De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Fondsenwerving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Fondsenwerving"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Fondsenwerving
GELD!!! Presentatie Fondsenwerving 2 oktober 2009 Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds

2 Fondsenwerving U wilt een project organiseren
U heeft voor dit project geld van fondsen nodig Wat is een goede aanpak? Stichting H.S. Kammingafonds Stichting J.B. Scholtenfonds

3 Fondsen: privaat en publiek
Publieke fondsen (‘overheids’ fondsen) Voorbeelden: Ned. Fonds voor Podiumkunsten+ Fonds voor de Cultuurparticipatie Mondriaan Stichting Nederlands Fonds voor de Film

4 Private fondsen Private fondsen zijn onder te verdelen in:
vermogensfondsen (er is reeds een vermogen dat professioneel beheerd wordt) vermogensverwervende fondsen (het vermogen komt voort uit fondsenwerving zoals collectes, acties e.d.) een combinatie van beide

5 Private fondsen Jaarlijks donatievolume
(het bedrag dat jaarlijks aan projecten gedoneerd wordt) : jaarlijkse donatievolume is afhankelijk van aanwezige vermogen het donatievolume bepaalt het gemiddelde bedrag dat gedoneerd wordt, dit kan per fonds behoorlijk verschillen! Houdt hiermee rekening in de aanvraag, stel je op de hoogte welk bedrag realistisch is om aan te vragen.

6 Fondsenwerving algemeen
Maak anderen enthousiast voor jouw project: ‘vraag geen geld, maar verkoop je project!’ Zorg voor een helder en goed onderbouwd concept (projectplan). Maak de fondsenwerving onderdeel van het projectplan.

7 Fondsenwerving algemeen
Een goede voorbereiding is belangrijk! Inventariseer welke mogelijkheden er zijn om geld te verwerven (eigen netwerk bijvoorbeeld), wat kunt u uit het eigen vermogen bijdragen? Inventariseer welke subsidiemogelijkheden er zijn Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’ bij het project

8 Fondsenwerving algemeen
Maak een plan van aanpak met een tijdsplanning Startmoment fondsenwerving is afhankelijk van tijdstip waarop het project een go / no go krijgt Naar mate u een groter bedrag nodig heeft, moet u eerder starten met de fondsenwerving Houdt rekening met doorlooptermijn, deadlines voor aanvragers en vergaderdata van fondsen De meeste fondsen nemen reeds gestarte projecten niet in behandeling!

9 Fondsenwerving algemeen
hoe is de aanvraagprocedure (termijnen) welke documentatie moet meegestuurd worden welke criteria hanteert men (bijvoorbeeld aanvrager dient een rechtspersoon te zijn, ingeschreven bij KvK) zoek tijdig contact met de subsidiegevers dan wel geldverstrekkers en leg het project voor aan de persoon die de aanvraag zal behandelen (bijv. per )

10 Fondsenwerving algemeen
Maak een realistische projectbegroting en dekkingsplan Zorg voor een breed financieel draagvlak in het dekkingsplan: Eigen bijdrage naar vermogen (evt. zelfwerkzaamheid) Bijdrage overheid Fondsen Sponsoren Eigen inkomsten (bijv. entreegelden, acties, verkoop programma, advertenties, standverhuur)

11 Fondsenwerving algemeen
Voor uitbetaling moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden hebben voldaan (bijv. financiële verslaglegging, overleggen facturen, evaluatieverslag) Houdt het fonds op de hoogte van wijzigingen in het project Fonds kan de donatie (naar beneden) bijstellen indien bijv. van uiteindelijk project weinig overblijft Fondsen kennen geen bezwaarprocedures Overzichten van fondsen in Fondsenboek of

12 VSBfonds Ontstaan uit de spaarbanken (gedachtengoed Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen) Groot vermogensfonds (vermogen ca. 900 miljoen) Donatievolume jaarlijks 26 miljoen VSBfonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur

13 VSBfonds beleid VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en het vergroten van diens betrokkenheid bij de samenleving. Bij het donatiebeleid wordt uitgegaan van vier pijlers onder het beleid: ONTMOETEN – PARTICIPEREN – BEWUST ZIJN - INSPIREREN

14 het VSBfonds en kunst & cultuur:
De kunsten: Zowel professionele kunst als amateurkunst Alle kunstdisciplines Vergroting cultuurbereik (nieuwe doelgroepen) Verdieping cultuurparticipatie De mens centraal: effect op het publiek is belangrijker dan ontwikkeling van de maker Bij amateurkunst wordt ook gekeken naar effect op de beoefenaren Pluspunten: aandacht aan diversiteit, ondernemerschap, innovatie, voorbeeldfunctie, talentontwikkeling, maatschappelijk engagement

15 het VSBfonds en kunst & cultuur:
Cultureel Erfgoed Ontsluiten /toegankelijk maken van cultureel erfgoed Museale presentaties of - herinrichting Herbestemmen van monumenten / toegankelijkheid voor breed publiek (aansluiting bij doelen VSBfonds) Cultuurhistorische educatieve projecten

16 VSBfonds afwijzing / niet in behandeling:
Reguliere activiteit (concert, voorstelling, expositie e.d.) Er wordt een bijdrage gevraagd in de exploitatielasten (normale personeelslasten, vaste lasten organisatie) Politiek of religieus doel Individu vraagt donatie aan De aanvraag komt te laat binnen (kan niet meer besloten worden voorafgaand aan de start van het project) Te grote belangenverstrengeling tussen toezichthouders en uitvoerders project Het project heeft geen aansluiting bij ons beleid Er is geen financiële noodzaak

17 VSBfonds behandeling Aanvraagformulier: www.vsbfonds/aanvraagformulier
Meesturen: KvK, kopie statuten, financiële jaarstukken, projectbegroting. Eventueel projectplan. Wij streven naar doorlooptermijn van drie maanden Behandeling door Raad van Advies Groningen Drenthe RvA vergadert zes keer per jaar Donatie is overeenkomst van schenking onder voorwaarden Uitbetaling nadat aanvrager voldaan heeft aan voorwaarden

18 Groninger Fondsenoverleg
Een keer per maand vergadering van Prins Bernhard Cultuurfonds, Scholten- en Kammingafonds, Kunstraad en VSBfonds in Fondsenhuis (Martinikerkhof 13 Gron.) Aanvragers kunnen presentatie geven van hun project Informele setting 15-30 minuten tijd per project Aanvrager krijgt direct terugkoppeling op kansen op een donatie of subsidie

19 Meer informatie? Camara van der Spoel Senior regioadviseur VSBfonds Noord Bezoekadres: Martinikerkhof 13 Postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen Tel

20


Download ppt "Presentatie Fondsenwerving"

Verwante presentaties


Ads door Google