De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015 gemeenteraad 17 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015 gemeenteraad 17 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015 gemeenteraad 17 december 2012

2 Inleiding Situering : bestuurswissel per 02.01.2013 Omzendbrief minister Bourgeois inzake budgetten 2013 stelt dat het belangrijk is om voor begin nieuwe bestuursperiode over uitvoerbaar budget te beschikken. Uittredend bestuur legt nodige terughoudendheid aan de dag bij opmaak. Doel : continuïteit functioneren bestuur en vlotte overgang Basis : huidige operationele werking + omgevingsanalyse administratie + geen opname nieuwe beleidsinitiatieven + financiële beleidsruimte geparkeerd in diverse investeringsenveloppes Resultaat : “technisch budget/MJP” en sluitend meerjarenplan

3 Uitgangspunten budget Gewone dienst : -doortrekken bestaande werking -gelijkblijvende fiscale ontvangsten -indexering werkingskosten -personeelskosten : invulling op basis bestaande niveau (met indexering) -begroting versus prognose : in kader BBC werd de raming dichter bij de prognose gebracht door verlaging ramingen resultaat : raming is slechts max 5% hoger dan prognose rekening Buitengewone dienst : -voorziening van strikt noodzakelijke kredieten -voorziening rekening houdende met werkplanning voor 2013

4 Gewone dienst Details : -werkingstoelage politie : 472.994 -werkingstoelage OCMW : 134.355 -toelagen brandweer : circa 210.000 -werkingstoelagen kerkfabrieken : 58.646 -annuïteit TMVW 185.450 -opcentiemen PB ( 6,9% ) : 2.487.896 -opcentiemen OV ( 1300 ) : 1.232.171 -gemeentefonds : 1.459.516 Gewone dienstbudgetraming 2013 Personeelskosten2.620.846 Werkingskosten2.138.487 Toelagen1.314.359 Schuld ( intr/afl )410.865 Totaal uitgaven6.484.558 Totaal ontvangsten7.074.846 Positief saldo590.289

5 Uitgaven 2013: (€6.5 mio) grafische spreiding (1)

6 Uitgaven 2013: grafische spreiding (2)

7 Buitengewone dienst Details: -Investeringen wegenis : 700.000 -Bijdrage in gebouw politiezone : 850.000 -Aankopen gronden ( erosie, wegenis, riolering ) : 288.000 -Investeringstoelagen kerkfabrieken : 129.601 -Restauratie kerkhofmuren : 200.000 Buitengewone dienstbudgetraming 2013 Toelagen/overdrachten983.101 investeringen1.520.500 Schuld250.000 Totaal uitgaven2.753.601 Totaal ontvangsten580.750 saldo-2.172.851 financiering via eigen middelen (1.322.851) en 850.000 uit reservefonds ( politiegebouw )

8 Meerjarenplanning Uitgangspunten: -gewone dienst : doortrekking en indexering budget 2013 -buitengewone dienst : diverse investeringsenveloppes (die kunnen herbestemd worden) tbv circa 6,5 mio (2014-2015) financiering hiervan voorzien met lening (2,5 mio), verkopen (1mio) en saldo eigen middelen Toestand leningschuld: per 01.01.2013: 3.604.686 (circa 450/inw) Geen opnames en dus geen stijging in 2013 prognose 2012 prognose 2013 prognose 2014 prognose 2015 geraamd alg. begrotingsresultaat gewone dienst →2.535.4152.002.5291.190.2126.550 geraamd alg. begrotingsresultaat buitengewone dienst →0000 buitengewoon reservefonds →850.000000 gewoon pensioenreservefonds →1.299.1431.311.2251.323.6701.336.487

9 Evenwichten omgerekend naar nieuwe regels vanaf 2014 Voldoet Zwalm aan evenwichtsregels in kader BBC ? Ja Opm : 7 op 10 besturen heeft negatieve autofinancieringsmarge. Zwalm haalt vooropgestelde dubbel evenwicht Schema M2: De staat van het financiële evenwicht 2012201320142015 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) 525.755890.0271.135.627614.175 A. Uitgaven 6.284.5186.184.8196.276.5266.612.654 B. Ontvangsten 6.810.2737.074.8467.412.1537.226.829 II. Investeringen (B-A) -2.150.174-1.840.184-2.299.250-3.220.500 A. Uitgaven 2.664.4242.420.9343.299.2503.220.500 B. Ontvangsten 514.250580.7501.000.0000 III. Andere (B-A) -1.235.118-998.0132.407.834-434.694 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.859.536-1.948.1701.244.211-3.041.019 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.054.4157.194.8785.246.7096.490.920 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 7.194.8785.246.7096.490.9203.449.900 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)2.136.1151.286.115 Resultaat op kasbasis (VI - VII)5.058.7633.960.5945.204.8052.163.785 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)620.314978.4961.208.574794.884 A. Exploitatieontvangsten6.810.2737.074.8467.412.1537.226.829 B. Exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van de schulden6.189.9596.096.3506.203.5796.431.944 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)483.197410.354361.613561.904 Autofinancieringsmarge (I-II)137.117568.142846.961232.981

10 Wat is BBC ? = afkorting van “ beheers- en beleidscyclus “ = Vlaamse regelgeving mbt : meerjarenplan -het meerjarenplan, het budget, de boekhouding,jaarrekening alle lokale besturen -maar ook voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Is ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Nieuw gecombineerd financieel evenwicht vereist Nl. : financieel evenwicht op kasbasis EN positieve autofinancieringsmarge op einde meerjarenplan (dwz meer ontvangen dan uitgeven op jaarbasis incl leninglasten). Is er gekomen in kader New Public Management: meer aandacht voor responsabilisering, klantgericht denken, planmatig denken, efficiëntie, performantie, management, organisatiebeheersing, focus op output eerder dan op input…

11 Wat is BBC ?


Download ppt "Begroting 2013 en meerjarenplanning 2013-2015 gemeenteraad 17 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google