De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2013 en meerjarenplanning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2013 en meerjarenplanning"— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015
gemeenteraad 17 december 2012

2 Inleiding Situering : bestuurswissel per 02.01.2013
Omzendbrief minister Bourgeois inzake budgetten 2013 stelt dat het belangrijk is om voor begin nieuwe bestuursperiode over uitvoerbaar budget te beschikken. Uittredend bestuur legt nodige terughoudendheid aan de dag bij opmaak. Doel : continuïteit functioneren bestuur en vlotte overgang Basis : huidige operationele werking + omgevingsanalyse administratie + geen opname nieuwe beleidsinitiatieven + financiële beleidsruimte geparkeerd in diverse investeringsenveloppes Resultaat : “technisch budget/MJP” en sluitend meerjarenplan

3 Uitgangspunten budget
Gewone dienst : -doortrekken bestaande werking -gelijkblijvende fiscale ontvangsten -indexering werkingskosten -personeelskosten : invulling op basis bestaande niveau (met indexering) -begroting versus prognose : in kader BBC werd de raming dichter bij de prognose gebracht door verlaging ramingen resultaat : raming is slechts max 5% hoger dan prognose rekening Buitengewone dienst : -voorziening van strikt noodzakelijke kredieten -voorziening rekening houdende met werkplanning voor 2013

4 Gewone dienst Gewone dienst budgetraming 2013 Personeelskosten
Werkingskosten Toelagen Schuld ( intr/afl ) Totaal uitgaven Totaal ontvangsten Positief saldo Details : -werkingstoelage politie : werkingstoelage OCMW : toelagen brandweer : circa werkingstoelagen kerkfabrieken : annuïteit TMVW opcentiemen PB ( 6,9% ) : opcentiemen OV ( 1300 ) : gemeentefonds :

5 Uitgaven 2013: (€6.5 mio) grafische spreiding (1)

6 Uitgaven 2013: grafische spreiding (2)

7 Buitengewone dienst Buitengewone dienst budgetraming 2013
Toelagen/overdrachten investeringen Schuld Totaal uitgaven Totaal ontvangsten saldo financiering via eigen middelen ( ) en uit reservefonds ( politiegebouw ) Details: -Investeringen wegenis : -Bijdrage in gebouw politiezone : -Aankopen gronden ( erosie, wegenis, riolering ) : -Investeringstoelagen kerkfabrieken : -Restauratie kerkhofmuren :

8 Meerjarenplanning Uitgangspunten: -gewone dienst :
doortrekking en indexering budget 2013 -buitengewone dienst : diverse investeringsenveloppes (die kunnen herbestemd worden) tbv circa 6,5 mio ( ) financiering hiervan voorzien met lening (2,5 mio), verkopen (1mio) en saldo eigen middelen Toestand leningschuld: per : (circa 450/inw) Geen opnames en dus geen stijging in 2013 prognose 2012 prognose 2013 prognose 2014 prognose 2015 geraamd alg. begrotingsresultaat gewone dienst → 6.550 geraamd alg. begrotingsresultaat buitengewone dienst → buitengewoon reservefonds → gewoon pensioenreservefonds →

9 Evenwichten omgerekend naar nieuwe regels vanaf 2014
Voldoet Zwalm aan evenwichtsregels in kader BBC ? Ja Opm : 7 op 10 besturen heeft negatieve autofinancieringsmarge. Zwalm haalt vooropgestelde dubbel evenwicht Schema M2: De staat van het financiële evenwicht 2013 2014 2015 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringen (B-A) III. Andere (B-A) IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) Autofinancieringsmarge (I-II)

10 Wat is BBC ? = afkorting van “ beheers- en beleidscyclus “
= Vlaamse regelgeving mbt : -het meerjarenplan, het budget, de boekhouding ,jaarrekening alle lokale besturen -maar ook voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Is ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Nieuw gecombineerd financieel evenwicht vereist Nl. : financieel evenwicht op kasbasis EN positieve autofinancieringsmarge op einde meerjarenplan (dwz meer ontvangen dan uitgeven op jaarbasis incl leninglasten). Is er gekomen in kader New Public Management: meer aandacht voor responsabilisering, klantgericht denken, planmatig denken, efficiëntie, performantie, management, organisatiebeheersing, focus op output eerder dan op input…

11 Wat is BBC ?


Download ppt "Begroting 2013 en meerjarenplanning"

Verwante presentaties


Ads door Google