. Vrees de Here! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten uw goede werken uw sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten. Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor uw gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God u geeft. En leef zo, dat u tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

34 U hebt nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. Ook is u voorgehouden wat de Here van u verwacht. Wilt u nu elkaar de rechterhand geven en antwoorden op de volgende vragen: Arend Nijman, belooft u hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor uw vrouw te zorgen? Belooft u haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zult u heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood u zal scheiden? Belooft u in uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Ja.

35 Gwendy Herlinde van Beek, belooft u hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor uw man te zorgen? Belooft u hem te helpen en hem te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zult u heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood u zal scheiden? Belooft u in uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Ja. Nu jullie elkaar het jawoord hebben gegeven, bezegel dit met het teken van de ring, die trouw en liefde symboliseert.

36  Formulier huwelijksbevestiging  Gz.164 (2x)  Formulier (zegen)  Lb. 367  Formulier (Gebed)  Uitreiking Trouwbijbel  Lezen: Liedboek 434  Gebed  Collecte  Ps.84: 1, 6  Zegen

37 Gz. 164 (2x) Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

38 Onze Here God, die u tot dit huwelijk heeft geroepen, verlene u door zijn Heilige Geest de kracht om uw belofte na te komen, al de dagen die Hij u samen schenken wil. Hij verbinde u met ware liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen.

39 Lb. 367 : 1, 2 Wij bidden u Gods zegen toe. Neemt die eerbiedig aan hoe ook uw weg mag gaan. Nog kent geen mens het wat en hoe, gij moogt vertrouwend lopen: God doet de toekomst open.

40 Lb. 367 : 1, 2 Gij hebt elkander trouw beloofd; een mens'lijk feilbaar woord werd hier door ons gehoord. Dit woord behoudt het in geloof. Meer hebt gij niet van node: God houdt uw ja omsloten.

41 Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dankzegging en gebed. Almachtige God, Vader in de hemel, Wij prijzen uw goedheid en wijsheid die uitkomt in al uw werken, ook in de instelling van het huwelijk. U hebt de mens als man en vrouw geschapen. U bracht Adam en Eva samen met de bedoeling dat zij een diepe levenseenheid zouden vormen. Ook deze bruidegom (Arend) en deze bruid (Gwendy) hebt U zo aan elkaar verbonden. Wij danken U, dat ze elkaar lief kregen en trouw beloofden voor het leven. Wij bidden U, schenk hun uw Geest, zodat zij deze belofte nakomen. Wilt U zelf met hen meegaan en hen in bescherming nemen te midden van de gevaren in deze wereld. Houd hen aan elkaar verbonden in alle omstandigheden, in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte. Geef dat zij elkaar blijven liefhebben, elkaar helpen en trouw zijn.

42 Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dankzegging en gebed. Leer hun bovenal in gemeenschap met Christus te leven. Laat hun huwelijk een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Help hen om samen vanuit uw evangelie te leven. Geef hun een vast geloof, zodat zij van harte bereid zijn naar U te luisteren en de macht van de zonde te weerstaan. Trouwe God, schenk hun uw zegen, zoals U eens Abraham, Isaak en Jakob hebt gezegend. Als U hun kinderen geeft, verleen hun dan kracht en wijsheid om die kinderen op te voeden tot uw eer. Leid hen zo, dat zij zich inzetten voor de leden van Christus' gemeente en voor alle mensen die U op hun weg plaatst. Maak hen in woord en daad getuigen van uw liefde, zodat uw naam geprezen wordt. Doe dit bruidspaar met heel uw kerk uitzien naar de dag van de bruiloft van het Lam, die grote dag, waarop het leven één feest wordt. Wil ons verhoren, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heer. Amen

43  Formulier huwelijksbevestiging  Gz.164 (2x)  Formulier (zegen)  Lb. 367  Formulier (Gebed)  Uitreiking Trouwbijbel  Lezen: Liedboek 434  Gebed  Collecte  Ps.84: 1, 6  Zegen

44 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here. 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

45 3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven. 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

46 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

47  Formulier huwelijksbevestiging  Gz.164 (2x)  Formulier (zegen)  Lb. 367  Formulier (Gebed)  Uitreiking Trouwbijbel  Lezen: Liedboek 434  Gebed  Collecte  Ps.84: 1, 6  Zegen

48 Ps. 84 : 1, 6 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

49 Ps. 84 : 1, 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

50  Formulier huwelijksbevestiging  Gz.164 (2x)  Formulier (zegen)  Lb. 367  Formulier (Gebed)  Uitreiking Trouwbijbel  Lezen: Liedboek 434  Gebed  Collecte  Ps.84: 1, 6  Zegen

51


Download ppt "Deze dienst gaat uit van de Gereformeerde kerk te Hardenberg Baalderveld-Oost. Voorganger: ds. E.J. Hempenius."

Verwante presentaties


Ads door Google