De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Omdat je werk goed moet zijn” 17 augustus 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Omdat je werk goed moet zijn” 17 augustus 2011"— Transcript van de presentatie:

1 “Omdat je werk goed moet zijn” 17 augustus 2011
OR-visie op HRM “Omdat je werk goed moet zijn” 17 augustus 2011

2 Aanleiding Harmonisatieafspraken levensfasebewust personeelsbeleid en flexibel werken Oriëntatie op het nieuwe werken Publicatie intranet balans werk en privé (1/11/2011) Strategische personeelsplanning Opknapbeurt HRM-beleid Visie Management Development Beeld vanuit OR-perspectief

3 Beeld HRM heeft te weinig invloed in de organisatie
De publicatie bedrijfsregelingen is onvolledig en onvoldoende toegankelijk HRM medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van de bedrijfsregelingen Focus HRM te veel op bedrijf en te weinig op medewerkers HRM onvoldoende klantgericht (niet reageren op vragen/ s van medewerkers) Bijzondere beloning is onzichtbaar Ontoelaatbare toepassing van aanloopschalen Onduidelijkheid over ziekteverzuimregeling

4 Plan van aanpak HRM-beleid
De arbeidsmarkt verandert en Ziggo zal als werkgever aantrekkelijk moeten zijn om goede medewerkers binnen te halen en te behouden. Het HRM-beleid zal in de volle breedte hierin moeten voorzien. De OR kiest voor een benadering van grof naar fijn en wil in goed overleg met de Bestuurder de prioriteiten bepalen. Op korte termijn (1 november 2011) moeten de eerste resultaten zichtbaar en operationeel zijn.

5 Doelstelling Ziggo Wat wil Ziggo, minimaal wettelijk of meer?
Wat wil de OR? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Kunnen we verschillen overbruggen?

6 Werkingssfeer Het HRM-beleid is van toepassing op alle medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde en onbepaalde tijd. Algemene zaken (gedragscode, parkeerbeleid) zijn ook van toepassing op externen. Een informatieset wordt bij start van de werkzaamheden beschikbaar gesteld

7 Rol HRM (Adviseren, faciliteren, signaleren, bewaken, begeleiden)
HRM is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en bewaken van het HRM-beleid van Ziggo. HRM levert op een evenwichtige en professionele wijze ondersteuning aan het management en de medewerkers op het gebied van werving, arbeidsvoorwaarden, loopbaanbeleid en arbeidsomstandigheden. HRM borgt in het (aanname) beleid de bedrijfscultuur van de onderneming (kernwaarden, IPO)

8 De vier “gezichten” van HRM

9 HRM-huis op orde brengen Eerst beheersen en dan ontwikkelen
Bedrijfsregelingen Versie beheer Publicatie Naleving Kennis bij HRM-medewerkers Medewerkersgericht handelen Rol HRM-businesspartner versterken Strategische personeelplanning (evident)

10 Sourcingstrategie Sourcingstrategie is niet zichtbaar
Kerntaken bepalen (make or buy) OR: kerntaken (o.a. klantenservice) zelf doen Externen: inzet externen op formatieplaatsen minimaliseren

11 Klantenservice Door eigen medewerkers (80%) Overloop door externe call centra (20%) Medewerkers klantenservice in standaardpakket arbeidsvoorwaarden (CAO K&T, bedrijfsregelingen, etc) Geen afwijkende (huis)regels, tenzij ….

12 Ook aandacht voor …. Bedrijfscultuur (kernwaarden en MVO) Aannamebeleid (werving en selectie) Functiewaardering Organisatieveranderingen Competenties HRM-medewerkers Medewerkersonderzoek (follow-up) Positionering goed werkgever

13 Goed werkgever Marktconform (+ )arbeidsvoorwaardenpakket (primair en secundair) Ontplooiing eigen medewerkers/management Aantrekkelijke werkomgeving (bedrijfscultuur) Aandacht voor alle (oud-) medewerkers, waaronder gepensioneerden

14 Verantwoording Financieel : kwartaalverslag (op orde)
Maatschappelijk: MVO-verslag ontbreekt Sociaal: Jaarverslag ontbreekt OR: Jaarverslag op orde

15 Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden zijn geen doel op zich, maar dienen te passen binnen het HRM-beleid van de organisatie, zodat zij bedragen aan de doelstellingen van de onderneming. Het gaat dan om vragen als: • welke arbeidsvoorwaarden vinden mijn medewerkers belangrijk? • hoe kunnen arbeidsvoorwaarden bijdragen aan het vergroten van de verantwoordelijkheid van de medewerkers? • hoe kom ik tot marktconforme arbeidsvoorwaarden?

16 Arbeidsvoorwaarden Het arbeidsvoorwaardenpakket bestaat uit: CAO
Sociaal Plan Bedrijfsregelingen Arbeidscontract Wettelijke regelingen (bijv. ouderschapsverlof) De CAO en het SP zijn het domein van de WeNB/Ziggo en de vakbonden.

17 Bedrijfsregelingen Bedrijfsregelingen kunnen worden onderscheiden in:
regelingen die voor de goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn (veelal onkosten gebaseerd; moet gewoon goed geregeld zijn) regelingen die maatwerk aan de individuele medewerker bieden (medewerker maakt keuze die bij hem/haar past): “a la carte”

18 Bedrijfsvoering gerelateerde regelingen
vergoedingsregelingen (reis- en verblijfskosten) leaseregeling detacheringsregeling feestdagenregeling functiewaardering vervangingstoelage PWO-regeling volcontinuetoeslag performancemanagement beloning

19 Individueel gerelateerde bedrijfsregelingen
Mobility Mixx Card recepties en cadeaus wervingsbonus parttime werken incl. 4x9 thuiswerken telewerken oudere werknemerregeling leaseregeling verhuisregeling collectieve (zorg)verzekeringen kortingsregelingen (bijv. weg na het werk) fitness en periodiek medisch onderzoek studiekosten

20 Arbeidsvoorwaarden “a la carte”
De medewerkers kunnen voor hun specifieke situatie en wensen kiezen uit een set standaard arbeidsvoorwaarden. De set arbeidsvoorwaarden wordt voortdurend op basis van wensen van medewerkers, marktontwikkelingen en wetgeving geactualiseerd.

21 De kaart parttime werken incl. 4x9 thuiswerken telewerken
oudere werknemerregeling leaseregeling (budget of auto) verhuisregeling (verhuizen of reizen) collectieve (zorg)verzekeringen kortingsregelingen (bijv. weg na het werk) fitness en periodiek medisch onderzoek studiekosten ……..

22 Wat levert het Nieuwe Werken ons op?
Onze collega's zijn vitaler. Ze hebben meer controle over hun werkdruk, halen méér uit zichzelf, en werken op de manier die het beste bij ze past. Onze collega's doen meer in minder tijd. Ze kunnen thuiswerken, pas ná de file naar kantoor, of videovergaderen met klanten of collega's. We sturen op resultaten, niet op aanwezigheid. Een cultuuromslag naar meer openheid, betrokkenheid en vertrouwen.   We zijn een betere werkgever voor nieuw talent. Omdat we ze de ruimte geven, en de technologie bieden die ze graag gebruiken.  Onze organisatie is groener en (kosten)efficiënter. Minder reistijd, minder kantoorruimte, en digitale processen in plaats van papieren. Bron: Microsoft


Download ppt "“Omdat je werk goed moet zijn” 17 augustus 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google