De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsbijeenkomst 30 juni 2011. Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsbijeenkomst 30 juni 2011. Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen,"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsbijeenkomst 30 juni 2011

2 Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen, profiel van Stein, pijlers visie) Thema-raadsbijeenkomst 1 e Dialoogronde: Oriëntatie W erksessies met organisaties, burgers, raad Ambities, durven dromen, loslaten, scenario’s Wenkend Perspectief 2040 Klankbordgroep Raadsbesluit op hoofdlijnen 2 e Dialoogronde: Vergezichten “ Week van de Toekomstvisie” Afsluitend “stadsdebat” Toekomstvisie 2020 Klankbordgroep Raadsbesluit 3 e Dialoogronde: Toekomstvisie

3 Afronding 2 e dialoogronde: opmerkingen uit raad verwerkt Resultaten 3 e dialoogronde: a. Terugblik op 2 debatten, klankbordgroep, burgerpanel b. Actieprogramma Openstaande discussiepunten a.Opgave b.Missie c.Motto Raadsbesluit 15 september Programma vanavond

4 Afronding 2 e dialoogronde

5 Kernwaarden SteinAmbities 1. Sociale vitale dorpen Ontmoetingsplekken behouden en creëren Jong en oud leeft samen Samenwerking binnen en tussen dorpen stimuleren Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers Faciliterende overheid, die lokale initiatieven ondersteunt 2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Versterken van de omgevingskwaliteit (groen, water, cult.hist.) Verbeteren kwaliteit openbare ruimte Aanhaken bij ontwikkeling Brainport 2020 Woonmilieus afstemmen op toekomstige (regionale) samenstelling bevolking Voorzieningenniveau: van kwantiteit naar kwaliteit, econ. & maatschappelijk raagvlak 3. Bereikbaar en bedrijvig Nieuwe economische motor: vrijetijdseconomie/recreatie&toerisme Bezoek aan Stein bevorderen, entrée verbeteren, A2-zone aanpakken Economische slagkracht vergroten: samenwerking ondernemers Ondernemende en faciliterende gemeente Speerpunten: haven/logistiek, MKB, Chemelot campus, R&T, evenementen 4. Dienstverlenende gemeente Dienstverlening dicht bij de burgers Samenwerking op regionale schaal Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij doorontwikkeling dorpen Samenwerking tussen dorpen stimuleren Ondersteunen/prikkelen lokale initiatieven die invulling geven aan toekomstvisie 5. Trots en bewust van eigen kwaliteit Verbeteren externe gerichtheid Promotie Stein (Steinse kwaliteiten), met duidelijke boodschap Daadkracht en bestuurskracht Motto/slagzin Stein, verrassend groen ….. en er is altijd wat te doen!

6 Algemeen: instemming hoofdkeuzes, met de volgende aandachtspunten voor de 3e dialoogronde: Keuze 1: - het woord 'zorgzame' moet niet te betuttelend worden uitgelegd - onder ambities het woord 'actief' toevoegen voor faciliterende overheid Keuze 2: - voorzieningen ook regionaal afstemmen - wat is kwaliteit? nader uitwerken van criteria! - openbare ruimte is strategische ambitie Keuze 3: - 'nieuwe' economische motor aanvullend aan huidige economische dragers - plek van huidige economische dragers cq speerpunten heroverwegen, staan nu op een verkeerde plaats onder ambities Koersbepaling raadsbijeenkomst 7 april 2011

7 Keuze 4: -digitale samenwerking toevoegen Keuze 5: geen opmerkingen Missie herformuleren, ingrediënten: kwaliteit van de kernen, bewust en trots, dragen erin bij dat Stein deel uit maakt van regionaal netwerk Motto: op zich goede zin, suggestie wordt gedaan om het motto in een prijsvraag uit te zetten. Samenvattend: In de 3e dialoogronde het begrip kwaliteit nader invullen, missie herformuleren en motto als prijsvraag uitzetten Koersbepaling raadsbijeenkomst 7 april 2011

8 Stein investeert in: “een solidaire, ondernemende, gevarieerde samenleving” Kernwaarden Stein 1. Sociale vitale dorpen Ambities Ontmoetingsplekken behouden en creëren: fysiek én digitaal Jong en oud leeft samen Samenwerking binnen en tussen dorpen stimuleren Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers; bijv. vanwege veranderend verenigingsleven Actief faciliterende overheid, die lokale initiatieven ondersteunt

9 Stein investeert in: “Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente” Kernwaarden Stein 2. Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambities Woonmilieus afstemmen op toekomstige samenstelling bevolking (lok., reg., kwantitatief en kwalitatief) Versterken van de omgevingskwaliteit (groen, water, cult.hist., openbare ruimte) Aanhaken bij ontwikkeling Brainport 2020 (Chemelotcampus e.o.) Voorzieningenniveau: van kwantiteit naar kwaliteit, econ. & maatsch. draagvlak, en regionaal afstemmen op toekomstige behoefte duurzame gemeente

10 Stein investeert in: “Stein investeert in een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen” Kernwaarden Stein 3. Bereikbaar en bedrijvig Ambities Speerpunten: haven/logistiek, MKB, Chemelot campus, R&T, evenementen Nieuwe economische motor: vrijetijdseconomie/recreatie&toerisme; water, natuur, cultuurhistorie, routes, horeca Bezoek aan Stein bevorderen, entree verbeteren, A2-zone aanpakken Economische slagkracht vergroten: samenwerking ondernemers Ondernemende en faciliterende gemeente

11 Stein investeert in: “Baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio” Kernwaarden Stein 4. Dienstverlenende gemeente Ambities Dienstverlening dicht bij de burgers houden (Digitale) samenwerking op regionale schaal uitbouwen Actief eigenaarschap van burgers en ondernemers bij doorontwikkeling dorpen Samenwerking tussen dorpen stimuleren Ondersteunen/prikkelen lokale initiatieven die invulling geven aan toekomstvisie

12 Stein investeert in: “Bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit” Kernwaarden Stein 5. Trots en bewust van eigen kwaliteit Ambities Verbeteren externe gerichtheid Promotie Stein (Steinse kwaliteiten), met duidelijke boodschap, en in samenwerking met lokale initiatieven, bedrijfsleven, aansluiten bij Branding Zuid Limburg Daadkracht en bestuurskracht

13 Resultaten 3 e dialoogronde

14 Klankbordgroep 1 juni 2011 ‘Investeer in koplopers’ ‘Stein moet zich vooral profileren als gemeente waar het gewoon lekker wonen is onder andere nabij de Grensmaas’ ‘Stein met de dorpen langs de Maas als parelketting’ ‘multifunctionele gebouwen moeten 24 uur bruikbaar zijn’ Wie is je doelgroep? Economische crisis goed?

15 Burgerpanel 4 juni 2011

16 Debatavond Berg aan de Maas 8 juni 5 stellingen, levendige discussie! Stein the best kept secret? Jong en oud samen! Accomodaties en verenigingen: initiatief van onderop Trots uitdragen

17 Jongerendebat Groenewald 15 juni 2011 Communicatie gemeente burger Carrière in Stein? Jongerencentra: wie is je doelgroep?

18 Uitvoering strategisch visie: acties Acties: Nodig om visie concreet te maken, niet vrijblijvend, visie begint nu! Het is een groslijst, nog niet gefaseerd, nog niet geprioriteerd Acties voor de komende 3 à 4 jaar Strategische visie basis nieuwe programmabegroting: ambities en acties worden speerpunten

19 1. Sociale vitale dorpen Stein investeert in: ‘een solidaire, ondernemende, gevarieerde samenleving’ Actie: 1.Onderzoek eigen (vrijkomende) accomodaties in toekomst voor gebruik als centrale, multifunctionele, ontmoetingsplaats. Rol gemeente: faciliterend en kaderstellend (met name financiële randvoorwaarden) Proefproject multifunctionele ontmoetingsplek met particulieren Burgerinitiatief, lokaal ondernemerschap en vrijwilligerswerk noodzakelijk. (uit: deskundigenatelier, klankbordgroep, burgerpanel)

20 1. Sociale vitale dorpen Acties: 2. MKB-ondernemers faciliteren bij vestiging passende kleinschalige bedrijvigheid in dorpen (vitaliteit). Regelgeving aanpassen waar nodig! (bestemmingsplan, vergunningverlening) (uit: deskundigenatelier) 3. Nieuwe kleinschalige woonconcepten, waarbij jongeren (kinderen) voor ouderen (ouders) zorgen: faciliteren. Indien nodig: bestemmingsplanregels aanpassen. (uit deskundigenbijeenkomsten sociale vitale kernen en woon- en leefomgeving).

21 2. Aantrekkelijk woon- en leefomgeving Stein investeert in: ‘Kwaliteit van wonen en voorzieningen in de gemeente’ Acties 4. nieuwe ruimtelijke structuurvisie, uitwerken ruimtelijke ambities uit strategische visie (uit: deskundigenatelier woon- en leefomgeving en klankbordgroep). 5. Doorontwikkelen burgerparticipatie: Pilot dorps en/of wijkplatform inrichten (uit deskundigenbijeenkomsten, burgerpanel)

22 Acties: 6. Transformatie verouderde woonwijken/vrijkomende en/of leegstaande gebouwen: 1 erbij 1 eraf! Eventueel: zoeken naar mogelijkheden voldoende en betaalbare wooneenheden voor de jongeren (18 t/m 24 jaar), jonge gezinnen en (terugkerende) ouderen. (uit SJAR advies, jongerendebat en deskundigenatelier sociale vitale kernen) 2. Aantrekkelijk woon- en leefomgeving 7. Groenstructuurvisie integraal uitvoeren. Ook kijken naar andere financieringsmogelijkheden! (uit deskundigenbijeenkomst woon- en leefomgeving en MRB brainstorm actieprogramma). IP Catsop: inzet groen blauwe diensten Rotonde verhuur

23 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente Stein investeert in: ‘een versterking en verbreding van het economisch profiel, door een betere benutting van de toeristisch-recreatieve potenties rondom natuur, landschap, cultuur en cultuurhistorie, sport en evenementen’. Acties 8. Ontwikkelen representatieve inrichting entree Stein vanaf A2 en A76. (uit bijeenkomst woon- en leefomgeving en interviews 1 e dialoogronde). Mogelijke ideeën: Digitale lichtkrant Billboards Zeildoeken aan gebouwen Project landschappelijke inrichting A2 zone loopt al

24 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente Acties 9. duidelijke bebording voor toeristische routes, aansluiting op Belgische netwerk. (uit interviews eerste dialoogronde, deskundigenatelier en gesprek met toeristische werkgroep). 10. (digitaal) bedrijvenloket (uit deskundigenatelier economische kansen en programma Dienstverlening centraal). 11. Samenwerking werkgroep Recreatie en Toerisme intensiveren (uit bijeenkomst economische kansen, debat en gesprek met werkgroep toerisme en recreatie). 12. nieuwe initiatieven ontwikkelen met ondernemers- vereniging (uit deskundigenatelier)

25 3. Bereikbare en bedrijvige gemeente Actie 13. Overleg Chemelot - Sittard-Geleen: ontwikkeling campus en betekenis/kansen voor Stein bepalen (uit deskundigenatelier economische kansen en woon- en leefomgeving).

26 4. Dienstverlenende gemeente Stein investeert in: ‘Baanbrekende samenwerking in en tussen de dorpen én met de regio’ Acties 14. Dienstverlening Centraal 15. Interactief werken! (uit burgerpanel en debat olv Felix Meurders). 16. Protocol op voor werkwijze van de “faciliteren- de overheid” (Dienstverlening Centraal). Voorbeeld: doorontwikkeling WMOloket

27 4. Dienstverlenende gemeente Acties: 17. Samenwerking Westelijke Mijnstreek, samenwerking Zuid Limburg (uit klankbordgroep en gesprek dhr. Ortjens, regiobranding Zuid Limburg).

28 5. Trots en bewust van eigen kwaliteiten Stein investeert in: ‘Bewustwording van eigen kwaliteiten en draagt die met trots uit’ Acties: 18. Doorontwikkelen burgerparticipatie: burgerpanel. 19. Externe klankbordgroep (uit burgerpanel en klankbordgroep). 20. Project “Stein op de kaart” (uit: burgerpanel en deskundigen- atelier )

29 5. Trots en bewust van eigen kwaliteiten Actie 21. Ambassadeurs Het Stein van Morgen (uit: deskundigenatelier, debat Felix Meurders) 22. Subsidieregeling evenementen (voorbeeld triathlon Stein, MRB werksessie) 23. website Het Stein van Morgen met speciale jeugdpagina. (uit SJAR, jongerendebat Groenewald). 24. Promotie ook bij Regiobranding Zuid- Limburg

30 Openstaande discussiepunten: Opgave Missie Motto

31 Opgave Missie Motto Opgave Stein staat de komende jaren voor de opgave om enerzijds op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te behouden en te vernieuwen, en om anderzijds op regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. Brainport 2020) en in te spelen op de demografische ontwikkeling.

32 Opgave Missie Motto Missie In dat krachtenveld kiest de gemeente positie, stelt zich actief en onderscheidend op met een duidelijke boodschap. Stein zet doelbewust in op de eigenheid en sociale samenhang van haar dorpen en de streek. Ook in de toekomst is Stein dan die attractieve, prettige en groene woongemeente, die bewoners bindt en nieuwe bewoners aantrekt. Dit doet ze, door zich regionaal nadrukkelijk te profileren als ‘een eigenzinnige gemeente in de Zuid Limburgse Maasvallei, waar het lekker dorps wonen is met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief’.

33 Mogelijke motto’s: mogelijkheden: 1.Stein: 5 parels in de Maasvallei 2.Stein: een gemeente met pit 3.Stein good! 4.Stein good leave! 5.Stein, goed wonen en ondernemen 6.Goed leven in de Maasvallei. Stein! Opgave Missie Motto

34 Tot slot 1. Hoofdkeuzes 2. Kernwaarden 3. Ambities 4. Missie 5. Motto/ Slogan “Het Stein van Morgen” is in gang gezet Groeiende betrokkenheid bevolking Interactief planproces werkt In- en extern netwerk opgebouwd Raad heeft koers uitgezet Vastellen toekomstvisie september 2011 Bepalend voor beleidsbeslissingen Bouwen aan Toekomstvisie gaat door! “Het Stein van Morgen” is in gang gezet Groeiende betrokkenheid bevolking Interactief planproces werkt In- en extern netwerk opgebouwd Raad heeft koers uitgezet Vastellen toekomstvisie september 2011 Bepalend voor beleidsbeslissingen Bouwen aan Toekomstvisie gaat door!

35 Raadsvergadering 15 september Publieksversie strategische visie: kernwaarden, hoofdkeuzes, opgave, missie,motto, ambities en acties per hoofdkeuze ‘Raad heeft in 1 e raadsbijeenkomst gevraagd om visie in begrijpelijke taal en beelden’ Achtergronddocument: aanleiding strategische visie, interactief traject, Stein nu, ontwikkelingen in de toekomst, uitwerking publieksversie Begeleidende brief aan raad: Opdracht bestuurskrachtmonitor Evalueren interactief proces

36 Koersbepaling Raad 30 juni 2011 Acties: 1.Eigen (vrijkomende) accomodaties/plekken onderzoeken: ‘eigen’weglaten 2.Akkoord 3.Akkoord 4.Akkoord 5.Akkoord; pilot dorps/wijkplatform: niet alleen reactief/probleemgericht, maar pro actief en gericht op vitaliteit van betreffende wijk/dorp 6.Akkoord 7.Akkoord 8.Akkoord 9.Akkoord 10.Akkoord 11.Akkoord 12.Akkoord 13. Akkoord actie 11 t/m 13 actiever verwoorden Nieuwe actie: de gemeente gaat de economische infrastructuur van Stein actief uitdragen 14. Akkoord 15. Akkoord 16. Akkoord 17. Akkoord 18. Akkoord 19. Akkoord 20. Akkoord 21. Akkoord 22. Akkoord 23. Akkoord 24. Akkoord

37 Koersbepaling Raad 30 juni 2011 Opgave: Stein staat de komende jaren voor de opgave om enerzijds op lokaal niveau de identiteit en kwaliteiten van haar dorpen zoveel mogelijk te behouden en te vernieuwen, en om anderzijds op regionaal niveau actief mee te doen met de intergemeentelijke samenwerking, economische ontwikkeling (o.a. Brainport 2020) en in te spelen op de demografische ontwikkeling.  Kortere zinnen, minder beleidsmatig, ‘eu-regionaal’  Toevoegen: behouden, ‘versterken’ en vernieuwen Missie: akkoord Motto: oproep aan iedereen om voor 14 september motto’s aan te leveren aan projectleider Annemarie Janssen: Annemarie.Janssen@gemeentestein.nlAnnemarie.Janssen@gemeentestein.nl


Download ppt "Raadsbijeenkomst 30 juni 2011. Aanpak Stein: interactief - gefaseerd - transparant Deskresearch Verkennende gespreksrondes Profielschets (onderwerpen,"

Verwante presentaties


Ads door Google