De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVS Zavelput 20 B-1000 Brussel 1 RESPACT studiekostencampagne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVS Zavelput 20 B-1000 Brussel 1 RESPACT studiekostencampagne."— Transcript van de presentatie:

1 VVS Zavelput 20 B-1000 Brussel vvs@vvs.ac 1 RESPACT studiekostencampagne

2 Respecteer het Pact van New York VN-verdrag over de Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Mens, 1966” “ het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor één ieder op basis van bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt”

3 Doelstelling van de campagne? Studiekosten op politieke agenda zetten -Nav regionale verkiezingen -Nav federale(?) verkiezingen -Nav Bolognaconferentie in Leuven/LLN

4 Waarom? 1. Stijgende studiekosten 2. Internationale druk: costsharing 3. Evaluatie financiële beloftes legislatuur

5 Welke kosten en hoe hoog? Wetenschappelijke definities: Directe kosten: –strikt studiegebonden kosten –niet strikt studiegebonden kosten –strikt niet-studiegebonden kosten Indirecte kosten Kosten toegang tot beroep

6 Laatste meting van 1998-99 (geïndexeerd)hobuunief thuiswonend2263,151873,94 kotstudent4032,913853,72

7 -Studiekosten naar belangrijkheid: -Kot & hogeschool: huur (56%) > vervoer(10%) > studiegeld (9%) -Kot & unief: huur (60%) > studiegeld (11%) > vervoer (9%) -Pendel & hogeschool: vervoer (32%) > studiegeld (17%) > PC (15%) -Pendel & unief: vervoer (32%) > studiegeld (23%) > PC (15%)

8 Evolutie in de tijd

9 Wat vlgs Fef? 7.200 € kotstudent en 2.800€ pendelaar na correctie: 10.000 tot 12.000€ voor kotstudent

10 inkomstenzijde Tegemoetkomingen in studiekosten Maatregelen om de studiekosten te drukken

11 Verhouding minimuminkomensgrenzen studietoelagen tot enkele sociale minima academiejaar 2004-2005 In % van strenge armoedegrens (50% van de mediaan) In % van de lage inkomens­grens (60% van de mediaan) Koppel +1 kind9377 Koppel +2 kinderen 9680 Koppel +3 kinderen 9982

12 Geïndexeerde studiekost en studiekostdekking door studietoelagen voor één student hoger onderwijs, hogeschool / universiteit thuiswonend/kotstudent, academiejaar 2004-2005, Vlaanderen. Thuiswonend student Kotstudent Studiekost HOBU (a)2263,154032,91 Studiekost Universiteit (b)1873,943853,72 Volledige studietoelage (c)1842,003069,00 Studiekostdekking door studietoelage HOBU (c)/(a) 81%76% Studiekostdekking door studietoelage universiteit (c)/(b) 98% 80%

13 Evolutie van het aantal studenten hoger onderwijs, aantal studietoelagen en totale toelagebedrag, Hoger onderwijs, Vlaanderen, academiejaar 1989-2004.

14 Overzicht van de budgettaire kostprijs van de onderwijsvoorzieningen voor studenten hoger onderwijs,Vlaanderen,2004 100,0% 1.704.565Totaal n.b.- Uitkeringen voor zelfstandige studenten (leefloon, werkloosheidsuitkeringen)‏ 3,3% 56.758- Belastingvermindering voor kinderen ten laste 14,5% 247.193 - Kinderbijslagen Indirecte onderwijsvoorzieningen 3,2% 54.259Studietoelagen 1,8% 30.404- Studenten voorzieningen 77,2% 1.315.951 a - Subsidiëring onderwijsinstellingen Directe onderwijsvoorzieningen In % van totaalKostprijs in duizend euro

15

16 Campagne ResPACT-charter Petitie en website www.respact.be Platform met allerlei jongeren-, studenten-, vakbonds-, jeugdorganisaties.. Lokale campagnegroepen ResPACT – dag en memorandum Mobilisatie op 29 april 2009

17 C.E.F. CHARTER

18 studiekostenmemorandum

19 inschrijvingsgelden 1.Opname in grondwet standstill en Pact NY 2.Opheffing van inschrijvingskosten die men vraagt bovenop decretale maximum 3.Opheffen inschrijvingsgelden sociaal kwestbare groepen 4. Beurs en bijnabeurstarieven in maatschappelijk relevante (financierbare) manama’s/banaba’s 5. Spreidingsmogelijkheden voor de betaling

20 studiemateriaal 1.Maximumfactuur per studiepunt, niet hoger dan huidige 2. Verplichte regelmatige studiekostenmetingen +studiekostenbeleid moet onderdeel van kwaliteitszorg (visitatie/accreditatie) 3. Studiekostenreductiefonds voor lokale initiatieven inzake aankoop, verkoop, verhuur van duurzame materialen.

21 stages Volledige vergoeding van stagekosten: werkkledij, instrumenten, vervoersonkosten… Stagelopen mag geen meerkost en financiële drempel vormen.

22 ICT Vrije toegang tot internet op campussen Sociaal studententarief voor degelijke internetverbindingen op kot/thuis Instellingen moeten werken met open standaarden en open source stimuleren

23 huisvesting 1. Overheidssubsidies voor betoelaagde studentenhuisvesting, investeringskredieten voor stuvo’s 2. Regelgeving om leegstaande gebouwen in beslag te nemen voor sociale studentenhuisvesting 3. Wetgevend kader studentenkamers: waarborg,opzeg, onderverhuren,bescherming tegen prijsstijgingen 4. Regionale samenwerking tsn stuvo’s stimuleren, oa inzake databanken koten 5. Kotstudenten meenemen in gemeentefinanciering zodat kottaks kan afgeschaft

24 Openbaar vervoer 1. openbare vervoerskaart voor alle netten en voor alle studenten (geen leeftijdsgrenzen) aan max een administratieve kost 3. studentgericht aanbod: bereikbaarheid, toegankelijkheid en frequentie (ook ‘snachts)

25 voeding 1.Minstens één gezonde maaltijd aangebonden in studentenresto aan bescheiden prijs en sensibilisering voor gezonde voeding 2.Regionale samenwerking tsn stuvo’s stimuleren om schaalvoordelen te benutten en prijzen te drukken

26 gezondheidszorg 1.Eigen ziekteverzekering voor meerderjarige studenten moet kunnen aan sociaal tarief 2.Maatregelen om kostprijs geneesmiddelen te verminderen: voorschrijven op stofnaam, generische, 3.Wijkgezondheidscentra stimuleren

27 Cultuur 1.Studentencultuurpas voor alle studenten in hoger onderwijs (cf lerarenkaart) als legitimatiebewijs voor kortingen en kosteloze toegang openbare cultuurhuizen 2.Geïntegreerd in studentenkaart zodat studierichtinggebonden extra’s kunnen

28 sociaal statuut 1. Eénzelfde definitie van student om sociale rechten te openen in alle rechtsdomeinen: alle studenten met een diplomacontract + andere als min.27studiepunten 2. Studentenarbeid dient niet om studiekosten te financieren. Regeling moet eenvoudiger, transparanter, beheersbaar en controleerbaar en mag studenten die het meest moeten werken niet discrimineren. Jobstudenten zijn in eerste plaats studenten, uitgaan van noden student. Buitenlandse en oudere studenten niet uitsluiten.

29 kinderbijslag& fiscaliteit Emancipatorischer en ouderonafhankelijker systeem: - Student moet zonder rompslomp eigen KB kunnen ontvangen -Student noch familie mag gestraft worden -Elke student evenveel en hoogste bedrag -Familie behoudt rang -Fiscale voordelen afschaffen

30 studiefinanciering 1.Hogere inkomensgrenzen (max en min) en automatischere toekenning 2.Hogere beursbedragen tot ze minstens alle studiegebonden kosten dekken, automatische aanpassing bij kostenstijging 3.Basis voor selectieve beursen moet verbeteren: fiscaliteit moet correctere afspiegeling van financiële draagkracht

31 financiering Meer publieke investeringen in het HO: (2% van BBP en 7% voor onderwijs in alg.) Progressieve belasting op inkomen uit arbeid en kapitaal zodat iedereen bijdraagt naar vermogen Financiering moet meegroeien met studentenaantallen Niet ten koste van solidariteitsmechanismen of gemeenschapsbevoegdheden als cultuur of jeugd

32 Meedoen? Leuke campagne-ideetjes, zin om petities op te halen of mee te denken? geef je naam, telefoonnummer en email door aan koen.hostyn@gmail.com


Download ppt "VVS Zavelput 20 B-1000 Brussel 1 RESPACT studiekostencampagne."

Verwante presentaties


Ads door Google