De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeldregieplan  Regiedocument, toetsingskader  Imago en beleving terrein  Eenheid door kleurstelling  Gradaties in welstandseisen  Ook voor openbare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeldregieplan  Regiedocument, toetsingskader  Imago en beleving terrein  Eenheid door kleurstelling  Gradaties in welstandseisen  Ook voor openbare."— Transcript van de presentatie:

1 Beeldregieplan  Regiedocument, toetsingskader  Imago en beleving terrein  Eenheid door kleurstelling  Gradaties in welstandseisen  Ook voor openbare ruimte

2 Beeldregieplan 7 Zones

3 Beeldregieplan Zone Bosschebaan: Presentatie bedrijven Zichtlocatie

4 Beeldregieplan Zone Koksteeg

5 Reguliere zone: duurzaamheid centraal

6 Ecologie

7  Scan mogelijkheden: ◦ Voor vaststelling BP: biomassa, KWO, zonnepanelen, windturbines ◦ Na vaststelling BP: bedrijfsniveau, locatie, gebiedsmaatregelen (energie uitwisseling, hwa)  Motie tijdelijke zonnepanelen: nationale afspraken aanpassing saldering (energie-akkoord)  Windturbines: wijzigingsbevoegdheid  Opdracht voor strategie op duurzaamheid 17-8-2014presentatie Heesch West7

8  Richtlijnen zijn vastgesteld in 2008  MER tbv “goede ruimtelijke onderbouwing” in bestemmingsplan  Tussenrapportage 2009 tbv ontsluitingsstructuur  Woon-leefmilieu: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geurhinder  Bodem en water  Natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie  energie 17-8-2014presentatie Heesch West8

9 MER (milieueffectrapport):  Check op actualiteit (flora en fauna e.d.)  Opstellen geluidsnota (niet verplichte brugfunctie tussen bestemmingsplan en geluids- en milieuregels) GES (gezondheidseffectscreening):  Advies gemeentelijke gezondheidsdienst  Mn verkeer, geluid en externe veiligheid tbv omwonenden (voorzover niet in MER geregeld)  Niet verplicht 17-8-2014presentatie Heesch West9

10 1 November 2013 concept voorontwerp bestemmingsplan 2 Ter kennisname aan alle raden 3 Medio 2014 2 voorontwerpbestemmingsplannen en concept MER: inspraakprocedure 4 Daarna ter visie legging ontwerpbestemmingsplannen en definitief MER 5 2015 vaststelling door gemeenteraden GGG 6 2016 uitspraak Raad van State op evt. bezwaren

11 FINANCIËN 17-8-2014presentatie Heesch West11

12 1217-8-2014presentatie Heesch West Kosten verwerving€ 69,0 mln. bouw- en woonrijpmaken€ 41,6 mln. plankosten€ 8,4 mln. rentekosten€ 22,4 mln. totaal€ 141,4 mln. Opbrengsten grondverkopen€ 120,0 mln. bijdrage provincie Noord-Brabant€ 2,7 mln. dekkingsmiddelen gemeenten€ 18,7 mln. totaal€ 141,4 mln. Saldo€ 0,0 mln.

13 ncwmutatie Exploitatie presentatie gemeenteraden dec 2012 € -24,1 mln € - 1update verwerving € -23,5 mln € 0,6 mln 2start uitgifte 2017 en einddatum wordt 2026; € -26,5 mln € -3,0 mln 3rente 2013 4,5% wordt 0,05% € -24,5 mln € 2,0 mln 4rente 2014 t/m 2023 4,5% wordt 3,25 %; 2024 t/m 2026 4,5% wordt 4% € -19,7 mln € 4,7 mln 5bijdrage provincie € 2,7 mln in 2014 € -17,1 mln € 2,7 mln 6update bouw- en woonrijpmaken en plankosten € -18,7 mln € -1,7 mln 17-8-2014presentatie Heesch West13

14 Mutatie (mln) Start uitgifte 2016 of 20183,0 Uitgiftetempo +1 of -1 ha per jaar9,6 Uitgifteprijs + of - € 106,1 Opbrengstenstijging: +0,5% of -0,5%3,5 Kostenstijging: -0,5% of +0,5%1,4 Rente: -0,5% of +0,5%1,6 Rente 2014: 0,5% ipv 3,25%1,3 Rente: 6 jaar vast 2,5%2,3 1417-8-2014presentatie Heesch West

15 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 17-8-2014presentatie Heesch West15

16  Vervangt de intentie-overeenkomst van 2004  GR maakt een Samenwerkingsverband mogelijk als zelfstandig openbaar bestuurslichaam  Zoveel mogelijk aansluitend bij standaardregeling GR  Onderscheid tussen grondgebiedgemeenten (GGG) en niet-GGG verminderen  Gemeenten dragen taken en bevoegdheden over aan SV 17-8-2014presentatie Heesch West16

17  SV wordt verantwoordelijk voor realisatie Heesch West: daadkrachtige besluitvorming van vier gemeenten naar één bestuurslichaam  Biedt de conceptbestemmingsplannen aan de GGG aan (economische haalbaarheid)  Sluit een Gebiedsontwikkelingsovereenkomst met de GGG 17-8-2014presentatie Heesch West17

18  Ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren Heesch West  Voeren van de grondexploitatie: - Grondtransacties - Financiering kosten - Aanleggen/onderhouden van voorzieningen - Aangaan overeenkomsten  Privaatrechtelijk kostenverhaal  Promotie en acquisitie  Initiëren parkmanagement 17-8-2014presentatie Heesch West18

19  Het SV neemt de gebruikelijke publiekrechtelijke deeltaken over van de gemeente tbv oprichten/ontwikkelen/beheren  Een aantal belangrijke deeltaken blijft bij GGG  Het SV krijgt veel voorbereidende en adviserende taken, waarbij formele besluitvorming bij gemeenteraad blijft 17-8-2014presentatie Heesch West19

20  Vaststellen van ruimtelijke plannen  Vaststellen van exploitatieplan  Verlenen van vergunningen  Vaststellen en uitvoeren APV  Wel gedeeltelijk bevoegd om in concept voor te bereiden 17-8-2014presentatie Heesch West20

21  SV neemt financiering en gronden van gemeenten over  Deelnemende gemeenten hebben wel financiële verantwoordelijkheid  Jaarlijkse begroting en jaarrekening onder toezicht provincie 17-8-2014presentatie Heesch West21

22  Alle investeringskosten worden betaald uit de GREX  De meeste publieke taken (met kosten en baten) blijven bij de GGG. Dat betreft bv vergunningverlening, afvalstoffen, riolering, water en bijbehorende heffingen (leges)  De kosten die worden gemaakt, omdat het SV taken en diensten van de GGG overneemt, worden vergoed uit de algemene middelen van deelnemende gemeenten, nadat de baten zijn verrekend met de GGG  De kosten voor het SV betreffen bv de organisatie, voorbereidingswerkzaamheden mbt ruimtelijke plannen en vergunningverlening (obv urendeclaratie) en beheerkosten  De baten voor de GGG betreft m.n. de OZB 17-8-2014presentatie Heesch West22

23  Algemeen Bestuur (AB): 8 leden  Dagelijks Bestuur (DB): 4 leden  Voorzitter: uit ‘s-Hertogenbosch  Directeur, secretaris e.a. 17-8-2014presentatie Heesch West23

24  Algemeen Bestuur (8 leden): - 6 leden hebben ieder 2 stemmen - 2 leden (DB) hebben ieder drie stemmen - In totaal 18 stemmen  Normale besluitvorming: minimaal 10 stemmen  Gekwalificeerde besluitvorming: minimaal 12 stemmen 17-8-2014presentatie Heesch West24

25  Vaststellen van het beleidsplan  Vaststellen van begroting, exploitatieopzet, jaarrekening, concept best.plan en expl.plan  Aangaan van leningen  Delegeren van bevoegdheden aan DB  Voorleggen aan raden van evaluatieplan  Doen van voorstel tot opheffing regeling 17-8-2014presentatie Heesch West25

26  Dagelijks Bestuur (4 leden): - 3 leden hebben ieder 2 stemmen - Voorzitter (DB) heeft 3 stemmen - In totaal 9 stemmen  Alle besluiten minimaal 5 stemmen  Belast met alle besluiten tenzij voorbehouden aan AB  Voorbereiden van AB-besluiten 17-8-2014presentatie Heesch West26

27 1. Wijzen betreffende leden AB aan en kunnen deze ook ontslaan 2. Geven opmerkingen en zienswijzen bij jaarlijks beleidsplan en begroting 3. Beslissen in meerderheid over wijziging van de Regeling 4. Kunnen alle relevante informatie opvragen bij AB, DB en voorzitter 5. Stellen het evaluatieplan vast 6. Kunnen niet zelfstandig uittreden (behalve na evaluatie) 17-8-2014presentatie Heesch West27

28  Indien max. 95% van de grond is uitgegeven  Vaststelling bij unanimiteit: anders uittreding gemeente (vergoeding financiële schade) danwel opheffing GR  Beslismoment over voortzetting permanent beheer door het SV 17-8-2014presentatie Heesch West28

29 Regelt de verhouding tussen het SV en de GGG:  SV verplicht zich alle benodigde gronden van de GGG over te nemen  De GGG (raad en college) verplichten zich mee te werken aan de procedure van bestemmingsplan, exploitatieplan, BRP en MER  Bouwrijp maken en inrichting OR gebeurt door SV 17-8-2014presentatie Heesch West29

30  Verplicht tot een samenwerkingsovereenkomst zodat bedrijven niet zowel door SV als GGG worden belast  Bevordert de samenwerking bij de invulling van de één-loketgedachte  Regelt wederzijdse vergoedingen voor diensten: - Declaraties urenvergoeding - Algemene kosten: organisatie, beheer 17-8-2014presentatie Heesch West30

31 PROCEDURE 17-8-2014presentatie Heesch West31

32  December 2013: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling na goedkeuring 4 gemeenteraden en inschrijving in Oss  Februari 2014: Aanwijzen door de raden en installeren leden Algemeen Bestuur GR  April 2014: Sluiten Gebiedsontwikkelingsovereenkomst tussen Samenwerkingsverband en colleges grondgebiedgemeenten (na goedkeuring raad GGG)  Mei/juni 2014: Aanbieding concepten beeldregieplan, MER ontwerpbestemmingsplannen door SV aan GGG 17-8-2014presentatie Heesch West32

33  18 nov: klankbordgroep  20 nov: infoavond gemeenteraden  27 nov: commissie Bernheze  28 nov: commissies Oss en ‘s-Hertogenbosch  10 dec: Raad Den Bosch  12 dec: Raad Bernheze  17 dec: Raad Maasdonk  19 dec: Raad Oss 17-8-2014presentatie Heesch West33


Download ppt "Beeldregieplan  Regiedocument, toetsingskader  Imago en beleving terrein  Eenheid door kleurstelling  Gradaties in welstandseisen  Ook voor openbare."

Verwante presentaties


Ads door Google