De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biografieën van thuislozen Tine Van Regenmortel en Barbara De Meyer 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biografieën van thuislozen Tine Van Regenmortel en Barbara De Meyer 1."— Transcript van de presentatie:

1 Biografieën van thuislozen Tine Van Regenmortel en Barbara De Meyer 1

2 Stereotypes Cumulatieve stressvolle gebeurtenissen Materiële factor Affectieve of relationele factoren Persoonlijke factoren Institutionele factoren 2

3 Twee rode draden prominent aanwezig -Letterlijk geen dak hebben -Leven in marginale wooncircuits HUISVESTINGSPROBLEMATIEK 3

4 – Geen wezenlijke bindingen – Weinig of geen banden van betekenis met sociale omgeving – Geen aansluiting met maatschappij – Weinig voeling met zichzelf (wensen, verwachtingen, eigen zingeving) VERBINTENIS- OF ONTANKERINGSPROBLEMATIEK 4

5 Troaways : voelen zich “weggegooid” uit maatschappij “Dé thuisloze” bestaat niet Elk proces van thuisloosheid is uniek 5

6 Thuislozenpopulatie : Sterke dynamiek door globalisering van thuisloosheid -Asielzoekers -Uitgeprocedeerden -Slachoffers van mensenhandel -Toename van thuisloze vrouwen en kinderen -Koppels -gezinnen 6

7 TWEE GROTE GROEPEN *ruptuur:plotselinge gebeurtenis of breuk Thuisloos sinds kindertijd Langere tijd gewoon leven – ruptuur * - thuisloosheid Geen duidelijke ruptuur; cumulatie van stressvolle factoren 7

8 Belangrijke voorbeelden van rupturen – Relatiebreuk – Overlijden van belangrijke figuren uit de directe omgeving – Verlies van werk – Echtscheiding 8

9 Terugkeer is moeilijk! – eigen individuele reactie – Manier waarop de maatschappij met dit soort breuken omgaat – Samenspel of interactie tussen maatschappij en individuele reactie 9

10 Een stapel ellende TWAALF RISICOFACTOREN: 1.OPEENSTAPELING VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN - leidt tot wanorde 2.VERLIES- EN SCHEIDINGSERVARINGEN IN DE JEUGD - overlijdens - echtscheiding van ouders - niet door natuurlijke ouders grootgebracht - frequent verhuizen 3.PROBLEMATISCHE GEZINSSITUATIE - afwezige ouders - conflicten met ouders of stiefouders - thuis buitengezet 10

11 4.MEER DAN ÉÉN PARTNERRELATIEBREUK Gevolgen: - moeizame contacten met eigen kinderen of kleinkinderen - conflicten rond alimentatie - zich afsluiten voor nieuwe relaties - grote angst om opnieuw gekwetst te worden 5.AFBREKEN VAN SOCIALE CONTACTEN Niet altijd sprake van een conflict of breuk, maar men wil ouders, familieleden of vrienden niet tot last zijn = DESAFFILIATIE 11

12 6.VERBLIJF IN RESIDENTIËLE INSTELLINGEN = versterking van ontankeringsproces - moeilijker de contacten met het thuismilieu te onderhouden 7.PSYCHISCHE OF PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEKEN - men geeft zijdelings aan dat men problemen heeft - men verwijst naar een psychiatrische opname - men verwijst naar de wens er een eind aan te maken - hopeloosheid - lage zelfwaardering - duidelijke nood aan psychische ondersteuning 12

13 Respect? 8.VERSLAVINGSPROBLEMATIEKEN - drank - drugs - medicatie - stemmingsstoornissen 9.VERSCHEIDENE CONTACTEN MET JUSTITIE - elke gevangenisstraf zorgt voor breukmoment - totaal onvoorbereide vrijlating - duidelijk gebrek aan nazorg of ontslagvoorbereiding 13

14 10.ZEER ONGUNSTIGE MATERIËLE LEEFOMSTANDIGHEDEN - werkloosheid - financiële armoede - schulden - slechte en/of onzekere woonomstandigheden 11.ADMINISTRATIEVE EN BUREAUCRATISCHE NETTEN - uitkering of domicilie niet geregeld - gaat sterk doorwegen in geheel van stress-situaties en negatieve gebeurtenissen 12.STIGMATISERING IN ONZE SAMENLEVING - ‘negatief’ etiket opgeplakt (gebruiker,werkloze,dakloze) - tast zelfrespect aan - neerwaartse spiraal 14

15 Berg op Aanzetting tot herankering: – terugvinden van stabiliteit op vlak van Woonplaats Relaties Daginvulling 15

16 – Omslagpunten (triggers) Langere periode op dezelfde plaats verblijven Hulpverlener waarme het ‘klikt’ Zekere vorm van bemoeizorg Opnieuw contact met familieleden Zorg voor eigen kinderen = grootste drijfveer om vooruit te willen Zinvolle dagbesteding Aandacht voor hobby’s en vrijetijdsbesteding 16

17 Zonder traject Problematische relatie met instituties Instellingsstructuur op gespannen voet met thuislozen- en straatcultuur – Hoge prijs voor verblijf – Onthaalcentra maken de rechten van thuislozen niet waar op vlak van Huisvesting Werk Zinvolle activiteit 17

18 Groepsregels binnen voorziening kunnen het zelfrespect aantasten ; vb. Vroege avondklok voor mensen die lange tijd op straat hebben geleefd Dualistische houding tegenover hulpverlening 18

19 Thuislozen missen in de “bed-bad-brood” filosofie de “B” van – Betrokkenheid – Begrip – Belangstelling Begeleiding dient actiever op zoek te gaan naar positieve sociale rollen / positieve identiteiten van thuislozen 19

20 Huisloos Verschijningsvormen en omvang van thuisloosheid bepaald door – Economische ontwikkelingen – Sociaal-culturele evoluties – Demografische processen – Reactie van de overheid op demografische processen 20

21 Belangrijkste factoren: Begin jaren tachtig: Woningcrisis verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod Geen betaalbare woning voor laagste inkomensgroep & sociale huursector is zeer klein in België en Vlaanderen EIGEN HUIS EN THUIS IS CRUCIAAL ELEMENT IN PROCES VAN HERANKERING 21

22 Individualisering Brengt aantal risico’s op sociale uitsluiting mee: – Individuen meer en meer op zichzelf aangewezen – Vorm geven aan eigen leven – Risico’s waarmee dit gepaard gaat word op het individu afgewend – Familiale en echtelijke conflicten 22

23 Risico-indicatoren voor marginalisering (Judith Wolf) – MACRONIVEAU Samenleving – MESONIVEAU Instanties Buurt Groep Gezin hulpverlening – MICRONIVEAU Individueel functioneren Marginalisering is het gevolg van een wisselwerking tussen factoren op de verschillende niveau’s 23

24 Relevant in het bestrijden van thuisloosheid zijn: – Opvoedings- en gezinsondersteuning – Opleiding en tewerkstelling – Inkomen – Schuldbemiddeling en adminstratie – Huisvesting – Gezondheidszorg – Justitie – Sociale netwerken – Residentiële voorzieningen – Opvangcentra voor thuislozen zelf 24

25 Algemene preventie REÏNTEGRATIE: samenwerkingsverbanden met aangrenzende sectoren onmisbaar op vlak van: – Huisvesting – Administratie en inkomen – Gezondheidszorg – Opleiding en tewerkstelling – Sociale netwerken 25

26 Goed beleid ten aanzien van thuisloosheid Systematische preventie – Niveau van lokale beleidsniveau – Niveau van lokaal sociaal beleid 26

27 Randvoorwaarden om afstemming en samenwerking op het instellingenniveau binnen en over sectoren te kunnen realiseren: – Kerntakenbepaling – Gelijkwaardige samenwerking in een netwerk DIALOOG LEGT DE BASIS VOOR ALGEMENE PREVENTIE, OOK VAN THUISLOOSHEID 27

28 Positieve beeldvorming erkenning van de persoon achter de thuisloze Garanderen van zijn sociale grondrechten Streven naar gelijkwaardigheid Creëren van voldoende keuzemogelijkheden om het eigen levenspad te kunnen invullen Contact met samenleving kan een positief ankerpunt zijn voor de thuisloze Gedeelde verantwoordelijkheid Wijze waarop men naar personen kijkt = bepalend voor het gedrag t.a.v. deze personen 28

29 Participatie op maat Door vaste vertrouwenspersoon Constante ondersteuning bij schakelmomenten Versterkt de kans op – Continuïteit – Integraliteit – Transparantie van het hulpaanbod 29

30 Participatie is alleen functioneel als het bijdraagt: – Op eigen persoon – Op zijn omgeving – Als dit het gevoel geeft “mee te tellen” Nood aan methodische ondersteuning om participatie te realiseren – In individuele relatie – In groepswerking – Op beleidsniveau 30

31 Krachten versterken Proactief optreden is aangewezen omwille van – Persoonlijke kost – Maatschappelijke kost Krachtgerichte benadering zet de focus op aanpak van risicofactoren – Plaatsing – Huisuitzetting – Psychische stoornissen – Stigmatisering 31

32 Uitgangspunten om pro-actief optreden beter te faciliteren: – Solidariteit – Diversiteit – Volwaardig burgerschap 32

33 Gedeelde zorg Netwerkvorming Partnerschappen Intersectorale benadering om reïntegratie van thuislozen ook in eigen sector van het algemeen welzijn te kunnen verbeteren ELKE VORM VAN THUIS- OF DAKLOOSHEID IS EEN ONRECHT DAT HOOG OP IEDERS AGENDA MOET STAAN! 33

34 Besluit Gedeelde zorg in dialoog met de thuislozen EMPOWERMENT Door: Meerlagig versterkingsproces Preventie 34


Download ppt "Biografieën van thuislozen Tine Van Regenmortel en Barbara De Meyer 1."

Verwante presentaties


Ads door Google