De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10u55-11u20Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 11u20-11u45Referentiebedragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10u55-11u20Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 11u20-11u45Referentiebedragen."— Transcript van de presentatie:

1 10u55-11u20Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 11u20-11u45Referentiebedragen en medische raad Dr. Marc Moens Ondervoorzitter BVAS 11u45-12u10Onkostenregelingen binnen ziekenhuizen Mr. Walter Gonthier Advocatenkantoor Medilex 12u10-12u30Vragen en afsluiting Met steun van :

2 Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III

3 2 Aantal HAIO’s 2000 - 2009

4 UEMO recommendations (06/032) : “In view of the current GP workforce crisis and as a result of its deliberations, UEMO, the European Union of General Practitioners, believes that, first of all, General Practice is in need of a qualitative added value that corresponds to the increasingly important role of general practice/family medicine in modern health-care systems. Additionally an improvement of the GP working conditions is indispensable to tackle the problem of shortage” 3 Internationale tendens

5 4 Impulseo I + 18 maanden gratis begeleiding

6 Impulseo I : Stand van zaken op 30.06.2009 Product IV/06I/07II/07III/07IV/07I/08II/08III/08IV/08I/09II/09TOTAAL Premie463219112214231124 9235 Lening Impulsfonds 363730 2417332340257302 Lening Participatie- fonds 1013786814513116101 TOTAAL 9282564952397039776022638 5

7 Impulseo II Financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende voor huisartsengroeperingen 6

8 Impulseo II Een groepering vanaf 2 huisartsen Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 8.250/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 2 erkende huisartsen;  de groepering minstens 500 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert;  de groepering minstens de helft van één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst (min. 19u/week)  de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier. 7

9 Impulseo II Een groepering vanaf 3 huisartsen Tegemoetkoming voor de helft van de reële globale loonkost, met een maximum van € 16.500/jaar als het over een samenwerkingsakkoord gaat met minstens 3 erkende huisartsen; de groepering minstens 1.000 Globaal Medische Dossiers (GMD) beheert; de groepering minstens één voltijds equivalent te werk stelt met een arbeidsovereenkomst (min. 38u/week) de artsen van de groepering gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier 8

10 Een groepering van minimum 2 erkende huisartsen: ofwel op dezelfde installatieplaats ofwel op verschillende installatieplaatsen in dezelfde huisartsenzone; of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones 9 Impulseo II 10

11 Het samenwerkingsakkoord: De samenwerking moet vastgelegd worden in een schriftelijk samenwerkingsakkoord dat de volgende bepalingen bevat:  wijze waarop het bedrag van de tussenkomst wordt verdeeld  modaliteiten voor intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen  modaliteiten voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder de GMD’s  beslissingsprocedure binnen de samenwerking  beëindigingprocedure van de samenwerkingsovereenkomst LET OP ! Samenwerkingsovereenkomst moet door Orde van Geneesheren geviseerd worden 10 Impulseo II

12 De arbeidsovereenkomst : Impulseo II heeft enkel betrekking op loonlasten die verschuldigd zijn in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst dient een omschrijving van de taken m.b.t. het onthaal en het praktijkbeheer te bevatten. Enkel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dat een loon garandeert dat tenminste in overeenstemming is met het paritair comité 330. (vroegere PC 305.02) 11 Impulseo II

13 EMD en GMD De huisartsen van de groepering moeten gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier Het gebruik hiervan moet toelaten dat elke huisarts van de groepering op elk moment toegang heeft tot de bijgewerkte essentiële gegevens van het globaal medisch dossier (vanaf een nog te bepalen datum) 12 Impulseo II

14 13 Impulseo II : Instapsystemen

15 Indienen bij een erkend steunpunt van het Participatiefonds, zoals het Vlaams Artsensyndicaat Aanvragen m.b.t. het voorgaande jaar indienen vóór 30 juni Aanvraag bevat: Kopie van de arbeidsovereenkomst Attest van de sociale kas met bevestiging van het barema, het jaar van ontvangst van de vergoeding door de administratief bediende + het percentage van FTE tewerkstelling + jaarloon Kopie van het samenwerkingsakkoord Bewijs van erkenning als huisarts Kopie identiteitskaarten van associés en praktijkassistent Indien vennootschap: statuten + eventuele wijzigingen 14 Impulseo II: Aanvraag

16 15 Impulseo II : Stand van zaken Loonkost 2007Loonkost 2008 Brussel2328 groepering van 2 HA610 groepering van 3 HA44 groepering van meer dan 3 HA1314 Vlaanderen241307 groepering van 2 HA97132 groepering van 3 HA81100 groepering van meer dan 3 HA6375 Wallonië5162 groepering van 2 HA1318 groepering van 3 HA1116 groepering van meer dan 3 HA2728 Totaal aantal aanvragen315397

17 1)Bijkomende administratieve last 2)Impulseo II is onmiddellijk belastbaar en moet dus aangegeven worden aan de fiscus 3)Juridische onduidelijkheid 4)Telesecretariaat en meewerkende partner zijn uitgesloten 5)Wie gevestigd is als solohuisarts - nog steeds 75% van de praktijken - komt tot nog toe bij het Impulsfonds niet aan zijn trekken. 16 Impulseo II : Gevaren en nadelen

18 Advies Raad van State n.a.v. ontwerp KB Impulseo II: De ontworpen regeling voert een verschil in behandeling in tussen algemeen geneeskundigen […] naar gelang zij al dan niet deel uitmaken van een hergroepering in de zin van het ontworpen besluit. In het geval dat de algemeen geneeskundige geen deel uitmaakt van een dergelijke hergroepering, komt hij immers niet in aanmerking voor een dergelijke tenlasteneming. Het is niet meteen duidelijk welke elementen dit verschil in behandeling kunnen verantwoorden, nu het in dienst nemen van een werknemer voor het onthaal van patiënten en het praktijkbeheer kan worden betrokken op alle algemeen geneeskundigen en derhalve niet enkel op diegenen die hun activiteit uitoefenen in de vorm van een hergroepering. De Raad van State, afdeling wetgeving, wenst er in dat verband aan te herinneren dat […] de geboden mogelijkheid om maatregelen te nemen op het vlak van de hergroepering van algemeen geneeskundigen, de stellers van het ontwerp niet ervan ontslaat om die maatregelen te toetsen aan de grondwettelijke beginselen van de gelijkheid en de niet- discriminatie. 17 Impulseo III: Gelijke behandeling voor solo-artsen

19 Arrest Raad van State nr. 190.184 5 februari 2009 Vordering tot schorsing Impulseo II wordt verworpen Verzoeker met solopraktijk beriep zich op financieel nadeel (geen tegemoetkoming voor kosten van het onthaal in en het beheer van zijn praktijk) alsook op moreel nadeel (Impulseo II vertoont ernstig discriminatoir karakter in het kader van zijn persoonlijke keuze voor een solopraktijk). →Raad van state : geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel 18

20 Impulseo III Artikel 36 duodecies GVU-wet “De Koning kan, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde oprichten, bestemd voor de financiering van maatregelen ter ondersteuning van de huisartsgeneeskunde, die tot doel hebben huisartsen aan te zetten een huisartsgeneeskundige activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen. De maatregelen kunnen rekening houden met specifieke objectieve karakteristieken van enerzijds de huisartsen zelf en anderzijds hun praktijk en de plaatselijke kenmerken van de huisartsgeneeskunde, en kunnen onder meer betrekking hebben op de kosten voor de installatie van een huisarts en voor de niet-verzorgingsgebonden activiteiten noodzakelijk voor het beheer van de praktijk. (…)” 19

21 Impulseo III: akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 8.2.2.1. De NCGZ zal op basis van artikel 36duodecies van de GVU- wet, ingevoegd door de wet van 24 juli 2008, een nieuw tussenkomstensysteem ontwerpen in de loonlast van bedienden die de huisartsen bijstaan in de administratieve organisatie en het onthaal in hun praktijk. De maximale jaarlijkse tussenkomst in de loonlast wordt berekend in functie van het aantal huisartsen waarvoor de bediende werkt, ongeacht of deze huisartsen alleen werken of in een groepering, de wekelijkse duur van de tewerkstelling en het aantal beheerde globaal medische dossiers (GMD). De NCGZ zal voor 31 maart 2009 advies uitbrengen over de concrete modaliteiten van dit tussenkomstensysteem en over de overgangsmaatregelen voor de huisartsen die voor het jaar 2007 reeds recht hadden op een tussenkomst in de loonlast van hun bediende. 20

22 Impulseo III: voorstel BVAS Uitgangspunten:  Soloartsen dragen minstens een even grote administratieve belasting dan samenwerkende artsen  Voor individueel werkende arts kan er geen sprake zijn van een verdeling van de werklast en van doorgedreven communicatieve doorstroming evenmin  Iedere arts is vrij zijn activiteitsniveau en statuut te bepalen  Kwaliteit is niet afhankelijk van het al dan niet hebben van praktijkassistentie (↔ ziekenfondsen). 90% van de burgers hebben vertrouwen in hun arts (GfK – 2009) ↔ globaal wantrouwen van de overheid tov de artsen  Financiële tussenkomst voor administratieve ondersteuning voor soloarts dient gekoppeld te zijn aan de werklast van de arts in zijn praktijk 21

23 Impulseo III: voorstel BVAS Invoering nieuwe zorgvormen verhoogt administratieve last beduidend – zorgtrajecten – geneesmiddelenvoorschriften – opvragen en meegeven van dossiers – adm. taken gevraagd door mutualiteiten, privé-verzekeringsmaatschappijen, e.a. – Bijhouden van tijdig betaalde forfaitaire honoraria en honoraria via de regeling 3 e betalende – Nakijken correctheid persoonlijke gegevens kruispuntbank en andere websites zoals RIZIV en FOD Volksgezondheid, etc. – Registratie vaccinatie anti-virus Mexicaanse griep 22

24 Impulseo III: voorstel BVAS Vergoeding voor administratieve ondersteuning via bediende, maar ook via telesecretariaat, via hulp van medewerkende echtgenoot/partner Indien solowerkende arts opteert om administratieve taken zelf te verrichten: eveneens vergoeding binnen Impulseo III Vergoeding koppelen aan workload uitgedrukt in GMD’s: € 850 per schijf van ± 50 GMD’s Uitbetaling dient qua timing conform het sociaal statuut te gebeuren 23

25 Hoe denkt u over praktijkassistentie? Vul nu de Uemo-enquête over praktijkassistentie in en geef deze bij afloop van het symposium af aan de uitgang. Alvast bedankt voor uw medewerking ! 24


Download ppt "10u55-11u20Ondersteunende maatregelen in de huisartsgeneeskunde: Impulseo I, II, III Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat 11u20-11u45Referentiebedragen."

Verwante presentaties


Ads door Google