De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

van de Tijd door het Jaar A

Verwante presentaties


Presentatie over: "van de Tijd door het Jaar A"— Transcript van de presentatie:

1 van de Tijd door het Jaar A
Cyclus A Zeventende zondag van de Tijd door het Jaar A 27 juli 2014 Byzantijns gezang in het Grieks: “Reinig het gewaad van mijn ziel”

2 1Kon 3, In die dagen verscheen te Gibeon de Heer ‘s nachts in een droom aan Salomo en zei: « Wat wilt ge dat Ik u geef? » Salomo antwoordde: « Heer, mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U? » Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God sprak tot hem: « Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben.» Ruïnen vh heiligdom van Gibeon

3 Psalm 119 (118) Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !
Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !

4 Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !
Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd. Door uw barmhartigheid moge ik leven, Omdat ik mijn vreugde vind in uw wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !

5 Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !
Maar ik begeer wat Gij hebt geboden boven het fijnste goud. Daarom heb ik uw bevelen gekozen, verwerp ik de wet van het kwaad. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !

6 Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !
Uitstekend is alles wat Gij verordent, daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer !

7 De BRIEF AAN DE ROMEINEN enkel gelezen in cyclus A, zondag 9 tot 24
1ste DEEL Hfdst 1-11 Jezus redt de zondaars die het GELOOF hebben - Wij zijn ALLEN zondaars, joden én heidenen : Hfdst 1 - 3,20 - Maar het Geloof in Jezus rechtvaardigt ons door zijn barmhartigheid : 3,21 - 4 - Voorbeeld van Abraham die gerechtvaardigd werd door het Geloof - Door Jezus worden wij rechtvaardigen - Het gratis heil maakt ons vrij van de zonde en de Wet : 5-7 • Waar Adams zonde was, was de genade van Jezus, de Nieuwe Adam, overvloedig • Ondergedompeld in zijn dood maakt Hij ons tot dienaars van God door een heilige leven. Het werk van de Geest: - Omdat de veroordeling niet meer weegt, bezitten wij het leven van de Geest: Hfdst 8 • fundament van het Kindschap Gods en van de christelijke hoop : Zondagen Het myserie van het Joodse ongeloof - Ondanks de huidige zonde van Israël blijft het HEILSPLAN van God UNIVERSEEL: Hfdst 9-11 O diepte van Gods wijsheid: ALLES KOMT VAN HEM en keert weer tot HEM

8 Hij heeft ze bestemd om te zijn naar het beeld van zijn Zoon
Rom 8,28-30 Broeders en zusters, Wij weten wij dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij te voren heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt. Hij heeft ze bestemd om te zijn naar het beeld van zijn Zoon

9 Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde
ALLELUIA Mt 11,25 Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. ALLELUIA

10 In die tijd zei Jezus tot de menigte:
Mt 13, 44-52 In die tijd zei Jezus tot de menigte: « Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in de zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?' Zij antwoordden Hem: 'Ja.' Hij zei hun: 'Daarom is iedere Schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.' » Feest van Bar Mitzva (de jongere leest voor de eerste keer de Tora in ‘t publiek).

11

12

13

14 Vader van de wezen, verdediger van de weduwen, zo is God in zijn heilige verblijf. Aan de thuislozen verschaft Hij een thuis. Het is de God van Israël die zijn volk kracht en aanzien geeft. Psalm 68 (67),6-7,36


Download ppt "van de Tijd door het Jaar A"

Verwante presentaties


Ads door Google